ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG, hỗ TRỢ và tái ĐỊNH cư KHI NHÀ nước THU hồi đất tại một số dự án TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU

104 282 1
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2015, 15:56

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG, hỗ TRỢ và tái ĐỊNH cư KHI NHÀ nước THU hồi đất tại một số dự án TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG, hỗ TRỢ và tái ĐỊNH cư KHI NHÀ nước THU hồi đất tại một số dự án TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG, hỗ TRỢ và tái ĐỊNH cư KHI NHÀ nước THU hồi đất tại một số dự án TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG, hỗ TRỢ và tái ĐỊNH cư KHI NHÀ nước THU hồi đất tại một số dự án TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG, hỗ TRỢ và tái ĐỊNH cư KHI NHÀ nước THU hồi đất tại một số dự án TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG, hỗ TRỢ và tái ĐỊNH cư KHI NHÀ nước THU hồi đất tại một số dự án TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG, hỗ TRỢ và tái ĐỊNH cư KHI NHÀ nước THU hồi đất tại một số dự án TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG, hỗ TRỢ và tái ĐỊNH cư KHI NHÀ nước THU hồi đất tại một số dự án TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG, hỗ TRỢ và tái ĐỊNH cư KHI NHÀ nước THU hồi đất tại một số dự án TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VŨ MINH THỨC ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ SỐ : 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THANH TRÀ HÀ NỘI - 2014 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. - Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày … tháng … năm 2014 Tác giả luận văn Vũ Minh Thức Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, sự đóng góp quý báu của nhiều cá nhân và tập thể đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành luận văn này. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Thanh Trà - Bộ môn Quản lý đất đai, Khoa Quản lý đất đai – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tận tình hướng dẫn trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự góp ý chân thành của các Thầy, Cô giáo Khoa Quản lý đất đai, Ban quản lý đào tạo - Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện đề tài. Tôi xin trân trọng cảm ơn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Lai Châu, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lai Châu, Cấp uỷ, chính quyền và bà con nhân dân các xã, phường đã giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài tại địa bàn. Tôi xin cảm ơn tới gia đình và những người thân, các cán bộ, đồng nghiệp và bạn bè đã tạo điều kiện về mọi mặt cho tôi trong quá trình thực hiện đề tài này. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày … tháng … năm 2014 Tác giả luận văn Vũ Minh Thức Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Danh mục phụ lục ix MỞ ĐẦU 1 1 Tính cấp thiết của đề tài 1 2 Mục đích nghiên cứu 2 3 Yêu cầu của đề tài 2 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 1.1 Cơ sở lý luận về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 4 1.1.1 Khái niệm về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 4 1.1.2 Mục đích, ý nghĩa của việc bồi thường, hỗ trợ và TĐC 6 1.1.3 Đặc điểm của công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 7 1.1.4 Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 8 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 9 1.2 Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số nước trên thế giới và một số tổ chức trên thế giới 14 1.2.1 Trung Quốc 14 1.2.2 Hàn Quốc 16 1.2.3 Australia 17 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv 1.2.4 Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của một số tổ chức trên thế giới 18 1.3 Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở Việt Nam 20 1.3.1 Thời kỳ trước khi có Luật Đất đai 1988 20 1.3.2 Thời kỳ 1988 đến 1993 21 1.3.3 Thời kỳ từ 1993 - 2003 21 1.3.4 Thời kỳ từ khi có Luật Đất đai năm 2003 đến nay 23 1.4 Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại tỉnh Lai Châu 27 1.4.1 Các văn bản hướng dẫn thực hiện 27 1.4.2 Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 28 Chương 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 30 2.2 Nội dung nghiên cứu 30 2.2.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội thành phố Lai Châu 30 2.2.2 Tình hình quản lý và sử dụng đất của thành phố Lai Châu 30 2.2.3 Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 30 2.2.4 Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại 3 dự án trên địa bàn thành phố Lai Châu 30 2.2.5 Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại thành phố Lai Châu 31 2.3 Phương pháp nghiên cứu 31 2.3.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 31 2.3.2 Phương pháp điều tra số liệu, tài liệu thứ cấp 31 2.3.3 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp 31 2.3.4 Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu 32 2.3.5 Phương pháp so sánh 32 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 3.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội thành phố Lai Châu 33 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 33 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 35 3.1.3 Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Lai Châu 37 3.2 Tình hình quản lý và sử dụng đất của thành phố Lai Châu 39 3.2.1 Tình hình quản lý đất đai 39 3.2.2 Hiện trạng sử dụng đất thành phố Lai Châu năm 2013 41 3.3 Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Lai Châu giai đoạn 2004 - 2013 44 3.4 Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại 3 dự án trên địa bàn thành phố Lai Châu 46 3.4.1 Giới thiệu về 3 dự án nghiên cứu 46 3.4.2 Xác định đối tượng và điều kiện được bồi thường, hỗ trợ 49 3.4.3 Xác định giá bồi thường tại các dự án nghiên cứu 55 3.4.4 Kết quả thực hiện chính sách bồi thường 61 3.4.5 Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ 63 3.4.6 Kết quả thực hiện chính sách tái định cư 68 3.4.7 Đánh giá chung về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại các dự án nghiên cứu 70 3.5 Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại thành phố Lai Châu 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 75 1 Kết luận 75 2 Kiến nghị 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 PHẦN PHỤ LỤC 79 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chú giải BĐS : Bất động sản BTGPMB : Bồi thường giải phóng mặt bằng DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB : Giải phóng mặt bằng HĐND : Hội đồng nhân dân HT : Hỗ trợ NSNN : Ngân sách Nhà nước QHKHSDĐ Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất QSDĐ : Quyền sử dụng đất SDĐ : Sử dụng đất ĐKĐĐ : Đăng ký đấ đai TĐC : Tái định cư TNMT : Tài nguyên và Môi trường TP : Thành phố TW : Trung ương UBND : Ủy ban nhân dân VNĐ : Việt Nam đồng XHCN : Xã hội chủ nghĩa CNH-HĐH : Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa CVCC : Chuyên viên cao cấp Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 3.1 Hiện trạng sử dụng đất thành phố Lai Châu năm 2013 43 3.2 Xác định đối tượng được bồi thường, hỗ trợ về đất tại các dự án nghiên cứu 51 3.3 Đánh giá của người có đất bị thu hồi trong việc xác định đối tượng và điều kiện được bồi thường 54 3.4 Tổng hợp đơn giá bồi thường về đất tại 3 dự án nghiên cứu 58 3.5 Đánh giá của người dân về giá bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất 60 3.6 Kết quả bồi thường về đất tại 3 dự án nghiên cứu 61 3.7 Kết quả bồi thường về tài sản tại 3 dự án nghiên cứu 62 3.8 Tổng hợp các khoản hỗ trợ tại 3 dự án nghiên cứu 66 3.9 Đánh giá của người có đất bị thu hồi đối với chính sách hỗ trợ 67 3.10 Kết quả hỗ trợ tại các dự án nghiên cứu 68 3.11 Kết quả bồi thường bằng tiền cho người bị thu hồi đất tự lo chỗ ở mới 69 3.12 Kết quả giao đất tái định cư tại dự án hồ nuôi trồng thủy sản 69 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viii DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang 3.1 Sơ đồ hành chính thành phố Lai Châu 33 3.2 Hình ảnh thi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4D 46 3.3 Hình ảnh thi công Dự án hai bên hợp khối 47 3.4 Hình ảnh Dự án hồ nuôi trồng thủy sản phường Tân Phong 48 3.5 Khu tái định cư thuộc dự án hồ nuôi trồng thủy sản tại phường Tân Phong, thành phố Lai Châu 70 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ix DANH MỤC PHỤ LỤC STT Tên phụ lục Trang Phụ lục 01 Tổng hợp đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất tại dự án 1 79 Phụ lục 02 Tổng hợp đơn giá bồi thường về cây cối hoa màu tại dự án 1 81 Phụ lục 03 Tổng hợp đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất tại dự án 2 82 Phụ lục 04 Tổng hợp đơn giá bồi thường về cây cối hoa màu tại dự án 2 84 Phụ lục 05 Tổng hợp đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất tại dự án 3 85 Phụ lục 06 Tổng hợp đơn giá bồi thường về cây cối hoa màu tại dự án 2 86 Phụ lục 07 Mẫu phiếu điều tra 87 Phụ lục 08 Một số hình ảnh về 3 dự án nghiên cứu 90 Phụ lục 09 Trích đo bản đồ địa chính khu đất của 03 dự án nghiên cứu 92 [...]... bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 2 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu - Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi. .. ngày 03/12/2004 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khi u nại về đất đai; đến năm 2009 được bổ sung bằng Nghị định số 69/2009/NĐ-CP... dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thu t tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ * Chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm: Hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở; hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tạo việc làm đối với trường hợp thu hồi. .. thi và phù hợp với thực tế địa phương Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 3 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 1.1.1 Khái niệm về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 1.1.1.1 Thu hồi đất Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất. .. khi đánh giá các dự án xây dựng có thu hồi đất và BTHTTĐC Tuy nhiên, đối chiếu với mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững thì hệ thống chính sách hiện hành về thu hồi, BTHTTĐC cư đối với đất nông nghiệp và nông dân vẫn còn một số vấn đề tồn tại Một số quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 được cụ thể như sau: * Chính sách bồi thường - Bồi. .. Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu 3 Yêu cầu của đề tài - Nguồn số liệu, tài liệu điều tra thu thập phải có độ tin cậy, chính xác, trung thực và khách quan, phản ánh đúng quá trình thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ tại địa bàn nghiên cứu - Làm rõ những ảnh hưởng, thiệt hại của người dân khi bị thu hồi đất như: mất việc làm, di chuyển chỗ ở, ảnh hưởng đời sống... về việc cấp GCNQSDĐ, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khi u nại về đất đai - Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, TĐC và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thu đất Như vậy, từ sau khi có Luật Đất đai 2003 thì chính. .. thỏa thu n giữa các chủ thể (Viện Ngôn ngữ học, 2002) Theo Luật Đất đai 2003: Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trả lại giá trị QSDĐ đối với diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất (Quốc hội, 2003) 1.1.1.3 Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất Theo từ điển Tiếng Việt: Hỗ trợ là việc giúp thêm, góp thêm vào” (Viện Ngôn ngữ học, 2002) Theo Luật Đất đai 2003: Hỗ trợ khi Nhà nước thu. .. của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khi u nại về đất đai - Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá. .. cư ng của pháp luật, hạn chế tối đa những tranh chấp, khi u kiện về đất đai của nhân dân trong việc bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất Trước tình hình trên, để nhìn nhận đầy đủ về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Lai Châu (nay là thành phố Lai Châu) , dưới sự hướng dẫn của Thầy giáo PGS.TS Nguyễn Thanh Trà, tôi thực hiện đề tài: Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi . tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Lai Châu 30 2.2.4 Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi. Lai Châu, tỉnh Lai Châu . 2. Mục đích nghiên cứu - Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố Lai Châu, . sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 9 1.2 Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số nước trên thế giới và một số tổ chức trên
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG, hỗ TRỢ và tái ĐỊNH cư KHI NHÀ nước THU hồi đất tại một số dự án TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG, hỗ TRỢ và tái ĐỊNH cư KHI NHÀ nước THU hồi đất tại một số dự án TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU, ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH bồi THƯỜNG, hỗ TRỢ và tái ĐỊNH cư KHI NHÀ nước THU hồi đất tại một số dự án TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ LAI CHÂU, TỈNH LAI CHÂU, Chương 1. Tổng quan tài liệu, Chương 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả nghiên cứu, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay