Các chế độ bảo hiểm xã hội Việt Nam trong dài hạn

19 509 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2013, 11:54

Tài liệu tham khảo Các chế độ bảo hiểm xã hội Việt Nam trong dài hạn KHÁI NIỆM VỀ BẢO HIỂM HỘI: Tuy đã có lịch sưg phát triển lâu dài nhưng đến nay vẫn chưa có định nghĩa thống nhất về BHXH và BHXH được nhìn nhận dưới nhiều giác độ khác nhau Từ giác độ phap luật: Bảo hiểm hội là một chế độ bảo vệ người lao động sử dụng nguồn đóng góp của minh, đóng góp của ngươi sử dụng lao động và được sự tài trợ,bảo hộ của nhà nước nhăằ trợ cấp vật chất cho ngừơi lao động được bảo hiểm và gia đình họ trong trường hợp bị giảm hoặc mất thu nhập bình thường do ốm đau,tai nạn lao động hoặc hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật hoặc người lao động bị chết. Dưới giác độ tài chính : Bảo hiểm hội còn là quá trình san sẻ rui ro và san sẻ taì chính giữa những người tham gia bảo hiểm theo quy định cua pháp luật Một số quan điểm khác lại cho rằng:BHXH lừ sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhâp đối với người lao động khi họ gặp phải những biến cố làm giảm hoặc mất khả năng lao động hoặc bị mất việc làm,bằng cách hình thành và sử dụng một quỹ tài chính tập trung do sự đónh góp của các bên tham gia BHXH,nhằm góp phần đảm bẩon toàn đời sống của người lao động và gia đình họ,góp phà đảm bảo an toàn hội Ở NƯỚC TA BẢO HIỂM HỘI ĐƯỢC CHIA LÀM 3 GIAI ĐOẠN PHAT TRIỂN Giai đoạn 1: Thời kỳ trước khi có Điều lệ tạm thời về bảo hiểm hội (trước 1961) : Ngay từ khi thành lập chính quyền nhân dân và suốt trong thời kỳ kháng chiến, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về mọi mặt, song Chính phủ đã luôn chăm lo cải thiện đời sống của nhân dân lao động nói chung và riêng đối với công nhân, viên chức Nhà nước. Ngoài việc ban hành chế độ tiền lương, Chính phủ đã ban hành các chế độ phụ cấp, trợ cấp hội mà thực chất là các chế độ BHXH như: trợ cấp ốm đau, sinh đẻ, tai nạn lao động, trợ cấp già yếu, trợ cấp cho cá nhân và gia đình công nhân, viên chức khi chết và xây dựng 1 các khu an dưỡng, điều dưỡng, bệnh viện, nhà trẻ…Về mặt luật pháp được thể hiện trong các văn bản sau - Sắc lệnh số 29/SL ngày 13/3/1947 của Chính phủ. - Sắc lệnh số 76/SL ngày 20/5/1950 của Chính phủ về quy chế công chức. - Sắc lệnh số 77/SL ngày 22/5/1950 của Chính phủ về quy chế công nhân. Các văn bản này đã quy định những nội dung có tính nguyên tắc về bảo hiểm hội, song do hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, trong kháng chiến và kinh tế khó khăn nên Nhà nước chưa nghiên cứu chi tiết và thực hiện được đầy đủ các quyền lợi về bảo hiểm hội cho công nhân viên chức, mà các chế độ chủ yếu mang tính cung cấp, bình quân với tinh thần đồng cam cộng khổ. Về nội dung chưa thống nhất giữa khu vực hành chính và sản xuất, giữa công nhân kháng chiến và công nhân sản xuất dân dụng, các khoản chi về bảo hiểm hội lẫn với tiền lương, chính sách đãi ngộ mà chưa xây dựng theo nguyên tắc hưởng theo lao động là nguyên tắc cơ bản về phân phối XHCN, ngoài ra các văn bản lại chưa hoàn thiện và đồng bộ, ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện. Một số vấn đề quan trọng, cấp thiết đến đời sống của đông đảo công nhân viên chức như chế độ hưu trí, trợ cấp mất sức lao động, thôi việc, chế độ trợ cấp bệnh nghề nghiệp chưa được quy định. Nhìn chung giai đoạn này các chế độ bảo hiểm hội chưa được quy định một cách toàn diện, quỹ bảo hiểm hội chưa được hình thành. Tuy nhiên, các chế độ trợ cấp, phụ cấp mang tính chất bảo hiểm hội trong giai đoạn đầu thành lập nước, trong kháng chiến và những năm đầu hoà bình lập lại đã có tác dụng rất to lớn, giải quyết một phần những khó khăn trong sinh hoạt của công nhân viên chức Nhà nước và gia đình họ, củng cố thêm lòng tin của nhân dân vào Đảng, Chính phủ và làm cho mọi người an tâm, phấn khởi đẩy mạnh công tác, sản xuất, thu hút lực lượng lao động vào khu vực kinh tế Nhà nước. Giai đoạn 2: Thời kỳ thực hiện điều lệ bảo hiểm hội tạm thời (từ 1961 đến 12/1994): Để phù hợp với điều kiện kinh tế, hội của đất nước, đáp ứng yêu cầu không ngừng cải thiện đời sống của công nhân viên chức Nhà nước, các chế độ trợ cấp hội cần được bổ sung và sửa đổi cho phù hợp với thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. Tại Điều 32 2 Hiến pháp năm 1959 quy định rõ: quyền của người lao động được giúp đỡ về vật chất khi già yếu, mất sức lao động, bệnh tật. Năm 1960 Hội đồng Chính phủ có Nghị quyết trong đó đã xác định “đi đôi với việc cải tiến chế độ tiền lương, cần cải tiến và ban hành các chính sách cụ thể về bảo hiểm hội và phúc lợi cho công nhân viên chức, cán bộ”. Thực hiện Nghị quyết trên, các Bộ Lao động, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Tổng Công đoàn Việt Nam đã phối hợp nghiên cứu xây dựng Điều lệ tạm thời về bảo hiểm hội trình Hội đồng Chính phủ ban hành. Ngày 14/12/1961 Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê chuẩn, Chính phủ đã ra Nghị định số 218/CP ngày 27/12/1961 ban hành kèm theo Điều lệ tạm thời về các chế độ bảo hiểm hội đối với công nhân viên chức Nhà nước. Nội dung của Điều lệ được tóm tắt như sau: - Về đối tượng áp dụng là: công nhân viên chức Nhà nước ở các cơ quan, xí nghiệp, công trường, nông trường, cán bộ, công nhân trong các đoàn thể nhân dân; công nhân viên chức trong các xí nghiệp công tư hợp doanh đã áp dụng chế độ trả lương như xí nghiệp quốc doanh; công nhân viên chức trong các xí nghiệp công nghiệp địa phương đã có kế hoạch lao động, tiền lương ghi trong kế hoạch Nhà nước. - Về điều kiện và mức đãi ngộ: căn cứvào sự cống hiến thời gian công tác, điều kiện làm việc, tình trạng mất sức lao động và trợ cấp bảo hiểm hội nhìn chung thấp hơn tiền lương và thấp nhất cũng bằng mức sinh hoạt phí tối thiểu. - Về các chế độ được quy định bao gồm 6 chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, mất sức lao động, hưu trí và tử tuất; từng chế độ có quy định cụ thể về điều kiện hưởng, tuổi đời, mức hưởng… - Về nguồn kinh phí đảm bảo chi trợ cấp: do quỹ bảo hiểm hội của Nhà nước đài thọ từ Ngân sách Nhà nước. Đây là Điều lệ tạm thời nhưng đã quy định đầy đủ 6 chế độ bảo hiểm hội, các chế độ này chủ yếu dựa trên nguyên tắc phân phối theo lao động nhằm khuyến khích mọi người tăng cường kỷ luật lao động, đẩy mạnh sản xuất và góp phần ổn định lực lượng lao động trong các ngành kinh tế quốc dânTrong giai đoạn này tuy qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung nhưng xét về bản chất thì bảo hiểm hội vẫn giữ nguyên những đặc trưng cơ bản sau: 3 + Tồn tại trongchế quản lý tập trung, bao cấp, mọi vấn đề kinh tế hội nói chung, bảo hiểm hội nói riêng đều do Nhà nước đảm bảo. + Nhà nước quy định và trực tiếp thực hiện bảo hiểm hội bằng bộ máy hành chính từ ngân sách Nhà nước. + Mọi người khi đã vào biên chế Nhà nước thì đương nhiên được đảm bảo việc làm , thu nhập và bảo hiểm hội. + Do Ngân sách Nhà nước còn hạn hẹp, thường xuyên mất cân đối, vì vậy đối tượng tham gia bảo hiểm hội chưa được mở rộng, trợ cấp tính trên lương nên chưa đảm bảo cho cuộc sống và không kịp thời. + Chính sách và các chế độ bảo hiểm hội còn đan xen thay nhiều chính sách hội như ưu đãi hội, cứu trợ hội, an dưỡng, điều dưỡng, kế hoạch hoá gia đình… Tóm lại: Trong suốt thời kỳ lịch sử của đất nước từ khi Nhà nước Cộng hoà dân chủ Việt Nam ra đời đến hết năm 1994, tuỳ thuộc vào đặc điểm của từng giai đoạn, chế độ chính sách bảo hiểm hội nói chung, công tác tổ chức thực hiện chế độ chính sách bảo hiểm hội nói riêng cũng luôn thay đổi, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp, song nhìn chung trongchế quản lý tập trung, bao cấp, việc tham gia bảo hiểm hội được xác định bằng thời gian công tác hay gọi là thời gian cống hiến thì việc xây dựng các chính sách bảo hiểm hội luôn được lồng ghép cùng với các chính sách hội, chính sách kinh tế. Về cơ bản, chính sách bảo hiểm hội trong thời kỳ này đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ và sứ mệnh của mình trong một thời kỳ dài, nó đã góp phần ổn định cuộc sống, đảm bảo thu nhập cho hàng triệu cán bộ công nhân viên chức đang làm việc được yên tâm công tác, chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc; hàng 1 triệu người lao động khi già yếu được đảm bảo về vật chất và tinh thần, cũng như gia đình họ bằng trợ cấp bảo hiểm hội hoặc lương hưu, đồng thời góp phần to lớn trong việc đảm bảo ổn định hội và an toàn hội. Tuy nhiên, qua nhiều năm các văn bản pháp quy và văn bản hướng dẫn quá nhiều nên không tránh khỏi sự chồng chéo, trùng lắp hoặc có những vấn đề không được quy định, khó khăn cho việc thực hiện chế độ; có nhiều cơ sở cho việc vận dụng gây nên mất công bằng hội; các văn bản tính pháp lý chưa thật cao, chủ yếu mới ở dạng Nghị định, Điều lệ tạm thời, Quyết định, Thông tư. Về tổ chức bộ máy thực hiện chế độ bảo hiểm hội chưa tách chức năng quản lý Nhà nước ra khỏi chức năng hoạt động sự nghiệp của bảo hiểm hội, còn phân tán, hoạt động kém hiệu quả, sự phối hợp để giải quyết các vướng mắc cho đối tượng gặp nhiều khó khăn, mỗi cơ quan, đơn vị, ngành chỉ giải quyết một vài công việc hoặc khâu công việc. Quỹ bảo hiểm hội thu không đảm bảo đủ chi, việc chi trả lương hưu và các khoản trợ cấp bảo hiểm hội thường xuyên bị chậm, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người hưởng chế độ bảo hiểm hội 4 Giai đoạn 3: Thời kỳ từ 1/1995 đến nay : Từ năm 1995, thi hành những quy định trong Bộ Luật lao động về bảo hiểm hội, Chính phủ đã ban hành Điều lệ bảo hiểm hội kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 và Nghị định số 45/CP ngày 15/7/1995 áp dụng đối với công chức, công nhân viên chức Nhà nước, người lao động theo loại hình bảo hiểm hội bắt buộc và sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội nhân dân và công an nhân dân. Nội dung của Điều lệ bảo hiểm hội này đã đã được đổi mới cơ bản và khắc phục được những nhược điểm, tồn tại mà Điều lệ bảo hiểm hội tạm thời ban hành những năm trước đây, đó là: - Đối tượng tham gia bảo hiểm hội bắt buộc không chỉ bao gồm lao động trong khu vực Nhà nước mà người lao động trong các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh có sử dụng từ 10 lao động trở lên cũng có quyền tham gia bảo hiểm hội. - Đề cập đến vấn đề bảo hiểm hội tự nguyện và vấn đề tham gia đóng góp vào Quỹ bảo hiểm hội của người sử dụng lao động, người lao động và hình thành Quỹ bảo hiểm hội. - Quỹ bảo hiểm hội được quản lý thống nhất, tập trung trong cả nước, độc lập với ngân sách Nhà nước. Quỹ bảo hiểm hội được Nhà nước bảo trợ, cơ chế quản lý tài chính được thực hiện theo quy định của Nhà nước. - Về các chế độ bảo hiểm hội, quy định 5 chế độ là ốm đau, thai sản, tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất, không còn chế độ trợ cấp mất sức lao động mà những người mất khả năng lao động được quy định chung trong chế độ hưu trí với mức hưởng lương hưu thấp. Trong từng chế độ có quy định cụ thể hơn về điều kiện hưởng, thời gian và mức hưởng. Người lao động tham gia bảo hiểm hội được cấp sổ bảo hiểm hội, sổ bảo hiểm hội ghi chép, phản ánh quá trình tham gia bảo hiểm hội, mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm hộicác chế độ bảo hiểm hội đã được hưởng. Tuy nhiên, với các quy định của Điều lệ bảo hiểm hội thực hiện từ năm 1995 còn một số điểm tồn tại cần được nghiên cứu hoàn thiện như: 5 - Đối tượng tham gia bảo hiểm hội còn hạn hẹp, Nhà nước mới quy định lao động làm việc trong các doanh nghiệp mà có từ 10 lao động trở lên mới thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm hội, vì vậy đối tượng tham gia bảo hiểm hội tuy đã được mở rộng hơn so với quy định trước đây, nhưng so với tổng số lao động hội thì còn chiếm tỷ trọng thấp, mới chỉ có khoảng 14% số người trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm hội. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến số người lao động trong hội được hưởng quyền lợi về bảo hiểm hội, đồng thời quy mô quỹ bảo hiểm hội bị hạn chế. - Chế độ chính sách bảo hiểm hội vẫn còn đan xem một số chính sách hội. - Về đối tượng tham gia bảo hiểm hội: Bổ sung đối tượng là cán bộ xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP thực hiện từ 1/1998; đối tượng là người lao động làm việc trong các tổ chức thực hiện hội hóa thuộc ngành giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ. - Về chính sách bảo hiểm hội: Có sửa đổi, bổ sung cả về mức đóng, tỷ lệ hưởng, điều kiện hưởng và phương pháp tính lương hưu tại các Nghị định số 93/1998/NĐ-CP, số 94/1999/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ bảo hiểm hội; Nghị định số 04/2001/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Sĩ quan Quân đội năm 1999; Nghị định số 61/2001/NĐ-CP về chế độ bảo hiểm hội đối với người lao động khai thác trong hầm lò; Quyết định số 37/2001/QĐ-CP về chế độ nghỉ ngơi dưỡng sức; Nghị quyết số 16/2000/NQ-CP về tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính sự nghiệp và Nghị quyết số 41/2002/NĐ-CP về sắp xếp lại các doanh nghiệp Nhà nước. Với những sửa đổi, bổ sung về chính sách bảo hiểm hội quy định tại các văn bản trên, có ảnh hưởng nhiều đến việc quản lý quỹ và cân đối quỹ bảo hiểm hội. Ngoài ra, từ năm 1995 đến nay với 3 lần thay đổi mức tiền lương tối thiểu vào các năm 1997 (Từ mức 120.000 đồng lên mức 144.000 đồng); năm 2000 144.000 đồng lên mức 180.000 đồng) và năm 2001 đến nay lên mức 210.000 đồng. Với thay đổi này thì thu bảo hiểm hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm hội theo thang bảng lương Nhà nước vẫn thực hiện theo mức tiền lương tối thiểu cũ, nhưng khi giải quyết chế độ bảo hiểm hội thì được thực hiện theo mức tiền lương tối thiểu mới tại thời điểm giải 6 quyết chế độ cũng như điều chỉnh theo mức tăng của mức tiền lương tối thiểu đối với người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm hội hàng tháng Các chế độ bảo hiểm hội việt nam trong dài hạn: 1,chế độ trợ cấp tuổi già Tuổi già:là quá trình mang tính tất yếu và kèm theo những thay đổi về phương diên sinh hoat tuổi già là quá trình mang tính tất yếu nên nguy cơ rủi ro đạo đức thấp Đối tượng áp dụng chế độ hưu trí: Người lao động khi nghỉ hưu bị suy giảm khả năng lao động,không còn khả năng lao động kiếm thu nhập vì vậy được quỹ bảo hiểm hổi trợ cấp nhằm ổn định cuộc sống • Điều kiện hưởng lương hưu: • Người lao động có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: • a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi; • b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định. • Người lao động có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: • a) Nam đủ năm mươi lăm tuổi, nữ đủ năm mươi tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Luật công an nhân dân có quy định khác; • b) Nam từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi, nữ từ đủ bốn mươi lăm tuổi đến đủ năm mươi tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 7 thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. • Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động Người lao động đã đóng bảo hiểm hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: • 1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên; • 2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và hội và Bộ Y tế ban hành. • Mức lương hưu hằng tháng: • 1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%. • 2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%. 3. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung. Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế. Mức điều chỉnh cụ thể do Chính phủ quy định. Nếu thời gian đóng bảo hiểm quá it thì ta có Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu • 1. Người lao động đã đóng bảo hiểm hội trên ba mươi năm đối với nam, trên hai mươi lăm năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. • 2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm hội kể từ năm thứ ba mươi mốt trở đi đối với namnăm thứ hai mươi sáu trở 8 đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng bảo hiểm hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm hội. • 1. Người lao động được hưởng bảo hiểm hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: • a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm hội; • b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm hội; • c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm hội; • d) Ra nước ngoài để định cư. • 2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu. • Mức hưởng bảo hiểm hội một lần Mức hưởng bảo hiểm hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm hộiMức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 • 1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm hội của năm năm cuối trước khi nghỉ hưu. • 2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm hội của toàn bộ thời gian. 3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động 9 quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm hội chung của các thời gian Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm hội từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến trước ngày Luật bảo hiểm hội có hiệu lực • 1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm hội trước khi nghỉ hưu như sau: • a) Tham gia bảo hiểm hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm hội của sáu năm cuối trước khi nghỉ hưu; • b) Tham gia bảo hiểm hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm hội của tám năm cuối trước khi nghỉ hưu. • 2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm hội của toàn bộ thời gian. 3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm hội chung của các thời gian; trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm hội hằng tháng Người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm hội hằng tháng bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm hội hằng tháng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: • 1. Chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo; 10 [...]... hưởng trợ cấp mai táng do quỹ bảo hiểm hội chi trả bằng 10 tháng lương tối thiểu chung Trợ cấp tuất hàng tháng: 2.1 Điều kiện hưởng: - Điều kịện về đối tượng: Các đối tượng dưới đây khi chết thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng do quỹ bảo hiểm hội chi trả: + Đã đóng bảo hiểm hội 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm hội một lần; + Đang hưởng lương hưu; + Chết do tai nạn, bệnh nghề... nhân nêu trên được hưởng trợ cấp tuất một lần do quỹ bảo hiểm hội chi trả theo mức dưới đây: 18 - Mức trợ cấp tuất một lần với thân nhân người lao động đang làm việc hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm hội chết được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm hội; mức thấp nhất bằng 3 tháng mức bình quân tiền... nghiệp khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại Danh mục Bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và hội ban hành 1.2 Chế độ bệnh nghề nghiệp: Người lao động được hưởng trợ cấp bệnh nghề nghiệp do quỹ bảo hiểm hội chi trả khi bị bệnh thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại dẫn đến suy giảm khả năng lao động từ 5% trở... tượng tham gia là người lao động,còn đối tượng thụ hưởng là người vợ (chồng) và con cái cua người trụ cột gia đình ĐIỀU KIỆN HƯỞNG: Người lo mai táng cho một trong những đối tượng nêu dưới đây chết: - Người lao động đang đóng bảo hiểm hội; - Người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm hội; - Người đang hưởng lương hưu; - Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng... năng lao động như sau: suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương tối thiểu chung, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương tối thiểu chung; 12 b) Mức trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm hội như sau: từ 1 năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm hội được tính thêm 0,3% mức tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm hội của... còn làm việc thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm hội đảm bảo; + Nếu tiếp tục làm việc và tham gia đóng bảo hiểm hội, ngoài hưởng trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng theo quy định, khi đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì được hưởng đồng thời cả lương hưu 13 - Người lao động sau khi điều trị ổn định thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp mà sức khỏe còn yếu thì... nương tựa được Nhà nước và hội trợ giúp, chăm sóc, nuôi dưỡng tại nơi cư trú hoặc tại các cơ sở hội của Nhà nước, của các tổ chức hội 6, Người tàn tật nặng tuy có người thân thích nhưng già yếu, gia đình nghèo không đủ khả năng kinh tế để chăm sóc thì được hưởng trợ cấp hội 7 Hàng năm, Nhà nước dành một khoản ngân sách và vận động hội để trợ giúp người tàn tật trong việc khám bệnh, chữa... bình đẳng các quyền về chính trị, kinh tế, văn hoá, hội và phát huy khả năng của mình để ổn định đời sống, hoà nhập cộng đồng, tham gia các hoạt động hội 2 Người tàn tật được Nhà nước và hội trợ giúp, chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức năng, tạo việc làm phù hợp và được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật Trẻ em tàn tật, người tàn tật do hậu quả của chất độc da cam (dioxin) trong chiến... mỗi năm đóng bảo hiểm hội được tính thêm 0,3 tháng tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị Trợ cấp hằng tháng: 1.Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì được hưởng trợ cấp hằng tháng 2 Mức hưởng trợ cấp hằng tháng được tính theo công thức như khoản 2 Điều 21 Nghị định này, trong đó: a)... thu nhập trước đó 16 4 chế độ trợ cấp tiền tuất MỤC ĐÍCH: Mục đích của chế độ này là hỗ trợ về tài chính cho gia đình người lao động khi ngươi lao động bị chết và vợ con họ bị mất phương tiện sinh sống.Do khắc phục khó khăn tức thời để ổn định cuộc sống tức thời cho các thành viên trong gia đình họ Đồng thời lo lăng được giải toả,người lao động yên tâm hơn trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh . người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng Các chế độ bảo hiểm xã hội việt nam trong dài hạn: 1 ,chế độ trợ cấp tuổi già Tuổi già:là. Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội được cấp sổ bảo hiểm xã hội, sổ bảo hiểm xã hội ghi chép, phản ánh quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, mức tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Các chế độ bảo hiểm xã hội Việt Nam trong dài hạn, Các chế độ bảo hiểm xã hội Việt Nam trong dài hạn, Các chế độ bảo hiểm xã hội Việt Nam trong dài hạn, Điều kiện hưởng: Quyền lợi được hưởng: Quyền lợi được hưởng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay