Đề thi thử Đại học môn Lịch Sử trường THPT Quỳnh Lưu 1- Nghệ An - năm 2014

2 691 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2015, 23:46

ViettelStudy SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC ĐỢT 2 - NĂM 2014 Môn LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7.0 điểm) Câu 1 (3.0 điểm) Những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000. Nêu một số thành công và thất bại trong chính sách đối ngoại của Mĩ ở giai đoạn này. Câu 2 (2.0 điểm) Sự ra đời, hoạt động và vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với tổ chức cách mạng này? Câu 3 (2.0 điểm) Trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ 1945 – 1954 quân ta chủ động mở chiến dịch nào ? Trình bày hoàn cảnh lịch sử, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch đó ? II. PHẦN RIÊNG ( 3.0 điểm ) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu 4.a (3.0 điểm) Hoàn cảnh lịch sử nào dẫn đến chủ trương chuyển hướng đấu tranh của Đảng cho cách mạng Việt Nam giai đoạn 1939 – 1945? Chủ trương đó được hoàn chỉnh như thế nào tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 5 năm 1941? B. Theo chương trình Nâng cao Câu 4.b (3.0 điểm) Hoàn cảnh ra đời Mặt trận Việt Minh? Vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945? Hết ViettelStudy Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:……….……….….….; Số báo danh:…………… . ViettelStudy SỞ GD&ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC ĐỢT 2 - NĂM 2014 Môn LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG. Hoàn cảnh lịch sử nào dẫn đến chủ trương chuyển hướng đấu tranh của Đảng cho cách mạng Việt Nam giai đoạn 1939 – 1945? Chủ trương đó được hoàn chỉnh như thế nào tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp. năm 1945 đến năm 2000. Nêu một số thành công và thất bại trong chính sách đối ngoại của Mĩ ở giai đoạn này. Câu 2 (2.0 điểm) Sự ra đời, hoạt động và vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Đại học môn Lịch Sử trường THPT Quỳnh Lưu 1- Nghệ An - năm 2014, Đề thi thử Đại học môn Lịch Sử trường THPT Quỳnh Lưu 1- Nghệ An - năm 2014, Đề thi thử Đại học môn Lịch Sử trường THPT Quỳnh Lưu 1- Nghệ An - năm 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay