giải đề economy 3 RC- ôn thi toeic (free)

272 883 13
  • Loading ...
1/272 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 10:34

giải đề economy 3 RC có hướng dẫn chi tiết giải đề economy 3 RC có hướng dẫn chi tiết giải đề economy 3 RC có hướng dẫn chi tiết giải đề economy 3 RC có hướng dẫn chi tiếtgiải đề economy 3 RC có hướng dẫn chi tiếtgiải đề economy 3 RC có hướng dẫn chi tiếtgiải đề economy 3 RC có hướng dẫn chi tiếtgiải đề economy 3 RC có hướng dẫn chi tiếtgiải đề economy 3 RC có hướng dẫn chi tiết giải đề economy 3 RC có hướng dẫn chi tiết . lập và có thể bị biến đổi bởi tính từ và các danh từ khác. Có 3 dạng danh từ ghép  Mở hay sử dụng khoảng trống – Có khoảng trống giữa các từ (tennis shoe)  Sử dụng dấu gạch ngang – có dấu. some wine but also I ate a cake. ( mệnh đề - mệnh đề ) Trong câu trên khi not only đứng đầu câu thì phải đảo ngữ. Riêng trường hợp not only but also có thể có vài biến thể không tuân thủ nguyên. không những Mary mà Tom đều thích chó ) 3) NEITHER NOR ( không cũng không , cả 2 đều không ) Ví dụ: Tiến Chung – Test 1 Neither Mary nor Tom likes dogs ( cả Mary lẫn Tom đều không thích chó
- Xem thêm -

Xem thêm: giải đề economy 3 RC- ôn thi toeic (free), giải đề economy 3 RC- ôn thi toeic (free), giải đề economy 3 RC- ôn thi toeic (free)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn