Tổng quan về Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Thái Bình

18 818 2
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2013, 22:59

Đề tài : Tổng quan về Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Thái Bình Lời nói đầu Thái bình là một tỉnh nằm trên vùng châu thổ Sông Hồng thuộc miền Bắc n- ớc ta. Đặc điểm nổi bật nhất của tỉnh là sản xuất nông nghiệp nắm vai trò chủ đạo của nền kinh tế tỉnh tập trung phần lớn lao động. Là một tỉnh có dân số đông và trẻ nên các vấn đề về kinh tế chính trị hội hết sức phức tạp. Với các chức năng nh quản lý Nhà nớc về lao động, thực hiện các chính sách về lao động thơng binh hội Sở lao động thơng binh hội đợc thành lập và đã đi vào hoạt động. Với mục đích của báo cáo là để tìm hiểu một số nét chính về quá trình hình thành và phát triển, hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ, kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ này và hớng phát triển trong thời gian sắp tới của Sở LĐTB hội. Bố cục của Báo cáo tổng hợp này gồm 2 phần Phần I: Đặc điểm tình hình hoạt động của Sở lao động Thơng binh hội tỉnh Thái Bình Phần II: Những vấn đề đổi mới và hớng phát triển trong thời gian tới Em xin chân thành cảm ơn TS. Trần Thị Thu và ThS. Ngô Quỳnh An đã tận tình giúp đỡ em hoàn thành bản Báo cáo này. 1 Phần I Đặc điểm, tình hình hoạt động của sở lao động thơng binh hội Thái Bình I. Quá trình hình thành và phát triển Lịch sử của ngành Lao động - Thơng binh hội Thái Bình xuất phát từ 3 ngành lao động, ngành TBXH và kinh tế mới. Ngay từ năm 1950, tỉnh ta đã thành lập tổ dân công, sau đó là phòng lao động trực thuộc UBHC tỉnh với nhiệm vụ chính là tổ chức, huy động dân công phục vụ kháng chiến. Đến tháng 11/1956 thành lập ty lao động, sau đó đến năm 1982 đổi tên thành Sở lao động. Ty thơng binh, cựu binh của tỉnh đợc thành lập từ năm 1952, sau đó đổi tên thành ty Thơng binh. Tháng 3/1971 thành lập Ty Thơng binh hội và đến 1983 đổi tên thành Sở thơng binh hội. Năm 1958 thành lập phòng khai hoang thuộc UBNC tỉnh. Năm 1961 thành lập ty khai hoang sau đó đổi tên thành ban kinh tế mới. Năm 1983 sát nhập bộ phận di dân ngoại tỉnh vào Sở lao động thành lập Chi cục điều động lao động và dân c đến năm 1984 sát nhập toàn bộ ban kinh tế mới vào sở lao động thành lập chi cục điều động lao động dân c phát triển vùng kinh tế mới trực thuộc Sở lao động. Ngày 13/5/1988 UBND tỉnh có QĐ số 230/QĐ - UB thành lập sở lao động trên cơ sở sát nhập Sở lao động với sở Thơng binh hội. 2 Hệ thống tổ chức bộ máy: Hiện nay tổ chức bộ máy của Sở LĐTB - XH Thái bình gồm: * Ban giám đốc Sở: Gồm 3 ngời: 1 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc * Các phòng ban chuyên môn 1. Phòng tổ chức - tổng hợp - hành chính 2. Phòng lao động tiền công 3. Phòng dạy nghề 4. Phòng chính sách thơng binh liệt sỹ 5. Phòng chính sách hội 6. Phòng tài chính kế toán 7. Phòng thanh tra 8. Phòng quản lý hồ Với 48 cán bộ trong đó có 9 nữ, 39 nam thuộc Sở quản lý của Sở Ngoài ra còn đơn vị trực thuộc sở. 1. Trung tâm điều dỡng ngời có công (Đồng Châu) 2. Khu điều dỡng thơng binh nặng Quang Trung (Kiến Xơng) 3. Xí nghiệp may thơng binh Kiến xơng 4. Khu nuôi dỡng tâm thần kinh 5. Trờng dạy chữ dạy nghề cho trẻ em tàn tật 6. Xí nghiệp Thơng binh 7. Trung tâm Bảo trợ hội. 8. Trung tâm phục hồi chức năng ngời tàn tật 3 Sở LĐTB XH Thái Bình Phòng tổ chức - THHC Phòng LĐ tiền công Phòng dạy nghề Phòng chính sách TBLS Phòng chính sách XH Phòng TC - KT Phòng Thanh tra Phòng quản lý hồ 9. Trung tâm điều trị giáo dục đối tợng TNXH (gọi tắt là trung tâm 05 - 06) 10. Trung tâm dạy nghề 11. Trung tâm giới thiệu và đào tạo việc làm. * Chức năng và nhiệm vụ 1. Căn cứ pháp luật, chính sách Nhà nớc, sự hớng dẫn của bộ LĐ - TBXH và đặc điểm kinh tế của tỉnh xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm của tỉnh về lĩnh vực lao động Thơng binh hội trình UBND tỉnh quyết định và tổ chức, chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch đợc duyệt. 2. Tổ chức thực hiện. - Thống kê tổng hợp nguồn lao động và các đối tợng chính sách hội - Hớng dẫn và kiểm tra thực hiện chế độ tiền lơng tiền công khu vực sản xuất kinh doanh. - Hớng dẫn và giám sát thực hiện hợp đồng lao động - Quản lý Nhà nớc các đơn vị dạy nghề và dịch vụ việc làm hội - Quản lý, hớng dẫn và tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác di dân phát triển vùng kinh tế mới - Thanh tra ATLĐ và bảo hộ lao động - Kiểm tra thực hiện chế độ BHXH - Tổ chức thực hiện và kiểm tra các ngành các cấp: thực hiện chính sách đối với cán bộ lãnh đạo cách mạng, ngời và gia đình có công với cách mạng, thơng bệnh binh, gia đình liệt sỹ, quân nhân phục viêNVL chuyển ngành - Hớng dẫn và thực hiện tởng niệm liệt sỹ nhana ngày lễ lớn, truy điệu liệt sỹ khi báo tử. 3. Chủ trì và có sự phối hợp của các cơ quan liên quan về các mặt: - Điều tra tai nạn lao động - Quản lý và tổ chức thực hiện các chơng trình liên ngành phòng chống TNXH - Thực hiện chơng trình xoá đói giảm nghèo - Xây dựng và phát triển các hình thức bảo trợ hội, nhân đạo, từ thiện đối với các đối tợng bảo trợ hội. 4 4. Tham gia với các ngành - Là thành viên của hội đồng giám định y khoa về thơng tật, khả năng lao động cho ngời lao động và các đối tợng chính sách hội. - Điều tra hiệu quả chiến tranh, bảo vệ các chứng tích, di tích chiến tranh để phục vụ công tác giáo dục, tuyên truyền đối nội, đối ngoại của tỉnh. 5. Thực hiện kiểm tra thanh tra Nhà nớc về việc thi hành pháp luật chính sách thuộc lĩnh vực lao động Thơng binh hội. 6. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tài chính vật t của ngành. 7. Quản lý tổ chức cán bộ, các đơn vị trực thuộc tổ chức bồi dỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác LĐ TB & XH trên địa bàn. II. Kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ 1. Công tác quảnlao động giải quyết việc làm, thực hiện bộ luật lao động, dạy nghề. 1.1. Mục tiêu Quảnlao động và giải quyết việc làm. - Thái bình là một tỉnh đông dân (năm 2000 là 1.785.600 ngời và năm 2003 là 1.837.000 ngời) dân số trong độ tuổi lao động là 1.089.000 ngời (năm 2003) chiếm 61% dân số trong đó khu vực nông thôn chiêms 94,2% khu vực thị là 5,78% lao động trong khu vực quốc doanh có 4%, khu vực ngoài quốc doanh chiếm 96%, chất lợng lao động hạn chế: lao động phổ thông chiếm tới 81,5%, lao động chuyên môn kỹ thuật có 18,5% trong đó CNKT chỉ có 9,5%. Số ngời không có việc làm hàng năm trên 2 vạn, số ngời thiếu việc làm ở nông thôn là 22 vạn. Vì vậy giải quyết việc làm luôn là vấn đề bức xúc của tỉnh ta trong thời gian qua. Thực hiện nghị quyết 126 của thủ tớng Chính phủ về việc xây dựng chơng trình việc làm, Sở LĐTBXH Thái bình đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành xây dựng chơng trình giải quyết việc làm giai đoạn 2000 - 2005, chơng trình đã đợc HĐND tỉnh khoá 13 thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 3 ngày 26/7/2000. Và tính đến nay đã thu đợc một số thành tựu đáng ghi nhận. Đơn vị: ngời 5 Chỉ tiêu 2001 2002 2003 KH TH KH TH KH TH 1. Tạo việ làm mới 18.000 17.000 20.000 23.397 22.000 23.581 a. XKLĐ - 562 2.000 2.897 25.000 2.640 b. TVL tại chỗ 13.000 - 12.000 18.200 - 19.971 Qua bảng ta thấy trong 3 năm 2001, 2002, 2003 tỉnh Thái bình đã tạo việc làm mới cho 63.978 ngời, tăng so với kế hoạch 6,6%. Đặc biệt năm 2002 tăng so với năm 2001 là 375. Công tác xuất khẩu lao động đợc thực hiện ở Thái Bình đã thành công rực rỡ. Nếu năm 2001 chỉ đi 562 ngời và trớc đó từ 5 năm 91 đến năm 2000 chỉ đi đợc 1200 ngời thì năm 2002 đã đi đợc 2897 ngời và năm 2003 đã đi đợc 2640 ngời. Nói riêng về xuất khẩu lao động, thực hiện theo nghị quyết hội nghị Trung - ơng 4 khoá 8: " Mở rộng xuất khẩu lao động trên thị trờng đã có và trên thị trờng mới, cho phép các thành phần kinh tế tham gia xuất khẩu lao động và làm dịch vụ xuất khẩu lao động trong khuôn khổ pháp luật dới sự quản lý chặt chẽ của Nhà n- ớc. Kiên quyết chấn chỉnh những hoạt động xuất khẩu trái phép với quy định của Nhà nớc". UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo xuất khẩu lao động gồm 18 ngời có nhiệm vụ phân bổ giới thiệu các Công ty xuất khẩu lao động về việc làm các huyện thị xã. Đến nay đã có hơn 16 đơn vị trong đó có 3 đơn vị có chi nhánh nằm trên địa bàn tỉnh tham gia vào công tác xuất khẩu lao động với quy trình: - Tuyển tại chỗ - Khám sức khoẻ tại chỗ - Học ngoại ngữ và giáo dục định hớng tại chỗ. - Làm hộ chiếu tại chỗ - Tổ chức tiễn đa tại chỗ Với phơng châm giảm chi phí cho ngời đi tới mức thấp nhất có thể riêng trong 2003 đã đợc kết quả đáng khích lệ (xem phụ lục). Bằng những hoạt động nhằm giảm bớt các mặt hạn chế trong các năm. Công tác giải quyết việc làm tại chỗ cho ngời lao động trong các năm qua Sở kết hợp với ngành, các cấp, các đơn vị đã tạo việc làm tại chỗ cho 38171 lao động. Với kết quả trên, cơ cấu lao động đã chuyển dịch theo hớng tích cực, cơ cấu lao động nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ năm 2003 là 72,8% - 6 7,3% - 9,9% trong khi cơ cấu này năm 2002 là: 73,34% - 16,69% - 9,7% và của năm 2001 là 75,04% - 16,44% - 8,55%. Tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở nông thôn là 77,69% tăng so với năm 2002 là 1,4% (năm 2002 là 76,27%). So với năm 2001 là 4,8% (năm 2001 là 74,64%) và với năm 2000 là 5,64% (năm 2000 là 73,54%). Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị đã giảm dần từ 7,54% (năm 2000), 6,79% (2001), 6,15% (năm 2002) và còn 5,25% năm 2003. Đặc biệt trên lĩnh vực quảnlao động, giải quyết việc làm năm nay tỉnh ta lần đầu tiên tổ chức Hội chợ lao động - việc làm đã thành công tốt đẹp. Hội chơ tổ chức trong 2 ngày thu hút 48 đơn vị tham gia trong đó 35 doanh nghiệp (có 4 doanh nghiệp tỉnh ngoài) 8 trờng và trung tâm dạy nghề, 5 trung tâm giải quyết việc làm. Hội chợ đã thu hút 1,5 vạn ngời tham gia kết quả có 25.676 lợt ngời đến đăng ký tìm việc làm trong đó đã có 19.637 lợt ngời đã đăng ký, có 9.875 lợt ngời đợc t vấn tại hội chợ, 2.668 ngời đợc tuyển trực tiếp, 9.883 lợt ngời đợc đăng ký học nghề, trong đó 7.238 lợt ngời đã trực tiếp nhận đăng ký học nghề (học nghề ngắn hạn: 4.238 lợt ngời, dài hạn 2.672 lợt ngời). Thành công lớn nhất của hội chợ đã làm chuyển biến nhận thức và t duy của lớp trẻ trong cơ chế thị trờng sức lao động hiện nay để chủ động tìm việc làm, tìm ngời học. Hội chợ lao động - việc làm Thái Bình lần thứ nhất năm 2003 tạo sự quan tâm chú ý của toàn hội và đã đợc Bộ lao động - Thơng binh hội, UBND tỉnh đánh giá thành công tốt đẹp. 1.2. Công tác thực hiện quản lý vốn vay giải quyết tạo việc làm Năm 2003 tổng nguồn vốn vay từ quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm theo quyết định 120/HĐBT là 33.982 triệu đồng trong đó vốn mới bổ xung là 2,5 tỷ đồng. Đã cho vay 354 dự án với số tiền là 11,613 triệu đồng. Hỗ trợ việc làm cho 7.279 ngời, tạo việc làm cho 3.356 ngời, tập trung chủ yếu vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn với 326 dự án bằng 10 tỷ đồng chiếm 92% số vốn vay. 1.3. Công tác thực hiện Bộ luật lao động Trong những năm gần đây ngành LĐTBXH đã cùng với các ngành chức năng trong tỉnh (Liên đoàn lao động, Bảo hiểm hội, ngành T pháp) thực hiện rất nghiêm túc Bộ luật lao động: kiểm tra các doanh nghiệp trên toàn tỉnh về việc thực hiện các quy định của bộ luật lao động. Từ đó tham gia cùng với các doanh nghiệp về thực hiện các chế độ với ngời lao động đồng thời triển khai hớng dẫn những 7 quy định mới trong bộ luật lao động. Tính riêng năm 2003 Sở đã tiến hành rà soát định mức lao động và xét duyệt đơn giá tiền lơng cho 18 dn Nhà nớc, xếp hạng 4 đơn vị cấp 712 sổ lao động cho 712 ngời, thuộc 20 doanh nghiệp. Đồng thời đề nghị với UBND tỉnh xem xét nâng lơng cho 42 cán bộ quản lý, thoả thuận với giám đốc các doanh nghiệp nâng lơng cho 1059 cán bộ, có 30 đơn vị bằng 976 ngời đăng ký sử dụng lao động, đa tổng số ngời đợc đăng ký lên 12133 ngời đạt 86% (khu vực Nhà nớc ); có 1941 ngời/ 34000 lao động chiếm 5% (Khu vực t nhân). 1.4. Công tác quản lý nghĩa vụ lao động công ích Căn cứ quyết định phân bổ tỷ lệ quản lý sử dụng lao động công ích, của UBND tỉnh Sở LĐTBXH đã hớng dẫn các huyện thị phờng sử dụng số lao động có nghĩa vụ, lao động công ích theo quy định của pháp lệnh và nghị định 91 /CP của Chính phủ. Trong 3 năm 2001 - 2003 toàn tỉnh Thái bình đã huy động đợc 6.762.100 công (năm 2003 là 2.196.000 công, năm 2002 là 28500.000 công, năm 2001 là 1716100 công). 1.5. Công tác quản lý đào tạo nghề (Phòng ĐTN) Trong những năm qua công tác dạy nghề đã đợc các cấp ngành của tỉnh quan tâm tạo điều kiện, hệ thống mạng lới dạy nghề từng bớc đợc củng cố tăng c- ờng cả vềsở vật chất và đội ngũ giáo viên. Về công tác tuyển sinh: Trong những năm 2000 đến 2003: các trờng và cơ sở dạy nghề đã tuyển mới đợc 63.119 lợt ngời (trong đó đào tạo dài hạn là 5803 ngời ngắn hạn là 57.316 ng- ời) và đang có xu hớng tăng lên: từ 15253 ngời (năm 2000) lên 14.716 ngời (năm 2001) và lên 16050 ngời (năm 2002) và năm 2003 là 17.100 ngời. Đặc biệt là việc dạy nghề đào tạo công nhân cho các khu công nghiệp trong tỉnh đã đợc quan tâm đúng mức. Năm 2002 đã dạy nghề cho 72 ngời học nghề cán thép để tuyển cho nhà máy cơ khí Đông Phơng Hồng, các cơ sở dạy nghề may cho 2059 ngời theo học chơng trình 3 tháng và kết quả là Công ty may Đức Giang đã tuyển 300 ngời, Công ty may AP đã tuyển 1400 ngời, Công ty mang XK Thái Bình đã tuyển 100 ngời. 8 Việc sử dụng vốn để nâng cao chơng trình dạy và học đợc sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả thiết thực tính đến hết năm 2003 tỷ lệ lao động qua đào tạo là 26,6% trong đó cơ cấu lao động qua đào tạo nghề là 16,8%. 2. Thực hiện chính sách ngời có công Trong những năm 2000 đến 2003 là những năm mà nhiều chính sách của Nhà nớc đợc ban hành nh: Việc điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp với ngời và gia đình có công với cách mạng, giải quyết chế độ với những ngời vừa là thơng binh hoặc ngời hởng chính sách nh thơng binh, vừa là bệnh binh hoặc mất sức CNVC Nhà nớc, tiếp tục giải quyết đối với những ngời tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học và đạt đợc một số kết quả. 2.1. Kết quả thực hiện chính sách Sở LĐTB XH tỉnh Thái Bình đã tập trung giải quyết tồn đọng sau chiến tranh theo thông t 09 của Bộ LĐTB & XH về việc hoàn thành việc xác nhận ngời có công với cách mạng trong 3 thời kỳ. Năm 2000 việc thẩm định lập hồ ở xã, huyện đã hoàn tất, tỉnh đã tập hợp danh sách 3.146 trờng hợp trong đó có 302 ngời hởng chính sách nh thơng binh, 657 liệt sỹ, 115 hởng chế độ tiền khởi nghĩa, 2072 hởng chính sách tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đầy. Sau hơn 3 năm, đến nay đã có 508 trờng hợp đợc suy tôn liệt sỹ, 361 ngời h- ởng chính sách nh thơng binh. Chế độ liệt sỹ: Trong 3 năm gần đây Sở đã làm thủ tục giải quyết chế độ vợ liệt sỹ tái giá là 160 trờng hợp, tuất nuôi dỡng là 95 trờng hợp, 70 trờng hợp hởng tuất, 3311 chế độ thờ cúng liệt sỹ. - Chế độ thơng binh. Giới thiệu 495 trờng hợp giám định thơng tật , bệnh tật, thậm định danh sách trình Bộ LĐTB 7 XH duyệt trợ cấp 1 lần cho 59.946 thanh niên xung phong, ngời tham gia cách mạng (năm 2001 là 57529 ngời, năm 2002 là 1193 ngời, năm 2003 là 1224 ngời); điều chỉnh tỷ lệ thơng tật cho 83 ngời, khám phúc khuyết cho 170 ngời. Tiếp nhận 118 thơng binh do quân đội chuyển về. - Thẩm định trình UBND tỉnh duyệt cấp chế độ cho ngời hởng huân huy ch- ơng là 3.769 ngời với số tiền là 2.525 triệu đồng. 9 - Tiếp nhận và thẩm định 128 hồ đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng do các huyện chuyển đến. 2.2. Thực hiện các chơng trình tình nghĩa. Trong các năm qua Thái Bình luôn đẩy mạnh các phong trào tình nghĩa. Với 5 phong trào chính: - Chơng trình xoá nhà ở dột nát cho các đối tợng chính sách. Trong 4 năm (2000 - 2003) toàn tỉnh đã xây dựng mới đợc 91 nhà, sửa chữa 602 nhà với tổng kinh phí là 5.618 tỷ đồng. Tính đến năm 2003 toàn tỉnh hầu nh không còn đối tợng chính sách ngời có công còn nhà dột nát. - Quỹ "đền ơn đáp nghĩa" Với truyền thống "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" trong các năm qua toàn tỉnh đã thu đợc 4961,527 triệu đồng trong đó cấp tỉnh thu đợc 859 triệu đồng cấp huyện là 1293,69 triệu đồng. Cấp phờng là 3517,568 triệu đồng. - Phong trào chăm sóc thơng bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ. Toàn tỉnh đẩy mạnh phong trào chăm sóc thơng binh, gia đình liệt sỹ đến từng ngời dân. Trong các dịp lễ tết, các cấp chính quyền đã bày tỏ lòng biết ơn đến những ngời và gia đình có công với cách mạng bằng những lời thăm hỏi và những phần quà. Đặc biệt nhân kỷ niệm 55 năm ngày Thơng binh liệt sỹ các cấp các ngành trong tỉnh đã chuyển 4591 xuất quà của chủ tịch nớc tới tay các đối tợng chính sách. Tỉnh đã trích ngân sách 1738 triệu đồng mua tặng quà 83.369 đối tợng chính sách. Các địa phơng đã trích ngân sách 1.511 triệu đồng để mua quà cho các đối t- ợng chính sách trong đó cấp huyện thị là 334 triệu đồng, cấp phờng là 1.177 triệu đồng. * Công tác mộ, nghĩa trang, nhà bia ghi tên liệt sỹ. Trong các năm qua đã quy tập 137 mộ liệt sỹ, xây mới 572 mộ, tu sửa 219 mộ xây dựng mới 11 nhà bia, xây dựng và tu sửa 83 nghĩa trang. Đặc biệt đầu năm 2003 tỉnh đã đón nhận 18 hài cốt liệt sỹ hy sinh từ chiến trờng Campuchia về nớc. Chi phí cho các công tác này là 3.752,8 triệu đồng. - Công tác chăm sóc phụng dỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng vẫn đợc các cơ quan ban ngành, các địa phơng duy trì đều đặn. 10 [...]... chức đoàn thể của tỉnh, với UBND tỉnh, các huyện, thị để thực hiện tốt các chức năng quản lý Nhà nớc và quản lý sự nghiệp về lĩnh vực lao động thơng binh hội trên phạm vi toàn tỉnh và của từng huyện thị xã, phờng thị trấn và các đơn vị 16 Kết luận Với việc nghiên cứu những nét chính về hoạt động của Sở LĐTB hội tỉnh Thái Bình ta sẽ hiểu một cách tổng quan về tình hình lao động, các chính... nghèo toàn tỉnh, Sở đã lập danh sách các hộ nghèo vào mua cấp thẻ BHYT cho 59385 ngời trong đó có cả số ngời già cô đơn và toàn bộ ngời mù Cứu trợ đột suất cho 5700 lợt ngời với số tiền là 285 triệu đồng * Công tác phòng chống tệ nạn hội 11 Trong năm qua Sở lao động Thơng binh hội tỉnh Thái Bình đã cai nghiện cho 523 ngời trong đó 224 ngời đi cai ở trung tâm phòng chống tệ nạn hội ở Hoà Bình T... phát triển của Sở trong thời gian tới 1 Những vấn đề đổi mới - Đổi mới về tổ chức bộ máy và cán bộ - Đổi mới về chỉ đạo và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn - Đổi mới về phơng pháp và lề lối làm việc 2 Hớng phát triển - Chủ yếu đi vào chiều sâu trên cơ sở nâng cao hoạt động các phòng ban chuyên môn của văn phòng Sở và đơn vị - Tăng cờng phối hợp giữa Sở lao động thơng binh hội tỉnh với các... bộ lao động thơng binh hội cấp xã, phờng, 40 cán bộ phòng huyện, cử 2 ngời đi học trung cấp chính trị, 9 ngời đi học lớp quản lý Nhà nớc chơng trình chuyên 12 viên, 18 lợt cán bộ đi học lớp chuyên môn nghiệp vụ về thanh tra - lao động, việc làm Công tác thi đua khen thởng: Sở rất quan tâm phát động ngay từ đầu các năm thờng xuyên duy trì đẩy mạnh phong trào tạo không khí phấn khởi trong lao động. .. chức tỉnh uỷ Công tác đào tạo bồi dỡng cán bộ Xác định đợc chất lợng cán bộ công nhân viên là yếu tố hàng đầu quyết định sự hoàn thành nhiệm vụ đợc giao nên Sở lao động Thơng binh hội Thái Bình luôn chú trọng công tác đào tạo cho cán bộ từ cấp xã, phờng đến cấp huyện, tỉnh Bằng cách nh tập huấn, cử ngời đi học nên chất lợng của đội ngũ cán bộ công nhân viên đã dần đợc nâng cao Trong năm 2003 Sở đã... đến hỏi, tìm hiểu về chế độ chính sách - Giải quyết đơn th: Hầu hết các đơn th trong các năm đều đợc các phòng chức năng giải quyết cụ thể hoặc các văn bản trả lời trực tiếp Những đơn th từ Bộ LĐTB hộiUBND tỉnh chuyển về sau khi giải quyết đã có văn bản báo cáo phúc đáp theo quy định của pháp luật Đánh giá chung Trong những năm qua ngành lao động Thơng binh và hội Thái Bình đã hoàn thành... này Thái Bình, ngày 16 tháng 03 năm 2004 Sinh viên Đỗ Thanh Bình 17 Lý do chọn đề tài Với 1.089.000 ngời trong độ tuổi lao động chiếm 58% dân số Số ngời không có việc làm hàng năm trên 2 vạn, số ngời không có việc làm ở nông thôn là 22 vạn nên giải quyết việc làm luôn và vấn đề bức xúc của tỉnh Thái Bình trong thời gian tới Và một trong số giải pháp tạo việc làm cho ngời lao động là xuất khẩu lao động. .. trào đến cơ sở Công tác báo cáo định kỳ của các đơn vị tuy đã có tiến bộ song cha đáp ứng đợc yêu cầu 14 III Các vấn đề hiện nay Sở đang nghiên cứu giải quyết - Giải quyết việc làm cho ngời lao động - Đào tạo bồi dỡng nâng cao tay nghề cho ngời lao động - Thúc đẩy công tác xuất khẩu lao động ra tỉnh ngoài và sang nớc ngoài - Thực hiện chơng trình xoá đói giảm nghèo - Giải quyết các tệ nạn hội - Chăm... ở chỗ Sở đã chủ động tham mu đề xuất với cấp uỷ chính quyền những nhiệm vụ mục tiêu trọng tâm của ngành phù hợp với tình hình thực tế của địa phơng Nếu năm 2001 là năm việc thực hiện các chính sách hội đợc u tiên thì năm 2002 - 2003 là các năm mà quảnlao động, sắp xếp việc làm và dạy nghề vợt chỉ tiêu đề ra Đạt đợc kết quả này là do - Sở luôn đợc sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ LĐTB hội, tỉnh. .. LĐTB hội tỉnh Thái Bình ta sẽ hiểu một cách tổng quan về tình hình lao động, các chính sách thơng bĩnh hội của Tỉnh và hiệu quả hoạt động của Sở LĐ TBXH Thái Bình Qua đó ta sẽ thấy đợc những vấn đề bức xúc của sở cũng nh của tỉnh đang cần giải quyết Với thời gian có hạn cùng với sự hạn chế về năng lực kiến thức tuy đã có sự cố gắng song bài viết vẫn có nhiều thiếu sót rất mong đợc sự đóng góp . Nhà nớc về lao động, thực hiện các chính sách về lao động thơng binh và xã hội Sở lao động thơng binh và xã hội đợc thành lập và đã đi vào hoạt động. Với. hoạt động của sở lao động thơng binh và xã hội Thái Bình I. Quá trình hình thành và phát triển Lịch sử của ngành Lao động - Thơng binh xã hội Thái Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Thái Bình, Tổng quan về Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Thái Bình, Tổng quan về Sở lao động thương binh xã hội tỉnh Thái Bình, Quá trình hình thành và phát triển, Mơc tiªu, Kết quả công tác xã hội, Các mặt công tác khác.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay