Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán trường THPT Chuyên Hạ Long tỉnh Quảng Ninh năm học 2013,2014

1 757 3
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 06:41

QUẢNG NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG NĂM HỌC 2013 - 2014 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: Toán Thời gian làm bài: 150 phút. Đề thi này có 01 trang Câu 1: (2,0 điểm) 1) Cho biểu thức 2 x 13 x 2 2 x 1 A x 5 x 6 x 2 x 3           v ới x ≥ 0. a. Rút gọn b i ểu thức A. b. Tìm giá trị c ủa x để A nhận giá trị nguyên. 2) Tìm số nguyên dương n để   n n 1 p1 2   l à s ố nguyên tố. Câu 2: (1,5 điểm) Trên mặt phẳn g t ọa độ Oxy cho Parabol (P): y = x 2 v à đ ư ờ n g t h ẳng (d): y = mx + 2. a) Chứng minh rằn g v ới m ọi giá trị c ủa m thì đườn g t h ẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại 2 điểm n ằm v ề hai phía của trục tung. b ) G i ả sử đườn g t h ẳng (d) cắt parabol (P) tại A ( x 1 ; y 1 ) và B(x 2 ; y 2 ). Tìm giá trị của m để 2 1 2 2 1 y y 24 x mx    Câu 3: (2,0 điểm) 1) Giải phương trình: 2 1 x 2x x 8x 1 x     2) Giải h ệ phương trình: 22 x 4y 8xy 2 x 2y 4xy        Câu 4: (3,5 điểm) Cho đường tròn (O; R), đường kính AB cố định, đường kính CD thay đổi (CD ≠ AB). Các tia BC, BD cắt tiếp tuyến c ủa đường tròn (O) tại A lần lượt ở E và F. a) Chứng minh tứ giác CDEF nội t i ếp. b) Khi đườn g kính CD thay đổi. Tìm giá trị n h ỏ nhất của EF theo R. c) Đường tròn đi qua ba điểm O, D, F và đường tròn đi qua ba điểm O, C, E cắt nhau ở G, (G ≠ O). Chứng minh ba điểm B, A, G thẳng hàng. Câu 5: (1,0 điểm) Cho số thực x thỏa mãn: 0 < x < 1. Chứng minh rằng: 21 3 2 2 x 1 x     Hế t Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm! SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 . QUẢNG NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG NĂM HỌC 2013 - 2014 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: Toán Thời gian làm bài: 150 phút. Đề thi này có 01 trang Câu 1: (2,0 điểm). 2 x 1 x     Hế t Họ và tên thí sinh: Số báo danh: Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm! SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán trường THPT Chuyên Hạ Long tỉnh Quảng Ninh năm học 2013,2014, Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán trường THPT Chuyên Hạ Long tỉnh Quảng Ninh năm học 2013,2014, Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán trường THPT Chuyên Hạ Long tỉnh Quảng Ninh năm học 2013,2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn