Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

140 355 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,285 tài liệu

  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2015, 07:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ==========o0o========== PHAN THỊ HUYỀN CHANG ðÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ðỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ðẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN VĨNH TƯỜNG TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mà SỐ : 60.62.16 Người hướng dẫn khoa học: TS. LÊ NHƯ KIỂU HÀ NỘI - 2012 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… i LỜI CAM ðOAN - Tôi xin cam ñoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. - Tôi xin cam ñoan rằng, mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cám ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Phan Thị Huyền Chang Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… ii LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành ñược nội dung này, tôi ñã nhận ñược sự chỉ bảo, giúp ñỡ rất tận tình của TS. Lê Như Kiểu, sự giúp ñỡ, ñộng viên của các thầy cô giáo trong khoa Tài nguyên và Môi trường, Viện ñào tạo Sau ñại học. Nhân dịp này cho phép tôi ñược bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới TS. Lê Như Kiểu và những ý kiến ñóng góp quý báu của các thầy cô giáo trong khoa Tài nguyên và Môi trường. Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ UBND huyện, phòng NN & PTNT, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Thống kê, chính quyền các xã cùng nhân dân huyện Vĩnh Tường ñã tạo ñiều kiện giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn gia ñình và các bạn ñồng nghiệp ñộng viên, giúp ñỡ trong quá trình thực hiện luận văn. Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2012 Tác giả luận văn Phan Thị Huyền Chang Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt vi Danh mục các bảng vii 1 ðẶT VẤN ðỀ 1 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2 Mục ñích nghiên cứu 2 2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 3 2.1 Một số vấn ñề lý luận về sử dụng ñất và phát triển bền vững 3 2.1.1 ðất nông nghiệp 3 2.1.2 Những yếu tố ảnh hưởng ñến sử dụng ñất nông nghiệp và phát triển nông nghiệp bền vững. 3 2.1.3 Nguyên tắc và quan ñiểm sử dụng ñất nông nghiệp bền vững 7 2.1.4 Những xu hướng sử dụng ñất nông nghiệp bền vững 8 2.1.5 Xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững 12 2.2 Những vấn ñề về hiệu quả sử dụng ñất và ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 19 2.2.1 Khái quát về hiệu quả sử dụng ñất 19 2.2.2 ðặc ñiểm và phương pháp ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 22 2.3 Cơ sở thực tiễn về sử dụng ñất nông nghiệp 26 2.3.1 Các nghiên cứu về sử dụng ñất nông nghiệp trên thế giới 26 2.3.2 Những nghiên cứu về sử dụng ñất nông nghiệp ở Việt Nam 28 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… iv 2.3.3 Những nghiên cứu về sử dụng ñất nông nghiệp ở tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Vĩnh Tường 30 3 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 33 3.2 Nội dung nghiên cứu 33 3.2.1 ðánh giá ñiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có liên quan ñến sử dụng ñất nông nghiệp huyện Vĩnh Tường 33 3.2.2 ðánh giá hiện trạng và hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp huyện Vĩnh Tường 33 3.2.3 ðịnh hướng và giải pháp sử dụng ñất nông. 33 3.3 Phương pháp nghiên cứu 33 3.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 33 3.3.2 Phương pháp ñiều tra có sự tham gia của người dân (PRA) 34 3.3.3 Phương pháp chuyên gia 35 3.3.4 Phương pháp dự báo 35 3.3.5 Sử dụng phần mềm tin học 35 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 4.1 ðiều kiện tự nhiên kinh tế xã hội 36 4.1.1 ðiều kiện tự nhiên 36 4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 40 4.1.3 ðánh giá những lợi thế và hạn chế của vùng 49 4.2 ðánh giá hiện trạng và hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 50 4.2.1 Hiện trạng sử dụng ñất 50 4.2.2 Thực trạng sản xuất nông nghiệp Vĩnh Tường 54 4.2.3 Hiện trạng các loại hình sản xuất nông nghiệp 56 4.2.4 Hiệu quả kinh tế các loại cây trồng và các loại hình sử dụng ñất 61 4.2.5 Hiệu quả xã hội 74 4.2.6 Hiệu quả về môi trường 79 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… v 4.3 ðịnh hướng và giải pháp sử dụng ñất nông nghiệp. 84 4.3.1 ðịnh hướng phát triển nông nghiệp huyện Vĩnh Tường 84 4.3.2 ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp huyện Vĩnh Tường 86 4.3.3 Một số giải pháp chủ yếu 93 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 5.1 Kết luận 96 5.2 Kiến nghị 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC 102 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Chữ viết ñầy ñủ 1. BMP Quy trình quản lý tốt 2. BVTV Bảo vệ thực vật 3. CNH - HðH Công nghiệp hoá, hiện ñại hoá 4. CCNNN Cây công nghiệp ngắn ngày 5. CPTG Chi phí trung gian 6. FAO Tổ chức nông lương thế giới 7. GAP Quy trình nông nghiệp tốt hay hoàn hảo 8. GDP Tổng sản phẩm quốc nội 9. GTGT Giá tri gia tăng 10. GTSX Giá trị sản xuất 11. HQðV Hiệu quả ñồng vốn ñầu tư 12. IPM Quy trình phòng trừ sâu bệnh tổng hợp 13. Lð Lao ñộng 14. LUT Loại hình sử dụng ñất 15. LX - LM Lúa xuân - Lúa mùa 16. NN & PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn 17. NNBV Nông nghiệp bền vững 18. NTTS Nuôi trồng thuỷ sản 19. PTBV Phát triển bền vững 20. SARD Phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững 21. UNEP Chương trình môi trường liên hợp quốc 22. VSV Vi sinh vật Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… vii DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang 4.2 Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp qua các năm 42 4.3 Dân số trung bình năm 2011 theo ñơn vị hành chính trên ñịa bàn huyện Vĩnh Tường 47 4.4 Hiện trạng sử dụng ñất Vĩnh Tường năm 2011 51 4.5 Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 54 4.6 Hiện trạng hệ thống cây trồng phân theo các vùng 57 4.7 Hiện trạng sử dụng ñất canh tác với các kiểu sử dụng ñất năm 2011 59 4.8 Hiệu quả kinh tế các cây trồng vùng 1 tính trên 1 ha 62 4.9 Hiệu quả kinh tế các cây trồng vùng 2 tính trên 1 ha 63 4.10 Hiệu quả kinh tế các cây trồng vùng 3 tính trên 1 ha 64 4.11a Hiệu quả kinh tế các kiểu sử dụng ñất vùng 1 tính trên 1 ha 65 4.11b Hiệu quả kinh tế các kiểu sử dụng ñất vùng 2 tính trên 1 ha 68 4.11c Hiệu quả kinh tế các kiểu sử dụng ñất vùng 3 tính trên 1ha 71 4.11d Tổng hợp hiệu quả kinh tế theo các vùng tính trên 1 ha 73 4.12a Mức ñầu tư lao ñộng và thu nhâp bình quân trên ngày công lao ñộng của các kiểu sử dụng ñất vùng 1 tính trên 1 ha 75 4.12b Mức ñầu tư lao ñộng và thu nhâp bình quân trên ngày công lao ñộng của các kiểu sử dụng ñất vùng 2 tính trên 1 ha 76 4.12c Mức ñầu tư lao ñộng và thu nhâp bình quân trên ngày công lao ñộng của các kiểu sử dụng ñất vùng 3 tính trên 1 ha 77 4.13 So sánh mức ñầu tư phân bón thực tế tại ñịa phương với hướng dẫn của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 81 4.14a ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp huyện Vĩnh Tường Vùng 1 89 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… viii 4.14b ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp huyện Vĩnh Tường Vùng 2 ñến năm 2020 90 4.14c ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp huyện Vĩnh Tường Vùng 3 ñến năm 2020 91 4.14d ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp huyện Vĩnh Tường ñến năm 2020 92 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 1 1. ðẶT VẤN ðỀ 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài ðất ñai là nguồn lực quan trọng của bất cứ một nền sản xuất nào. Với sản xuất nông nghiệp, ñất ñai là tư liệu sản xuất không thể thay thế ñược, không có ñất thì không có sản xuất nông nghiệp. Vì vậy sử dụng ñất là một hợp phần quan trọng của chiến lược nông nghiệp sinh thái phát triển bền vững [16]. Việt Nam là nước có diện tích ñất bình quân thấp cho nên sự phát triển của Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả của việc sử dụng ñất. Với hơn 70 % dân số ñang sống ở khu vực nông thôn và nông nghiệp vẫn là nguồn thu nhập chính thì hiệu quả của việc sử dụng ñất ñai nói chung, ñất nông nghiệp nói riêng là vô cùng quan trọng. Việc sử dụng thích hợp ñất nông nghiệp có ảnh hưởng rất lớn ñến sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế ñất nước. Nông nghiệp Việt Nam ñã ñạt ñược không ít những thành tựu sau hơn 20 năm ñổi mới. Thắng lợi rõ rệt nhất của nông nghiệp là tạo ra và duy trì quá trình tăng trưởng sản xuất với tốc ñộ nhanh trong thời gian dài. Từ năm 1986 - 2005, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 5,5%/năm. Thắng lợi lớn thứ hai là ñã cơ bản ñảm bảo an ninh lương thực. Năm 1989 ở miền Bắc, khoảng 39,7% số hộ nông nghiệp của 21 tỉnh thành bị ñói. Chính sách ñổi mới ñã tạo nên sự thần kỳ: sản lượng lương thực bình quân ñầu người tăng liên tục, giải quyết ñược vấn ñề an ninh lương thực. Nông nghiệp ñã tạo nhiều việc làm, xoá ñói giảm nghèo (tỷ lệ hộ ñói nghèo giảm 2%/năm). Trước ñổi mới, số người sống dưới mức ñói nghèo là 60%, năm 2003 giảm xuống còn 29% và năm 2006 còn 19%. Mức giảm ñói nghèo ấn tượng này chủ yếu là nhờ thành tựu to lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn. Trong khi công nghiệp và dịch vụ còn ñang lấy ñà thì nông nghiệp và kinh tế nông thôn vẫn là nơi tạo việc làm chính cho dân cư nông thôn.[34]. [...]... huy n Vĩnh Tư ng thì vi c ti n hành ñánh giá hi n tr ng s d ng ñ t nông nghi p hi n nay là c n thi t Vì v y, chúng tôi ti n hành nghiên c u ñ tài: “ðánh giá hi n tr ng và ñ nh hư ng s d ng ñ t nông nghi p huy n Vĩnh Tư ng, t nh Vĩnh Phúc 1.2 M c ñích nghiên c u - ðánh giá ñư c hi n tr ng s d ng ñ t nông nghi p nh m l a ch n phương th c s d ng phù h p trong ñi u ki n c th c a huy n - ð nh hư ng và ñ... ng nâng cao ch t lư ng nông s n và h giá thành nông s n ph m [17] 2.1.2.4 Nhóm các y u t kinh t - xã h i Các nhân t kinh t - xã h i có nh hư ng quan tr ng t i phát tri n và phân b nông nghi p: + Th trư ng tiêu th có tác ñ ng m nh m ñ n s n xu t nông nghi p và giá c nông s n Cung, c u trên th trư ng có tác d ng ñi u ti t ñ i v i s hình thành và phát tri n ñ i v i các hàng hoá nông nghi p Theo Nguy n... trong nông nghi p, xác l p m t h th ng t ch c s n xu t, kinh doanh phù h p và gi i quy t t t m i quan h gi a s n xu t, d ch v và tiêu th nông s n hàng hoá T ch c có tác ñ ng l n ñ n hàng hoá c a h nông dân là: T ch c d ch v ñ u vào và ñ u ra + D ch v k thu t: S n xu t hàng hoá c a h nông dân không th tách r i nh ng ti n b k thu t và vi c ng d ng các ti n b khoa h c công ngh vào s n xu t Vì s n xu t nông. .. xu hư ng s d ng ñ t nông nghi p b n v ng Th i gian g n ñây, nhi u phương th c s n xu t nông nghi p g n v i nh ng khái ni m như: n n nông nghi p h u cơ, nông nghi p sinh thái, nông Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p …………………… 8 nghi p s ch, nông nghi p ñ u vào th p và trong m i phương th c ñ u có vai trò g n v i s phát tri n b n v ng 2.1.4.1 Nông nghi p h u cơ ð... t nông nghi p - Giá tr s n xu t (GTSX): Là toàn b giá tr s n ph m v t ch t và d ch v ñư c t o ra trong 1 kỳ nh t ñ nh (thư ng là m t năm) - Chi phí trung gian (CPTG): Là toàn b các kho n chi phí v t ch t thư ng xuyên b ng ti n mà ch th b ra ñ thuê và mua các y u t ñ u vào và d ch v s d ng trong quá trình s n xu t - Giá tr gia tăng (GTGT): là hi u s gi a giá tr s n xu t và chi phí trung gian, là giá. .. ng v t và con ngư i Hi n nay, theo quan ñi m c a nhi u nhà khoa h c, nông nghi p h u cơ là m t h th ng g n li n v i s phát tri n nông nghi p b n v ng Phương th c s n xu t mà nông dân nông nghi p h u cơ l a ch n ph thu c không ch vào các ñi u ki n môi trư ng nông nghi p mà còn ph thu c vào hoàn c nh kinh t xã h i như: lao ñ ng, kh Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi... nghi p …………………… 7 nghi p và Nông thôn B n v ng (SARD) là quá trình ña chi u bao g m: (i) tính b n v ng c a chu i lương th c (t ngư i s n xu t ñ n tiêu th , liên quan tr c ti p ñ n cung c p ñ u vào, ch bi n và th trư ng); (ii) tính b n v ng trong s d ng tài nguyên ñ t và nư c v không gian và th i gian; (iii) kh năng tương tác thương m i trong ti n trình phát tri n nông nghi p và nông thôn ñ ñ m b o cu... tư và th trư ng m c tiêu Nông dân nông nghi p h u cơ c g ng tìm ki m s phát tri n phù h p, thích ng v i ñi u ki n trang tr i, kh o sát và xâm nh p th trư ng, nh m t o nên m t h th ng b n v ng trong chu i cung c p nông s n M c ñích t ng th là cây tr ng, v t nuôi cho năng su t cao nh t, mà v n b o v t t không khí, ñ t và ngu n nư c [2; 24] 2.1.4.2 N n nông nghi p ñ u vào th p [2] H th ng canh tác ñ u vào... trư ng và an toàn th c ph m L i ích c a vi c s d ng IPM-B có th gi m chi phí cho các ch t hoá h c ñ u vào, gi m tác ñ ng ñ n môi trư ng, phòng tr sâu b nh hi u qu và b n v ng hơn IPM d a trên cơ s sinh thái có ti m năng gi m ñ u vào c a nhiên li u máy s d ng và hoá ch t t ng h p, t t c làm tăng chi phí và tác ñ ng môi trư ng và ñó cũng là hi u qu ñ i v i ngư i tr ng tr t và xã h i IPM-B t p trung vào... làm mu i và ñ t nông nghi p khác 2.1.2 Nh ng y u t nh hư ng ñ n s d ng ñ t nông nghi p và phát tri n nông nghi p b n v ng 2.1.2.1 Nhóm y u t v ñi u ki n t nhiên Các y u t t nhiên là ti n ñ cơ b n nh t, là n n móng ñ phát tri n và phân b nông nghi p M i m t lo i cây tr ng, v t nuôi ch có th sinh trư ng và phát tri n trong nh ng ñi u ki n t nhiên nh t ñ nh nào ñó, ngoài ñi u ki n ñó cây tr ng và v t nuôi . ñề tài: “ðánh giá hiện trạng và ñịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc . 1.2. Mục ñích nghiên cứu - ðánh giá ñược hiện trạng sử dụng ñất nông nghiệp nhằm lựa. ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp huyện Vĩnh Tường Vùng 2 ñến năm 2020 90 4.14c ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp huyện Vĩnh Tường Vùng 3 ñến năm 2020 91 4.14d ðịnh hướng sử dụng ñất nông nghiệp. thế và hạn chế của vùng 49 4.2 ðánh giá hiện trạng và hiệu quả sử dụng ñất nông nghiệp 50 4.2.1 Hiện trạng sử dụng ñất 50 4.2.2 Thực trạng sản xuất nông nghiệp Vĩnh Tường 54 4.2.3 Hiện trạng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc, Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc, Đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay