Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề cơ khí xã Thanh Thủy Thanh Oai Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

122 983 9

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,289 tài liệu

  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2015, 07:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI *** ðỖ THÙY DƯƠNG ðÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ CƠ KHÍ Xà THANH THÙY – THANH OAI – HÀ NỘI VÀ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI – 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI *** ðỖ THÙY DƯƠNG ðÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ CƠ KHÍ Xà THANH THÙY – THANH OAI – HÀ NỘI VÀ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Mà SỐ : 60.44.03.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. NGUYỄN HỮU THÀNH HÀ NỘI – 2013 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ii LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi cam ñoan rằng, mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Tác giả ðỗ Thùy Dương Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iii LỜI CẢM ƠN! Trong suốt quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp này ngoài sự cố gắng không ngừng của bản thân, tôi ñã nhận ñược sự quan tâm, giúp ñỡ và chỉ bảo tận tình của nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài trường. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn tập thể Lãnh ñạo và các Thầy, Cô của Khoa Tài nguyên và Môi trường và Viện ðào tạo Sau ðại học thuộc Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn tôi trong suốt thời gian học tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Chi cục môi trường Hà nội, Trung tâm quan trắc và phân tích tài nguyên môi trường Hà nội ñã giúp ñỡ tôi về chuyên môn cũng như cơ sở vật chất trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Tôi xin cảm ơn lãnh ñạo, các phòng chức năng cùng bà con nông dân trong xã Thanh Thùy ñã giúp ñỡ tôi trong quá trình ñiều tra thu thập thông tin, lấy mẫu của ñề tài. ðặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Hữu Thành, người ñã dành nhiều thời gian, công sức, tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành ñợt thực tập tốt nghiệp này. Cuối cùng, tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới gia ñình và bạn bè ñã ñộng viên, giúp ñỡ tôi về mặt tinh thần trong suốt quá trình thực tập tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2013 Tác giả ðỗ Thùy Dương Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iv MỤC LỤC Lời cam ñoan ii Lời cảm ơn! iii Danh mục các từ viết tắt vii Danh mục bảng viii Danh mục hình ix MỞ ðẦU 1 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 2 Mục tiêu nghiên cứu 2 3 Yêu cầu 2 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 3 1.1 Khái niệm làng nghề 3 1.1.1 Làng nghề 3 1.1.2 Làng nghề truyền thống 4 1.1.3 Vai trò của các làng nghề truyền thống 4 1.1.4 Phân loại làng nghề 5 1.2 Tình hình nghiên cứu về làng nghề trên thế giới 8 1.3 Tình hình nghiên cứu về làng nghề ở Việt Nam 9 1.3.1 Vài nét về lịch sử phát triển của làng nghề 9 1.3.2 Một số ñặc ñiểm của làng nghề Việt Nam hiện nay 11 1.3.3 Hiện trạng môi trường Việt Nam hiện nay 21 1.3.4 Nghiên cứu về các giải pháp 26 1.4 Tình hình nghiên cứu về các làng nghề cơ khí trên ñịa bàn ngoại thành thành phố Hà Nội (Hà Tây cũ) 28 1.4.1 ðặc ñiểm về các làng nghề cơ khí ở tỉnh Hà Tây 28 1.4.2 Vấn ñề môi trường trong các làng nghề cơ khí 32 Chương 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 34 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… v 2.1.1 ðối tượng nghiên cứu 34 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 34 2.2 Nội dung nghiên cứu 34 2.2.1 Khái quát ñặc ñiểm làng nghề cơ khí xã Thanh Thùy 34 2.2.2 ðánh giá hiện trạng môi trường của làng nghề xã Thanh Thùy 34 2.2.3 Thực trạng quản lý môi trường, ý thức bảo vệ môi trường của cộng ñồng làng nghề 34 2.2.4 ðề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo hướng phát triển bền vững 34 2.3 Phương pháp nghiên cứu 34 2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 34 2.3.2 Phương pháp ñiều tra nông hộ bằng phiếu câu hỏi 35 2.3.3 Phương pháp lựa chọn ñiểm lấy mẫu 35 2.3.4 Phương pháp lấy mẫu, phân tích 37 2.3.5 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu 41 2.3.6 Phương pháp ñánh giá 41 Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43 3.1 Khái quát ñặc ñiểm làng nghề cơ khí xã Thanh Thùy 43 3.1.1 Khái quát ñặc ñiểm tự nhiên –kinh tế- xã hội xã Thanh Thùy 43 3.1.2 Hiện trạng sản xuất tại làng nghề cơ khí Thanh Thùy 50 3.2 ðánh giá hiện trạng môi trường của làng nghề xã Thanh Thùy 61 3.2.1 Môi trường không khí 61 3.2.2 Môi trường nước 65 3.2.3 Môi trường ñất 75 3.3 Thực trạng công tác quản lý môi trường, ý thức bảo vệ môi trường của cộng ñồng làng nghề cơ khí xã Thanh Thùy 79 3.3.1 Tổ chức quản lý 80 3.3.2 Các hoạt ñộng môi trường ñã thực hiện 81 3.3.3 Vấn ñề tồn tại về sản xuất và môi trường. 82 3.3.4 Những vấn ñề môi trường cần giải quyết. 84 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vi 3.4 ðề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo hướng phát triển bền vững 84 3.4.1 Các giải pháp quản lý 85 3.4.2 Các giải pháp về kĩ thuật 87 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 1 Kết luận 92 2 Kiến nghị 93 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu, chữ viết tắt Diễn giải CNH - HðH Công nghiệp hóa- hiện ñại hóa CSSX Cơ sở sản xuất CN-TTCN Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp BVMT Bảo vệ môi trường ðCN ðiểm công nghiệp QCVN Quy chuẩn Việt Nam JICA Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (The Japan International Cooperation Agency) TCCP Tiêu chuẩn cho phép TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam UBND Ủy ban nhân dân Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… viii DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 1.1 Trình ñộ kỹ thuật ở các làng nghề hiện nay 14 1.2 Ước tính lượng chất trải rắn tại một số làng nghề tỉnh Hà Tây 25 1.3 Ước tính sản phẩm của một số làng nghề kim khí tỉnh Hà Tây 29 3.1 Thống kê trình ñộ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ xã Thanh Thùy 49 3.2 Nguyên, nhiên liệu, hoá chất của làng nghề Thanh Thùy 52 3.3 Một số sản phẩm chính của làng nghề Thanh Thùy 52 3.4 Kiếm toán vật chất cho các công ñoạn chính của quá trình tái chế cơ khí làng nghề Thanh Thùy 54 3.5 Kiếm toán vật chất cho các công ñoạn chính của quá trình mạ cơ khí làng nghề Thanh Thùy 60 3.6 Kết quả phân tích chất lượng không khí xung quanh 64 3.7 Kết quả phân tích chất lượng nước thải 68 3.8 Kết quả phân tích chất lượng nước mặt 71 3.9 Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm 74 3.10 Kết quả phân tích chất lượng ñất 77 3.11 Phản hồi của các CSSX về công tác tuyên truyền BVMT tại làng nghề Thanh Thùy 84 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ix DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang 3.1 Biểu ñồ phân bổ các hộ gia ñình trong sản xuất kinh doanh 46 3.2 Biểu ñồ doanh thu từ các ngành nghề chính của xã Thanh Thùy giai ñoạn 2009 - 2012 47 3.3 Biểu ñồ số lượng sản phẩm sản xuất hàng năm 48 3.4 Qui trình tẩy sơn 53 3.5 Sơ ñồ quy trình mạ niken và dòng thải 57 3.6 Sơ ñồ quy trình mạ kẽm và dòng thải 58 3.7 Sơ ñồ mô hình xử lý nước thải 88 3.8 Sơ ñồ hệ thống xử lý khí thải có tách bụi cyclon và tháp hấp thụ 90 [...]... tiêu c c ñ n môi trư ng s ng c a ngư i dân Xu t phát t th c ti n trên, chúng tôi ti n hành th c hi n ñ tài : ‘‘ðánh giá hi n tr ng môi trư ng làng ngh cơ khí xã Thanh Thùy – Thanh Oai – Hà N i và ñ xu t gi i pháp gi m thi u ô nhi m môi trư ng ” 2 M c tiêu nghiên c u - ðánh giá ñư c m c ñ ô nhi m môi trư ng t i làng ngh Thanh Thùy - ð xu t m t s gi i pháp nh m b o v và c i thi n môi trư ng c a làng ngh... c u - N m ñư c các thông tin, s li u v ho t ñ ng c a các làng ngh và môi trư ng làng ngh xã Thanh Thùy - Phát hi n ñư c các ưu như c ñi m trong công tác qu n lý, b o v môi trư ng làng ngh xã Thanh Thùy Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 2 Chương 1 T NG QUAN TÀI LI U NGHIÊN C U 1.1 Khái ni m làng ngh 1.1.1 Làng ngh T xa xưa, ngư i nông dân Vi t Nam ñã bi... các lo i công c th công truy n th ng ho c c i ti n m t ph n Trình ñ công ngh còn l c h u, cơ khí hóa th p, các thi t b ph n l n ñã cũ, s d ng l i c a các cơ s s n xu t công nghi p quy mô l n không ñ m b o yêu c u k thu t, an toàn và v sinh môi trư ng Trình ñ công ngh th công và bán cơ khí v n chi m t l hơn 60% các làng ngh Hi n nay, ñ ñáp ng nhu c u c a th trư ng trong nư c và th gi i, nhi u làng ngh... n tr ng môi trư ng Vi t Nam hi n nay V n ñ môi trư ng mà các làng ngh ñang ph i ñ i m t không ch gi i h n trong ph m vi các làng ngh mà còn nh hư ng ñ n ngư i dân vùng lân c n Theo Báo cáo môi trư ng qu c gia năm 2008 v i ch ñ "Môi trư ng làng ngh Vi t Nam", Hi n nay “h u h t các làng ngh Vi t Nam ñ u b ô nhi m môi trư ng (tr các làng ngh không s n xu t ho c dùng các nguyên li u không gây ô nhi m như... t bay hơi như HCl, H2SO4, alñêhyt, axêtôn… Ô nhi m môi trư ng không khí do tác nhân b i thư ng th y làng ngh h u h t các các m c ñ khác nhau Làng ngh cơ khí, d t, s n xu t ñ m c có hàm lư ng b i cao nh t Ví d làng ngh m c Chàng Sơn-Th ch Th t có hàm lư ng b i vư t tiêu chu n cho phép t 3 –5 l n Ô nhi m môi trư ng do ti ng n t p trung m t s làng ngh như cơ kim khí, m c, d t nhu m Các thi t b gây n là... trư ng, v cơ s h t ng, giáo d c môi trư ng…) Qua ñó ñ xu t các gi i pháp, nhìn chung t p trung vào hai nhóm chính là gi i pháp k thu t và gi i pháp qu n lý nh m gi m thi u ô nhi m môi trư ng cho các làng ngh Các gi i pháp này ñư c ñ c p c th hơn trong “ði u tra nghiên c u cơ s khoa h c và th c ti n cho vi c xây d ng các chính sách và bi n pháp gi i quy t v n ñ môi trư ng các làng ngh Vi t Nam” (KC.08.09,... môi trư ng làng ngh ñang tr nên c p thi t hơn Thanh Thùy là m t xã thu c huy n Thanh Oai, m t trong nh ng vùng tr ng ñi m v s n xu t cơ khí c a thành ph Hà N i Song, hi n t i khu v c này ñang b ô nhi m môi trư ng nghiêm tr ng do các ho t ñ ng s n xu t cơ khí, ñ c bi t là ô nhi m do ngu n nư c th i và rác th i Các gi i pháp ñã áp d ng cho làng ngh xã Thanh Thùy chưa giúp c i thi n ñư c tình hình do... gây ô nhi m nư c là ch y u - Nhóm ngh tái ch ph li u (gi y, nh a, kim lo i ñen và m u ): Hi n ch có kho ng 102 làng ngh tái ch ph li u như làng s t thép ða H i, làng gi y Phong Khê, làng s n xu t ñ ñ ng Vân Chàng Tuy có s lư ng ít nhưng nhóm làng ngh này l i ñóng kh i lư ng s n ph m và giá tr r t l n cho n n kinh t ñ a phương có làng ngh Nhóm làng ngh này gây ô nhi m môi trư ng nư c, không khí, môi. .. m c a các cơ quan qu n lý vì h u h t các làng ngh v n chưa có quy ho ch môi trư ng, chưa có chương trình qu n lý giáo d c môi trư ng, tuyên truy n nâng cao nh n th c, hi u bi t v tác ñ ng c a ô nhi m môi trư ng cũng như các bi n pháp phòng tránh Ngoài ra, hi n nay v n còn thi u các chính sách ñ ng b t các văn b n c a Nhà nư c v phát tri n b n v ng làng ngh , do ñó v n ñ ô nhi m môi trư ng làng ngh ñang... n hơn gây ô nhi m môi trư ng và nh hư ng ñ n an toàn lao ñ ng - Th trư ng tiêu th s n ph m: Trư c ñây, v cơ b n th trư ng này nh h p, tiêu th t i ch (các vùng nông thôn, các làng ngh ) do ñó giá thành cũng th p T khi n n kinh t chuy n sang cơ ch th trư ng, cơ c u kinh t và quan h s n xu t nông thôn cũng d n thay ñ i, ñi u này ñã tác ñ ng m nh m ñ n tình hình s n xu t và kinh doanh c a các làng ngh , . tiễn trên, chúng tôi tiến hành thực hiện ñề tài : ‘‘ðánh giá hiện trạng môi trường làng nghề cơ khí xã Thanh Thùy – Thanh Oai – Hà Nội và ñề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường ”. 2 hiện trạng môi trường của làng nghề xã Thanh Thùy 34 2.2.3 Thực trạng quản lý môi trường, ý thức bảo vệ môi trường của cộng ñồng làng nghề 34 2.2.4 ðề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi. ðÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ CƠ KHÍ Xà THANH THÙY – THANH OAI – HÀ NỘI VÀ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG CHUYÊN NGÀNH : KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Mà SỐ : 60.44.03.01
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề cơ khí xã Thanh Thủy Thanh Oai Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề cơ khí xã Thanh Thủy Thanh Oai Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Đánh giá hiện trạng môi trường làng nghề cơ khí xã Thanh Thủy Thanh Oai Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, Chương 1.Tổng quan tài liệu nghiên cứu, Chương 2.Nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3.Kết quả nghiên cứu, Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn