đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu

9 1,223 25
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2013, 15:45

luận văn về đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu Câu 1: Hãy phân tích luận đề: đất đaithuộc sở hữu toàn dân do Nhà nớc đại diện chủ sở hữu". Nhà nớc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai nh thế nào? Bài Làm Ta có thể phân tích luận đề trên theo 2 khía cạnh: a. Thứ nhất: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dân". Luận đề này có thể đợc hiểu là toàn bộ đất đai, dù ở đất liền hay ở lãnh hải, dù đất đang sử dụng hay cha sử dụng đều thuộc sở hữu của toàn thể nhân dân. Sự khẳng định trên dựa trên các căn cứ. - Qua nhiều thế hệ, con ngời đã tạo ra những giá trị mới cho đất đai thông qua việc khám phá, tạo ra của cải, vật chất. - Đất đai là kết quả của quá trình đấu tranh chinh phục thiên nhiên và bảo vệ đất đai qua các cuộc kháng chiến mà nhiều thế hệ của các tầng lớp nhân dân Việt Nam của một quố gia mà còn là cơ sở của lòng yêu nớc của cả dân tộc. Vì vậy đất đai phải thuộc sở hữu toàn dân. b. Thứ hai: "Nhà nớc thống nhất quản lý"; Đất đai thuộc sở hữu toàn dân song toàn dân, không thể đứng ra thực hiện quyền sở hữu cụ thể mà phải cử ngời đại diện thay mặt nhân dân để thực hiện quyền này. Đónhà nớc, Nhà nớc thống nhất thay mặt nhân dân quản lý, toàn bộ quỹ đất đai trong phạm vi cả nớc thông qua các cơ quan nhà nớc có thẩm quyền nh quốc hội, UNTVQH, Chính phủ, Bộ tài nguyên và môi trờng, hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, và các Bộ, ngành khác có liên quan. Quản lý nhà nớc về đất đai đợc hiểu trên 2 khía cạnh: - Một là: Quản lý nhà nớc về đất đai là quản lý hành chính đối với đất đai thông qua việc ban hành, các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và kế hoạch sử dụng đất và bằng các quyết định hành chính của cơ quan nhà nớc có thẩm quyền nh quyết định giao đất. Cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích, sử dụng đất. - Hai là: Quản lý nhà nớc là quản lý kinh tế đối với đất đai thông qua các công cụ tài chính mà nhà nớc nh xác định khung giá đất, thuế sử dụng đất, phí và lệ phí chớc bạ . Nh vậy, thông qua một loạt các chế định nh quy hoạch, kế hoạch pháp luật, công cụ tài chính và các công cụ khác, Nhà nớc thay mặt toàn dân thống nhất quản lý toàn bộ đất đai trong phạm vi cả nớc nhằm mục đích bảo đảm việc sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích và có hiệu quả. Câu 2: Tại sao nhà nớc Việt Nam qui định khung giá cho từng loại đất? Nhằm mục đích gì?Quan điểm của anh, chị về khung giá nh thế nào trong điều kiện của nền kinh tế thị trờng hiện nay? Bài làm + Giá đất hay còn gọi là giá quyền sử dụng đất, là số tiền tính trên một đơn vị diện tích do nhà nớc quy định hoặc đợc hình thành trong giao dịch về quyền sử dụng đất. Giá đất đợc hình thành trong các trờng hợp sau: - Do uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định trên c số khung giá của chính phủ và đợc công bố vào ngày 01 tháng 01 hàng năm. - Do đánh giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất. - Do thoả thuận về giá đất trong trờng hợp chuyền quyền sử dụng đất. + Nhà nớc ta quy định khung giá cho từng loại đất vì: - Nhằm thể hiện sự tập quản lý tập trung, thống nhất của nhà nớc đối với đất đai thông qua công cụ tài chính. - Đó là sự cụ thể hoá sự thừa nhận của nhà nớc coi đất đai là hàng hoá đặc biệt phục vụ cho việc hình thành thị trờng bất động sản. Việc nhà nớc sử dụng phối hợp các lợi ích kinh tế từ các quan hệ kinh tế gắn liền với đất đai nhằm mục đích cao nhất là quản lý có hiệu quả, cho phép thực hiện quyền bình đẳng giữa các đối tợng sử dụng đất kết hợp hài hoà các lợi ích. - Nhằm tác động vào ý thức thái độ của ngời sử dụng đất để họ sử dụng đất tiết kiệm, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của việc sử dụng đất. + Mục đích mà việc nhà nớc quy định khung giá cho từng loại đất là làm căn cứ để. - Tính thuế sử dụng đất - Tính thuế thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất. - Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất - Tính lệ phí chớc bạ: Bồi thờng khi nhà nớc thu hồi đất. - Tính tiền bồi dỡng đối với ngời vi phạm pháp luật đất đai mà gây thiệt hại cho nhà nớc. + Trong nền kinh tế thị trờng nhà nớc cần quy định khung giá vì. Bớc sang thời kỳ kinh tế thị tr- ờng, trong cơ cấu kinh tế đã có sự thay đổi mạnh mẽ theo hớng kết hợp hài hoà công nông nghiệp - thơng mại - dịch vụ phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất n- ớc. Nhu cầu tăng trởng kinh tế cao cùng với sự gia tăng dân số đã gây ra sức ép to lớn cho việc khai thác và sử dụng đất. Cha bao giờ đòi hỏi sử dụng đất đai có hiệu quả tiết kiệm để phát huy đ- ợc hết các thế mạnh về kinh tế - xã hội của đất đai lại trở thành một yêu cầu bức xúc trong lĩnh vực quản lý nhà nớc về kinh tế nh trong giai đoạn hiện nay ở nớc ta. Để đáp ứng đòi hỏi có tính tất yếu khách quan về nâng cao hiệu quả của quản lý nhà nớc về đất đai trong nền kinh tế thị trờng n- ớc ta, hiến pháp 1992 đã khẳng định: "nhà nớc thống nhất quản lý toàn bộ đất đai theo quy định và theo luật pháp, bảo đảm sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả". Và, công cụ tài chính mà cụ thể là xác định khung giá thu tiền sử dụng đất là biện pháp quan trọng để nhà nớc quản lý đất đai theo pháp luật. Câu 3: Gia đình ông A là công chức ở tỉnh H đợc cơ quan cấp 01 gian nhà cấp bốn năm 2000, cơ quan tiến hành thanh lý nhà cho cán bộ công chức của cơ quan, gia đình ông H nộp tiền thanh lý. Tháng 8 năm 2004, UBND tỉnh H làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho gia đình ông A, đồng thời thu 10 triệu đồng tiền sử dụng đất. Ông A không nộp, với lý do ông đã nộp tiền thanh lý nhàđất cho cơ quan? Hãy phân tích sự việc trên? Bài làm - Cơ quan có quyền phân này cho cán bộ, công nhân viên của mình, nhng không có thẩm quyền đất theo quy định của Luật đất đai năm 1993 (vì sự việc của gia đình ông A xảy ra năm 2000, khi đó cha có Luật đất đai năm 2003). Cơ quan của ông A cũng không có quyền thanh lý đất. Theo điều 4 nghị định 38 ngày 23/08/2000 của Chính phủ thì nhà nớc đợc thanh lý phải trớc ngày 05/07/1994 mới hợp lệ. Kể từ ngày 05/07/1994 sẽ áp dụng việc bán nhà và quyền sử dụng đất cho ngời đang thuê theo nghị định 61/CP ban hành ngày 09/07/1994. Tháng 8 năm 2004, UBND tỉnh H làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho gia đình ông A và ông phải nộp khoản 1- Điều 33 (luật đất đai 2003) và khoản 1 - Điều 2 (Nghị định 198/2004) về thu tiền sử dụng đất. Câu 4: Điều 10 khoản 2 Luật đất đai 2004 qui định: "Nhà nớc không thừa nhận việc đòi lại đất đã đợc giao theo quy định của Nhà nớc cho ngời khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nớc CHXHCNVN". Quan điểm của anh, chị về qui định trên? Bài làm - Điều 4 - nghị định 181 (2004) đã cụ thể hoá luận đề trên nh sau: "Nhà nớc không thừa nhận việc đòi lại đất và không xem xét giải quyết khiếu nại về việc đòi lại đấtnhà nớc đã giao cho ngời sử dụng theo các chính sách ruộng đất trớc ngày 15 tháng 10 năm 1993 trong các trờng hợp sau: a. Đất bị tịch thu, trng thu, trng mua khi thực hiện cải cách ruộng đất ở miền Bắc, chính sách xoá bỏ triệt để tàn tích chiếm hữu ruộng đất và các hình thức bóc lột thực dân, phong kiến ở miền Nam. b. Miền Nam hiến tặng cho nhà nớc, cho hợp tác xã và tổ chức khác, cho hộ gia đình, cá nhân. c. Đất đã góp vào hợp tác xã nông nghiệp theo quy định của điều lệ hợp tác xã nông nghiệp bậc cao. d. Đất thổ c mà nhà nớc đã giao cho ngời khác để làm đất ở, đất ở và đất vờn đã giao lại cho hợp tác xã để đi khai hoang, ruộng đất đã bị thu hồi để giao cho ngời khác hoặc điều chỉnh cho ngời khác khi giải quyết tranh chấp ruộng đất. đ. Đất đã chia cho ngời khác khi hởng cuộc vận động san sẻ bớt một phần ruộng đất để chia cho ngời không có ruộng và thiếu ruộng tại miền Nam sau ngày giải phóng. Luận đề trên vừa mang tính nguyên tắc vừa mang tính định h- ớng. Quy định này là cơ sở pháp lý khẳng định nhà nớc ta là chủ thể duy nhất có quyền định đoạt đối với đất đai. - Đồng thời nó cũng có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. + Thứ nhất: Nhà nớc không thừa nhận việc đòi lại đất để giải quyết tình trạng khiếu kiện về các tranh chấp quyền sử dụng mang tính lịch sử. Các khiếu kiện đòi lại đất có ảnh hởng không tốt đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc quy định nh vậy là hết sức cần thiết. + Thứ hai: Quy định trên là cơ sở để nắm vững số lợng, chất lợng sự biến động đất đai trong phạm vi cả nớc và ở từng địa phơng. Nếu chấp nhận việc đòi lại đất không nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp làm cho nhà nớc có thể quản lý hiệu quả mà sự thay đổi về chủ sử dụng đất sẽ làm cho công tác quản lý tốn kém về thời gian, sức ngời và sức của. + Thứ ba: Quy trình này xuất phát từ bản chất của Nhà nớc ta là, nhà nớc của dân, do dân và vì dân. Nhà nớc quy định nh vậy nhằm cụ thể chế độ sở hữu toàn dân về đất đai phục vụ cho lợi ích của nhân dân lao động, bảo vệ quyền lực của ngời sử dụng đất. Tuy nhiên quy định trên cũng có những điểm hạn chế riêng về tính lịch sử của đất đai, về chính sách ngời có công với cách mạng. Do đó, nhà nớc cần bổ sung thêm một số văn bản mới về các vấn đề này để phát huy hiệu quả của công tác quản lý đất đai của Nhà nớc. Câu 5: Hãy cho biết quan hệ pháp luật đất đai thuộc quan hệ pháp luật hành chính hay quan hệ pháp luật dân sự, cho ví dụ minh hoạ? Bài làm: - Quan hệ pháp luật đất đai vừa thuộc quan hệ pháp luật hành chính, vừa thuộc quan hệ pháp luật dân sự. + Quan hệ pháp luật đất đai thuộc quan hệ đó pháp luật hành chính trong trờng hợp các quan hệ đó phát sinh trên cơ sở quyết định hành chính về giao đất, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hay quyết định thu hồi đất, quyết định xử lý các 1 hành vi về phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, các quyết định của cơ quan nhà nớc có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai. VD: Uỷ ban nhân dân Quận Đống Đa ra quyết định thu hồi đất mà các hộ gia đình ở 2 bên đ- ờng Ngã T Sở để xây dựng Cầu Vợt. + Quan hệ pháp luật đất đai thuộc quan hệ pháp luật dân sự trong trờng hợp các quan hệ đó phát sinh trên hệ phát sinh liên quan đến quyền sử dụng đất nh chuyển đổi, chuyển nhợng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp, góp vốn, bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất. Ví dụ: Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất giữa ông A và ông B. Câu 6: Hãy cho biết các trờng hợp sau đây thuộc đối tợng điều chỉnh của ngành luật đất đai hay không? giải thích tại sao? Bài làm a. Trờng hợp này vừa thuộc đối t- ợng điều chỉnh của luật đất đai vừa thuộc đối tợng điều chỉnh của luật hành chính. - Nó thuộc đối tợng điều chỉnh của luật đất đai thể hiện ở chỗ. + Trờng hợp này thuộc nhóm thứ nhất trong đối tợng điều chỉnh của luất đất đai đó là nhóm quan hệ xã hội, phát sinh trong quá trình quản lý nhà nớc về đất đai. + Theo quy định mà luật đất đai, biểu hiện của hình thức tranh chấp thờng dới dạng. - Tranh chấp đất đai có liên quan đến địa giới hành chính giữa các đơn vị hành chính. - Tranh chấp bãi bồi ven sông, ven biển để nuôi trồng thủy hải sản. + Theo điều 137 - Luật đất đai 2003 quy định: tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới giữa các đơn vị hành chính do uỷ bản nhân dân của các đơn vị có cùng phối hợp giải quyết. Trờng hợp không đạt đợc sự nhất trí hoặc việc giải quyết làm thay đổi địa giới hành chính thì thẩm quyền giải quyết d đợc quy định: trờng hợp tranh chấp liên quan đến địa giới của đơn vị hành chính, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phờng, thị trấn thì do chính phủ quyết định. - Nó thuộc đối tợng điều chỉnh của luật hành chính. + Đây là tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính giữa hai cơ quan quản lý hành chính nhà nớc diễn ra trong quá trình các cơ quan này đang thực hiện chức năng quản lý, hành chính nhà n- ớc và nó thuộc nhóm thứ nhất trong đối tợng điều chỉnh của luật hành chính. + Trình tự, thủ tục và quyết định giải quyết tranh chấp giữa 2 huyện A và B do luật hành chính điều chỉnh. b. Trờng hợp này thuộc đối tợng điều chỉnh của luật đất đai vì nó thuộc nhóm đối tợng điều chỉnh thứ 2 của luật đất đai là nhóm quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình sử dụng của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. ở đây là tranh chấp giữa hai tổ chức về việc sử dụng đất rừng sản xuất. c. Trờng hợp này không thuộc đối tợng điều chỉnh của luật đất đaithuộc đối tợng điều chỉnh của luật hôn nhân - gia đình và luật dân sự vì: + Theo luật hôn nhân gia đình. - Điều 97 (chia quyền sử dụng đất của vợ, chồng) quy định: + Quyền sử dụng đất riêng của bên nào thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó. + Việc chia quyền sử dụng đất chung của vợ chồng khi ly hôn đ- ợc thực hiện nh sau: - Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm, môi trờng thủy sản chung với hộ gia đình, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở thì chia đôi hoặc theo thỏa thuận và các bên. - Việc chia quyền sử dụng đối với các loại đất khác đợc thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật dân sự. -Điều 98: + Trờng hợp nhàthuộc sở hữu chung của vợ chồng thì đợc chia đôi hoặc theo thoả thuận của các bên. - Điều 99: + Trờng hợp nhàthuộc sở hữu riêng của một bên thì khi ly hôn, nhàđó vẫn thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà nhng phải chia cho bên kia một phần giá trị nhà. + Theo Bộ luật dân sự 2005: - Điều 219: Quy định về chia tài sản thuộc hình thức sở hữu chung. Câu 7: Hãy nêu những hành vi bị cấm trong Luật đất đai 2003, cho ví dụ minh hoạ? Bài làm -Điều 15: Luật đất đai 2003 quy định: "Nhà nớc nghiêm cấm hành vi lấn, chiếm đất đai không sử dụng, sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã đợc công bố, huỷ hoại đất, không thực hiện đúng quy định mà pháp luật khi sử dụng các quyền của ngời sử dụng đất: không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của ngời sử dụng đất. Nhà nớc nghiêm cấm hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vợt quá quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm của ngời có thẩm quyền để làm trái các quy định về quản lý đất đai". - Ví dụ: Ngời sử dụng đất không có quyền tiêu huỷ đất đai, không có quyền thay đổi mục đích sử dụng, không có quyền tự đặt ra các thủ tục chuyển nhợng, chuyển đổi. Câu 8: Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa quyết định giao đất và hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất? Bài làm - Quyết định giao đất: là quyết định bằng văn bản do cơ quan nhà nớc có thẩm quyền ban hành nhằm xác lập quyền sử dụng đất của cá nhân, tổ chức, hộ gia đình có đủ điều kiện sử dụng đất. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất: là hành vi của một chủ thể sử dụng đất hợp pháp chuyển giao quyền và nghĩa vụ của mình cho ngời khác theo quy định của pháp luật. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất là hình thức của chuyển quyền sử dụng đất. - So sánh: + Giống nhau: là cơ sở làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng đất. + Khác nhau: Quyết định giao đất Hợp đồng chuyển quyển SD đất Về thẩm quyền Là quyết định hành chính do cơ quan nhà nớc có thẩm quyền về quản lý đất đai ra quyết định, là cơ sở pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích của ngời sử dụng đất Là hợp đồng diễn ra giữa các bên trên cơ sở bình đẳng, thoả thuận tự nguyện Nội dung Do luật đất đai điều chỉnh Bao gồm: Quyết định của cơ quan nhà nớc có thẩm quyền, loại đất và thời hạn sử dụng đất Do luật đất đai, và luật dân sự điều chỉnh. Bao gồm: hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất của các bên và nó chỉ có thời hạn theo thời hạn của quyết định giao đất và cho thuê đất Hiệu lực Có hiệu lực trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký Có thể có hiệu lực ngay sau khi ký kết hợp đồng hoặc sau 15 ngày kể từ ngày ký. Câu 9: Gia đình bà A sử dụng 1000m 2 đất nông nghiệp trong đô thị, nay diện tích đó đợc quy hoạch thành đất ở. Bài làm - Theo quy định tài khoản 3 và khoản 4 điều 36 - Luật đất đai năm 2003 về chuyển mục đích sử dụng đất thì gia đình bà A đợc tiếp tục sử dụng diện tích đất đó. - Theo khoản 2 - điều 6 (Nghị định 198/2004 về thu tiền sử dụng đất quy định về thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất thì gia đình bà A phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đã tính theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp. Câu 10: ở Việt Nam đất đai thuộc sở hữu toàn dân (Điều 17 Hiến pháp 1992, Điều 5 Luật đất đai 2003) theo anh, chị sở hữu toàn dân thì ngời chủ sở hữu là ai? chủ sở hữu có mấy quyền năng pháp lý? Bài làm Theo từ điển tiếng Việt, quyền sở hữu đợc hiểu là quyền chiếm giữ, sử dụng là định đoạt đối với tài sản của mình. Theo khoa học pháp lý, quyền sở hữu là tập hợp các quyền sử dụng, hởng thụ, chuyển nhợng, thừa kế, cho thuê, thuế chấp, quyền tặng cho, phá hủy thủ tiêu đối tợng sở hữu theo luật định. ở nớc ta vấn đề sở hữu đất đai đã đợc quy định trong pháp luật. Hiến pháp Việt Nam và luật đất đai 2003 quy định: "Đất đai, rừng núi, sông hồ . đều thuộc sở hữu toàn dân". Sở hữu toàn dân là toàn thể nhân dân đều có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với đất đai. Toàn thể nhân dân chính là chủ sở hữu của đất đai. Nhng vì những lý do đặc biệt mà thực tiễn và lịch sử, ở nớc ta, đất đai thuộc sở hữu toàn dân cho nhà nớc thống nhất quản lý. Toàn dân là chủ thể của đất đai nhng toàn dân không thể đứng ra thực hiện quyền sở hữu cụ thể mà cứ ngời đại diện thay mặt nhân dân thực hiện quyền này - đónhà nớc. Vì nhà nớc ta là nhà nớc của dân, do dân, vì dân. Nhân dân chỉ đợc quyền sử dụng đất còn quyền định đoạt đối với đất đai thuộc về nhà nớc. Câu 11: Tại sao Nhà nớc Việt Nam qui định mức sử dụng đất nông nghiệp đối với từng vùng? Hiện nay nhà nớc ta khuyến khích phát triển kinh tế trang trại thì việc qui định hạn mức sử dụng đất có hạn chế gì không? - Đất nông nghiệp là đất đợc xác định chủ yếu để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp nh trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản hoặc nghiên cứu thí nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp. Nhóm đất nông nghiệp gồm: đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất sản xuất, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất muối, đất trồng có phục vụ chăn nuôi, đất mặn nớc để nuôi trồng thủy sản, đất hợp tác xã giao cho hộ gia đình làm kinh tế gia đình, đất nông nghiệp khác. Hạn mức sử dụng nông nghiệp là khoảng thời gian tối đa mà một hộ gia đình, cá nhân, tổ chức đợc phép sử dụng một diện tích đất nông nghiệp nhất định vào mục đích nông nghiệp mà nhà nớc giao. - Luật đất đai 2003 quy định hạn mức sử dụng đất nông nghiệp vì nhiều lý do khác nhau. + Thứ nhất, việc áp dụng hạn mức sử dụng đất nông nghiệp có tác động tích cực đến đời sống kinh tế ở nông thôn, nó bảo đảm cho ngời nông dân có đất đai để sản xuất, thực hiện đợc chính sách của Đảng và nhà nớc ta là ngời cày có ruộng". + Thứ hai, chính sách này vừa mang tính kinh tế vừa mang tính xã hội, thậm chí còn mang một số chính trị to lớn: Giải quyết hợp lý chính sách hạn mức, 2 chúng ta vừa thúc đẩy đợc kinh tế nông thôn phát triển vừa bảo đảm đợc ổn định xã hội. + Thứ ba, nhằm đảm bảo sử dụng đất đai có hiệu quả, phục vụ tốt các mục tiêu, kinh tế, xã hội do nhà nớc đề ra. + Thứ t, đảm bảo cho ngời làm nông nghiệp có đất để sản xuất và nhằm khắc phục tình trạng chuyển đổi đất nông nghiệp, sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp. + Thứ năm, việc quy định hạn mức sử dụng đất nông nghiệp còn xuất phát từ những nguyên nhân nh tình trạng d thừa lao động trong nông nghiệp ở nông thôn, môi trờng quan giữa ruộng đất - dân số - lao động trở nên hết sức căng thẳng. Đa số nông dân, thu nhập của họ chỉ đủ trang trải cho những nhu cầu thiết yếu hàng ngày, không có khả năng đầu t thêm cho sản xuất nông nghiệp trên quy mô lớn và cũng không có khả năng đầu t vào các lĩnh vực khác, bởi vậy việc áp dụng chính sách này là cần thiết. - Trong điều kiện hiện nay, nhà nớc ta đang khuyến khích phát triển trang trải những việc quy định hạn mức sử dụng đất nông nghiệp vẫn rất cần thíêt nhằm khai thác có hiệu quả đất đai để phát triển, sản xuất, mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối gắn với dịch vụ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời còn đảm bảo cho việc sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp do nhà nớc đề ra. Câu 12: Gia đình ông A là công chức Nhà nớc, năm 1990 gia đình ông nhận chuyển nhợng một thửa đất trồng lúa diện tích 500m 2 của một hộ gia đình nông dân ở ngoại thành Hà Nội, nhng cha sang tên chớc bạ. năm 2004, diện tích đó đợc qui hoạch thành đất ở. Hỏi: Gia đình ông A có đợc tiếp tục sử dụng đất trồng lúa hiện nay chuyển thành đất ở không? Tại sao? Bài làm Việc nhận chuyển quyền sử dụng đất trồng lúa của ông A chiếm ra vào năm 1999 và đợc điều chỉnh bởi Luật đất đai 1993 ông A cha sang tên chớc bạ tức là việc nhận chuyển nhợng của ông A cha đợc cơ quan nhà nớc có thẩm quyền cho phép mà mới chỉ là hợp đồng thoả thuận giữa ông với ngời đã chuyển nhợng quyền sử dụng đất trồng lúa của ông A là trái pháp luật, đến năm 2004, diện tích đất đó đợc quy hoạch thành đất ở (đang là thời điểm Luật đất đai năm 2003 đã có hiệu lực). Theo khoản 3 - Điều 103 Nghị định 181/2004 qui định: hộ gia đình, cá nhân, không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không đợc nhận chuyển nhợng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất chuyên trồng lúa nớc đã đợc quy hoạch thành đất ở. Gia đình ông A là công chức nhà nớc tức là không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nên việc ông nhận chuyển nhợng là sai. Và ông không đợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Do đó gia đình ông A không đợc tiếp tục sử dụng diện tích đất ở đó. Câu 13: Quyền và nghĩa vụ của ngời sử dụng đất đợc quy định trong Luật đất đai 1993, 1998, 2001, 2003 nh thế nào? Trên thực tế việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ có bất cập gì? Bài làm + Luật đất đai 1993 quy định. - Điều 73. Ngời sử dụng đất có những quyền sau đây 1. Đợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2. Hởng thành quả lao động, kết quả đầu t trên đất đợc giao 3. Đợc chuyển quyền sử dụng đất theo quy định và pháp luật. 4. Hởng các lợi ích cho công trình công cộng về bảo vệ, cải tạo đất mang lại. 5. Đợc nhà nớc hớng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo và bồi bổ đất. 6. Đợc nhà nớc bảo vệ khi bị ng- ời khắc xâm phạm đến quyền sử dụng đất hợp pháp của mình, đợc bồi thờng thiệt hại về đất đai bị thu hồi. 7. Đợc quyền góp đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật phù hợp với mục đích khi giao đất. 8. Đợc quyền khiếu nại, tố cáo về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai. - Điều 79: Ngời sử dụng đất có những nghĩa vụ sau đây: 1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới và các yêu cầu khác đã đợc quy định, khi giao đất. 2. Thực hiện các biện pháp để bảo vệ và làm tăng khả năng sinh lợi của đất. 3. Tuân theo những quy định về bảo vệ môi trờng, không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của ngời sử dụng đất xung quanh. 4. Nộp thuế sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí địa chính theo quy định pháp luật. 5. Nộp tiền sử dụng đất khi đợc giao đất theo quy định của pháp luật. 6. Đền bù cho ngời có đất bị thu hồi để giao cho mình. 7. Giao lại đất khi nhà nớc có quyết định thu hồi. + Luật đất đai 2003 quy định. - Điều 105. Quyền chung của ng- ời sử dụng đất 1. Đợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 2. Hởng thành quả lao động, kết quả đầu t trên đất 3. Hởng các lợi thế do công trình của nhà nớc về bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp. 4. Đợc nhà nớc hớng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất, bồi bổ đất nông nghiệp. 5. Đợc nhà nớc bảo hộ khi bị ng- ời khác xâm phạm đến quyền sử dụng đất hợp pháp của mình. 6. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai. - Điều 107. Nghĩa vụ chung của ngời sử dụng đất. 1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật. 2. Đăng ký quyền sử dụng đất, làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhợng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật. 3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật. 4. Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất. 5. Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trờng, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp cho ngời sử dụng đất có liên quan. 6. Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất. 7. Giao lại đất khi nhà nớc có quyết định thu hồi đất hoặc khi hết thời hạn sử dụng đất. + Trên thực tế việc thực hiện quyền và nghĩa vụ có bất cập ở chỗ quyền đợc sử dụng vợt giới hạn mà pháp luật cho phép còn nghĩa vụ thì không đợc thực hiện đầy đủ. Bất cập nông nghiệp cho các nguyên nhân. - Trình độ nhận thức về pháp luật đất đai của ngời dân còn kém. - Do sự ảnh hởng của sự phát triển của nền kinh tế thị trờng. - Do nội dung luật đất đai còn yếu và thiếu mang tính chung chung, khó hiểu. Câu 14: Căn cứ để phân loại đất theo Luật đất đai năm 2003 là gì? Theo anh, chị cách phân loại nh vậy đã phù hợp với điều kiện ở Việt Nam cha. - Điều 13 - Luật đất đai 2003 quy định. Căn cứ vào mục đích sử dụng đất đai đợc phân loại nh sau: 1. Nhóm đất nông nghiệp. 2. Nhóm đất phi nông nghiệp 3. Nhóm đất cha sử dụng - Cách phân loại nh vậy cha thật sự phù hợp với điều kiện ở Việt Nam. Nớc ta trong thời kỳ quá độ có sự đan xen, chuyển giao giữa cái và còn mới nên giữa các loạiđất có sự đan xen, ranh giới không rõ ràng. Do đó, chúng ta cần phân loại đất cụ thể hơn và sự phân biệt rõ ràng giữa các loại đất. Câu 15: Vợ chồng ông A và bà C có 4 con, hai ngời con đã định c ơ nớc ngoài, hai ngời con ở trong nớc cùng sử dụng chung với vợ chồng ông là 18.000m 2 , đất nông nghiệp. Mảnh đất trên do ông A đứng tên chủ hộ, năm 1996 ông A mất, bà C làm thủ tục sang tên bà là chủ hộ. Năm 1997, bà sang tên cho con trai lớn là anh T với diện tích là 7/500m 2 đất, con trai thứ hai là K sử dụng chung với bà là 10.500m 2 . Năm 2002 bà C chuyển về ở với T và muốn lấy bớt một phần đất do anh K sử dụng cho anh T, nhng anh K không đồng ý và đòi chia thừa kế quyền sử dụng đất, Bà C gửi đơn kiện lên Toà án. Theo anh (chị) vụ việc trên sẽ đ- ợc giải quyết nh thế nào theo quy định của luật đất đai hiện hành? Bài làm Theo quy định của Luật đất đai 2003 nếu bà C đã sang tên làm thủ tục sang tên hợp pháp cho anh K có quyền sử dụng 10,500m 2 mà anh K đã sử dụng ổn định lâu dài và không có tranh chấp với anh T thì bà C sẽ không có quyền đòi lại 10.500m 2 mà bà và anh K sử dụng chung. Còn trong trờng hợp mảnh đất ấy vẫn do bà đứng tên thì bà có toàn quyền đối với mảnh đất ấy và K sẽ không đợc quyền đòi chia thừa quyền kế quyền sử dụng đất. Câu 16: Quy hoạch sử dụng đất là gì? Anh, chị có nhận xét gì về việc lập và thực hiện quy hoạch sử dụng đất hiện nay? Bài làm - Quy hoạch sử dụng đất là sự tính toán phân bố đất đai cụ thể về số lợng, chất lợng, vị trí, không gian . cho các mục tiêu kinh tế - xã hội. Quy hoạch sử dụng đất bao giờ cũng gắn liền với kế hoạch sử dụng đất, bởi vì kế hoạch sử dụng đất là biện pháp để thực hiện quy hoạch. Quy hoạch sử dụng đợc lập cho thời hạn 10 năm phù hợp với chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội của cả nớc. Kỳ quy hoạch sử dụng đát trong phạm vi cả nớc là 5 năm. Nguyên tắc lập quy hoạch phải công khai, dân chủ, cơ quan tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất phải tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong vùng quy hoạch. Việc lập quy hoạch còn phải tuân theo các nguyên tắc khác quy định tại điều 21 - luật Đất đai 2003 (tính phù hợp, tính khả thi, tính tiết kiệm, hiệu quả). Căn cứ để lập quy hoạch sử dụng bao gồm: chiến lợc, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh của cả nớc, quy hoạch phát triển của các ngành và các địa phơng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu của thị trờng, hiện trạng sử dụng đất và nhu cầu sử dụng đất, định mức sử dụng đất, tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trớc. Về thẩm quyền sử dụng đất cho nớc, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát của địa phơng; UBND cấp huyện thuộc tính lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát mà địa phơng mình, UBND xã không thuộc khu vực phát triển đô thị trong kỳ quy hoạch (xã thuộc khu vực nông thôn) thì tổ chức, thực hiện việc lập quy hoạch sử dụng đất trong địa ph- ơng mình. Về thẩm quyền, Quốc hội, quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nớc do 3 chính phủ trình; chính phủ xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp dới, trực tiếp UBND cấp huyện xét quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã tại vùng nông thôn. Nội dung quy hoạch sử dụng đất gồm: điều tra, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và hiện trạng sử dụng đất, đánh giá tiềm năng đất đai, xác định phơng hớng, mục tiêu sử dụng đất trong quy hoạch, xác định diện tích các loại đất phân bố cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xác định diện tích đất phải thu hồi để thực hiện các công trình, dự án, xác định các biện pháp sử dụng, bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trờng, giải phóng tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất. Thực trạng quy hoạch đất đai đang là vấn đề nổi cộm ở nớc ta. Bởi vì thực tế cho thấy việc quy hoạch sử dụng đất còn tràn lan (hiện trong cả nớc có tới 9 viện quy hoạch chuyên trách, hàng năm công ty t vấn vừa thiết kế công trình, vừa quy hoạch) cha sát thực tế, thiếu tính khả thi. Nhìn chung công tác quy hoạch mới chỉ dừng lại ở mục tiêu về giao thông, phân khu chức năng mà cha có tính toán cao cho sử dụng đất có hiệu quả. Thời gian thực hiện quy hoạch còn cha rõ hoặc bị kéo dài làm cho hiệu qủa quản lý thấp. Quy hoạch chi tiết cho quận, huyện, thị xã, xã, ph- ờng đến nay nhiều địa phơng cha làm. Do đó, công tác quy hoạch cha trở thành công cụ quản lý thực sự có hiệu quả. Câu 17: Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đợc qui hoạch trong Luật đất đai 2003 nh thế nào? Anh, chị có nhận xét gì về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở địa phơng mình? Bài làm - Điều 52 - Luật đất đai 2003 về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy hoạch. 1. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trong cơng cấp giấy chứng nhận và quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, ngời Việt Nam định c ở nớc ngoài, tổ chức, cá nhân nớc ngoài, trừ trờng hợp quy định tại khoản 2 điều này. 2. UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân c, ngời Việt Nam định c ở nớc ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở. 3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy hoạch tại khoản 1 điều này đợc uỷ quyền cho cơ quan quản lý đất đai cùng cấp. Chính phủ quy định điều kiện đợc uỷ quyền cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. - Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. a. Ngời xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp hồ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất,trờng hợp hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nộp hồ tại UBND xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng, đăng ký quyền sử dụng đất. b. Hồ xin cấp giấy chứng nhận sử dụng đất gồm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giấy tờ về: quyền sử dụng đất quy hoạch tại các khoản 1, 2 và 5 điều của Luật đất đai 2003 (nếu có), văn bản uỷ quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có). - Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay nhìn chung là tiến độ chậm, năm 2001 mới khoảng 641.000 hộ trong tổng số 4.547.000 hộ sử dụng đất đô thị đợc cấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 14% tổng số. Qua thực tế đền bù giải phóng mặt bằng thì nhiều tình phía Nam trong tổng số 100% nhà đất đợc đền bù chỉ 30% là có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hiện nay, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Có rất nhiều ng- ời dân không muốn nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND cấp xã do số tiền thuế về đất đai mà họ phải nộp là quá lớn. Câu 18: Ông A có diện tích đất ở là 250m 2 , năm 2000 ông chuyển nhợng diện tích đất trên cho ngời khác để vào Nam sinh sống, UBND xã yêu cầu ông A phải nộp 3 triệu đồng tiền lệ phí đất. Bài làm - Hợp đồng chuyển nhợng quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên tuân theo các điều kiện, nội dung, hình thức chuyển quyền sử dụng đất theo quy định mà bộ luật DS và pháp luật về đất đai, theo đó bên chuyển quyền sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng đất cho ngời đợc chuyển nhợng còn ngời đợc chuyển nhợng trả tiền cho ngời chuyển nhợng. a.Việc UBND xã thu 3 triệu đồng của ông A là sai v ì chì có UBND huyện mới có thẩm quyền thu 3 triệu đồng của ông A. b. Theo quy định của pháp luật đất đai, ông A phải nộp thuế chuyển nhợng quyền sử dụng đất bằng tỉ lệ phần trăm trên trị giá đất chuyển quyền sử dụng. c. Một hợp đồng chuyển nhợng quyền sử dụng đất đợc coi là hợp pháp khi có đủ các điều kiện. + Hợp đồng chuyển nhợng quyền sử dụng đất phải đợc lập thành văn bản theo mẫu do Bộ tài nguyên và môi trờng ban hành, đối tợng của hợp pháp. + Chủ thể hợp đồng hợp pháp. - Ngời chuyển nhợng có giấy chuyển nhợng quyền sử dụng đất và đợc phép chuyển nhợng. - Ngời đợc chuyển nhợng có quyền chuyển nhợng. Câu 19: hãy trình bày và phân tích nội dung quản lý nhà nớc về đất đai theo Luật đất đai 2003? theo anh, chị nội dung quản lý nào quan trọng nhất? Tại sao? Bài làm + Điều 6 - Luật đát đai 2003 quy định nội dung quản lý nhà nớc về đất đai bao gồm: a. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý sử dụng đất và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, nó là cơ sở pháp lý trong quy trình quản lý nhà nớc về đất đai. b. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính. Địa giới hành chính là sự phân định về ranh giới đất đai trên thực địa giữa các tỉnh, huyện, xã với nhau theo thẩm quyền quản lý. Hồ địa giới hành chính là hồ phục vụ quản lý, nhà nớc đối với gia đình địa giới hành chính. Bản đồ hành chính là bản đồ thẻ hiện ranh giới các đơn vị hành chính và yếu tố địa lý, địa hình có liên quan đến mốc địa giới hành chính. c. "Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất". Các hoạt động khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất trên là những việc làm hết sức quan trọng, nó tạo cơ sở ban đầu cho công tác quản lý đất đai, đặc biệt trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và xác định giá đất. Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phờng, thị trấn, đựoc cơ quan nhà nớc có thẩm quyền xác nhận. Bản đồ hiện trạng sử dụng đất là bản đồ thể hiện sự phân bố các loại đất đai một thời điểm xác định đợc lập theo đơn vị hành chính. d. "Quản lý quy hoạch kế hoạch sử dụng đất"; quy hoạch sử dụng đất là sự tính toán phân bố đất đai cụ thể về số lợng, chất lợng, vị trí, không gian . cho các mục tiêu kinh tế - xã hội. Quy hoạch sử dụng đất bao giờ cũng gắn với kế hoạch sử dụng đất, bởi vì kế hoạch sử dụng đất là biên pháp để thực hiện quy hoạch. e. "Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất". Giao đất là hoạt động của cơ quan nhà nớc có thẩm quyền để chuyển giao trên thực tế đất và quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất. Thuê đấtnhà nớc trực tiếp cho ngời có nhu cầu sử dụng đất đợc thuê đất có nhu cầu sử dụng đất đựơc thuê đất theo thời hạn và theo mục đích mà nhà nớc quy định. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng có thể chuyển mục đích sử dụng từ đất này sang đất khác. Thu hồi đất là việc nhà nớc ra quyết định hành chính để nhân dân xã, phờng, thị trấn quản lý theo quy định của Luật đất đai. f. "Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất". g. "Thống kê, kiểm kê đất đai". h. "Quản lý tài chính về đất đai". i. "Quản lý và phát triển thị trờng quyền sử dụng đất trong thị trờng bất động sản" k/ "Quản lý giám sát việc thực hiện và nghĩa vụ của ngời sử dụng đất" l. "thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đaivà xử lý vi phạm luật về đất". m. "Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai" * Nội dung: "Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất và tổ chức thực hiện các văn bản đó" là quan trọng nhất vì: - Các văn bản pháp luật là nơi các đờng lối chính sách đất đai của Đảng đợc quy phạm hoá, pháp luật là công cụ quan trọng nhất để quản lý nhà nớc về đất đai và hoạt động ban hành văn bản pháp luật về đất đai không thể không chiếm vị trí quan trọng hàng đầu. - Nó là cơ sở pháp lý trong quá trình quản lý nhà nớc về đất đai và chi phối, ảnh hởng trực tiếp đến các nội dung quản lý nhà nớc về đất đai. - Nó góp phần ổn định các quan hệ xã hội trong lĩnh vực đất đai. Câu 20: phân tích mối quan hệ giữa ngành luật đất đai và ngành luật dân sự? Cho ví dụ minh hoạ? Bài làm. + Luật ĐĐ: là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt nam, là tổng thể các quy phạm pháp luật đất dai do nhà n- ớc ban hành nhằm đìeu chỉnh các quan hệ XH phát sinh, trong quá trình quản lý NN về ĐĐ và quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhằm mục tiêu sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Luật dân sự: là ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm toàn bộ các quy phạm pháp luật điều kiện các quan hệ tài sản và các quan hệ nhân thân. + Nh vậy giữa hai ngành luật này có mối quan hệ đan xen với nhau. - Chế định quyền sở hữu của hai ngành luật đều đợc hiến pháp và Bộ luật dân sự ghi nhận, song chế định và quyền sở hữu đối với đất đai lại là một quyền đặc biệt (chỉ nhà nứoc mới có) còn quyền sở hữu về tài sản đợc quy định trong Bộ luật dân sự lại chuyển nhợng cho, tặng, một cách tự do (VD: ngời dân không có ngời huỷ hoại đất đai nhng họ lại có quyền tiêu hủy các tài sản khác thuộc sở hữu của mình nh xe máy, ô tô, đồ dùng gia đình .). - Tài sản đất đai khi đợc NN cho phép chuyển quyền sử dụng từ chủ sử dụng đất này sang SD đất khác thì thủ tục chuyển quyền sử dụng đất là một hình thức hợp đồng đợc quy định trong Bộ luật dân sự, nhng thi thực hiện các thủ tục chủ SD đất phải tuân theo các quy định của PL đất đai (VD: anh A muốn chuyển nhợng quyền SD cho anh B thì phải lập hồ chuyển nhợng quyền SD đất theo thoả thuận mà 2 bên. Trình tự, thủ tục chuyển nhợng giữa hai bên phải thực hiện đúng quy định mà PL đất đai về chuyền nhợng quyền SD đất). 4 - Hai ngành luật DS và luật Đất đai đều có chung phơng pháp điều chỉnh là phơng pháp thoả thuận, song mức độ thoả thuận mà ngành luật đất đai áp dụng bị hạn chế bởi ý chí của NN - chủ sử dụng đất chỉ đợc thoả thuận trong phạm NN cho phép. Tuy nhiên trên thực tế do sự vận động của nền kinh tế thị trờng, một số quan hệ đất đai chuyển dần thành quan hệ dân sự do NN đang dân sự hoá các quan hệ pháp luật đất đai. (VD: hợp đồng chuyển quyền, chuyển nhợng, cho thuê, thế chấp, tặng cho quyền sử dụng đất .). Câu 21: Việc quy hoạch khung giá cho từng loại đất của NN nhằm mục đích gì? anh, chị có bình luận gì về khung giá đất đai. Bài làm. a. Quyết định này là sai vì theo quy định tại điều 37 - luật đất đai 2003 thì chỉ có UBND tỉnh mới có thẩm quyền cho tổ chức thuê đất để dựng cơ sở phục vụ cho việc sản xuất, KD. b. Quyết định này là sai vì theo quy định tại điều 37 - luật đất đai 2003 thì chỉ có UBND cấp tỉnh mói có thẩm quyền cho tổ chức thuê đất. c. Quyết định này là đúng (theo quy định tại điều 37 - luật đất đai 2003). d. Quyết định này là sai vì theo quy định mà điều 37 - Luật đất đai 2003 thì chỉ có UBND tỉnh mới có thẩm quyền cho tổ chức nớc ngoàicó chức năng ngoại giao thuê đất để xây dựng sở làm việc Câu 22: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai đợc qui định trong Luật đất đai năm 2003 nh thế nào? anh chị có nhận xét gì về việc giải quyết các tranh chấp đất đai hiện nay. Bài làm + Điều 136 -Luật đất đai 2003 qui định. Tranh chấp đất đai đã đợc hoà giải tại UBND xã, phờng, thị trấn mà một bên hoặc các bên đơng sự không nhất trí thì đợc giải quyết nh sau: Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đơng sự có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 của Luật này và tranh chấp tài sản gắn liền với đất thì do Toà án nhân dân giải quyết. 2. Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đơng sự không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 của luật này đợc giải quýet nh sau: a. Trờng hợp chủ tịch UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giải quyết lần đầu mà một bên hoặc các bên đơng sự không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến chủ tịch UBND tỉnh, thành phố thuộc TW là quyết định giải quyết mỗi vùng. b. Trờng hợp Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuôc TW giảiquyết lần đầu mà một bên hoặc có bên đơng sự không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đồng bộ trởng bộ tài nguyên và môi trờng, QĐ mà Bộ trởng Bộ tàinguyên và môi trờng là quyết định giải quyết cuối cùng. - Điều 37 - luật đất đai 2003 quy định: 1. Tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới giữa các đơn vị hành chính do UBND của các đơn vị đó cùng phối hợp giải quyết. Tr- ờng hợp không đạt đợc sự nhất trí hoặc việc giải quyết làm thay đổi địa giới hành chính thì thẩm quyền giải quyết đựoc quy định nh sau: a. Trờng hợp tranh chấp liên quan đến địa giới của đơn vị hành chính tỉnh, TP trực thuộc trung ơng thì do QH quyết định. b. Trờng hợp tranh chấp có liên quan đến địa giới của đơn vị hành chính quận, huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh, xã, phờng, thị trấn do CP quyết định. 2. Bộ TN và MT, cơ quan quản lý đất đai mà tỉnh, TP trực thuộc TW, huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh có trách nhiệm cung cấp các tài liệu cần thiết và phối hợp với cơ quan NN có thẩm quyền để giải quyết các tranh chấp đất đai có liên quan địa giới hành chính. + Thực tiễn giải quyết tranh chấp đát đai hiện nay còn có nhiều bất cập, hạn chế. Nhiều tranh chấp đát đã không đợc giải quyết một cách thoả đáng và hầu hết các cơ quan NN có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai đều lúng túng, khó khăn khi giải quyết các tranh chấp phức tạp. Điều này do trình độ năng lực chuyên môn về quản lý đất đai của cán bộ, công chức trong cơ quan quản lý NN về đát đai còn yếu, và thiếu. Đồng thời, PL về đất đai của nớc ta còn chung chung, khó hiểu nên khó áp dụng trong thực tế đời sống. Câu 23:Gia đình ông D hiện đang sinh sống tại tỉnh 11 năm 1990, gia đình ông khai hoang đợc 5ha đất hoang hoá và đa vào sản xuất nông nghiệp. Tháng 8 năm 2004, UBND tỉnh H ra quyết định thu hồi, sau đó giao cho bộ quốc phòng xâydựng nhà ở cho cán bộ quân đội, nhng không đền bù mà chỉ đợc hỗ trợ công khai phá là 25.000đ/m 2 với ký do đát khai hoang trên sử dụng không hợp pháp. Hãy phân tích sự việc trên và nêu rõ hớng giải quyết? Bài làm Việc UBND tỉnh H ra quyết định thu hồi 5ha do gia đình ông khai hoang cho thấy sự yếu kém trong công tác quản lý đất dai của UBND tỉnh H, luật đất đai 2003 không có quy định về khai hoang, phục hóa. Do đó việc gia đình sản xuất NN là trờng hợp sử dụng đất bất hợp pháp vì vậy việc UBND tỉnh H ra quyết định thu hồi, sau đó giao cho Bộ quốc phòng XD nhà ở cho cán bộ quân đội, nhng không đền bù mà chỉ hỗ trợ công khai phá là 25.000đ/m 2 là hoàn toàn đúng. Câu 24: Hãy phân tích công cụ tài chính trong hoạt động quản lý NN về đát đai? theo anh, chị trong điều kiện hiện nay NN ta nên sử dụng công cụ nào để quản lý đất đai cho hiệu quả nhất? (3 điểm) Bài làm +Sử dụng công cụ tài chính trong QLNN về đất đai là việcu NN sử dụng phối hợp các lợi ích KTế từ các mối quan hệ KT gắn với đất đai đợc tác động đến các chủ thể SD đất để đạt đợc mục đích quản lý tài chính là công cụ quản lý quan trọng họ cho phép thực hiện quyền bình đẳng giữa các đối t- ợng sử dụng đất, kết hợp hài hoà các lợi ích kinh tế. Các công cụ TC chủ yếu đợc sử dụng trong QL đất đai hiện nay bao gồm: * Thuế: Là công cụ tài chính đợc sử dụng rộng rãi trong công tác quản lý NN đất đai. Theo luật đất đai hiện hành NN sử dụng các loại thuế sau: + Thuế sử dụng đất NNghiệp. +Thuế chuyển quyền sử dụng đất. + Thuế nhà đất. * Lệ phí địa chính: là khoản ngời sử dụng đất phải nộp khi đợc cơ quan NN phục vụ các công việc về địa chính (dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực đát đai), đó là khi đợc cấp giấy chứng nhận quyền SD đất, trích lục hồ địa chính, chứng nhận biến động về đất đai. * Giá quyền sử dụng đất: đất có giá trị nghĩa là nhà nớc đã thừa nhận đất đai là hàng hoá đợc phép lu thông trên thị trờng, giá đất là cơ sở để tính các loại thuế, lệ phí, phí và thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất . chính phủ đã quy định khung giá cụ thể phù hợp với tình hình thực tế đối với các loại đất đai địa phơng mình. Tuy nhiên, trong các quy định về cách tính giá các loại đất hiện nay còn có những điểm cha phù hợp với thực tế. thờng các loại thấp hơn giá trị thị trờng rất nhiều làm giảm hiệu lực của công cụ giá cả và PS nhiều tiêu cực, NN cần phải sớm bổ sung hoàn thiện các quy định về thuế, lệ phí, và giá đất, để bảo đảm cơ sở khoa học vững chắc cho việc SD. Câu 25: Thị trờng bất động sản là gì? những loại đất nàoa đợc tham gia thị trờng bất động sản? anh, chị có nhận xét gì về thị trờng BĐS ở nớc ta hiện nay? Bài làm + Theo quy định của Bộ luật dân sự BĐS là những tài sản không chờ đợi đợc bao gồm: đất đai, nhà ở, các công trình gắn liền với đát và các tài sản là thị trờng trong đó có mối quan hệ giữa các bên giao dịch khi chuyển nhợng, chuyển đổi, cho thuê, cho thuê lại, cầm cố, thế chấp . các quan hệ trong thị trờng BĐS là quan hệ thơng lợng, bình đẳng dới hình thức hợp đồng trên cơ sở các quy định mà pháp luật dân sự. Tuy nhiên, quyền SD đất là một loại hàng hoá đặc biệt cần sự quản lý của NN. NN quy định cụ thể những loại đất đợc tham gia thị trờng BĐS gồm: - Đất nông nghiệp đợc NN giao cho hộ gia đình, cá nhân . - Đất NN do hộ gia đình đang sử dụng ổn định vào mục đích NN đx d đợc Nhà nớc công nhận quyền sử dụng đất. - Đất NN đợc Nhà nớc giao có thu tiền cho tổ chức KT, ngời Việt Nam định c ở nớc ngoài. - Đất NN mà Nhà nớc cho thuê mà đã trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. - Đất ở. - Đất phi NN, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh do NNớc giao có thu tiền có Nhà nớc cho thuê đã trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và các loại đất khác mà ngời sử dụng đựoc phép chuyển quyền. * Hiện nay thị trờng BĐS ở nớc ta vẫn là thị trờng phi chính quy. Việc mua bán trao đổi đất đai, nhàchủ yếu diễn ra dới các hình thức viết trao tay mà không có xác nhận của chính quyền sở tại ở cả thành thị và nông thôn và cả ở những nơi quy hoạch, đang ở quy hoạch và còn cha quy hoạch. Việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền SD đát làm cho các chủ sử dụng đất không có điều kiện pháp lý để tham gia giao dịch chuyển quyền sử dụng đất. Do đó hình thức chuyển nh- ợng này đẩy những yếu tố rủi ro mà NN không thể kiểm soát nổi, dẫn tới tình trạng đang phát triển tự phát, giao dịch ngầm, phi chính quy về BĐS, phát triển theo hớng dẫn và thiếu lành mạnh gây thất thu lớn cho ngân sách NN, đồng thời phát sinh nhiều tranh chấp dẫn tới khiếu kiện, nhất là khiếu kiện trong việc bồi thờng thiệt hại khi NN thu hồi đất. Trong quá trình vận động để đạt đợc những kết quả hữu hiệu mà các chủ thể tham gia hoạt động thì chúng ta lại thiếu một yếu tố hết sức cơ bản là vấn đề thông tin thị trờng BĐS nh: thông tin về quy hoạch về giao đất, thu hồi đất. Những thông tin sai lệch về quy hoạch về kế hoạch, vì sự thay đổi chính sách của NN đã làm cho các quan hệ cung cầu, biến động mạnh tạo ra các "cơn sốt" về đất trong đó có cả những "cơn sốt ảo" về đất. Câu 26: Năm 1979 gia đình ông A đợc cơ quan B phân cho một gian nhà cấp bốn diện tích 40m 2 . Năm 1996, cơ quan B tiến thành thanh lý nhàđất cho các hộ gia đình đang ở, ông A đã trả toàn bộ tiền thanh lý cho cơ quan B. Tháng 8 năm 2004, UBND thành phố H (đô thị đặc biệt) tiến hành giải toả khu nhà ông A đang ở, đồng thời lên ph- ơng án đền bù cho mỗi m 2 đấtđó có giấy tờ hợp lệ là 13.000.000đ, trong khi đó giá chuyển nhợng trên thị trờng ở 5 vị trí nhà ông A tại thời điểm có quyết định thu hồi đất và đền bù là 50.000.000đ trên một m 2 , ông A và một số gia đình không đồng ý với mức đền bù trên. Theo anh, chị giá đền bù nh vậy đã thoả đáng cha? ý kiến của anh, chị nh thế nào về việc đền bù giải phóng mặt bằng hiện nay? Ông A phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? Bài làm + Điều 105 - Luật đất đai 2003 quy định Ngời sử dụng đất có các quyền chung sau đây" 1. Đợc cấp giấy CNQSDĐ 2. Hởng thành quả lao động, kết quả đầu t trên đất. 3. Hởng các lợi ích do công trình của nhà nớc về bảo vệ cải tạo đất nông nghiệp. 4. ĐợcNhà nớc hớng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp. 5. Đợc NN bảo hộ khi ngời khác xâm phạm đến quyền sử dụng đất hợp pháp của mình. 6. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi, vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai. - Điều 107 - Luật đất đai 2003 quy định Ngời sử dụng đất có các nghĩa vụ chung sau đây: 1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới đất thửa và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong bóng đất và tuân theo các quy định khác của PL. 2. Đăng ký quyền sử dụng đất, làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhợng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của páp luật 4. Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất. 5. Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trờng không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của ngời sử dụng đất có liên quan. 6. Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất. 7. Giao lại đất khi NN có quyết định thu hồi đất hoặc khi hết thời hạn sử dụng đất. + Trong thực tế việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của ngời sử dụng đất còn nhiều vấn đề cần nghiên cứu xem xét. Ngời sử dụng đất nhiều khi còn cha sử dụng hết quyền năng của mình. Ví dụ nh: quyền chuyển đổi đất nông nghiệp. Các hộ nông nghiệp ít khi quan tâm đến việc chuyển đổi để đầu t sản xuất trên quy mô lớn. Ngoài ra còn có tình trạng ngời sử dụng đất thực hiện các quyền của mình không trình tự thủ tục quy định (VD: chuyển nhợng ngầm quyền SDĐ .) ngời sử dụng đất vẫn còn có sự vi phạm về nghĩa vụ. Tình trạng lấn chiếm đất "nhảy dù" xuống các diện tích cha sử dụng khá phổ biến. Ngời sử dụng đất do nguyên nhân khác mà cha thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ đất, chậm trễ trong việc giao lại đát khi bị tịch thu. Câu 28: Ngời SD đất phải thực hiện những nghĩa vụ tài chính đôí với NN? mục đích của qui định về nghĩa vụ tài chính là gì? Bài làm + ngời SD đất phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với NN gồm: - Tiền SD đất khi đợc NN giao đất. - Tiền SD đất khi chuyển mục đích sử dụng đất. - Lệ phí địa chính khi đợc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, trích lục hồ chính . - Thuế + Thuế sử dụng đất Nông nghiệp + Thuế chuyển quyền sử dụng đất. + Thuế SD đất - Mục đích của việc quy định nghĩa vụ tài chính: + Sử dụng làm công cụ tài chính phục vụ QLNN về đất đai. +Tác động vào ý thức ngời SD đất để họ SD tiết kiệm có hiệu quả. +Thực hiện quyền bình đẳng giữa các đối tợng SD đất kết hợp hài hoà các lợi ích. + Tạo ra nguồn thu cho ngân sách phục vụ cho phúc lơị XH. Câu 29: Chủ tịch UBND tỉnh H uỷ quyền cho chủ tịch UBND huyện K ký kết quyết định cho 19ha đất nông nghiệp cho trờng trung học NN để XD khu nghiên cứu thí nghiệm về nông nghiệp, đồng thời thu của trờng 300 triệu đồng tiền giao đất. Sau khi đợc giao đất, trờng trung học nông nghiệp tự ý san lấp 2 ha đất nông nghiệp để cấp cho cán bộ, nhân viên nhà trờng làm nhà ở. Anh, chị hãy phân tích sự việc trên? Bài làm Khoản 1 - điều 37 (luật đất đai 2003) quy định "UBND tỉnh, TP trực thuộc TW quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức .". Nh vậy việc chủ tịch UBND tỉnh H uỷ quyền cho chủ tịch UBND huyện K ký quyết định giao đất là trái pháp luật. Mặt khác, việc UBND huyện K thu 300 triệu đồng tiền giao đất trong là hành động trái pháp luật vì theo khoản 2 - điều 33 (Luật ĐĐ 2003) quy định: "Nhà nớc không thu tiền sử dụng đất giao đất trong trờng hợp tổ chức sử dụng đất vào mục đích nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệpu nuôi trồng thủy sản, làm muối". Việc trờng THNN tự ý san lấp 2 ha đất NN để cấp cho cán bộ, nhân viên nhà trờng làm đất là trái pháp luật vì theo quy định của LĐĐ 2003 thì tổ chức hộ gia đình, cá nhân không đợc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Câu 30: Trờng hợp nào NN thu hồi đất của ngời đang sử dụng đất? Khi phát triển kinh tế nh XD khu đô thị mới, xây nhà để bán hoặc cho thuê có cần áp dụng thủ tục thu hồi đất không? Quan điểm của anh, chị nh thế nào về việc thu hồi đất ở các khu đô thị mới hiện nay? Bài làm + Thu hồi đất: là việc nhà nớc ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất đã giao cho tổ chức, UBND xã, phờng, thị trấn quản lý theo quy định của Luật đất đai. - Các trờng hợp NN thu hồi đất: + NN sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế. * Tổ chức đợc NN giao đất không thu tiền SD Đất, đợc NN giao đất có thu tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ NSNN hoặc cho thuê đất trả tiền thuế đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng nữa. 3. SD đất không đúng mục đích 4. Ngời SD đất cố ý huỷ hoại đất. 5. Đất đợc giao không đúng đối tợng hoặc không đúng thẩm quyền. 6. Đất bị lấn chiếm trong các tr- ờng hợp sau đây. a. Đất cha sử dụng bị lấn, chiếm b. Đất không đợc chuyên quyền SDĐ theo quy định của luật này mà ngời SD đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm. 7. Cá nhân SD đất chết mà không có ngời thừa kế 8. Ngời SDĐ tự nguyện trả lại đất. 9. Ngời SDĐ có ý không thực hiện nghĩa vụ đối với NN. 10. Đất đợc NN giao, cho thuê có thời hạn mà không đợc gia hạn khó hết thời hạn. 11. Đất trồng cây hàng năm không đợc sử dụng trong thời hạn mòi hai tháng liền: đất trồng cây ngày năm không đợc SD trong thời hạn mời tám tháng liền. 12. Đất đợc NN giao, cho thuế để thực hiện dự án đầu t mà không đợc sử dụng trong thời hạn mời hai tháng liền hoặc tiến độ sử dụng đát chậm hơn hai mơi bốn tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu t, kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không đợc cơ quan NN có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất cho phép. + Khi kinh tế càng phát sinh thì nhu cầu về XD khi đô thị mới, xây nhà để bán hoặc cho thuê càng lớn dẫn đến việc thu hồi đất công nhiều do đó tất yếu yêu cầu phát triển rất cần thiết phải áp dụng thủ tục thu hồi nhằm đảm bảo việc thu hồi và sử dụng đất tiết kiệm và hiệu quả. HIện nay việc thu hồi đất ở các khu đô thị mới, tiến độ diễn ra chậm do mức giá đền bù của chủ đầu t cho các hộ gia đình không thoả đáng. Câu 34: khi đợc cấp giấy chứng nhận về quyền SDĐ, ngời SD cần có những loại giấy tờ gì, anh chị có nhận xét gì về tình hình cấp giấy chứng nhận QSDĐ hiện nay? Bài làm 1. Các loại giấy tờ cần có khi ng- ời SD đất đợc cấp giấy chứng nhận QSDĐ. - Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan NN có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai. - Những loại giấy tờ đợc cấp quyền nhà nớc có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất trong quá trình thực hiện các chính sách đất đai trong từng thời kỳ của nhà n- ớc VNDCCH, CPCM lâm thời CHMNVN, nhà nớc CHXHCNVN mà ngời đợc giao đất, cho thuê đất liên tục sử dụng đất từ đó đến nay. - Giấy chứng nhận QSDĐ tạm thời do cơ quan có thẩm quyền cấp có tên trong số địa chính mà không có tranh chấp. - Giấy tờ do cơ quan thuộc chế độ cũ cấp cho ngời SD đất mà ngời đó vẫn sử dụng đất liên tục từ đó đến nay và không có tranh chấp. -Bản án vào quyết định của TAND đã có hiệu lực PL và quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan NN có thẩm quyền đã có hiệu lực PL. - Giấy tờ giao nhà tình nghĩa. - Giấy tờ chuyển nhợng đất mua bán nhà ở kèm theo chuyển nh- ợng quyền SD đất đợc UBND xã, phờng, thị trấn thẩm tra là đất không có tranh chấp và đợc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh xác nhận kết quả thẩm tra của UBND xã, phờng, thị trấn. 2. Nhận xét. - Nhìn chung việc cấp GCN QSD Đất hiện nay vẫn chậm. + Theo báo cáo công tác 9 tháng đầu năm của Tổng cục địa chính năm 2001 mới khoảng 641.000 hộ trong tổng số 4.547.000 hộ sử dụng đất đô thị đợc cấp giấy chứng nhận QSD Đất đạt 14%. + Thực tế trong việc đền bù giải phóng mặt bằng thì nhiều tỉnh phía Nam trong tổng số 100% nhà đất đợc đền bù chỉ có 30% là có giấy chứng nhận QSD Đất. + Thủ tục giải quyết vấn đề cấp giấy chứng nhận QSD Đất còn r- ờm rà, phức tạp. Cán bộ quan liêu, sách nhiễu và không thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Bên cạnh đó ngời dân có tâm lý không muốn nhận giấy CNQSD đất. Vì vậy cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần đựoc xem xét giải quyết. Câu 35: Hãy cho biết các quyết định giao đất, cho thuê đất sau đây đúng hay sai? giải thích rõ, tại sao? Bài làm a. UBND quận ký hợp đồng cho 1 công ty trách nhiệm hữu hạn thuê 5000m 2 đất để XD nhà xởng SX trong thời hạn 10 năm. Quyết định cho thuê đất trên là sai về thẩm quyền.Bởi theo quy định của LĐĐ 2003 - điều 37 thì:chỉ có UBND tỉnh mới có thẩm quyền cho thuê đất đối với tổ chức.Còn UBND quận chỉ có thẩm quyền cho thuê đất đối với hộ gia đình cá nhân. b. UBND xã cho 1 cán bộ về hu thuê 5%đất công ích làm xởng mộc. UBND xã có thẩm quyền cho thuê đất công ích của xã. Tuy nhiên theo điều 74, NĐ 181đất công ích của xã chỉ đợc sử dụng vào mục đích: để xây 6 dựng các công trình công cộng, XD nhà tình nghĩa, bồi thờng cho ngời có đất đợc sử dụng để XD các công trình công cộng. - Trờng hợp diện tích đất cha sử dụng vào mục đích trên thì UBND xã, phờng, thị trấn có thể cho hộ gia đình, cá nhân ở địa phơng để SX nông nghiệpu. NTTS theo hình thức đấu giá để nhận thầu. Vì vậy, đây là quyết định sai. c. UBND huyện cho 1 doanh nghiệp t nhân thuê 100ha đất để trồng rừng quyết định cho thuê đất trên sai vì: - Không đúng thẩm quyền UBND cấp huyện chỉ có thể cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân. - Cho thuê vợt quá hạn mức quy định vì quyết định hạn mức đất rừng cao nhất là 30ha. d. UBND xã và HĐND xã ra nghị quyết bán đất nông nghiệp cho nhân dân trong xã để lấy tiền làm đờng của xã. - Quyết định trên sai về thẩm quyền vì UBND - HĐND xã không có thẩm quyền bán đất mà chỉ có quyền cho thuê đất công ích. Bán đất thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Câu 36:Trình tự và thủ tục giao đất, cho thuê đất cha đợc giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo ngời Việt Nam định c ở nớc ngời, cá nhân nớc ngoài. Bài làm Điều 126 Nghị định 181 quy định trình tự và thủ tục .nớc ngoài? 1. Ngời có nhu cầu xin giao đất, thuê đất liên hệ với cơ quan đợc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW giao nhiệm vụ thoả thuận địa điểm để đợc giới thiệu địa điểm sử dụng đất. 2. Ngời xin giao đất, cho thuê đất nộp hồ theo quyết định tại khoản 2 điều 125 của NĐ này. 3. Việc thu hồi đất, bồi thờng giải phóng mặt bằng đợc thời hạn theo trình tự quy định tại các khoản 1, 3, 4, 5, 6, và 7 điều 130 của Nghị định jvà quyết định của CP về bồi thờng, hỗ trợ, tái định c. 4. Việc giao đất cho thuê đất sau khi đã giải phóng mặt bằng đợc thời hạn theo quyết định tại khoản 3 điều 125 của NĐ này. 5. Thời gian làm việc (không kể ngày sử dụng đất thời hạn nghĩa vụ tài chính)kể từ ngày giải phóng xong mặt bằng và sở tàinguyên môi trờng nhận đủ hồ hợp lệ cho tới ngày ngời sử dụng đất nhận đợc giấy chứng nhận QSD Đất. Câu 37:Luật đất đai 2003 quy định những trờng hợp nào để đòi lại đất khi cho mợn, cho thuê đất ? liên hệ tại địa phơng anh, chị? Bài làm + Theo quy định của LĐĐ 2003 thì những trờng hợp đợc đòi lại đất khi cho mợn, cho thuê đất gồm: - Nhà nớc SD đất vào mục đích Quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế. - Ngờimợn, thuê đất. - Tổ chức, cá nhân mợn, thuê đất của nhà nớc sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không có hiệu quả. - Ngời SD cố ý huỷ hoại đất. - Ngời sử dụng đất có ý không trả tiền thuê đất. - Đất đợc cho mợn, cho thuê đã hết thời hạn. Các thủ tục về mợn, cho thuê đất vẫn cha đợc thực hiện nghiêm túc và đầy đủ dẫn đến xảy ra nhiều tranh chấp phức tạp về mợn, thuê đất giữa những ngời SD đất. Mặt khác, những ngời mợn, thuê đất thờng không thực hiện đúng về thời hạn nộp tiền thuê đất. và việc đòi lại đất cho mợn, cho thuê cũng gặp rất nhiều khó khăn. Câu 38: Xã D có 1.200m 2 đất ao hồ, dự định sẽ san lấp để chia cho các hộ gia đình trong xã xây dựng nhà ở. Trong khi đang chờ ý kiến của UBND tính, thị xã D đã thuê công ty B san lấp ao hồ và phân lô chỉ cho các hộ gia đình có khó khăn trong xã, đồng thời thu hồi mỗi hồ 70 triệu đồng tiền sanlấp mặt bằng. Sau khi nhận đất một số hộ đã chuyển nhợng cho ngời khác để kiếm lời. Anh, chị hãy phân tích sự việc nói trên cơ sở pháp luật đất đai hiện hành? Bài làm Việc sử dụng đất của UBND xã D phân bổ chia cho các hộ gia đình khó khăn trong xã đồng thời có thu mỗi hộ 70 triệu đồng tiền san lấp mặt bằng là trái thẩm quyền. Theo quy định điều 37 - LĐĐ 2003 thì chỉ có UBND cấp huyện mới có thẩm quyền bán đất cho các hộ gia đình, cá nhân. Việc một số hộ đã chuyển nhợng cho ngời khác để kiếm lời là hành vi vi phạm pháp luật đất đai, vì giấy chứng nhận QSD Đất. Câu 39: Phân tích nội dung quản lý NN về đất đai? Trong các nội dung đó nội dung nào NNQL yếu nhất ở thời điểm hiện nay? Bài làm 1. Nội dung QLNN về đất đai - Ban hành các VBCPPL về đất đai - Xác định địa giới hành chính, lập ra và quản lý hồ địa giới hành chính, lập bản đồ hành chính. - Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất. -Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. - QL việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. - Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. - Thống kê, kiểm kê đất đai. -Quản lý tài chính đất đai. - Quản lý và phát triển thị trờng quyền sử dụng đất trong vùng BĐộng sản. - Quản lý giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của ngời sử dụng đất. - Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về Đất đai và xử lý VPPL về đất đai. Trong các nội dung về quản lý trên thì việc giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết khiếu nại tố cáo các VP trong việc quản lý đất đai là nội dung quản lý yếu nhất của NN. Do tính chất phức tạp của sự việc mà nhà nớc có quyền địa phơng khó có thể áp dụng trong phạm vi cụ thể, rộng lớn. Câu 40: Hãy nêu các nguyên tắc trong việc thu hồi về đền bù giải phóng mặt bằng? quan điểm của anh, chị nh thế nào về việc đền bù hiện nay, đền bù theo quan hệ dân sự hay quan hệ hành chính? Bài làm + Các nguyên tắc trong việc thu hồi và đèn bù giải phóng mặt bằng. -Ngời bị thu hồi đất nào thì đợc bồi thờng bàng loại đát tơng ứng (VD: thì thu hồi bằng đất ở thì sẽ đợc bồi thờng bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi. - Ngời bị thu hồi phải di chuyển chỗ ở thì đợc bồi thờng bằng nhà ở, đất ở trong khu tái định c, bồi thờng bằng tiền hợac đợc u tiên mua hoặc thuê nhà thuộc sở hữu NN (nếu không có nhà tái định c- ). - NN có trách nhiệm hỗ trợ ngời bị thu hồi đất ổn định đời sống, đào tạo chuyển đổi ngành nghề, bố trí việc làm mới, trong trờng hợp thu hồi đất mà hộ gia đình cá nhân trực tiếp SXKD. Việc đền bù hiện nay còn có nhiều bất cập, hạn chế. Mức đền bù cha thoả đáng nên các hộ gia đình, cá nhân không chịu di dời đi chỗ khác, đồng thời các khu tái định c có chất lợng kém, NN vẫn cha có nhiều chính sách hỗ trợ hợp lý cho các đối tợng di dời. Điều này đã làm gián đoạn tiến độ giải phóng mặt bằng ảnh hởng xấu tới việc đầu t, xây dựng các dự án đã đề ra vf gây thiệt hại thất thoát lớn cho ngân sách NN. Đền bù vừa thuộc quan hệ dân sự, vừa thuộc quan hệ hành chính. Nó thuộc quan hệ dân sự vì mức đền bù là sự thoả thuận thoả đáng, hợp lý giữa các bên, đền bù thuocọ quan hệ hành chính vì quyết định thu hồi đất, quyết định mà NNđối với các tr- ờng hợp đã đợc đền bù nhng không chịu di dời xuất phát từ ý chí, mệnh lệnh đơn phơng của NN và nó chịu sự điều chỉnh của LHC. Câu 41: Gia đình ông A có 500m 2 đất nông nghiệp trồng lúa đã đợcu cấp GCN QSD Đất. Cuối năm 2001, xảy ra cơn sốt đất gia đình ông đã tự ý san lấp toàn bộ 500m 2 đất nông nghiệp để chuyển nhợng cho gia đình ông B với giá 5 triệu đồng 1m 2 . Tháng 8 năm 2004, chủ đầu t tiến hành triển khai dự án này XD khu đô thị mới, và bồi thờng cho gia đìnhông B mỗi m 2 đất NN là 135.000đồng, ông B khiếu kiện lên Hội đồng đền bù và giải phóng mặt bằng của quận. Anh, chị hãy bình luận, phân tích sự việc trên? Bài Làm Điều 36 - LĐĐ 2003 quy định "1trờng hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải đợc phép của cơ quan NN có thẩm quyền bao gồm: a. Chuyển đổi chuyên trồng lúa nớc sang đất trồng cây lâu năm đát trồng rừng đất nuôi trồng thủy sản. b. Chuyển đất NN sang đất phi nông nghiệp. Nh vậy việc gia đình ông A tự ý san lấp toàn bộ 500m 2 đất NN là trái pháp luật và ông không đợc chuyển nhợng mảnh đất trên cho ông B. Do ông không đợc nằm trong diện đền bù. Câu 42: Hãy Phân tích thẩm quyền của các cơ quan NN trong việc giải quyết các tranh chấp đất đai? Hiện nay tranh chấp loại nào hay xảy ra nhiều nhất? vì sao? Bài làm 1. TRanh chấp đất đai đã đợc hoà giải tại UBND cấp xã mà 2 trong các bên đơng sự không nhất trí thì đợc giải quyết nh sau: - Trờng hợp tranh chấp ĐĐ đơng sự có giấy chứng nhận QSD đất thì thẩm quyền giải quyết thuộc TAND, kể cả trờng hợp tài sản gắn với đất. - trờng hợp không có giấy chứng nhận quyền SD đất thì thẩm quyền thu nhập của nông dân vẫn thấp. Hơn nữa họ lại quá phụ thuộc vào ruộng đất, không có khả năng đầu t vào các lĩnh vực khác. Bởi vậy việc áp dụng chính sách hạn mức giao đất NN vẫn rất cần thiết. Câu 43: Khi nào một hợp đồng chuyển nhợng quyền sử dụng đất đợc coi là hợp pháp? tại sao trên thực tế thờng xảy ra hiện t- ợng chuyển nhợng ngầm đất đai? Bài làm 1. Hợp đồng chuyển nhợng sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên tuân theo các điều kiện, nội dung hình thức chuyển quyền sử dụng đất đợc BLDS và páp luật đất đai quy định, theođó ng- ời sử dụng đất (gọi là bên nhận quyền sử dụng đất) còn ngời đợc chuyển nhợng trả tiền cho ngời đợc chuyển nhợng. - Mỗi hợp đồng chuyển nhợng quyền sử dụng đất đợc coi là hợp pháp khi có đủ các điều kiện sau: + Hợp đồng chuyển nhợng quyền SD đất phải đợc thành lập VB theomẫu do Tổng cục chính trị ban hành. - phải có sự xác nhận của UBND nơi có đất chuyển nhợng đó. + Đối tợng của hợp đồng phải hợp pháp không thuộc diện tranh chấp diện tích đất quy hoạch và đợc UBND xã xác nhận. + Chủ thể của hợp đồng + Phải là ngời có đầy đủ năng lực chủ thể. + ngời chuyển nhợng phải có giấy chuyển quyền sử dụng đất và đợc phép chuyển nhợng. 7 + Ngời đợc chuyển nhợng có quyền nhận quyền chuyển nh- ợng. 2. Trên thực tế hiện nay vẫn th- ờng xảy ra hiện tợng chuyển nh- ợng ngầm đất đai là do: - Các bên muốn trốn thuế chuyển quyền - Do thủ tục chuyển nhợng rờm rà phức tạp - Do bên chuyển nhợng không có giấy chứng nhận quyền SD đất nên không chuyển nhợng ngầm thì việc chuyển nhợng không xảy ra đợc. Đây là hậu quả của công tác cấp giấy CN QSD đất chậm trễ gây khó khăn cho ngời sử dụng đất đai cho việc thực hiện các quyền. Câu 44: Một doanh nghiệp t nhân thuê đất của NN để làm x- ởng phục vụ mục đích SXKD với thời hạn 20 năm kể từ ngày 15 tháng 10 năm 1998, một công ty nớc ngoài ngỏ ý muốn liên doanh với DN t nhân này theo hình thức bên ViệtNam góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, bên nớc ngoài góp vốn bằng tiền và máy móc thiết bị. Hỏi: doanh nghiệp t nhân của Việt Nam có đợc góp vốn bằng giá trị quyền SD đất thuê của NN để liên doanh với nớc ngoài không? tại sao? Bài làm Theo quyết định của luật đất đai 2003 tổ chức kinh tế đựoc góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất để hợp tác SXKD với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nớc khi có 1 trong những điều kiện sau: + NN giao đất không thu tiền SDĐ nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản làm muối. + Đất đợc NN giao có thu tiền sử dụng đất. + Đất nhận chuyển nhợng hợp pháp từ ngời khác. + Đã đợc NN cho thuê đã trả tiền cho cả thời gian và trả nhiều năm thời hạn trả tiền còn lại ít nhất 5 năm. Doanh nghiệp trên thuê đất làm nhà xởng và trả tiền thuê đất hàng năm cho nhà nớc nên đáp ứng một trong các điều kiện trên. Do vậy DN t nhân đó đợc góp vốn bằng giá trị quyền SD đất thuê của NN để liên doanh với n- ớc ngoài. Câu 45: Hãy nêu các điều kiện về việc sở hữu nhà và quyền SD đất của ngời VN ở nớc ngoài? ngời nớc ngoài có đợc nhận chuyển nhợng đất ở VN không? tại sao? Bài làm + Khoản 1 - điều 121 (LĐĐ 2003) quyết định: "Ngời Việt nam định c ơ nớc ngoài thuộc các đối tợng sau đây thì đợc mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam a. Ngời về đầu t lâu dài có nhu cầu nhà ở trong thời gian đầu t tại VN b. Ngòi có công đóng góp đất n- ớc c. Những nhà hoạt động văn hoá, nhà khoa học có nhu cầu về hoạt động thờng xuyên tại VN nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nớc. 8 Đảng bộ Học viện TTN Việt Nam Chi bộ Khoa lý luận Mác - Lênin và T tởng Hồ Chí Minh Chơng trình đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2006 1. Chào cờ (Quốc ca - Quốc tế ca) 2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chủ trì đại hội (Biểu quyết) 3. Chủ trì Đại hội: - Giới thiệu th ký - Công bố chơng trình 4. Báo cáo tình hình Đảng viên tham dự Đại hội 5. Báo cáo tổng kết công tác chi bộ năm 2006 và phơng hớng nhiệm kỳ 2006 - 2008. 6. Báo cáo kiểm điểm của Ban chi uỷ 7. Thảo luận: - Báo cáo tổng kết công tác chi bộ năm 2006 và ph- ơng hớng nhiệm vụ 2006 - 2008. - Báo cáo kiểm điểm của ban chi ủy - Dự thảo báo cáo của Đảng bộ Học viện TTN Việt Nam 8. Đại biểu phát biểu 9. Cấp uỷ tuyên bố hết nhiệm kỳ 10. Bầu ban chi ủy và Bí th khoá mới 2006 - 2008. - Biểu quyết số lợng, ứng cử, đề cử, bầu cử. - ứng cử, đề cử. - Chốt danh sách (biểu quyết) - Bầu ban kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu làm việc - Giải lao - Công bố kết quả bầu ban chi uỷ - Bầu Bí th, phó Bí th. - Thảo luận - Công bố kết quả bầu Bí th, phó Bí th 11. Giới thiệu nhân sự tham gia ban chấp hành Đảng bộ Học viện TTN Việt Nam khóa II 12. Biểu quyết các chỉ tiêu 13. Thông qua Nghị quyết và ch- ơng trình hành động 14. Bế mạc 15. Chào cờ (Quốc ca - Quốc tế ca) Ban tổ chức 9 . luận đề: đất đaithuộc sở hữu toàn dân do Nhà nớc đại diện chủ sở hữu& quot;. Nhà nớc thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai nh. với đất đai. Toàn thể nhân dân chính là chủ sở hữu của đất đai. Nhng vì những lý do đặc biệt mà thực tiễn và lịch sử, ở nớc ta, đất đai thuộc sở hữu toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện chủ sở hữu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn