Giáo án địa lý 12 bài 1 việt nam trên đường đổi mới và hội nhập

4 1,959 2
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2015, 18:44

VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. BÀI 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP I. Mục tiêu Qua bài học, HS cần: 1. Kiến thức - Nắm được những thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới của nước ta. - Hiểu được tác động của bối cảnh thế giới và khu vực đối với: + Công cuộc Đổi mới. + Thành tựu đạt được của nước ta trong quá trình hội nhập. - Biết được một số chính sách để đẩy mạnh hơn nữa công cuộc Đổi mới và hôi nhập của nước ta. 2. Kỹ năng - Phân tích biểu đồ, bảng số liệu. - Liên hệ, vận dụng kiến thức Lịch sử, GDCD trong học tập, nhận thức bài học. 3. Thái độ HS có ý thức, tinh thần, trách nhiệm của bản thân để góp phần vào công cuộc Đổi mới của nước nhà. II. Chuẩn bị hoạt động Chuẩn bị một số tư liệu, thông tin liên quan đến thành tựu trong công cuộc Đổi mới, chính sách, biện pháp chủ trương hội nhập của Đảng và Nhà nước ta trong những năm gần đây. III. Phương pháp dạy học: Đàm thoại gợi mở, nêu vấn đề. IV. Tiến trình hoạt động 1. Kiểm tra GV kiểm tra dụng cụ, phương tiện học tập đầu năm của học sinh. 2. Tiến trình hoạt động bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kết quả hoạt động * Hoạt động 1 - GV: Vì sao nói công cuộc Đổi mới là một - HS: Tiến hành nghiên cứu SGK. 1. Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kt - xh a. Bối cảnh: - Đất nước vừa thống nhất nhưng chịu nhiều hậu quả của chiến tranh. VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. cuộc cải cách toàn diện về mặt kt –xh?. GV Định hướng như sau: + Vì sao nước ta cần Đổi mới. + Nước ta tiến hành đổi mới vào những lĩnh vực, thời gian nào?. + Kết quả, thành tựu đạt được?. * Hoạt động 2 - GV: Vì sao nói toàn cầu hóa cón hững ảnh hưởng, tác động mạnh mẽ đến nền kt – xh các nước trong khu vực và thế giới?. - GV: Cho HS phân tích những thuận lợi, kho khăn do toàn cầu hóa mang lại cho nước ta trong quá trình phát triển. * Hoạt động 3 - GV: Vì sao nước ta lại đưa ra các định hướng để đẩy mạnh công cuộc hội nhập?. - HS: Trình bày - HS Nhiên cứu SGK. - HS Xác định các kiến thức cơ bản, trình bày ngắn gọn. -HS: Phân tích, cho ví dụ cụ thể về những thuận lợi, khó khăn…. - HS: Nêu lên các định hướng để đẩy mạnh công cuộc hội nhập. - Nền KT – XH đi lên từ một nền nông nghiệp thuần túy. - Bối cảnh QT – KV phức tạp, cơ chế KT chưa hợp lí b. Diễn biến: - Năm 1979 đổi mới manh nha về kinh tế - Năm 1986 chính thức đổi mới, theo 3 xu thế: + Dân chủ hóa đời sống kinh tế. + Phát triển KT hàng hóa nhiều thành phần. + Tăng cường giao lưu, hợp tác KV – TG. c. Thành tựu đạt được: - Thoát được khủng hoảng KT kéo dài, đẩy lùi lạm phát. - Tăng trưởng kinh tế ở mức cao. - Cơ cấu kinh tế theo ngành có sự chuyển dịch theo hướng HĐH và tăng nhanh tỷ trọng CN, DV trong GDP. - Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ có sự chuyển dịch mạnh mẽ - Tỷ lệ đói nghèo giảm, đời sống nhân dân nâng cao 2. Nước ta trong hội nhập quốc tế và khu vực a. Bối cảnh: Toàn cầu hóa, khu vực hóa đã và đang diễn ra mạnh mẽ, có quy mô toàn cầu và tác động sâu sắc đến kt – xh các nước khu vực và thế giới. * Thuận lợi: - Tranh thủ được nguồn lực bên ngoài để đẩy mạnh, phát triển KT – XH (phát huy nội lực). - Tham gia, hội nhập vào khu vực và thế giới: + Gia nhập Asen An (7 – 1995). + Tham gia diễn đàn KT Châu Á TBD. VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. + Gia nhập WTO (1 – 2007). => Đẩy mạnh giao lưu, hợp tác kinh tế - xã hội, thương mai với các nước trong KV – TG. * Khó khăn: Nguy cơ khủng hoảng kinh tế, xâm nhập của nền văn hóa lai căng. b. Những thành tựu do công cuộc hội nhập KV – TG mang lại - Tạo điều kiện cho chúng ta thu hút được lượng lớn nguồn vốn đầu tư. - Tạo điều kiện cho nước ta tăng cường, đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ về KHCN, KHKT trong nhiều lĩnh vực. -Ngoại thương được nâng lên ở tầm cao mới. 3. Một số định hướng để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới và hội nhập - Thực hiện chiến lược hóa toàn cầu về xóa đói, giảm nghèo. - Hoàn thiện, đồng bộ hóa KTTT theo định hướng XHCN. - Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn liền với kinh tế tri thức. - Đẩy mạnh hội nhập KV – QT => Tăng tiềm lực quốc gia. - Đề ra phương hướng, biện pháp khai thác, sử dụng và bảo vệ có hiệu quả nguồn tài nguyên. - Phát triển mạnh y tế - giáo dục 3. Hoạt động tiếp theo: - Công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước ta đã đạt được những thành tựu gì? - Nêu những thuận lợi, khó khăn do hội nhập mang lại cho nước ta trong quá trình đổi mới. - Các định hướng để đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập của nước ta. VnDoc.com - Tải tài liệu miễn phí. - Nghiên cứu về VTĐL, lãnh thổ nước ta và nêu, phân tích ý nghĩa do nó mang lại về mặt tự nhiên, KT – XH. Mỗi lớp chuẩn bị 2 bản đồ khung, một tờ rô ky trắng. . Tải tài liệu miễn phí. BÀI 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP I. Mục tiêu Qua bài học, HS cần: 1. Kiến thức - Nắm được những thành tựu to lớn của công cuộc Đổi mới của nước ta. - Hiểu. thế giới và khu vực đối với: + Công cuộc Đổi mới. + Thành tựu đạt được của nước ta trong quá trình hội nhập. - Biết được một số chính sách để đẩy mạnh hơn nữa công cuộc Đổi mới và hôi nhập của nước. trình hoạt động bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kết quả hoạt động * Hoạt động 1 - GV: Vì sao nói công cuộc Đổi mới là một - HS: Tiến hành nghiên cứu SGK. 1. Công cuộc Đổi mới là một cuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án địa lý 12 bài 1 việt nam trên đường đổi mới và hội nhập, Giáo án địa lý 12 bài 1 việt nam trên đường đổi mới và hội nhập, Giáo án địa lý 12 bài 1 việt nam trên đường đổi mới và hội nhập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn