Thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

127 296 1

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,285 tài liệu

  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2015, 07:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM        CAO THỊ HUYỀN THỰC TRẠNG VÀ ðỀ XUẤT CÁC LOẠI HÌNH SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN ðAN PHƯỢNG, TP HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mà SỐ : 60 85 01 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. ðỖ NGUYÊN HẢI HÀ NỘI, NĂM 2014 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng ñược ai công bố trong bất kì công trình nào khác. Tôi xin cam ñoan rằng, mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc./. Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Cao Thị Huyền Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii LỜI CẢM ƠN! Sau thời gian học tập và nghiên cứu, ñến nay tôi ñã hoàn thành luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản lý ñất ñai với ñề tài: "Thực trạng và ñề xuất các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp bền vững trên ñịa bàn huyện ðan Phượng, thành phố Hà Nội" Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS. TS. ðỗ Nguyên Hải, là người trực tiếp hướng dẫn và giúp ñỡ tôi trong suốt thời gian nghiên cứu ñề tài và hoàn thiện luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn sự ñóng góp ý kiến chân thành của các thầy giáo, cô giáo khoa Quản lý ñất ñai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tôi trân trọng cảm ơn sự giúp ñỡ nhiệt tình của các ñồng chí lãnh ñạo UBND huyện ðan Phượng, phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phòng Thống kê, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện ðan Phượng và UBND các xã ñã tạo ñiều kiện giúp ñỡ tôi trong thời gian nghiên cứu thực hiện ñề tài. Trân trọng cảm ơn ñối với tất cả tập thể, người thân trong gia ñình, bạn bè, ñồng nghiệp ñã giúp ñỡ tôi trong quá trình thực hiện ñề tài. Xin trân trọng cảm ơn! Hà nội, ng ày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Cao Thị Huyền Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iii Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn! ii Mục lục iv Danh mục chữ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình x MỞ ðẦU 1 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2 Mục ñích và yêu cầu 3 1.2.1 Mục ñích 3 1.2.2 Yêu cầu 3 Chương 1 TỒNG QUAN CÁC VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 4 1.1 ðất nông nghiệp và tình hình sử dụng ñất nông nghiệp 4 1.1.1 ðất nông nghiệp 4 1.1.2 Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp trên thế giới 4 1.1.3 Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp ở Việt Nam 6 1.2 Hệ thống sử dụng ñất nông nghiệp và hiệu quả SDð nông nghiệp 11 1.2.1 Hệ thống sử dụng ñất nông nghiệp 11 1.2.2 Hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 13 1.3 Sử dụng ñất nông nghiệp bền vững và các nghiên cứu liên quan ñến nâng cao hiệu quả sử dụng ñất và sử dụng ñất bền vững 17 1.3.1 Sử dụng ñất nông nghiệp bền vững 18 1.3.2 Những nghiên cứu liên quan ñến nâng cao hiệu quả sử dụng ñất và sử dụng ñất bền vững 23 Chương 2 ðỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v 2.1 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 30 2.2 Nội dung nghiên cứu 30 2.3 Phương pháp nghiên cứu 30 2.3.1 Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu 30 2.3.2 Phương pháp ñiều tra thu thập các số liệu 32 2.3.3 Phương pháp ñánh giá khả năng sử dụng ñất bền vững 33 2.3.4 Phương pháp tham khảo, kế thừa các tài liệu có liên quan ñến ñề tài nghiên cứu 33 2.3.5 Phương pháp xử lý và tổng hợp số liệu 34 Chương 3 NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 3.1 ðiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội liên quan ñến sử dụng ñất của huyện ðan Phượng 35 3.1.1 ðiều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 35 3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 43 3.1.3 ðánh giá hiện trạng sử dụng ñất xác ñịnh những vấn ñề tác ñộng ñến khả năng sử dụng ñất nông nghiệp của huyện ðan Phượng 52 3.1.4 ðánh giá chung về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội liên quan ñến sử dụng ñất của huyện ðan Phượng 55 3.2 Tình hình sử dụng ñất nông nghiệp ở huyện ðan Phượng 57 3.2.1 Hiện trạng cây trồng ở huyện ðan Phượng năm 2013 58 3.2.2 Hiện trạng sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp của các tiểu vùng 64 3.3 Xác ñịnh, ñánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện ðan Phượng 70 3.3.1 Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng ñất 70 3.3.2 Hiệu quả xã hội 78 3.3.3 Hiệu quả môi trường 83 3.3.4 Lựa chọn các loại hình sử dụng ñất bền vững cho sản xuất nông nghiệp ở các tiểu vùng 88 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi 3.4 ðề xuất các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp bền vững cho ñịa bàn nghiên cứu 91 3.4.1 ðề xuất các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp cho ñịa bàn nghiên cứu 91 3.4.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp cho ñịa bàn nghiên cứu 94 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 100 1 Kết luận 100 2 Kiến nghị 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 Phụ lục 104 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ðBSH ðồng bằng sông Hồng DNNN Doanh nghiệp nhà nước FAO Tổ chức nông lương thế giới GO Giá trị sản xuất IC Chi phí trung gian VA Giá trị gia tăng NN & PTNT Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn MI Thu nhập hỗn hợp TTCN Tiểu thủ công nghiệp TNMT Tài nguyên Môi trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viii DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 1.1 Tài nguyên ñất của các khu vực trên thế giới 5 1.2 Diễn biến tài nguyên ñất qua một số năm 8 3.1 Các loại ñất của huyện ðan Phượng 38 3.2 Cơ cấu GDP các ngành kinh tế huyện ðan Phượng 45 3.3 Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp huyện ðan Phượng giai ñoạn 2008 - 2013 46 3.4 Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng huyện ðan Phượng giai ñoạn 2008-2013 47 3.5 Giá trị ngành dịch vụ huyện ðan Phượng giai ñoạn 2008 - 2013 49 3.6 Tình hình biến ñộng dân số huyện ðan Phượng giai ñoạn 2008-2013 51 3.7 Hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp năm 2013 huyện ðan Phượng 54 3.8 Hiện trạng hệ thống cây trồng huyện ðan Phượng năm 2013 59 3.9 Các loại hình sử dụng ñất canh tác ở tiểu vùng ven sông ðáy 65 3.10 Các loại hình sử dụng ñất canh tác ở tiểu vùng ven sông Hồng 67 3.11 Các loại hình sử dụng ñất canh tác ở tiểu vùng Tiên Tân 69 3.12 Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng ñất tại tiểu vùng ven sông ðáy 71 3.13 Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng ñất tại tiểu vùng ven sông Hồng 73 3.14 Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng ñất tại tiểu vùng Tiên Tân 74 3.15 Tổng hợp hiệu quả kinh tế theo các LUT trên các tiểu vùng 77 3.16 Hiệu quả về xã hội các loại hình sử dụng ñất tại tiểu vùng ven sông ðáy 80 3.17 Hiệu quả về kinh tế các loại hình sử dụng ñất tại tiểu vùng ven sông Hồng 81 3.18 Hiệu quả về xã hội các loại hình sử dụng ñất tại tiểu vùng Tiên Tân 82 3.19 Mức ñầu tư phân bón trong thâm canh cây trồng tại ñịa phương 85 3.20 ðánh giá chung các loại hình sử dụng ñất ở các tiểu vùng 89 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ix 3.21 Dự kiến kiểu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp ñến năm 2020 tại tiểu vùng ven sông ðáy 92 3.22 Dự kiến các kiểu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp ñến năm 2020 tại tiểu vùng ven sông Hồng 93 3.23 Dự kiến các kiểu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp ñến năm 2020 tại tiểu vùngTiên Tân 94 3.19 Mức ñầu tư phân bón trong thâm canh cây trồng tại ñịa phương 107 3.20 Mức ñộ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong thâm canh cây trồng tại huyện ðan Phượng 108 [...]... ñ t nông nghi p b n v ng trên ñ a bàn huy n ðan Phư ng, thành ph Hà N i” 1.2 M c ñích và yêu c u 1.2.1 M c ñích - ðánh giá các lo i hình s d ng ñ t nông nghi p, xác ñ nh hi u qu s d ng ñ t b n v ng trên ñ a bàn huy n ðan Phư ng, thành ph Hà N i - ð xu t các gi i pháp cho s d ng ñ t nông nghi p b n v ng trên ñ a bàn nghiên c u 1.2.2 Yêu c u - ðánh giá ñi u ki n t nhiên, kinh t xã h i và các lo i hình. .. s n xu t nông nghi p trên ñ a bàn nghiên c u ñ xác ñ nh ñư c các lo i hình s d ng ñ t nông nghi p hi u qu và b n v ng - Xác ñ nh ñư c các v n ñ tác ñ ng ñ n s d ng ñ t nông nghi p b n v ng trên ñ a bàn huy n ðan Phư ng, thành ph Hà N i ñ ñ xu t nh ng gi i pháp th c ti n cho s d ng b n v ng tài nguyên ñ t nông nghi p vùng nghiên c u H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi... ng ñ t nông nghi p ñư c th hi n các khía c nh sau: - S d ng ñ t h p lý v không gian, hình thành hi u qu kinh t không gian s d ng ñ t - Phân ph i h p lý cơ c u ñ t ñai trên di n tích ñ t ñai ñư c s d ng, hình thành cơ c u kinh t s d ng ñ t - Quy mô s d ng ñ t c n có s t p trung thích h p, hình thành quy mô kinh t s d ng ñ t Gi m t ñ s d ng ñ t ñai thích h p, hình thành vi c s d ng ñ t ñai m t cách kinh... giá và ñ xu t các lo i hình s d ng ñ t nông nghi p hi u qu b n v ng trư c tình hình di n tích ñ t nông nghi p ngày càng b thu h p do quá trình công nghi p hóa, ñô th hóa trên ñ a bàn huy n ðan Phư ng là v n ñ r t c n thi t Xu t H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi p Page 2 phát t nh ng lý do trên chúng tôi ti n hành nghiên c u ñ tài: “Th c tr ng và ñ xu t các lo i hình. .. NG QUAN CÁC V N ð NGHIÊN C U 1.1 ð t nông nghi p và tình hình s d ng ñ t nông nghi p 1.1.1 ð t nông nghi p ð t nông nghi p là ñ t ñư c xác ñ nh ch y u ñ s d ng vào s n xu t nông nghi p như tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng th y s n ho c nghiên c u thí nghi m v nông nghi p Theo ñi u 13 Lu t ñ t ñai Vi t Nam năm 2003, ñ t ñai ñư c chia thành 3 nhóm l n là: ñ t nông nghi p, ñ t phi nông nghi p và ñ t chưa... tri n nông nghi p và kinh t nông thôn Nông nghi p ñã ñóng góp g n 20% t ng GDP tính theo giá tr hi n hành và ñóng góp t i 70% GDP khu v c nông thôn; t tr ng nông nghi p hàng hoá chi m khá, nhi u nông s n có giá tr hàng hoá l n như lương th c (50% là hàng hoá, trong ñó 20% là xu t kh u), các lo i cây công nghi p chi m t i (90 - 97%) Tuy nhiên, n n nông nghi p nư c ta v n mang dáng d p c a n n nông H... c m t s lo i hình s d ng ñ t m i ngày càng có hi u qu hơn Vi n lúa qu c t IRRI ñã có nhi u thành t u v lĩnh v c gi ng lúa và h th ng cây tr ng trên ñ t canh tác T p chí "Farming Japan" c a Nh t B n ra hàng tháng ñã gi i thi u nhi u công trình các nư c trên th gi i v các hình th c s d ng ñ t, ñi n hình là c a Nh t Nhà Khoa h c Nh t B n Otak Tanakad ñã nêu lên nh ng v n ñ cơ b n v s hình thành c a sinh... o v ñ t, nư c, các ngu n gen cây tr ng, v t nuôi và ñ m b o l i ích kinh t và s ch p nh n xã h i Eckert và Breitchuh (1994) cho r ng, nông nghi p b n v ng là s qu n lý và s d ng h sinh thái nông nghi p b ng cách duy trì tính ña d ng sinh h c, năng su t, kh năng tái sinh và ho t ñ ng c a nó, ñ nó có th hoàn thành nh ng ch c năng kinh t , xã h i và sinh thái hi n t i và trong tương lai trên ph m vi ñ... n và sa m c hóa, 1,9 tri u ha ñ t b phèn hóa, m n hóa m nh Theo s li u th ng kê, các ñ a phương trong c nư c có kho ng 9,35 tri u ha ñ t nông nghi p b thoái hóa Các t nh thu c khu v c Nam Trung B có ñ n hàng trăm ngàn ha ñ t khô h n vĩnh vi n ho c khô h n theo mùa và g n như tr thành hoang hóa T i các t nh ven bi n mi n Trung có g n 500 nghìn ha cát t o thành các ñ i cát di ñ ng theo s c gió trong các. .. u hi n qua thành ph n loài (ña canh b n v ng hơn ñ c canh, cây lâu năm có kh năng b o v ñ t t t hơn cây hàng năm…) H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi p Page 22 1.3.2 Nh ng nghiên c u liên quan ñ n nâng cao hi u qu s d ng ñ t và s d ng ñ t b n v ng a, Nh ng nghiên c u trên th gi i Hàng năm các vi n nghiên c u nông nghi p các nư c trên th gi i ñ u nghiên c u và ñưa ra ñư . Thực trạng và ñề xuất các loại hình sử dụng ñất nông nghiệp bền vững trên ñịa bàn huyện ðan Phượng, thành phố Hà Nội 1.2 Mục ñích và yêu cầu 1.2.1 Mục ñích - ðánh giá các loại hình sử dụng. dụng ñất nông nghiệp, xác ñịnh hiệu quả sử dụng ñất bền vững trên ñịa bàn huyện ðan Phượng, thành phố Hà Nội. - ðề xuất các giải pháp cho sử dụng ñất nông nghiệp bền vững trên ñịa bàn nghiên. ñề tác ñộng ñến sử dụng ñất nông nghiệp bền vững trên ñịa bàn huyện ðan Phượng, thành phố Hà Nội ñể ñề xuất những giải pháp thực tiễn cho sử dụng bền vững tài nguyên ñất nông nghiệp vùng nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Thực trạng và đề xuất các loại hình sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Chương 1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu, Chương 3. Nội dung và kết quả nghiên cứu, Chương 2. Đối tượng, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay