Đề thi thử đại học lần 4 năm 2014 môn Hóa trường THPT Chuyên ĐH Vinh, Nghệ An mã đề 357

4 183 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 06:15

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN CUỐI, NĂM 2014 Môn: HÓA HỌC − KHỐI A, B (Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm) Họ và tên Số báo danh Mã đề thi 357 Cho khối lượng nguyên tử của các nguyên tố (theo đvC): C = 12; H = 1; O = 16; S = 32; Cu = 64; Fe = 56; Cr = 52; Al = 27; N = 14; Ca = 40; Ba = 137; Na = 23; Mg = 24; Cl = 35,5; Zn = 65; K = 39; Ag = 108;Br = 80; Mn = 55; Rb = 85,5; Cs = 133. A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu: Từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Cho các chất: CH 3 COONH 4 , CH 3 NH 3 Cl, Cr(OH) 3 , Cr(OH) 2 , NaHS, AlCl 3 . Số chất có tính lưỡng tính là A. 4. B. 5. C. 6. D. 3. Câu 2: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai kim loại trong dung dịch HNO 3 dư, kết thúc các phản ứng thu được hỗn hợp khí Y gồm 0,1 mol NO, 0,15 mol NO 2 và 0,05 mol N 2 O. Biết rằng không có phản ứng tạo muối NH 4 NO 3 . Số mol HNO 3 tạo muối là A. 0,35 mol. B. 0,75 mol. C. 1,2 mol. D. 0,85 mol. Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng (mỗi mũi tên là một phản ứng): CH 4 → X → CH 3 COOH X + → Z. Z không làm mất màu nước brom. Kết luận không đúng về Z là A. Trong phân tử Z có 3 nguyên tử cacbon. B. Z có tham gia phản ứng xà phòng hóa. C. Đốt cháy Z thu được số mol CO 2 và số mol H 2 O bằng nhau. D. Z có tham gia phản ứng tráng bạc. Câu 4: Amino axit mà muối của nó được dùng để sản xuất mì chính (bột ngọt) là A. axit glutamic. B. alanin. C. tyrosin. D. valin. Câu 5: Thủy phân hoàn toàn 1 mol oligopeptit X mạch hở, được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không hoàn toàn X thu được đipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Kết luận không đúng về X là A. Trong X có 5 nhóm CH 3 . B. Đem 0,1 mol X tác dụng với dung dịch HCl dư, đun nóng tạo ra 70,35 gam muối. C. X có công thức Gly-Ala-Val-Phe-Gly. D. X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 5. Câu 6: Hỗn hợp X gồm ancol etylic, etylen glicol và glixerol. Đốt cháy m gam X thu được 1 mol CO 2 và 1,4 mol H 2 O. Cũng m gam X tác dụng tối đa với 14,7 gam Cu(OH) 2 . Giá trị của m là A. 26,2. B. 29,2. C. 40,0. D. 20,0 Câu 7: Lần lượt thực hiện các thí nghiệm sục khí clo vào các dung dịch sau: Fe 2 (SO 4 ) 3 ; (NaCrO 2 + NaOH); FeSO 4 ; NaOH; CuCl 2 ; CrCl 2 . Số thí nghiệm làm thay đổi số oxi hóa của nguyên tố kim loại trong hợp chất là A. 5. B. 6. C. 3. D. 4. Câu 8: Hiđrat hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm các hiđrocacbon thu hỗn hợp chỉ gồm các ancol no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp ancol này rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH) 2 dư, kết thúc phản ứng thu được 118,2 gam kết tủa. Giá trị của m là A. 4,2. B. 16,8. C. 8,4. D. 12,6. Câu 9: Cho 2,52 gam hỗn hợp gồm Cu 2 S, CuS, FeS 2 và S vào lượng dư dung dịch HNO 3 đặc nóng, thu được dung dịch X và V lít NO 2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Chia dung dịch X làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 đem tác dụng với dung dịch BaCl 2 dư, thu được 3,495 gam kết tủa. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch NH 3 dư, thu được 0,535 gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là A. 5,264. B. 5,404. C. 13,16. D. 15,12. Câu 10: Hỗn hợp X gồm anđehit Y và ankin Z (Z nhiều hơn Y 1 nguyên tử cacbon). Biết 4,48 lít hỗn hợp X (đktc) có khối lượng là 5,36 gam. Nếu 0,1 mol hỗn hợp X thì tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch AgNO 3 1M trong NH 3 dư. Giá trị của V là A. 0,32. B. 0,24. C. 0,36. D. 0,48. Câu 11: Hỗn hợp M gồm 4 chất hữu cơ A, B, C, D có khối lượng phân tử tăng dần. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp M chỉ thu được 2,7 gam H 2 O và 2,24 lít CO 2 (đktc). Cũng 0,1 mol hỗn hợp M thực hiện phản ứng tráng bạc thì thu được 12,96 gam Ag. Phần trăm số mol của D trong hỗn hợp M là A. 40%. B. 60%. C. 25%. D. 50%. Câu 12: Có hai sơ đồ phản ứng: X 2 0 aH Ni t, + → C 2 H 4 (OH) 2 ; Y  → − OH 2 CH 2 =CHCH 2 OH. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện X và Y lần lượt là A. 2; 2. B. 1; 1. C. 2; 3. D. 2; 1. Câu 13: Phản ứng hóa học không tạo ra dung dịch có màu là A. glixerol với Cu(OH) 2 . B. dung dịch axit axetic với Cu(OH) 2 . C. dung dịch lòng trắng trứng với Cu(OH) 2 . D. anđehit axetic với Cu(OH) 2 trong dung dịch NaOH dư, đun nóng. Câu 14: Dung dịch X được tạo ra từ 2 muối gồm có các ion: Al 3+ , Fe 2+ , SO 2 4 − , Cl − . Chia dung dịch X làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 đem tác dụng với dung dịch Ba(OH) 2 dư, thu được 6,46 gam kết tủa. Phần 2 đem tác dụng với dung dịch NH 3 dư, thu lấy kết tủa nung trong không khí đến khối lượng không đổi còn lại 2,11 gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối trong dung dịch X có thể là A. 3,475 gam. B. 17,5 gam. C. 5,96 gam. D. 8,75 gam. Trang 1/4 - Mã đề thi 357 Câu 15: X là một loại phân bón hóa học. Hòa tan X vào nước thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch NaOH vào Y rồi đun nóng có khí thoát ra và thu được dung dịch Z. Cho dung dịch AgNO 3 vào Z có kết tủa màu vàng. Công thức của X là A. NH 4 Cl. B. Ca(H 2 PO 4 ) 2 . C. (NH 4 ) 2 HPO 4 . D. (NH 4 ) 2 SO 4 . Câu 16: Đipeptit X có công thức phân tử C 6 H 12 N 2 O 3 . Số công thức cấu tạo mạch hở thỏa mãn điều kiện của X là A. 3. B. 4. C. 6. D. 5. Câu 17: Hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic mạch hở. Cho X tác dụng với dung dịch NaHCO 3 vừa đủ thu được 8,96 lít khí CO 2 (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y rồi đốt cháy hết toàn bộ muối khan thu được thì tạo ra chất rắn T; hỗn hợp Z gồm khí và hơi. Cho Z vào dung dịch Ca(OH) 2 dư thấy tách ra 20 gam kết tủa. Hai axit trong X là A. CH 3 COOH và (COOH) 2 . B. HCOOH và CH 3 COOH. C. CH 3 COOH và C 2 H 5 COOH. D. HCOOH và (COOH) 2 . Câu 18: Cho hỗn hợp khí X gồm hai anken có cùng thể tích, lội chậm qua bình đựng dung dịch Br 2 dư, thấy khối lượng bình tăng 12,6 gam và có 48 gam Br 2 phản ứng. Số cặp chất thỏa mãn các điều kiện trên của X là A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. Câu 19: Chia m gam hỗn hợp X gồm hai ancol A, B (M A < M B ) thành hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với Na (dư) thu được 2,8 lít H 2 (đktc). Phần 2 đem oxi hóa hoàn toàn bởi CuO đun nóng thu được hai anđehit tương ứng. Đốt cháy hoàn toàn hai anđehit này thu được 15,68 lít CO 2 (đktc) và 12,6 gam H 2 O. Mặt khác, nếu cho toàn bộ lượng anđehit trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH 3 đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thì thu được 75,6 gam kết tủa bạc. Công thức phân tử của ancol B là A. C 5 H 12 O. B. C 2 H 6 O. C. C 4 H 10 O. D. C 3 H 8 O. Câu 20: Phát biểu đúng là A. Than cốc là nguyên liệu cho quá trình sản xuất thép. B. Đốt cháy các chất thì chất oxi hóa phải là O 2 . C. Điện phân dung dịch NaCl thì trên catot xảy ra sự oxi hóa H 2 O. D. Ăn mòn điện hóa học ở cực âm xảy ra sự oxi hóa. Câu 21: Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Nung NH 4 NO 3 rắn. (2) Đun nóng NaCl tinh thể với dung dịch H 2 SO 4 đặc. (3) Cho CaOCl 2 vào dung dịch HCl đặc. (4) Sục khí CO 2 vào dung dịch Ca(OH) 2 dư. (5) Cho K 2 S vào dung dịch AlCl 3 . (6) Cho dung dịch KHSO 4 vào dung dịch NaHCO 3 . (7) Cho FeS vào dung dịch HCl loãng. (8) Cho Na 2 CO 3 vào dung dịch Fe 2 (SO 4 ) 3 . Số thí nghiệm tạo ra chất khí là A. 8. B. 5. C. 6. D. 7. Câu 22: Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H 2 SO 4 0,5M, sau khi kết thúc các phản ứng thu được 5,32 lít H 2 (đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Bỏ qua sự thuỷ phân của các muối, dung dịch Y có pH là A. 2. B. 1. C. 6. D. 7. Câu 23: Nhận xét sai là A. Tơ nitron được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. B. Poli(ure-fomanđehit) được điều chế từ ure và fomanđehit trong môi trường axit. C. Trong mỗi mắt xích của poli(metyl metacrylat) chế tạo thủy tinh plexiglas có 5 nguyên tử cacbon. D. Tơ lapsan có nhóm chức este. Câu 24: Cho 100 ml dung dịch FeSO 4 1M vào 500 ml dung dịch chứa đồng thời KMnO 4 0,04 M và H 2 SO 4 1M, thu được dung dịch X. Đem dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH) 2 dư thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 128,98. B. 127,20. C. 152,28. D. 150,58. Câu 25: Dãy được sắp xếp theo chiều tăng dần độ linh động của nguyên tử H trong nhóm chức là A. C 6 H 5 OH, C 2 H 5 OH, CH 3 COOH, C 6 H 5 COOH. B. C 2 H 5 OH, C 6 H 5 OH, CH 3 COOH, C 6 H 5 COOH. C. C 2 H 5 OH, C 6 H 5 OH, C 6 H 5 COOH, CH 3 COOH. D. C 2 H 5 OH, CH 3 COOH, C 6 H 5 OH, C 6 H 5 COOH. Câu 26: Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 300 ml dung dịch NaHCO 3 0,1M; K 2 CO 3 0,2M vào 100 ml dung dịch HCl 0,2M; NaHSO 4 0,6M và khuấy đều thu được V lít CO 2 thoát ra (đktc) và dung dịch X. Thêm vào dung dịch X 100 ml dung dịch KOH 0,6M; BaCl 2 1,5M thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V và m là A. 0,448 và 11,82. B. 1,0752 và 20,678. C. 1,0752 và 22,254. D. 0,448 và 25,8. Câu 27: Phương pháp hóa học không dùng để điều chế kim loại là A. khử hóa Fe 3 O 4 bằng CO. B. điện phân nóng chảy MgCl 2 . C. khử hóa Al 2 O 3 bằng CO. D. đốt cháy HgS bởi oxi dư. Câu 28: Hòa tan hết 4,35 gam hỗn hợp gồm Al và hai kim loại kiềm ở 2 chu kì liên tiếp vào nước dư thu được dung dịch X và 3,92 lít H 2 (đktc). Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch X đến khi khối lượng kết tủa lớn nhất thì thu được 3,9 gam kết tủa. Hai kim loại kiềm trong hỗn hợp ban đầu là A. Li, Na. B. K, Rb. C. Rb, Cs. D. Na, K. Câu 29: Nung 19,4 gam hỗn hợp Fe(NO 3 ) 2 , AgNO 3 một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào nước đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y và dung dịch Z. Cho Y vào dung dịch HCl dư có 4,32 gam chất rắn không tan. Cho Z tác dụng với dung dịch HCl dư thì có khí không màu thoát ra hóa nâu trong không khí. Phần trăm khối lượng của AgNO 3 trong hỗn hợp ban đầu là A. 30,94%. B. 35,05 % C. 22,06%. D. 30,67%. Câu 30: Trong các thí nghiệm sau: (1) Sục etilen vào dung dịch brom trong CCl 4 . (2) Cho phenol vào dung dịch đun nóng chứa đồng thời HNO 3 đặc và H 2 SO 4 đặc. Trang 2/4 - Mã đề thi 357 (3) Cho axit stearic vào dung dịch Ca(OH) 2 . (4) Cho phenol vào nước brom. (5) Cho anilin vào nước brom. (6) Cho glyxylalanin vào dung dịch NaOH loãng, dư. Những thí nghiệm có kết tủa xuất hiện là A. (1), (2), (3), (4), (5). B. (2), (3), (4), (5). C. (2), (4), (5). D. (1), (2), (3), (4), (5), (6). Câu 31: Hòa tan hoàn toàn 7,15 gam kim loại M vào lượng dư dung dịch HNO 3 loãng, thu được 0,448 lít (đktc) hỗn hợp 2 khí không màu, không hóa nâu trong không khí và dung dịch chứa 21,19 gam muối. Kim loại M là A. Fe. B. Zn. C. Al. D. Ag. Câu 32: Cho sơ đồ chuyển hoá: C 2 H 5 Br 0 3 NH t, + → X dd NaOH + → Y 3 CH COOH + → C 4 H 11 NO 2 . X, Y lần lượt là A. C 2 H 5 NH 2 , C 2 H 5 NH 3 Br. B. C 2 H 5 NH 3 Br, C 2 H 5 NH 3 ONa. C. (CH 3 ) 2 NH 2 Br, (CH 3 ) 2 NH. D. C 2 H 5 NH 3 Br, C 2 H 5 NH 2 . Câu 33: X và Y là 2 nguyên tố thuộc chu kì 3, ở trạng thái cơ bản nguyên tử của chúng đều có 1 electron độc thân và tổng số electron trên phân lớp p của lớp ngoài cùng của chúng bằng 6. X là kim loại và Y là phi kim. Z là nguyên tố thuộc chu kì 4, ở trạng thái cơ bản nguyên tử Z có 6 electron độc thân. Kết luận không đúng về X, Y, Z là A. Hiđroxit của X và Z là những hợp chất lưỡng tính. B. Oxit cao nhất của X, Y, Z đều tác dụng được với dung dịch NaOH. C. X và Z đều tạo được hợp chất với Y. D. Hợp chất của Y với hiđro trong nước có tính axit mạnh. Câu 34: Điện phân (điện cực trơ, hiệu suất điện phân 100%) dung dịch chứa đồng thời 0,15 mol Cu(NO 3 ) 2 và 0,12 mol HCl trong thời gian t giờ với cường độ dòng điện không đổi 2,68A thì ở anot thoát ra 0,672 lít khí (đktc) và thu được dung dịch X. Dung dịch X hòa tan tối đa m gam bột sắt (sản phẩm khử của NO 3 − là khí NO duy nhất). Giá trị của t và m lần lượt là A. 0,6 và 10,08. B. 0,6 và 8,96. C. 0,6 và 9,24. D. 0,5 và 8,96. Câu 35: Có các phản ứng sau: (1) NH 4 Cl + NaNO 2 o t → (2) FeCl 3 + H 2 S → (3) H 2 O 2 + KI → (4) KNO 3 + S + C → (5) SO 2 + K 2 SO 3 + H 2 O → (6) C + H 2 SO 4 (đặc, dư) → (7) AgNO 3 (dư) + FeCl 2 → Số phản ứng tạo ra đơn chất là A. 5. B. 2. C. 4. D. 3. Câu 36: Nhận xét sai là A. Ở điều kiện thường các phân tử khí hiếm chỉ có 1 nguyên tử. B. SiH 4 , PH 3 , H 2 S, HCl điều kiện thường là những chất khí. C. Axit sunfuric có tính axit mạnh hơn axit pecloric. D. Nếu sục flo vào nước nóng thì sẽ bốc cháy. Câu 37: Cho 7,08 gam amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 11,46 gam muối. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn với điều kiện của X là A. 4. B. 5. C. 3. D. 2. Câu 38: Polime không có nguồn gốc từ xenlulozơ là A. tơ tằm. B. sợi bông. C. tơ xenlulozơ triaxetat. D. tơ visco. Câu 39: Hòa tan hết 24,6 gam hỗn hợp X gồm kim loại M và oxit của nó vào dung dịch HCl dư, thu được 55,5 gam muối. Kim loại M là A. Mg. B. Ca. C. Zn. D. Ba. Câu 40: Cho dãy các chất: CrO 3 , Cr 2 O 3 , SiO 2 , Cr(OH) 3 , CrO, Zn(OH) 2 , NaHCO 3 , Al 2 O 3 . Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH (đặc, nóng) là A. 8. B. 6. C. 7. D. 5. B. PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II) Phần I. Theo chương trình Chuẩn (10 câu: Từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ Y và Z là 2 loại hợp chất hữu cơ đơn chức có nhóm chức khác nhau, phân tử hơn kém nhau 1 nguyên tử cacbon. Lấy 0,1 mol X tác dụng với Na dư thu được 1,12 lít H 2 (đktc). Cũng lấy 0,1 mol X tham gia phản ứng tráng bạc thu được 10,8 gam Ag. Khối lượng của 0,1 mol hỗn hợp X là A. 7,6 gam. B. 9,2 gam. C. 4,6 gam. D. 10,6 gam. Câu 42: Cho 29 gam hỗn hợp gồm Al, Cu và Ag tác dụng vừa đủ với 950 ml dung dịch HNO 3 1,5M, thu được dung dịch chứa m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và N 2 O. Tỉ khối của X so với H 2 là 16,4. Giá trị của m là A. 98,20. B. 98,75. C. 91,00. D. 97,20. Câu 43: Khi sản xuất C 2 H 4 từ C 2 H 5 OH và H 2 SO 4 đặc, nóng trong sản phẩm khí tạo ra có lẫn 2 tạp chất là CO 2 và SO 2 . Hóa chất được chọn để loại bỏ hai tạp chất khí đó là A. dung dịch NaHCO 3 dư. B. nước brom dư. C. dung dịch KMnO 4 dư. D. nước vôi trong dư. Câu 44: Phát biểu không đúng là A. Toluen khi tham gia phản ứng thế với clo có chiếu sáng thì xảy ra ở nhánh. B. Propilen phản ứng với nước (xúc tác H 2 SO 4 loãng) thu được ancol duy nhất. C. Anđehit axetic có thể điều chế trực tiếp từ etilen. D. Protein không bền trong dung dịch H 2 SO 4 loãng, nóng và dung dịch NaOH loãng, nóng. Trang 3/4 - Mã đề thi 357 Câu 45: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm x mol Fe 2 O 3 và y mol Fe 3 O 4 trong dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch X. Cho m gam Mg vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn không có kết tủa xuất hiện và dung dịch thu được chỉ chứa 2 muối. Mối quan hệ giữa m, x, y là A. m = 48(x + y). B. m = 24x + 48y. C. m = 48x + 24y. D. m = 24(x + y). Câu 46: Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít O 2 (đktc), thu được 6,38 gam CO 2 . Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Phần trăm số mol của este có phân tử khối nhỏ hơn trong X là A. 37,5%. B. 33,53%. C. 25%. D. 62,5%. Câu 47: Dung dịch nào sau đây khi tác dụng với dung dịch NaHSO 4 có kết tủa và khí thoát ra ? A. Ba(HCO 3 ) 2 . B. NH 4 HCO 3 . C. CaCl 2 . D. Ba(NO 3 ) 2 . Câu 48: Cho các dung dịch: nước brom (1), thuốc tím (2), H 2 S (3), nước Gia - ven (4), H 2 SO 4 đặc (5), Na 2 CO 3 (6). Khí SO 2 tác dụng được với bao nhiêu dung dịch trong các dung dịch trên? A. 6. B. 5. C. 4. D. 3. Câu 49: Trong các chất: axetilen, etilen, glucozơ, axit fomic, fructozơ, saccarozơ. Những chất vừa làm mất màu nước brom, vừa tác dụng với dung dịch AgNO 3 trong NH 3 đun nóng là A. axetilen, etilen, glucozơ, axit fomic, fructozơ, saccarozơ. B. axetilen, glucozơ, saccarozơ. C. axetilen, glucozơ, axit fomic. D. axetilen, glucozơ, fructozơ. Câu 50: Trung hoà hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic đơn chức đồng đẳng kế tiếp cần dùng vừa đủ 250 ml dung dịch Ba(OH) 2 0,5 M. Kết luận không đúng về X là A. X hòa tan Cu(OH) 2 . B. Đốt cháy hoàn toàn X thu được số mol CO 2 nhiều hơn số mol H 2 O. C. Các axit trong X có mạch cacbon không phân nhánh. D. X tác dụng được với nước brom. Phần II. Theo chương trình Nâng cao (10 câu: Từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Trộn đều hỗn hợp bột Al và Cr 2 O 3 rồi nung trong bình kín không có không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn X. Chia X làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M thấy có khí bay ra. Phần 2 đem tác dụng với lượng dư dung dịch HNO 3 loãng, nóng, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của V là A. 4,48. B. 3,36. C. 6,72. D. 13,44. Câu 52: X là một este đa chức tác dụng hết với NaOH theo tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Cho 0,1 mol X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được một muối có khối lượng nhiều hơn khối lượng este là 13,56% (so với khối lượng của X) và 6,4 gam một ancol đơn chức. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. CH 3 OCO−COOCH 3 . B. CH 3 COO−COOCH 3 . C. CH 3 COO−CH 2 −COOCH 3 . D. CH 3 −COO− CH 3 . Câu 53: Cho sơ đồ chuyển hoá (mỗi mũi tên là một phản ứng): SiH 4 → X → Cl 2 → Y → H 3 PO 4 → X → PH 3 . X và Y lần lượt là A. Ca 3 P 2 và P 2 O 5 . B. HCl và P 2 O 3 . C. SiO 2 và PCl 5 . D. H 2 O và PCl 5 . Câu 54: Phản ứng hóa học không xảy ra là (trong đó C 6 H 5 - là gốc phenyl) A. C 2 H 5 -Cl + NaOH (loãng) o t → B. CH 2 =CH-CH 2 -Cl + H 2 O o t → C. C 6 H 5 -CH 2 -Cl + NaOH (loãng) o t → D. C 6 H 5 -Cl + NaOH (loãng) o t → Câu 55: Biết rằng 0 Zn Cu E − = 1,10V và 2 0 Cu Cu E / + = + 0,34V. Thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa - khử Zn 2+ /Zn là A. - 1,44V. B. + 1,44V. C. + 0,76V. D. - 0,76V. Câu 56: Cho axit cacboxylic đa chứa X qua P 2 O 5 đun nóng thu được hợp chất hữu cơ Y có công thức phân tử C 4 H 2 O 3 . Y cũng được tạo ra khi oxi hóa benzen bằng oxi không khí có xúc tác V 2 O 5 . Trung hòa 0,1 mol X bằng lượng NaOH vừa đủ thu được m gam muối. Tên thay thế của X và giá trị m lần lượt là A. axit trans-but-2-en-1,4-đioic; 24. B. axit cis-but-2-en-1,4-đioic; 16. C. axit propionic; 9,2. D. axit butan-1,4-đioic; 16,2. Câu 57: Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Trong môi trường axit, Zn khử Cr 3+ thành Cr. B. Cho hơi nước qua than nung đỏ thu được khí than ướt. C. Khi tăng nhiệt độ thì tốc độ phản ứng hoá học tăng. D. Trong môi trường kiềm, Cr 2 O 2 7 − bị chuyển hóa thành CrO 2 4 − . Câu 58: Phát biểu nào sau đây là sai ? A. Clo có thể dùng để diệt trùng nước trong hệ thống cung cấp nước sạch. B. Ozon là nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu. C. SO 2 và NO 2 là nguyên nhân chính gây ra mưa axit. D. Amoniac là nguyên liệu dùng để điều chế nhiên liệu cho tên lửa. Câu 59: Cacbohiđrat không tham gia phản ứng tráng bạc là A. fructozơ. B. mantozơ. C. saccarozơ. D. glucozơ. Câu 60: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na, Na 2 O, NaOH và Na 2 CO 3 trong dung dịch axit H 2 SO 4 (vừa đủ) thu được 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí, có tỉ khối đối với H 2 bằng 11,5 và dung dịch Y. Cô cạn Y thu được 12,78 gam muối khan. Giá trị của m là A. 5,86. B. 8,82. C. 6,72. D. 5,42. HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 357 . TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 – LẦN CUỐI, NĂM 20 14 Môn: HÓA HỌC − KHỐI A, B (Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm) Họ và tên Số báo danh. ứng đều xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối trong dung dịch X có thể là A. 3 ,47 5 gam. B. 17,5 gam. C. 5,96 gam. D. 8,75 gam. Trang 1 /4 - Mã đề thi 357 Câu 15: X là một loại phân bón hóa học. . của V và m là A. 0 ,44 8 và 11,82. B. 1,0752 và 20,678. C. 1,0752 và 22,2 54. D. 0 ,44 8 và 25,8. Câu 27: Phương pháp hóa học không dùng để điều chế kim loại là A. khử hóa Fe 3 O 4 bằng CO. B. điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử đại học lần 4 năm 2014 môn Hóa trường THPT Chuyên ĐH Vinh, Nghệ An mã đề 357, Đề thi thử đại học lần 4 năm 2014 môn Hóa trường THPT Chuyên ĐH Vinh, Nghệ An mã đề 357, Đề thi thử đại học lần 4 năm 2014 môn Hóa trường THPT Chuyên ĐH Vinh, Nghệ An mã đề 357

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn