Bẩy kỹ năng cơ bản của ngưòi quản lý”.

35 317 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2013, 09:50

Trong doanh nghiệp người quản lý có vai trò hoạch định, tổ chức và điều hành doanh nghiệp, và tổ chức công việc cá nhân. Hoạch định là quá trỡnh thiết lập cỏc mục tiờu, xõy dựng cỏc chiến lược và kế hoạch để thực hiện các mục tiêu Đề án marketing GVHD: ThS - Phạm Thị Huyền Li m u Nc ta chuyn t nn kinh t tp trung sang nn kinh th trng .Cựng vi nú ũi hi s qun l ý mi doanh nghip ngy cng tr nờn cp thit v mang tớnh thi s . ó cú bao nhiờu doanh nghip ó phỏ sn vỡ c ch qun lý lng lo v ngi qun lý thiờỳ nng lc chuyờn mụn, phm cht o c yu kộm. Bờn cnh ú cng cú nhiu doanh nghip thnh cụng i lờn trong kinh doanh nh s qun lý ỳng n v kh nng lónh o ca ngi qun lý .S thnh cụng ca doanh nghip khụng th t c nu b mỏy lónh o yu kộm v nng lc chuyờn mụn. Bi kh nng lónh o chớnh l mt yu t to nờn ngun lc ca doanh nghip .Do tớnh thi s ca vn ny nờn em ó quyt nh chn ti : By k nng c bn ca ngũi qun lý. Trong doanh nghip ngi qun lý cú vai trũ hoch nh, t chc v iu hnh doanh nghip, v t chc cụng vic cỏ nhõn. Hoch nh l quỏ trnh thit lp cc mc tiu, xừy dng cc chin lc v k hoch thc hin cỏc mc tiờu. Trong quỏ trnh ny, nh qun lý phi d kin c cỏc khú khn, tr ngi, nhng bin ng ca mụi trng kinh doanh v cú nhng k hoch d phng. H l ngũi ta ra s thng nht trong t chc khin cho nhng ngi i theo hnh ng t c muc ớch .Ngi qun lý s iu phi ,huy ng , nh hng v hng dn cỏc thnh viờn ca t chc theo ui mt mc ớch hoc mt s mc tiờu.Ngi qun lý doanh nghip l cỏc ụng ch, b ch v giỏ c .Hin nay trờn th gii nht l doanh nghip ca cỏc nc ang phỏt trin . H ang s dng mụ hỡnh qun lý gi l : mụ hỡh nng lc. c ỏnh giỏ l cú hiu qu . Vi c ch m ca nh hin nay cỏc doanh nghip vit nam cung angco xu hng ỏp dng mụ hỡnh ny.Sau õy l 7 k nng c bn ca ngi qun lý : 1. K nng la chn . 2. K lut v s ỏnh giỏ. 3. T chc cuc hp . 4. Thng tho (m phỏn). 5. Vit bỏo cỏo. 6. Trỡnh by thuyt phc. 7. K nng ti chớnh c bn. õy l nhng k nng m bt k mt ngi qun lý no cng cn cú . ú l nhng k nng thit yu h cú th lm tt cụng vic ca mỡnh . Thân Văn Sơn 1 Lớp Marketing 43B Đề án marketing GVHD: ThS - Phạm Thị Huyền Mc tiờu nghiờn cu ca ti l lm rừ tm quan trng quan trng, trỡnh t ni dung th hin trong mi k nng. Trong bi vit ny em ó tham kho v s dng mt s ti liu l: 1. deadly skills of management ca Ros Jag. 2. Giỏo trỡnh Marketing cn bn ca PGS . TS TRn Minh o 3. Kinh nghim TS V Tin Dng- Webside : tintuc.vn.com 4. Webside: Smeclub.biz/forum/topic.asp Do kh nng v thi gian cú hn nờn em ch cú th a ra 7 k nng . Mc dự qun lý l mt phm trự rt rng ln v mi k nng em mi nờu lờn c vai trũ , dung th hin, s yu kộm v nhng vn cn lm trong cỏc doanh nghip Vit nam. hon thnh bi vit ny l nh s giỳp nhit tỡnh ca cụ giỏo hng dn . Cụ ó vch cho em phng hng lm bi , cỏch trỡnh by cng nh cỏc k nng khi th hin trong bi vit. Em xin chõn thnh cm n Cụ! Thân Văn Sơn 2 Lớp Marketing 43B Đề án marketing GVHD: ThS - Phạm Thị Huyền I. K nng la chn . õy l mt k nng u tiờn m khụng mt nh qun lý doanh nghip no c phộp thiu. K nng ny cú vai trũ rt quan trng , nú cho phộp nh qun lý la chn cỏc yu t u ra cng nh cỏc yu t u vo ca quỏ trỡnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip . Nh qun lý mun thnh cụng cn phi la chn cỏc vn sau õy: 1.la chn ngun nhõn lc. Ngun nhõn to nờn li th cnh tranh trong nn kinh t th trng. Ch doanh nghip cn bit ỏnh giỏ, la chn ngi cú nng lc , phm cht tt phự hp vi cụng vờc m mỡnh cn tuyn dng. S la chn c tin hnh theo quy trỡnh cht ch bao gm cỏc k nng v phng phỏp khỏc nhau. Trc ht l phi xỏc nh v trớ cn tuyn dng , cn thay th . Núi rừ v cụng vic nh : mc tiờu , mc ớch ca cụng vic, nhng trỏch nhim then cht . õy l phng tin ờt t c mc tiờu, mc ớch ca cụng vic. 1.1. Miờu t rừ v cụng vic :Cn cú mt bng miờu t rừ rng bao gm mc tiờu ca cụng vic, nhim v v trỏch nhim then cht, iu kin lm vic , mụi trng xó hi , kh nng thng tin nhng trỏch nhim v nhim v then cht * Mc tiờu : l nhng cỏi cn phi lm t c mc ớch * Nhng trỏch nhim then cht: Nh qun lý a ra trỏch nhim ca cỏc nhõn viờn i vớ doanh nghip v ng thi h cng phi cú trỏch nhim i vi cỏc nhõn viờn cng nh doanh nghiờp. * Nhng nhim v then cht:l nhng nhim v quan trng nht phi lm. Chỳng c phõn loi phự hp vi phm vi trỏch nhim ca mi ngi .Chng hn cựng nhau thu thp tt c cỏc ti liu , biờn tp ti liu, sp xp hỡnh nh v minh ho chỳng, gi liờn lc vi cỏc nh thit k v ngi in n v.v. * iu kin lm vic:Trỏnh nhng hiu lm vi nhng ngi mi c b nhim. Cn nờu ra mt cỏch rừ rng t khi bt u lm vic. Nh qun lý a ra i vi cỏc ng c viờn trong khi ng trờn cỏc mc tuyn dng ca aụng ty nh ỏp lc ca cụng vic . ú l cõu hi lm vic bao nhiờu gi ? cú mun lm vic ụi khi kt thỳc cụng vic mun khụng ?Cú trỏch nhim vi cụng vic khụng ? õy l nhng cõu hi m cỏc nh qun lý yờu cu tr li. Mụi trng xó hi : nú cú ý ngha rt ln cho thnh cụng trong cụng vic. Yờu cu cỏc nh qun lý t a ra i vi cỏc ng c viờn :l cú kh nng lm vic c lp hay Thân Văn Sơn 3 Lớp Marketing 43B Đề án marketing GVHD: ThS - Phạm Thị Huyền lm vic trong mụi trng nhúm Trong mụi trng tp th nú s kớch thớch , thỳc y thụng qua vic tỏc ng qua li ln nhau gia cỏc thnh viờn. Phỏt trin ngh nghip : li mt ln na cỏc nh qun lý cn bit cỏch nhõn viờn ca mỡnh nhit tỡnh vi cụng vic, khuyn khớch h thụng qua c hi thng tin , o to nh th no nhõn viờn cng hin cho cụng vic?thỏi quan im ca t chc phỏt trin v xỳc tin nh th no?khuyn khớch cỏc nhõn viờn h phỏt trin cỏc k nng trong cụng vic. 1.2. a ra yờu cu cho cỏc ng viờn : Cỏc k nng v kinh nghim õy l kh nng thc t ca cỏc ng viờn . Chng hn kh nng ỏnh mỏy , biờn tp, copy trc khi xut bn .phm cht, nng lc ca cỏc ng viờn l mt th thỏch t c phm vi mt vn c th mt cỏch chc chn . Tt nhiờn bao gm c phm cht, kh nng giỏo dc , nng khiu.v.v. cỏc nh qun lý xem xột cỏc ng c viờn thuc loi no phự hp vi cụng vic no? ai s thụi vic, ai s min nhim k hoc ai s gi nguyờn . Cỏc nh qun lý rt cn cú cỏc tri k, nhng ngi gii v a ra cỏc quyt nh ỳng n. Nhng ngi cú phong cỏch thuyt phc phự hp vi yờu cu cụng vic.Kim tra tinh thn thụng qua kh nng quan sỏt ỏnh giỏ din mo, c tớnh , kh nng t nhiờn v phn ng cỏ nhõn. thụng bỏo tuyn dng : Cú doanh nghip viờc thụng bỏo ch din ra ni b dodanh nghip . Nh s b nhim trong ni b , cỏc ny s tit kim c rt nhiu chi phớ. Thụng bỏo tuyn dng ni b cú th qua th bo, bng thụng bỏo hoc thụng qua núi chuyn vi cỏc cp qun lý khỏc trong doanh nghip . Nu tuyn chn bờn ngoi thay cho bờn trong thỡ nh qun lý cú th thụng qua cỏc phng tin nh: bỏo i a phng ,trung ng ,cỏc trũng i hc, cao ng, trung hc v qua trung tõm dch v vic lm.Thụng bỏo tuyn dng cú th tn kộm nhng nú cú th to ra mt n tng tụt hỡnh nh ca doanh nghip i vi cỏc ng viờn. 1.3. c n xin vic v tin hnh tuyn dng. -n xin vic : n xin vic c gi kốm theo h s xin vic .n xin vic cú hai vai trũ : th nht nú cú th giỳp cỏc nh tuờn dng qun lý dc danh sỏch c phng vn. Th hai giỳp cỏc nh qun lý sp t cuc phng vn khi thi gian n.Cỏc nh qun lý yờu cu in y cỏc thụng tin nh a ch liờn h, cụng vic trc Nhng thụng tin ny ũi hi phi chc chn chớnh xỏc.Cỏch tt nht lp danh sỏch la chn l phi tuyt i khỏch quan . Cỏc nh qun lý a ra cỏc tiờu chun loi b bt n xin vic.Sau ú xem xột phõn loi .Tiờu chun u tiờn s dng thụng qua hỡnh thc n xin vic . Nu vn cũn quỏ nhiu, li tip tc a ra cỏc tiờu chun mi. Chng hn , loi b nhng ng viờn khụng cú 2 nm kinh nghim. Quỏ trỡnh ny c tip tc cho n khi cũn s lng cn thit. Thân Văn Sơn 4 Lớp Marketing 43B Đề án marketing GVHD: ThS - Phạm Thị Huyền - Bỏo cho ngi np n: sau khi la chn cỏc n tiờu chun, nh qun lý thụng bỏo cho h bit thi gian, a im phng vn thụng qua s in thoi, email - Chun b cho phng vn: õy l bc m nh qun lý cn chun b tụt, nh ún tip cỏc ng viờn : ún tip khi h n , sp xp ngi ún tip, to ra s thoi mỏi, t tin trong khi ch i cú th cho h mt li cỏ phờ hay mt cc tr v ch cho h khu v sinhNgn cn b ngt li , treo bng thụng bỏo cỏc dng s khụng lm giỏn on cuc phng vn. Nu vn phong ca mỡnh khụng phự hp thỡ cú th i thuờ ; t cõu hi : cú th c chun b v phõn lm hai loi , cõu hi úng v cõu hi m . Tt c cỏc ng viờn s c hi cỏc cõu hi trong bng cõu hi ó cú sn i vi cỏc cõu hi v cụng vic. Cũn cõu hi v cỏ nhõn cú th thay i gia cỏc ng viờn , nú c gi ý thụng qua n xin vic.Cú th hi cỏc ng viờn v nhng iu cũn nghi ng v phm cht, kh nng , lý do ri khi cụng vic trc, phong cỏhc lm vic.v.v. a ra cỏc thụng tin : õy l mt phn ca phong vn, cỏc nh qun lý phi a ra cho cỏc ng viờn thụng tin v t chc, cụng vic v iu kin lm vic . Cỏc nh qun lý phi chun b tt cỏc thụng tin nyvỡ h l ngi a ra cỏc quyt nh ca cuc phng vn nh a ra mc lng bao nhiờu thỡ phự hp vi h Ch o cuc phng vn mt cỏch khỏch quan :ngi ch o a ra cỏc tỡnh hung cho cỏc ng viờn v nghe h th hin , thm do nhng nghi ng thụng qua s th hiờn ú v a ra nhng chỳ ý ngn gn v b xung chỳng v sau. - a ra quyt nh cui cựng: sau khi ó phng vn sng lc nh tuyn dng a ra quyt nh la chn ai v nhng ai khong tiờu chun.Quyt nh ai vo v trớ no ca doanh nghip. 2.K nng la chn th trng mc tiờu, sn phm v nhón hiu. 2.1. La chn th trng mc tiờu. Th trng mc tiờu l l th trng bao gm cỏc khỏch hng cú cựng nhu cu hoc mong mun m cụng ty cú kh nng ỏp ng . ng thi cú th to ra u th hn so vi i th cnh tranh v t c muc tiờu marketing ỏ nh. Do th trng tng th bao gm mt lng ln khỏch hng vi nhng nhu cu, c tớnh mua v mua khỏc nhau . Doanh nghip cng khụng ch ng mt mỡnh trờn th trng, m phi i mt vi rt nhiu i th cnh tranh cựng nhng cỏch thu hỳt ,lụi kộo khỏch hng khỏc nhau. Mt doanh nghip thng ch cú mt hoc mt vi th mnh trờn mt phng din no ú trong vic tho món nhu cu v c mun ca th trng. Nu kinh doanh hiu qu , duy trỡ v phỏt trin c trờn th trng , tng doanh nghip phi tỡm cho mỡnh nhng on th trng m ú h cú kh nng ỏp ng nhu cu v c mun ca khỏch hng hn hn i th cnh tranh. Thân Văn Sơn 5 Lớp Marketing 43B Đề án marketing GVHD: ThS - Phạm Thị Huyền lm c iu ny cỏc nh qun lý phi cú tm nhỡn xa, cú trỡnh chuyờn mụn phõn on v la chn th trng mc tiờu cho doanh nghip mỡnh. Thụng qua cỏc tiờu thc , a lý, nhõn khu,tõm lý v hnh vi .T cỏc tiờu thc ny cỏc nh qun lý phi xem xột , phõn tớch , ỏnh giỏ, v a ra quyt nh ỳng n. Vit Nam chớ phớ cho marketing cũn rt hn ch. Cú rt ớt doanh nghip b tin ra tin hnh cỏc hot ng ny. Do hn ch v nng lc chuyờn mụn cng nh nng lc ti chớnh, cng cú th do cha nhn thc ỳng n tm quan trng ca cỏc hot ng ny cho vic duy trỡ v phỏt trin ca doanh nghip. Vi tỡnh hỡnh kinh t th trng nh hin nay nc ta thỡ tn ti , phỏt trin v cnh trnh vi cỏc i th cnh tranh trong v ngoi nc, marketing khụng th b qua cho cỏc doanh nghip . Trong ú hot ng nghiờn cu, phõn on v la chn th trng mc tiờu l rt quan trng. Nu u ra ca doanh nghip m khụng phự hp vi th trng mc tiờu thỡ vic tiờu th gp rt nhiu khú khn v rt d dn n tht bi. Nh vy phi la chn th trng mc tiờu cú hiu qu. Ngha l cú kh nng ỏp ng c nhu cu, c mun ca mt nhúm cỏc khỏch hng, ng thi cú s lng ln to ra dũng tin thu ln hn dũng tin chi cho nhng n lc kinh doanh ca mỡnh.Doanh nghip cú th la chn th trng mc tiờu theo mt trong nm phng ỏn sau: 1. chn mt on th trng duy nht( hay n l). 2. chuyờn mụn hoỏ tuyn chn. 3. Chuyờn mụn hoỏ theo c tớnh ca th trng. 4. Chuyờn mụn hoỏ theo c tớnh ca sn phm. 5. Bao ph th trng. 2.2.la chn nhón hiu. Nhón hiu l tờn gi , thut ng, hiu, biu tng hay kiu dỏng , hoc mt s kt hp cỏc yu t ú nhm xỏc nhn hng hoỏ hay dch v ca mt ngi bỏn hay mt nhúm nhng ngi bỏn v phõn bit chỳng vi sn phm ca i th cnh tranh. V c bn nhón hiu l mt s ha hn ca ngi bỏn m bo cung cp cho ngi mua mt tp hp nht nh nhng tớnh cht, ớch li v dch v , nhng nhón hiu tt nht u kốm theo s m bo cht lng . i vi cỏc nh sn xut thỡ vic phi la chn nhón hiu trc khi la chn sn phm vỡ theo quan im hin i thỡ nhón hiu hm cha sn phm thay vỡ theo quan im c in sn phm bao hm nhón hiu( nhón hiu l sn phm vụ hỡnh ca doanh nghip). Thân Văn Sơn 6 Lớp Marketing 43B Đề án marketing GVHD: ThS - Phạm Thị Huyền Mt nhón hiu cú th mang cỏc cp ý ngha nh thuc tớnh , li ớch , giỏ tr , vn húa, nhõn cỏch , ngi s dng . Thụng qua cỏc ý ngha ny ũi hi cỏc nh qun lý cn phi la chn cỏc c im nhn dng ca nhón hiu cp no phự hp vi th trng mc tiờu ca mỡnh. Hin nay vic la chn, xõy dng nhón hiu ca cỏc doanh nghip Vit Nam cũn rt hn ch, c bit l i vi cỏc sn phm xut khu. Tỡnh trng n cp nhón hiu ca nhau l rt ph bin . Cỏc doanh nghip mi thnh lp h thng ly nhón hiu ca mỡnh gn ging nhón hiu ca cỏc cụng ty ni ting , nú gõy ra s nhm ln cho khỏch hng. trỏnh tỡnh trng ny cỏc doanh nghip Vit nam phi t chn cho mỡnh mt nhón hiu c th v cn xõy dng mt h thng lut phỏp v xõy dng v bo v bn quyn nhón hiu, s m bo quyn li cho mi doanh nghip. 2.3.la chn sn phm. Sn phm l mi th cú th cho bỏn trờn th trng chỳ ý, mua, s dng hay tiờu dựng, cú th tho món c mong mun hay nhu cu. Nhu cu mong mun ca con ngi l vụ hn , nhng kh nng ca mi doanh nghip l hu hn . Do ú mi doanh nghip chn cho mỡnh mt hay mt nhúm sn phm cung ng cho th trng mc tiờu .Mi doanh nghip phi cú chin lc duy trỡ v phỏt trin sn phm mi ca mỡnh cựng vi s thay i ca nhu cu th trng. Hin nay mt s doanh nghip sn xut Vit Nam cú b phn nghiờn cu, thit k sn phm mi. õy l iu m cỏc doanh nghip cn thit phi lm. Cú khụng ớt doanh nghip khụng tp trung vo thit k sn phm mi m h ch tp trung vo nhỏi cỏc phm phm ca cụng ty khỏc. 3.la chn ni dung v phng tin qung cỏo qung cỏo mt sn phm thỡ thit k ni l rt quan trng , ni dung thit k phi da vo c tớnh ca sn phm, cỏc tiờu thc ca th trng mc tiờu nh vn hoỏ, tụn giỏo, trỡnh hc vnni dung phi hng vo khỏch hng mc tiờu. Nờỳ ni dung m trỏi vi cỏc tiờu thc ny thỡ sn phm s b ty chay v doanh nghip s lõm vo khú khn. Ni dung qung cỏo c thit k sao cho ngi nhõn tin phi hiu c. Phng tin qung cỏo: l cỏc phng tin tuyờn truyn , qung bỏ , gii thiu sn phm, nhón hiu ca doanh nghip , nh: radio, tivi, bỏo , tp chớ, bng giụn, ca nụ, ỏp phớchMi phng tiờn qung cỏo c thit k vi nhng ni dung khỏc nhau v hiu qu qung cỏo cung khỏc nhau.Tu theo tim lc ti chớnh ca mỡnh v tu theo c tớh ca sn phm m cỏc nh qun lý chn cỏc phng tin qung cỏo cho mỡnh. Hin nay cỏc doanh nghip Vit Nam cng ó rt chỳ trng n qung cỏo . Nhng cha cú s qun lý cht ch cho vic qung cỏo.Nhiu doanh nghip cho rng c Thân Văn Sơn 7 Lớp Marketing 43B Đề án marketing GVHD: ThS - Phạm Thị Huyền qung cỏo nhiu l doanh s s tng. H khụng ngh n mt trỏi ca nú.Cn cú mt h thng lut phỏp cho qung cỏo. 4.la chn nh cung ng. Nh cung ng cú th doanh l cỏ nhõn,hoc t chc, h cung cp cho ta nguyờn vt liu u vo cho sn xut . xỏc nh v la chn nh cung ng nh qun lý cn da vo cỏc tiờu thc sau: tiờu chun hiu sut; tiờu chun kinh t nh giỏ c, chớ phớ nh hng n vờc mua; tiờu chun thớch nghi nh phng tin vn chuyn; Tiờu chun thớch hp cho vic thun li mua gia hai bờn; Tiờu chun php lý. i vi ngi qun lý doanh nghip cn phi cú cỏc k nng trong vic xỏc nh cỏc c tớnh ca sn phm cn mua qua ú cú th la chn nh cung ng cho thun li nht. Hin nay mt s doanh nghip Vit Nam ó la chn cỏc doanh nghip nc ngoi lm nh cung ng, trong trng hp nay nh qun lý phi hiu rừ lut phỏp ca nc bn cung nh lut php quc t. II. NH GI V K LUT. Cỏc nh qun lý k lut nhõn viờn ca mỡnh thỡ phi xem xột ỏnh giỏ cỏc hnh vi ca h. ỏnh giỏ cỏc nh qun lý phi a ra cỏc nguyờn tc ỏnh giỏ. 1. Nguyờn tc ỏnh giỏ. Mi nh qun lý cú cỏc nguyờn tc ỏnh giỏ khỏc nhau, nhng Chun b cho mt bui ỏnh giỏ k lut: cú hai vn ch 1. Cỏc yu t thc hin : chc chn bn cú th a ra bng m s thc hin ca h cú v di mc tiờu chun. Chnge hn cui tun trc cú ba cuc phỏt biu rừ rng khụng? Khuyt im rừ rng ca doanh nghip bn l gỡ? nhng bi phỏt biu chm 5 phut thỡ th no? hai ngy thỡ th no? tt c cỏc khỏch hng phn nn , ghi chộp phn nn ca h vo õu? ó lm gỡ vi nú? . 2. Tiờu chun cụng vic : chc chn c ngi qun lý v ngi lao ng u bit mụng i gỡ nhau. Mc chm tr cú chp nhn c khụng ? ngi lao ng bit iu ú khụng? Bit nh th no? khi no nh qun lý chp nhn tiờu chun ? mc li ny hoc ti t sy ra trc? Núi gỡ v lm vi nú? õu l mc trung bỡnh ca mi cỏ nhõn. Quỏ trỡnh ny quan trng bi vỡ nh qun lý cú th lónh o, v nhn ra rng khụng nờn nm bt tt c cỏc cuc k lut ; cú l ngi lao ng cng bun chỏn khi cú vn xut hin, hoc h y ht trỏch nhim lờn ng nghip v thc s khụng cú trch nhim. 2.ỏnh giỏ. Thân Văn Sơn 8 Lớp Marketing 43B Đề án marketing GVHD: ThS - Phạm Thị Huyền ỏnh giỏ l vic xem xột nhỡn nhn li nhng vic m cỏc nhõn viờn ó lm. ỏnh giỏ phm cht , t cỏch phỏp nhõn v trỡnh chuyờn mụn ca h.Nu nh qun lý cú cỏch ỏnh giỏ ỳng n, sỏng sut , ỳng ngi s khuyn khớch nhng ngi ó lm tt ri c gng duy trỡ, phn u tt hn.Nhng ngi cha tt thỡ phn u t tt.Nu lm c nh vy thỡ doanh nghip s cú mt i ng nhõn viờn gii v chuyờn mụn, nghip v v phm cht o c.H l lc lng gúp phn a doanh nghip i lờn, cnh tranh vi th trng trong v ngoi nc. 2.1. khi no ỏnh giỏ. ỏnh giỏ mt nm mt ln hoc mt nm hai ln hoc ỏnh giỏ theo cụngvic . õy l c hi v v ngun nhõn lc ca h th hin mỡnh , hoc kim im h ,ph thuc v phng phỏp ca h ,nú khụng cú giỏ tr v mt thi gian. Nhng trong chớnh sỏch ỏnh giỏ nm bt, iu khin mt ln ỏnh giỏ, bn phi thụng qua trũ chi ch. ỏnh giỏ l c hi tt nht thỳc y mi thnh viờn trong doanh nghip, khuyn khớch s ng h ca h.Nhng phi nhn ra rng ỏnh giỏ l vỡ li ớch cu h,khụng phi cu bn nhng thc hin ca h sau ny tt hn ú l s thng pht ca bn. Kt qu ỏnh gớa cng l c hi ngi lao ng thy h ang lm nh th no, phỏn oỏn vn ang din ra v phn nn. núi v nhng ý tng v tham vng cho tng lai, v biu l nhng quan im tớch cc v tiờu cc ca h. Nú cng l c hi cho phộp bn bit bn cú th giỳp hoc ng h nhiu hn bn lm. Vỡ vy bn cú th phi chp nhn s ỏnh giỏ. Ngi lao ng chc chn rng h khụng lm gỡ phi kim im, bn s khụng thoi mỏi nu bn nghi ng cú mt iu xu t nhiờn i bn .Bi vy cú mt nguyờn tc thun tuý bn khụng bao gi sa dng ú l ỏnh giỏ v k lut bt k ai thm chớ nu xem xột k lut cn c nm bt hng ngy. Cú ngh l bn phi bn lun bt k vn gỡ min l chỳng sy ra trong sut nm, mt khỏc bn khụng th cú mt s thun li v d dng ỏnh giỏ vi nhng iu bt ng. 2.2.ỏnh giỏ nh th no. Bn khụng th ph nhn bt k mt mt no vic thc hin ca cỏc nhõn viờn mt ỏnh giỏ bn nờn bn lun v nhng li v nhng phm vi ú h khụng t tiờu chun mc dự ó c gng. õy khụng phi l vn k lut v cỏc nhõn viờn s mong mun h ni lờn trong sut bui xem xột. Chun b ỏnh giỏ: cú th a ra nhng cõu hi nh: 1. Trong cụng vic bn thớch gỡ nht?. 2. V khụng thớch gỡ nht? Thân Văn Sơn 9 Lớp Marketing 43B Đề án marketing GVHD: ThS - Phạm Thị Huyền 3. Bn coi nhim v hay nhúm nhim v no l quan trng nht trong cụng vic.? 4. V ớt quan trng nht? 5. Thnh cụng ln nht trong nm qua ca bn l gỡ? 6. Ti sao bn ngh nú ó thnh cụng ? 7. Nhng li lm v tht baih nng nht ca bn l gỡ? 8. V bn ngh cú th lm gỡ ngn cn chỳng sy ra? 9. Cũn cú iu gỡ cũn thc mac trong cụng vic ca bn ? 10. iu gỡ bn cm thy khụng hi lũng nht? 11.Khớa cnh no bn cm thy cn s giỳp ? 12.Bn cú cm thy n khp vi mi thnh viờn trong nhỏm khụng? 13.Bn mụng mun cụng vic ca bn thun li v thng tin nh th no trong nm ti? 14.V trong ba n bn nm ti? Cỏch tip cn ỏnh giỏ : thỏi ca bn s tr thnh trung tõm ỏnh gớa thnh cụng . Bi vy cn chc chn gõy n tng ỳng tinh thn chung.H sn sng to ra mt khụng khớ thoi mỏi v cn duy trỡ nú .Nud bn núi xu thi im ny , thỡ nhõn viờn s khụng th lm cho thoi mỏi cỏc ỏnh giỏ tip theohoc bt k cuc ỏnh giỏ no trong tng lai.cỏc cỏch tip cn ú l thnh tht ng viờn v s cụng khai: ay l iu cú li cho cỏc nhõn viờn bn dón dt hi thoi v c cho suy ngh ú theo giỳp h phỏt hin nhng khớa cnh m h cn núi v nú, ng viờn h h thnh tht v cú c hi trỡnh by.Nu h núi vi bn rng h tỡm ra c mt ngi trong s ng nghip rt khú ho ng vi nhúm. Khụng nờn tn cụng vo s phũng th ca h. Thm chớ nu bn phờ bỡnh hoc ch trớch l khụng ỳng , chp nhn ch trớch phờ bỡnh l giỳp tỡm ra cỏc giỳp tỡm ra cỏc xung t d dng.Chp nhn nhng gỡ h ang núi, nu cn thit yờu cu h chi tit hn .Chng hn ,núi anh cú th mun s ng h ca tụi khi anh cn nú. Cú th a cho tụi mt vớ d khi anh cn tụi khụng? sau ú khỏch quan nhỡn vo vn , cõu tr li cú th tt v ginh u tiờn cho bn hn. Mt khỏc nhng iu m t chc khú khn nhõn viờn s khụng cn s ng h thng xuyờn ca bn.Cú l nu h c o to nhiu hn mt lnh vc c th h cú th t qun lý tt hn. Cú th bn khụng th t chc c nhng bn vn cú th tha nhn vn ca h , quan tõm v nú v tỡm gii phỏp khỏc. Thân Văn Sơn 10 Lớp Marketing 43B
- Xem thêm -

Xem thêm: Bẩy kỹ năng cơ bản của ngưòi quản lý”., Bẩy kỹ năng cơ bản của ngưòi quản lý”., Bẩy kỹ năng cơ bản của ngưòi quản lý”., Kỹ năng lựa chọn .

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay