Lớp 12 - Tuyển tập 99 bài toán về cực trị và tính đơn điệu của hàm số

10 556 3
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2015, 16:10

. TUYỂN TẬP 99 BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CỰC TRỊ VÀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ 1.Câu I: (2 điểm) Cho hàm số 4 2 2 ( ) 2( 2) 5 5= + − + − +f x x m x m m ; (C m ) 1) Khảo sát sự biến thiên và. tham số. 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (C) khi 1m = . 2. Tìm các gíá trị của m để đồ thị của hàm số (C) có hai điểm cực trị và chứng tỏ rằng hai điểm cực trị này ở về hai. tuyến của (C’ a ) là 12 37.Câu I: (2 điểm). Cho hàm số y = - x 3 + 3mx 2 -3 m – 1. 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1. 2. Tìm các giá trị của m để hàm số có cực đại, cực
- Xem thêm -

Xem thêm: Lớp 12 - Tuyển tập 99 bài toán về cực trị và tính đơn điệu của hàm số, Lớp 12 - Tuyển tập 99 bài toán về cực trị và tính đơn điệu của hàm số, Lớp 12 - Tuyển tập 99 bài toán về cực trị và tính đơn điệu của hàm số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn