Đánh giá công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc Nhà nước Bắc Ninh

100 255 1

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,285 tài liệu

  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2015, 22:28

. tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước. - Phân tích, ñánh giá thực trạng công tác Kiểm soát chi ñầu tư XDCB từ nguồn Ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh. 2.1.2 Kiểm soát chi ñầu tư XDCB từ nguồn NSNN của Kho bạc Nhà nước 2.1.2.1 Khái niệm kiểm soát chi ñầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước của Kho bạc Nhà nước ðầu tư XDCB từ NSNN. ñầu tư. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñề tài “ðánh giá công tác Kiểm soát chi ñầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh .
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, Đánh giá công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, Đánh giá công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước tại kho bạc Nhà nước Bắc Ninh, Phần I. Mở đầu, Phần II.Cơ sở lý luận và thực tiễn về kiểm soát chi đầu tư XDCB từ nguồn NSNN qua kho bạc nhà nước, Phần III.Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu, Phần IV.Kết quả nghiên cứu, Phần V.Kết luận và kiến nghị, Danh mục tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn