Công tác quản trị vật tư tại cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm Minh Phương

23 344 1
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/04/2013, 08:30

Phân tích cơ sở dữ liệu .,thiết kế mô hình ,liên kết hệ thống . kinh doanh văn phòng phẩm. Đó là cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm Minh Phơng. Tổ chức bộ máy quản lý của cửa hàng gồm cửa hàng trởng, cửa hàng phó,. của công tác kế toán, em ứng dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Acces để lập chơng trình quản lý vật t tại cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác quản trị vật tư tại cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm Minh Phương, Công tác quản trị vật tư tại cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm Minh Phương, Công tác quản trị vật tư tại cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm Minh Phương, Phân tích ngôn ngữ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay