Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

134 259 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,289 tài liệu

  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2015, 07:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ==========o0o========== NGUYỄN THỊ HÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN GIA LỘC - TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ==========o0o========== NGUYỄN THỊ HÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN GIA LỘC - TỈNH HẢI DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI MÃ SỐ: 60.85.01.03 Người hướng dẫn khoa học: TS. NINH MINH PHƯƠNG HÀ NỘI - 2014 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CAM ĐOAN - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. - Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hà Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ tận tình của TS. Ninh Minh Phương, sự giúp đỡ, động viên và những ý kiến đóng góp quý báu của các thầy, cô giáo trong khoa Quản lý đất đai, Ban Quản lý đào tạo. Nhân dịp này cho phép tôi được bày tỏ lòng cảm ơn đến tập thể cán bộ, nhân viên cơ quan Trung tâm Triển khai quy hoạch sử dụng đất - Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất - Tổng cục Quản lý đất đai đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo UBND huyện Gia Lộc, phòng NN & PTNT, phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Thống kê huyện, cán bộ UBND các xã và các hộ gia đình thuộc địa bàn nghiên cứu đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình và đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện luận văn. Hà Nội, ngày tháng … năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hà Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt vi Danh mục các bảng vii Danh mục các hình ix MỞ ĐẦU 1 1 Tính cấp thiết của đề tài 1 2 Mục đích nghiên cứu 2 Chương 1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3 1.1 Một số vấn đề lý luận về đất và sử dụng đất 3 1.1.1 Nguyên tắc và quan điểm sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững 3 1.1.2 Những xu hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 4 1.1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và phát triển nông nghiệp bền vững. 7 1.2 Những vấn đề về hiệu quả sử dụng đất và đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 11 1.2.1 Khái quát về hiệu quả sử dụng đất 11 1.2.2 Đặc điểm và phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 15 1.3 Cơ sở thực tiễn về sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 18 1.3.1 Các nghiên cứu về sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên thế giới 18 1.3.2 Những nghiên cứu về sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam 22 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv 1.3.3 Thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Hải Dương 25 Chương 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 28 2.2 Nội dung nghiên cứu 28 2.2.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tác động đến việc sử dụng đất 28 2.2.2 Đánh giá thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 28 2.2.3 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 huyện Gia Lộc 29 2.2.4 Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững 29 2.3 Phương pháp nghiên cứu 29 2.3.1 Phương pháp điều tra, khảo sát thu thập 29 2.3.2 Phương pháp điều tra 29 2.3.3 Phương pháp phân tiểu vùng 30 2.3.4 Phương pháp phân tích, tổng hợp, xử lý số liệu, bản đồ 31 2.3.5 Phương pháp tính hiệu quả sử dụng đất 31 2.3.6 Phương pháp minh họa bằng biểu đồ, bản đồ 32 2.3.7 Phương pháp dự báo 32 2.3.8 Phương pháp kế thừa 32 Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 33 3.1.1 Điều kiện tự nhiên. 33 3.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 38 3.1.3 Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của huyện 45 3.2 Đánh giá hiện trạng và hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 46 3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất 46 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v 3.2.2 Thực trạng sản xuất nông nghiệp huyện Gia Lộc 50 3.2.3 Hiện trạng các loại hình sản xuất nông nghiệp 54 3.2.4 Hiệu quả kinh tế các loại cây trồng và các loại hình sử dụng đất 58 3.2.5 Hiệu quả xã hội 71 3.2.6 Hiệu quả về môi trường 77 3.3 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 81 3.3.1 Định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Gia Lộc 81 3.3.2 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Gia Lộc 84 3.4 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững 89 3.4.1 Giải pháp về chính sách sử dụng đất 89 3.4.2 Giải pháp về thị trường 90 3.4.3 Giải pháp về tăng cường công tác khuyến nông 91 3.4.4 Giải pháp về hỗ trợ tín dụng nông nghiệp 91 3.4.5 Giải pháp về khoa học kỹ thuật nông nghiệp 92 3.4.6 Giải pháp về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn 92 3.4.7 Giải pháp về nguồn nhân lực 92 3.4.8 Giải pháp về giống 93 3.4.9 Giải pháp về môi trường 93 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94 1 Kết luận 94 2 Kiến nghị 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC 100 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 1. BMP Quy trình quản lý tốt 2. BVTV Bảo vệ thực vật 3. CNH - HĐH Công nghiệp hoá, hiện đại hoá 4. CCNNN Cây công nghiệp ngắn ngày 5. CPTG Chi phí trung gian 6. DVTM Dịch vụ thương mại 7. FAO Tổ chức nông lương thế giới 8. GAP Quy trình nông nghiệp tốt hay hoàn hảo 9. GDP Tổng sản phẩm quốc nội 10. GTGT Giá trị gia tăng 11. GTSX Giá trị sản xuất 12. KCN Khu công nghiệp 13. LĐ Lao động 14. LUT Loại hình sử dụng đất 15. LX - LM Lúa xuân - Lúa mùa 16. NN & PTNT Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 17. NNBV Nông nghiệp bền vững 18. NTTS Nuôi trồng thuỷ sản 19. PTBV Phát triển bền vững 20. QL Quốc lộ 21. TN & MT Tài nguyên và Môi trường 22. VSV Vi sinh vật 23. UBND Ủy ban nhân dân 24. UNEP Chương trình Môi trường Liên hợp quốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang 3.1 Phân loại đất phân theo loại hình thổ nhưỡng của huyện Gia Lộc – tỉnh Hải Dương 34 3.2 Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất giai đoạn 2005 – 2013 38 3.3 Cơ cấu giá trị sản xuất các nhóm ngành 39 3.4 Dân số và biến động dân số 41 3.5 Hiện trạng sử dụng đất huyện Gia Lộc 47 3.6 Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Gia Lộc 48 3.7 Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng chính ở huyện Gia Lộc, qua các năm 2005, 2010 và 2013 52 3.8 Diện tích gieo trồng các cây trồng chính huyện Gia Lộc 55 3.9 Hiện trạng các loại hình sử dụng đất và các kiểu sử dụng đất năm 2013 huyện Gia Lộc 57 3.10 Hiệu quả kinh tế các cây trồng chính tiểu vùng 1 59 3.11 Hiệu quả kinh tế các cây trồng chính tiểu vùng 2 60 3.12 Hiệu quả kinh tế các cây trồng chính tiểu vùng 3 62 3.13 Hiệu quả kinh tế các cây trồng chính tiểu vùng 4 63 3.14 Hiệu quả kinh tế các kiểu sử dụng đất tiểu vùng 1 65 3.15 Hiệu quả kinh tế các kiểu sử dụng đất tiểu vùng 2 66 3.16 Hiệu quả kinh tế các kiểu sử dụng đất tiểu vùng 3 68 3.17 Hiệu quả kinh tế các kiểu sử dụng đất tiểu vùng 4 69 3.18 Hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng đất trên địa bàn huyện Gia Lộc 70 3.19 Mức đầu tư lao động và thu nhập bình quân trên ngày công lao động của các kiểu sử dụng đất ở tiểu vùng 1 tính trên 1 ha 73 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viii 3.20 Mức đầu tư lao động và thu nhập bình quân trên ngày công lao động của các kiểu sử dụng đất ở tiểu vùng 2 tính trên 1 ha 74 3.21 Mức đầu tư lao động và thu nhập bình quân trên ngày công lao động của các kiểu sử dụng đất ở tiểu vùng 3 tính trên 1 ha 75 3.22 Mức đầu tư lao động và thu nhập bình quân trên ngày công lao động của các kiểu sử dụng đất ở tiểu vùng 4 tính trên 1 ha 76 3.23 So sánh mức đầu tư phân bón với tiêu chuẩn bón phân cân đối và hợp lý 79 3.24 Tổng hợp hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường huyện Gia Lộc 80 3.25 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo loại hình sử dụng đất đến năm 2020 huyện Gia Lộc 87 3.26 Tổng hợp định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 huyện Gia Lộc 88 [...]... hành đánh giá hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hiện nay là cần thiết Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 huyện Gia Lộc - tỉnh Hải Dương 2 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp - Đề xuất định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 - Đề xuất. .. và tiết kiệm chi phí đầu vào 1.2.2 Đặc điểm và phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 1.2.2.1 Đặc điểm Nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp là rất cần thiết, có thể xem xét ở các mặt: (Đỗ Thị Tám, 2001) - Quá trình sản xuất trên đất nông nghiệp phải sử dụng nhiều yếu tố đầu vào kinh tế Vì thế, khi đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trước tiên phải... nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 2 Chương 1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Một số vấn đề lý luận về đất và sử dụng đất 1.1.1 Nguyên tắc và quan điểm sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững 1.1.1.1 Nguyên tắc sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Đất đai là nguồn... hình 3.1 Cơ cấu sử dụng đất huyện Gia Lộc năm 2013 3.2 Trang 47 Hiện trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Gia Lộc năm 2013 49 3.3 GTGT/ha của các loại hình sử dụng đất 71 3.4 So sánh diện tích đất sản xuất nông nghiệp trước và sau khi định hướng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp 89 Page ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam là nước đất chật người... và một loạt chính sách về đất đai bắt đầu từ Nghị quyết 10 của Bộ chính trị vào tháng 4 năm 1988, người nông dân được giao đất nông nghiệp sử dụng ổn định, lâu dài, được thừa nhận như một đơn vị kinh tế và được tự chủ trong sản xuất nông nghiệp Sự ra đời của Luật đất đai 1993, sau đó là luật sửa đổi bổ sung luật đất đai năm 1998 và năm 2001; Luật đất đai năm 2003; Nghị định 64/CP năm 1993 về giao đất. .. của con người về các sản phẩm lấy từ đất ngày càng tăng Mặt khác, đất sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp do bị trưng dụng sang các mục đích khác Vì vậy, mục tiêu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ở nước ta là nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội trên cơ sở đảm bảo an ninh lương thực, thực phẩm, tăng cường nguyên liệu cho công nghiệp và hướng tới xuất khẩu Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên cơ sở cân... xuất nông nghiệp giảm xuống nhanh chóng do chuyển mục đích sử dụng đất, càng làm cho vấn đề “tam nông ở Gia Lộc được quan tâm nhiều hơn Từ năm 2005 đến năm 2013 diện tích đất sản xuất nông nghiệp giảm 1.573,46 ha, trung bình mỗi năm giảm gần 315 ha và đang có chiều hướng tiếp tục giảm trong những năm tới Để có các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lộc... của đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và phát triển sản xuất hàng hoá - Hình thức tổ chức sản xuất: các hình thức tổ chức sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến việc khai thác, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp Vì vậy, cần phải thực hiện đa dạng hoá các hình thức hợp tác trong nông nghiệp, xác lập một hệ thống tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp và giải quyết tốt mối quan hệ giữa sản. .. nền sản xuất nông nghiệp giảm sử dụng hoá chất đầu vào tối ưu nhất, đảm bảo năng suất tính theo hiệu quả kinh tế, tuy nhiên vẫn còn nhiều tranh cãi về tính bền vững vì phải đầu tư kinh phí lớn và yêu cầu sử dụng kỹ thuật tiến bộ Xu hướng này hiện đang rất phổ biến trong phát triển nông nghiệp ở Nhật Bản (Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2005) 1.1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng đất sản xuất nông nghiệp và. .. tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Việc lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp cần phải dựa trên những nguyên tắc cụ thể: - Hệ thống các chỉ tiêu phải có tính thống nhất, toàn diện và tính hệ thống Các chỉ tiêu phải có mối quan hệ hữu cơ với nhau, phải đảm bảo tính so sánh có thang bậc (Nguyễn Đình Hợi, 1993 và Bùi Văn Ten, 2000) - Để đánh giá chính . động đến việc sử dụng đất 28 2.2.2 Đánh giá thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 28 2.2.3 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 huyện Gia Lộc 29 2.2.4 Đề xuất một. thực trạng và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 huyện Gia Lộc - tỉnh Hải Dương . 2. Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu, đánh giá thực trạng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp. . trường 77 3.3 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 81 3.3.1 Định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Gia Lộc 81 3.3.2 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp huyện Gia Lộc 84
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2020 huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Chương 1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu, Chương 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả nghiên cứu, Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay