Phân tích tình hình tài chính và một số đề xuất nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần sữa Hà Nội

27 603 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2013, 23:00

Phân tích tình hình tài chính và một số đề xuất nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần sữa Hà Nội TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NỘI KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ Đề tài: Phân tích tình hình tài chính một số đề xuất nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần sữa Nội SVTH : TẠ THỊ HOÀNG AN LỚP : QTDN – K49 GVHD : Th.S NGUYỄN QUANG CHƯƠNG KẾT CẤU ĐỒ ÁN Phần I: sở lí thuyết về phân tích tình hình tài chính trong doanh nghiệp Phần II: Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần sữa Nội Phần III: Một số đề xuất nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần sữa Nội PHẦN II PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA NỘI Giới thiệu chung về Công ty cổ phần sữa Nội Tên Công ty : Công ty cổ phần sữa Nội Tên viết tắt : Hanoimilk JSC Tên thường gọi : Hanoimilk Trụ sở chính : Km 9 Thăng Long Nội Bài; khu công nghiệp Quang Minh; Mê Linh; Nội Điện thoại: (+84).04.8866567/63 Fax: (+84).04.8866564 Email : Info@hanoimilk.com Website : Hanoimilk.com Công ty cổ phần sữa Nội (Hanoimilk) thành lập theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 010300592 do Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Nội cấp ngày 02/11/2001 với số vốn điều lệ là 50 tỷ đồng. Một số sản phẩm chủ yếu - Sữa tươi tiệt trùng IZZI - Sữa chua uống tiệt trùng YO-HA, YO-TU - Sữa chua ăn - Nước ép trái cây Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 Chênh lệch Tuyệt đối % A. Tài sản ngắn hạn 134.104.834.245 86.071.321.949 -48.033.512.296 -35,82 I.Tiền các khoản tương đương tiền 15.111.072.925 3.626.960.318 -11.484.112.607 -76,00 II. Các khoản đầu tư tài chính NH 36.356.120.000 15.300.000 -36.340.820.000 -99,96 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 40.942.222.193 8.660.388.205 -32.281.833.988 -78,85 IV. Hàng tồn kho 40.076.693.514 71.718.545.233 31.641.851.719 78,95 V. Tài sản ngắn hạn khác 1.618.725.613 2.050.128.193 431.402.580 26,65 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 138.445.281.697 128.468.821.442 -9.976.460.255 -7,21 I. Tài sản cố định 131.929.486.066 123.328.821.442 -8.600.664.624 -6,52 II. Các khoản đầu tư tài chính DH 6.290.000.000 5.140.000.000 -1.150.000.000 -18,28 III. Tài sản dài hạn khác 225.795.631 -225.795.631 -100,00 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 272.550.115.942 214.540.143.391 -58.009.972.551 -21,28 A. Nợ phải trả 98.519.392.072 84.446.008.733 -14.073.383.339 -14,28 I. Nợ ngắn hạn 90.284.187.272 80.996.075.335 -9.288.111.937 -10,29 II. Nợ dài hạn 8.235.204.800 3.449.933.398 -4.785.271.402 -58,11 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 174.030.723.870 130.094.134.658 -43.936.589.212 -25,25 I. Vốn chủ sở hữu 174.011.765.816 130.366.054.622 -43.645.711.194 -25,08 II. Nguồn kinh phí quỹ khác 18.958.054 -271.919.964 -290.878.018 -1.534,32 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 272.550.115.942 214.540.143.391 -58.009.972.551 -21,28 Phân tích bảng cân đối kế toán ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Mã số Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch Tuyệt đối Tương đối 1. Doanh thu bán hàng cung cấp DV 01 336.921.895.556 353.856.434.567 16.934.539.011 5,03 2.Các khoản giảm trừ doanh thu 02 2.261.818.322 4.013.410.853 1.751.592.531 77,44 3. DT thuần về bán hàng cung cấp DV 10 334.660.077.234 349.843.023.715 15.182.946.481 4,54 4. Giá vốn hàng bán 11 256.075.510.430 284.416.604.056 28.341.093.626 11,07 5. LN gộp về bán hàng cung cấp DV 20 78.584.566.804 65.426.419.659 -13.158.147.145 -16,74 6. Doanh thu từ hoạt động tài chính 21 1.452.278.890 2.896.902.106 1.444.623.216 99,47 7. Chi phí tài chính 22 9.488.025.687 17.046.408.345 7.558.382.658 79,66 Trong đó chi phí trả lãi vay 23 8.265.964.488 9.767.213.873 1.501.249.385 18,16 8. Chi phí bán hàng 24 50.722.815.134 76.889.930.724 26.167.115.590 51,59 9. Chi phí quản lí doanh nghiệp 25 7.823.558.164 9.114.934.882 1.291.376.718 16,51 10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 30 12.002.446.709 -34.727.952.186 -46.730.398.895 -389,34 11. Thu nhập khác 31 1.889.814.664 10.246.025.024 8.356.210.360 442,17 12. Chi phí lhác 32 762.216.091 12.813.127.626 12.050.911.535 1.581,04 13. Lợi nhuận khác 40 1.127.598.573 -2.549.102.602 -3.676.701.175 -326,06 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 50 13.130.045.282 -37.277.054.788 -50.407.100.070 -383,91 15. Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 1.130.093.908 -1.130.093.908 -100,00 16. Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 0 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN 60 11.999.951.374 -37.227.054.788 25.227.103.414 210,23 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ĐVT: Đồng Phân tích tình hình biến động tài sản TÀI SẢN 31/12/2007 31/12/2008 Chênh lệch % theo qui mô chung Tuyệt đối Tương đối 2007 2008 A. Tài sản ngắn hạn 134.104.834.245 86.071.321.949 -48.033.512.296 -35,82 49,20 40,12 I.Tiền các khoản tương đương tiền 15.111.072.925 3.626.960.318 -11.484.112.607 -76,00 5,54 1,69 II. Các khoản đầu tư tài chính NH 36.356.120.000 15.300.000 -36.340.820.000 -99,96 13,34 0,01 1. Đầu tư ngắn hạn 36.356.120.000 132.600.000 -36.223.520.000 -99,64 13,34 0,06 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn -117.300.000 -117.300.000 0,00 -0,05 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 40.942.222.193 8.660.388.205 -32.281.833.988 -78,85 15,02 4,04 1. Phải thu khách hàng 19.495.980.540 6.816.064.205 -12.679.916.335 -65,04 7,15 3,18 2. Trả trước cho ngưòi bán 18.109.953.405 1.967.727.446 -16.142.225.959 -89,13 6,64 0,92 5. Các khoản phải thu khác 3.336.288.248 7.696.607 -3.328.591.641 -99,77 1,22 0,00 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -131.100.053 -131.100.053 0,00 -0,06 IV. Hàng tồn kho 40.076.693.514 71.718.545.233 31.641.851.719 78,95 14,70 33,43 V. Tài sản ngắn hạn khác 1.618.725.613,00 2.050.128.193 431.402.580 26,65 0,59 0,96 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 138.445.281.697,00 128.468.821.442 -9.976.460.255 -7,21 50,80 59,88 I. Tài sản cố định 131.929.486.066,00 123.328.821.442 -8.600.664.624 -6,52 48,41 57,49 1. Tài sản cố định hữu hình 97.199.337.095,00 79.704.705.054 -17.494.632.041 -18,00 35,66 37,15 Nguyên giá 137.669.883.562,00 125.168.269.097 -12.501.614.465 -9,08 50,51 58,34 Giá trị hao mòn lũy kế -40.470.546.467,00 -45.463.564.043 -4.993.017.576 12,34 -14,85 -21,19 2. Tài sản cố định thuê tài chính 23.408.125.667,00 22.315.926.263 -1.092.199.404 -4,67 8,59 10,40 Nguyên giá 28.268.874.301,00 28.268.874.301 0 0,00 10,37 13,18 Giá trị hao mòn lũy kế -4.860.748.634,00 -5.952.948.038 -1.092.199.404 22,47 -1,78 -2,77 3. Tài sản cố định vô hình 222.023.304,00 2.667.531.792 2.445.508.488 1.101,46 0,08 1,24 Nguyên giá 321.289.821,00 2.892.005.571 2.570.715.750 800,12 0,12 1,35 Giá trị hao mòn lũy kế -99.266.517,00 -224.473.779 -125.207.262 126,13 -0,04 -0,10 4. Chi phí xây dựng bản dở dang 11.100.000.000,00 18.640.658.333 7.540.658.333 67,93 4,07 8,69 II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 6.290.000.000,00 5.140.000.000 -1.150.000.000 -18,28 2,31 2,40 III. Tài sản dài hạn khác 225.795.631,00 -225.795.631 -100,00 0,08 0,00 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 272.550.115.942,00 214.540.143.391 -58.009.972.551 -21,28 100,00 100,00 ĐVT: Đồng Phân tích tình hình biến động nguồn vốn Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 Chênh lệch % theo qui mô Tuyệt đối Tương đối 2007 2008 A. Nợ phải trả 98.519.392.072,00 84.446.008.733 -14.073.383.339 -14,28 36,15 39,36 I. Nợ ngắn hạn 90.284.187.272,00 80.996.075.335 -9.288.111.937 -10,29 33,13 37,75 1. Vay nợ ngắn hạn 78.468.109.439,00 62.280.135.926 -16.187.973.513 -20,63 28,79 29,03 2. Phải trả người bán 5.845.970.733,00 7.575.667.406 1.729.696.673 29,59 2,14 3,53 3. Người mua trả tiền trước 548.216.231,00 2.269.516.489 1.721.300.258 313,98 0,20 1,06 4. Thuế các khoản phải nộp nhà nước 1.335.741.333,00 76.414.909 -1.259.326.424 -94,28 0,49 0,04 5. Phải trả người lao động 77.973.741 77.973.741 0,00 0,04 6. Chi phí phải trả 3.989.079.506,00 4.401.549.210 412.469.704 10,34 1,46 2,05 9. Các khoản phải trả phải nộp khác 97.070.030,00 3.621.817.654 3.524.747.624 3.631,14 0,04 1,69 II. Nợ dài hạn 8.235.204.800,00 3.449.933.398 -4.785.271.402 -58,11 3,02 1,61 3.Phải trả dài hạn khác 0 0,00 0,00 4. Vay nợ dài hạn 8.235.204.800,00 3.406.233.024 -4.828.971.776 -58,64 3,02 1,59 6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm 43.700.374 43.700.374 0,00 0,02 B. VỐN CHỦ SỞ HỮU 174.030.723.870,00 130.094.134.658 -43.936.589.212 -25,25 63,85 60,64 I. Vốn chủ sở hữu 174.011.765.816,00 130.366.054.622 -43.645.711.194 -25,08 63,85 60,77 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 100.000.000.000,00 100.000.000.000 0 0,00 36,69 46,61 2. Thặng dư vốn cổ phần 63.778.796.500,00 63.778.796.500 0 0,00 23,40 29,73 7. Quỹ đầu tư phát triển 3.817.886.084,00 3.817.886.084 0 0,00 1,40 1,78 8. Quỹ dự phòng tài chính 1.283.213.602,00 1.160.418.827 -122.794.775 -9,57 0,47 0,54 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 5.131.869.630,00 -38.391.046.789 -43.522.916.419 -848,09 1,88 -17,89 II. Nguồn kinh phí quỹ khác 18.958.054,00 -271.919.964 -290.878.018 -1.534,32 0,01 -0,13 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 18.958.054,00 -271.919.964 -290.878.018 -1.534,32 0,01 -0,13 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 272.550.115.942,00 214.540.143.391 -58.009.972.551 -21,28 100,00 100,00 ĐVT: Đồng  Quan hệ cân đối giữa nguồn vốn chủ sở hữu với tổng tài sản  Quan hệ cân đối giữa nguồn vốn dài hạn với tài sản dài hạn  Quan hệ cân đối giữa tài sản NH với nợ NH tài sản DH với nợ DH. Phân tích mối quan hệ giữa tài sản nguồn vốn năm 2008 Chỉ tiêu Nguồn vốn chủ sở hữu Tổng tài sản Chênh lệch Đầu năm 174.030.723.870 272.550.115.942 -98.519.392.072 Cuối năm 130.094.134.658 214.540.143.391 -84.446.008.733 Chỉ tiêu Nguồn vốn chủ sở hữu + Nợ dài hạn Tài sản dài hạn Chênh lệch Đầu năm 182.265.928.670 138.445.281.697 43.820.646.973 Cuối năm 133.544.068.056 128.468.821.442 5.075.246.614 Chỉ tiêu Đầu năm Cuối năm Tài sản ngắn hạn 134.104.834.245 86.071.321.949 Nợ ngắn hạn 90.284.187.272 80.996.075.335 Chênh lệch 43.820.646.973 5.075.246.614 Tài sản dài hạn 138.445.281.697 128.468.821.442 Nợ dài hạn 8.235.204.800 3.449.933.398 Chênh lệch 130.210.076.897 125.018.888.044 Phân tích tình hình công nợ ĐVT: Đồng Chỉ tiêu 31/12/2007 31/12/2008 Chênh lệch Tuyệt dối % Các khoản phải thu ngắn hạn 40.942.222.193 8.660.388.205 -32.281.833.988 -78,85 1. Phải thu khách hàng 19.495.980.540 6.816.064.205 -12.679.916.335 -65,04 2. Trả trước cho người bán 18.109.953.405 1.967.727.446 -16.142.225.959 -89,13 5. Các khoản phải thu khác 3.336.288.248 7.696.607 -3.328.591.641 -99,77 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -131.100.053 -131.100.053 Các khoản phải trả ngắn hạn 90.284.187.272 80.996.075.335 -9.288.111.937 -10,29 1. Vay nợ ngắn hạn 78.468.109.439 62.280.135.926 -16.187.973.513 -20,63 2. Phải trả người bán 5.845.970.733 7.575.667.406 1.729.696.673 29,59 3. Người mua trả tiền trước 548.216.231 2.269.516.489 1.721.300.258 313,98 4. Thuế các khoản phải nộp NN 1.335.741.333 76.414.909 -1.259.326.424 -94,28 5. Phải trả người lao động 77.973.741 77.973.741 6. Chi phí phải trả 3.989.079.506 4.401.549.210 412.469.704 10,34 9. Các khoản phải trả phải nộp khác 97.070.030 3.621.817.654 3.524.747.624 3.631,14 Tỉ lệ các khoản phải thu ngắn hạn/ Các khoản phải trả ngắn hạn(%) 45,35 10,69 -34,66 -324,12 [...]... -32,73 -396 sở hữu (ROE) số về khả năng sinh lợi đều giảm sút nghiêm trọng Ta thấy các chỉ trong năm 2008 Nguyên nhân chính là do trong năm 2008 chi phí tăng lên quá cao dẫn đến lợi nhuận giảm sút mạnh Lợi nhuận giảm xuống kéo theo các chỉ số sinh lợi giảm làm cho tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn Phân tích tổng hợp tình hình tài chính của công ty cổ phần sữa Nội thông qua các đẳng... cho nhà phân phối - Công ty đảm bảo lợi ích không đổi cho các nhà phân phối Chính sách phân phối được giữ nguyên là: + Mức chiết khấu vẫn giữ nguyên 3,5 % trên doanh số mua của nhà phân phối + Thưởng vượt doanh số cho nhà phân phối đạt doanh số bán theo các mức được Công ty qui định rõ ràng Doanh số được tính thưởng là doanh số trên hóa đơn mua của khách hàng Đây là doanh số chưa trừ chiết khấu doanh... các nhà đầu tâm lí không an tâm khi đầu tư - Tất cả các loại chi phí đều xu hướng tăng  Nguyên nhân: - Trong năm 2008 Công ty đã thực hiện chi nhiều hơn thu - Dự trữ quá nhiều nguyên vật liệu - Các loại chi phí tăng do tình hình lạm phát chung - Thời gian diễn ra cơn bão Melamine đã làm cho sức tiêu thụ sản phẩm sữa của Công ty giảm Phần III Một số đề xuất nhằm cải thiện tinh hình tài chính của. .. Mức ảnh hưởng của nhân tố TTSBQ/VCSHBQ(K) tới mức biến động của ROE: ∆K3 = ROS2008 x HSSDTTS2008 x (K2008 – K2007) = -10,27 x 1,49 x (1,6 - 1,64) = 0,61(%) Như vậy: ∆ROE = ∆K3 + ∆K3 + ∆K3 = -32 + (-1,35) + 0,61 = -32,74 (%) Đánh giá chung về tình hình tài chính của Công ty cổ phần sữa Nội  Kết quả đã đạt được: - Tài sản được tài trợ bằng nguồn vốn chủ sở hữu lớn - cấu tài sản nguồn vốn phù... tài chính của công ty cổ phần sữa Nội BIỆN PHÁP BIỆN PHÁP Giảm lượng nguyên vật liệu dự trữ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Thay đổi cách chiết khấu từ chiết khấu bằng tiền sang chiết khấu bằng sản phẩm cho nhà phân phối Chuyển bộ Phận kinh doanh tại chung cư Recosi về trụ sở chính của Công ty BIỆN PHÁP 1: Giảm lượng nguyên vật liệu dự trữ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn -Công ty xác định lượng... Recosi về trụ sở chính của Công ty -Khi đó bộ phận kinh doanh sẽ được bố trí như sau: + Bộ phận phụ trách bán hàng gồm 10 nhân viên sẽ được bố trí tại phòng của Phó giám đốc Bởi diện tích của nó rộng tới 20m2, thể đảm bảo không gian cho nhân viên làm việc tốt + Việc tiếp khách sẽ dùng phòng tiếp khách chung của công ty + Nhà ăn cho viên kinh doanh sẽ được sử dụng chung nhà ăn của công ty + Bộ phận lễ... Kì thu tiền giảm xuống điều đó cho thấy công ty đã thu hồi các khoản nợ tốt Bên cạnh đó hiệu suất sử dụng tổng tài sản tài sản cố định đều tăng cho biết việc sử dụng tài sản của Công ty lợi Phân tích các chỉ số về khả năng sinh lời ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch Tuyệt đối % Dinah lợi doanh thu (ROS) 3,55 -10,27 -13,82 -389 Doanh lợi tài sản (ROA) 5,05 -15,30 -20,35 -402 Doanh... điều kiện kinh doanh của Công ty - Doanh thu của Công ty đều tăng trong những năm vừa qua - Công ty đã thực hiện rất tốt công tác thu hồi nợ trong năm 2008…  Hạn chế: - Mặc dù khả năng thanh toán tổng quát tăng xong khả năng thanh toán hiện hành cũng như khả năng thanh toán bằng tiền, khả năng thanh toán lãi vay đều giảm - Lượng hàng tồn kho trong năm 2008 lớn - Khả năng sinh lời của vốn chủ sở hữu... vốn So với cách dự trữ mà công ty đang dùng; việc rút ngắn số ngày dự trữ đã làm cho lượng hàng đặt lượng dự trữ giảm xuống đáng kể Tổng số tiền phải trả để mua nguyên vật liệu đã giảm xuống một lượng là: 10.731.575.000 - 5.365.787.500 = 5.365.787.500 (Đồng) Công ty sử dụng số tiền này như sau: -Công ty trả khoản nợ dài hạn là 3.406.233.024 đồng -Mua 3 máy rót TWA -Gửi ngân hàng KẾT QUẢ THỰC HIỆN BIỆN... thêm Chi phí bán hàng chi phí quản lí không tăng thêm nên Công ty chỉ phải bỏ ra giá vốn hàng bán cho 3,5 % sản lượng tăng thêm Giá vốn hàng bán tăng thêm là: 12.244.512.130 x 284.416.604.056/349.843.203.715 = 9.954.581.142 đồng Khi đó Công ty sẽ tiết kiệm được một khoản là: 12.244.512.130 – 9.954.518.142 = 2.289.993.988 đồng Như vậy sau khi thực hiện biện pháp lợi nhuận của Công ty sẽ tăng thêm . Email : Info@hanoimilk.com Website : Hanoimilk.com Công ty cổ phần sữa Hà Nội (Hanoimilk) thành lập theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 010300592. -42,1 Hệ số thanh toán lãi vay 2,59 -2,82 -5,41 -208 Phân tích khả năng thanh toán Ta thấy hệ số thanh toán tổng quát tăng nhưng hệ số thanh toán nợ ngắn
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình tài chính và một số đề xuất nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần sữa Hà Nội, Phân tích tình hình tài chính và một số đề xuất nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần sữa Hà Nội, Phân tích tình hình tài chính và một số đề xuất nhằm cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần sữa Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay