Đề thi học kì 1 môn lịch sử khối 12 trường THPT nam sách 2 đề số 1

17 245 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 04:44

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG KIỂM TRA MÔN Lịch sử - LỚP 12 TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II Ngày tháng năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ 1) HỌ TÊN LỚP ĐỀ SỐ 621 (đề có 20 câu) 1/ Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới được xây dựng tại a Trung Quốc b Đức c Mĩ d Liên Xô 2/ Chiến lược phát triển kinh tế của Liên Xô sau chiến tranh thế giới II chú trọng vào a phát triển kinh tế công - nông - thương nghiệp b phát triển nền công nghiệp truyền thống c phát triển công nghiệp nặng d phát triển nền công nghiệp nhẹ 3/ Liên Xô phóng con tàu đưa người đầu tiên bay vào vũ trụ năm a 1959 b 1962 c 1960 d 1961 4/ Công cuộc xây dựngCNXH của các nước Đông Âu đã măc phải một số thiếu sót và sai lầm là a ưu tiên phát triển công nghiệp nặng b nhà nước nắm độc quyền về kinh tế c tập thể hoá nông nghiệp d rập khuôn một cách giáo điều theo mô hình xây dựng CNXH ở Liên Xô 5/ Vacxava là thủ đô của a Hunggari b Ba Lan c Tiệp Khắc d Rumani 6/ Nước cộng hoà dân chủ Đức tồn tại trong khoảng thời gian a 1945 - 1990 b 1949 - 1989 c 1950 - 1990 d 1949 - 1990 7/ Sau khi đánh bại quân Nhật(111945), vùng Đông Bắc Trung Quốc thuộc sự quản lý của lực lượng a quân đội Liên Xô b Đảng cộng sản Trung Quốc và chính quyền cách mạng c quân đội quốc dân Đảng và Đảng cộng sản d quân đội Quốc dân đảng 8/ Vùng Đông Bắc Trung Quốc là vùng a kinh tế nông nghiệp phát triển b kinh tế công nghiệp phát triển c có vị trí địa lý không thuận lợi d kinh tế ngoại thương phát triển 9/ Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa được thành lập ngày a 1/9/1949 b 1/11/1949 c 1/10/1949 d 1/10/1948 10/ Xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc với các đặc điểm: a Lấy xây dựng văn hoá tư tưởng làm trung tâm b Lấy cải tổ chính trị làm trung tâm c Lấy xây dựng kinh tế-chính trị làm trung tâm d Lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm 11/ Mặt trận Lào tự do và chính phủ kháng chiến Lào được thành lập vào a 13/8/1950 b 20/10/1949 c 19/12/1950 d 1/10/1949 12/ Đảng nhân dân Cách mang Campuchia ra đời vào khoảng thời gian nào a Tháng 6/1952 b Tháng 5/1951 c Tháng 8/1952 d Tháng 7/ 1951 13/ .Chế độ chính trị của Campuchia hiện nay là chế độ: a giống Thái Lan, Xingapo b giống Việt Nam, Lào c quân chủ lập hiến d cộng hoà 14/ Trong thời gian chiến tranh thế giới II, nhân dân Inđônêxia đấu tranh chống lại đế quốc nào? a đế quốc Pháp b đế quốc Nhật c đế quốc Hà lan d đế quốc Anh 15/ Sau chiến tranh thế giới thứ II, đường lối đối ngoại của Thái Lan với Việt Nam và Đông Dương là: a hữu nghị, hợp tác b hoà bình c trung lập d đối đầu 16/ Thành viên thứ sáu của ASEAN là: a Mianma b Lào c Việt Nam d Brunây 17/ Việt Nam tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào năm: a 2002 b 2000 c 2001 d 1999 18/ Năm được lịch sử ghi nhận là năm Châu Phi là năm nào: a 1962 b 1963 c 1961 d 1960 19/ Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Mĩ la Tinh sau chiến tranh thế giới thứ II, được mệnh danh là: a đại lục núi lửa b đại lục nổi dậy c đại lục đứng lên d đại lục đấu tranh 20/ Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Mĩ La Tinh sau chiến tranh thế giới II đòi hỏi giải quyết nhiệm vụ chính là: a dân tộc và dân chủ b phát triển kinh tế c dân chủ d dân tộc HẾT SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG KIỂM TRA MÔN Lịch sử - LỚP 12 TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II Ngày tháng năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ 1) HỌ TÊN LỚP ĐỀ SỐ 622 (đề có 20 câu) 1/ Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm a 1949 b 1945 c 1959 d 1951 2/ Liên Xô quyết định sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích a duy trì nền hoà bình thế giới b cân bằng với Mĩ c xâmlược thuộc địa d đối đầu với Mĩ 3/ Các nước Đông Âu hoà thành cách mạng dân chủ nhân dân vào khoảng thời gian a 1946 - 1947 b 1947 - 1948 c 1948 - 1949 d 1945 - 1946 4/ Quốc hội cộng hoà dân chủ Đức đã quyết định gia nhập cộng hoà liên bang Đức vào năm a 1988 b 1989 c 1991 d 1990 5/ Vùng Đông Bắc Trung Quốc là vùng a kinh tế nông nghiệp phát triển b có vị trí địa lý không thuận lợi c kinh tế công nghiệp phát triển d kinh tế ngoại thương phát triển 6/ Quân đội Tưởng Giới Thạch tiến công vào vùng giải phóng Trung Quốc ngày a 19/12/1946 b 20/7/1946 c 20/7/1945 d 20/8/1946 7/ Giai đoạn một của cuộc nội chiến lần thứ tư (1946 - 1949) kéo dài từ a 20/7/1946 đến 20/6/1947 b 20/7/1946 đến 6/1947 c 20/6/1946 đến 20/7/1947 d 20/7/1946 đến 20/7/1947 8/ Đường lối chiến lược của quân giải phóng Trung Quốc trong giai đoạn một là a phòng ngự tích cực, chủ yếu tiêu diệt sinh lực địch và xây dựng lượng của mình b tiến công nhằm mở rộng đất đai, tiêu diệt sinh lực địch c tiến công tiêu diệt sinh lực địch d vừa tiến công vừa phòng ngự 9/ Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa được thành lập ngày a 1/11/1949 b 1/10/1948 c 1/9/1949 d 1/10/1949 10/ Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa thành lập 1949 do ai đứng đầu a Chu Ân Lai b Lưu Thiếu Kỳ c Lâm Bưu d Mao Trạch Đông 11/ Lào trở thành thành viên của tổ chức ASEAN vào khoảng thời gian nào a 7/1995 b 7/1997 c 7/1996 d 7/1998 12/ Hiệp định Viêngchăn lập lại hoà bình thực hiên hoà hợp dân tộc ở Lào được kí vào ngày: a 20/1/1973 b 20/7/1973 c 21/1/1973 d 21/2/1973 13/ Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Cam pu chia vào khoảng thời gian: a 9/1945 b 10/1946 c 10/1945 d 9/1946 14/ Xingapo bắt đầu quá trình xây dựng và phát triển đất nước từ năm: a 1960 b 1967 c 1965 d 1966 15/ Tổ chức hiệp ước phòng thủ tập thể Đông Nam Á ( gọi tắt là SEATO) được thành lập vào năm : a 1954 b 1955 c 1956 d 1953 16/ Thành viên thứ sáu của ASEAN là: a Brunây b Mianma c Lào d Việt Nam 17/ Sau khi giành được độc lập, Ấn Độ đã đạt được những thành tựu trên lĩnh vực: a cách mạng xanh trong nông nghiệp, thử thành công bom nguyên tử và phóng vệ tinh nhân tạo b cách mạng trắng trong chăn nuôi c phóng vệ tinh nhân tạo d thử thành công bom nguyên tử 18/ Năm 1963 các nước Châu Phi đã : a giành được độc lập b tham gia hội nghị Băngđung c thành lập tổ chức thống nhất châu Phi d lật đổ chủ nghĩa thực dân 19/ Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Mĩ la Tinh sau chiến tranh thế giới thứ II, được mệnh danh là: a đại lục đứng lên b đại lục đấu tranh c đại lục núi lửa d đại lục nổi dậy 20/ Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Mĩ La Tinh sau chiến tranh thế giới II đòi hỏi giải quyết nhiệm vụ chính là: a dân tộc b phát triển kinh tế c dân chủ d dân tộc và dân chủ HẾT SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG KIỂM TRA MÔN Lịch sử - LỚP 12 TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II Ngày tháng năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ 1) HỌ TÊN LỚP ĐỀ SỐ 623 (đề có 20 câu) 1/ Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái đất vào năm a 1956 b 1955 c 1961 d 1957 2/ Iuri Gagarin là a người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạo b người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng c người đầu tiên bay vào vũ trụ d người đầu tiên bay lên sao Hoả 3/ Công cuộc xây dựng CNXH của các nước Đông Âu đã ưu tiên a phát triển công nghiệp nhẹ b phát triển công nghiệp nặng c phát triển kinh tế hướng ngoại d phát triển kinh tế thương nghiệp 4/ Tổ chức hiệp ước phòng thủ Vacxava mang tính chất a một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước CNXH ở châu Âu b một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước CNXH ở châu Âu c một tổ chức liên minh chính trị của các nước CNXH ở châu Âu d một tổ chức kinh tế của các nước CNXH ở châu Âu 5/ Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Trung Quốc đã a tiến lên xây dựng chế độ TBCN b tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân c bước đầu tiến lên xây dựng CNXH d hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân 6/ cuộc nội chiến Trung Quốc từ 1946 đến 1949 diễn ra trong mấy giai đoạn? a 4 b 3 c 2 d 5 7/ Giai đoạn một của cuộc nội chiến lần thứ tư (1946 - 1949) kéo dài từ a 20/6/1946 đến 20/7/1947 b 20/7/1946 đến 20/7/1947 c 20/7/1946 đến 6/1947 d 20/7/1946 đến 20/6/1947 8/ Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa thành lập 1949 do ai đứng đầu a Chu Ân Lai b Lâm Bưu c Mao Trạch Đông d Lưu Thiếu Kỳ 9/ Cách mạng Lào năm 1945 giành chính quyền từ tay đế quốc nào? a Phát xít Nhật và phong kiến tay sai b Phong kiến tay sai c Đế quốc Pháp và phong kiến tay sai d Đế quốc Anhvà phong kiến tay sai 10/ Mặt trận Lào tự do và chính phủ kháng chiến Lào được thành lập vào a 13/8/1950 b 20/10/1949 c 19/12/1950 d 1/10/1949 11/ Sau khi thành cuộc cách mạng DTDCND, Lào đã: a Xây dưng đất nước theo định hướng XHCN b Tiến lên xây dựng chế độ CSCN c Tiến lên xây dựng chế độ TBCN d Hoàn thành cách mạng XHCN 12/ Đường lối đối ngoại Campuchia từ 1954 đến1970 là: a chỉ quan hệ với các nước TBCN b trung lập c muốn hợp tác với tất cả các nước trên thế giới d chỉ quan hệ với các nước XHCN 13/ Đế quốc Mỹ tiến hành điều khiển cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Xihanúc vào khoảng thời gian: a năm1969 b năm 1964 c năm 1966 d năm 1970 14/ Xingapo bắt đầu quá trình xây dựng và phát triển đất nước từ năm: a 1965 b 1960 c 1966 d 1967 15/ Đế quốc cầm đầu khối SEATO: a Pháp b Mỹ c Anh d Đức 16/ ASEAN là một tổ chức hợp tác trên lĩnh vực nào: a kinh tế, quân sự b chính trị, kinh tế c quân sự. chính trị d kinh tế 17/ Thành viên thứ sáu của ASEAN là: a Brunây b Việt Nam c Lào d Mianma 18/ Đảng lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ là: a Đảng Cộng sản b Đảng Quốc Đại c Đảng Dân tộc d Đảng Nhân dân 19/ Năm được lịch sử ghi nhận là năm Châu Phi là năm nào: a 1963 b 1961 c 1960 d 1962 20/ Ngày nay,các nước châu Phi phải gặp khó khăn lớn là: a sự bóc lột của chủ nghĩa thực dân cũ b sự bùng nổ dân số, xung đột sắc tộc c nợ nước ngoài, đói rét, bệnh tật và mù chữ d sự xâm nhập và vơ vét, bóc lột kinh tế của chủ nghĩa thực dân mới HẾT SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG KIỂM TRA MÔN Lịch sử - LỚP 12 TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II Ngày tháng năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ 1 HỌ TÊN LỚP ĐỀ SỐ 624 (đề có 20 câu) 1/ Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm a 1945 b 1949 c 1959 d 1951 2/ Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới được xây dựng tại a Liên Xô b Đức c Trung Quốc d Mĩ 3/ Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nền công nghiệp liên Xô được phục hồi vào khoảng thời gian a 1947 b 1950 c 1948 d 1949 4/ Chiến lược phát triển kinh tế của Liên Xô sau chiến tranh thế giới II chú trọng vào a phát triển nền công nghiệp truyền thống b phát triển kinh tế công - nông - thương nghiệp c phát triển công nghiệp nặng d phát triển nền công nghiệp nhẹ 5/ Các nước Đông Âu tiến lên xây dựng CNXH trên cơ sở a là những nước phong kiến b là những nước tiền phong kiến c là những nước tư bản kém phát triển d là những nước tư bản phát triển 6/ Mục đích của việc thành lập tổ chức hiệp ước phòng thủ Vacxava là a phát triển kinh tế các nước CNXH b duy trì nền hoà bình, an ninh châu Âu c tăng cường sự hữu nghị hợp tác của các nước trên thế giới d duy trì nền hoà bình, an ninh thế giới 7/ Vùng Đông Bắc Trung Quốc là vùng a kinh tế công nghiệp phát triển b có vị trí địa lý không thuận lợi c kinh tế ngoại thương phát triển d kinh tế nông nghiệp phát triển 8/ Quân đội Tưởng Giới Thạch là đội quân a Đảng cộng sản lãnh đạo b quốc dân Đảng lãnh đạo c thân Nhật d tập hợp nhiều thành phần 9/ cuộc nội chiến Trung Quốc từ 1946 đến 1949 diễn ra trong mấy giai đoạn? a 2 b 3 c 4 d 5 10/ Sau khi bị thất bại, tập đoàn Tưởng Giới Thạch đã chạy sang a Hồng Công b Hải Nam c Đài Loan d Mĩ 11/ Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa thành lập 1949 do ai đứng đầu a Mao Trạch Đông b Chu Ân Lai c Lâm Bưu d Lưu Thiếu Kỳ 12/ Đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc được thực hiện vào năm nào: a 1985 b 1976 c 1978 d 1986 13/ Đặc điểm của chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ 1978 đến nay là: a Chỉ mở rộng quan hệ hợp tác với các nước XHCN b Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới c Duy trì 2 đường lối bất lợi cho Trung Quốc d Tiếp tục đường lối đóng cửa 14/ Cách mạng Lào năm 1945 giành chính quyền từ tay đế quốc nào? a Phong kiến tay sai b Đế quốc Anhvà phong kiến tay sai c Đế quốc Pháp và phong kiến tay sai d Phát xít Nhật và phong kiến tay sai 15/ Lào trở thành thành viên của tổ chức ASEAN vào khoảng thời gian nào a 7/1998 b 7/1996 c 7/1997 d 7/1995 16/ Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Cam pu chia vào khoảng thời gian: a 9/1946 b 9/1945 c 10/1945 d 10/1946 17/ Đường lối đối ngoại Campuchia từ 1954 đến1970 là: a muốn hợp tác với tất cả các nước trên thế giới b chỉ quan hệ với các nước TBCN c trung lập d chỉ quan hệ với các nước XHCN 18/ Trong thời gian chiến tranh thế giới II, nhân dân Inđônêxia đấu tranh chống lại đế quốc nào? a đế quốc Hà lan b đế quốc Nhật c đế quốc Anh d đế quốc Pháp 19/ Xingapo bắt đầu quá trình xây dựng và phát triển đất nước từ năm: a 1965 b 1960 c 1967 d 1966 20/ Năm 1997 ASEAN đã kết nạp thêm thành viên là: a Việt Nam, Brunây b Lào, Việt Nam c Lào, Mianma d Mianma, Việt Nam SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG KIỂM TRA MÔN Lịch sử - LỚP 12 TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II Ngày tháng năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ HỌ TÊN LỚP ĐỀ SỐ 625 (đề có 20 câu) 1/ Liên Xô quyết định sử dụng năng lượng nguyên tử vào mục đích a cân bằng với Mĩ bđối đầu với Mĩ c duy trì nền hoà bình thế giới d xâmlược thuộc địa 2/ Trong đường lối xây dựng CNXH ở Liên Xô đã mắc những thiếu sót, sai lầm là a thiếu công bằng xã hội, chủ quan, nóng vội và đốt cháy giai đoạn b không xây dựng nhà nước công nông vững mạnh c thực hiện dân chủ d không chú trọng phát triển văn hoá, giáo dục và y tế 3/ Các nước Đông Âu hoà thành cách mạng dân chủ nhân dân vào khoảng thời gian a 1948 - 1949 b 1945 - 1946 c 1947 - 1948 d 1946 - 1947 4/ Hệ thống các nước XHCN thế giới được hình thành vào khoảng thời gian :a 1950 b 1951 c 1948 d 1949 5/ Các nước Đông Âu tiến lên xây dựng CNXH trên cơ sở a là những nước phong kiến b là những nước tiền phong kiến c là những nước tư bản kém phát triển d là những nước tư bản phát triển 6/ Công cuộc xây dựng CNXH của các nước Đông Âu đã ưu tiên a phát triển kinh tế thương nghiệp b phát triển công nghiệp nhẹ c phát triển công nghiệp nặng d phát triển kinh tế hướng ngoại 7/ Nước cộng hoà dân chủ Đức tồn tại trong khoảng thời gian a 1949 - 1990 b 1945 - 1990 c 1949 - 1989 d 1950 - 1990 8/ Cuộc nội chiến lần thứ tư ở Trung Quốc nổ ra là do a Liên Xô giúp đỡ quân Quốc dân đảng b Liên Xô giúp đỡ quân Đảng cộng sản c Quốc dân Đảng phát động d Đảng cộng sản phát động 9/ Quân giải phóng chuyển sang chiến lược phản công từ a 7/1948 b 6/1948 c 6/1947 d 7/1947 10/ Nền thống trị của Quốc dân đảng chính thức sụp đổ vào ngày a 24/3/1949 b 1/10/1949 c 23 /4 /1949 d 21/4/1949 11/ Xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quốc với các đặc điểm: a Lấy xây dựng kinh tế-chính trị làm trung tâm b Lấy cải tổ chính trị làm trung tâm c Lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm d Lấy xây dựng văn hoá tư tưởng làm trung tâm 12/ Nhiệm vụ của cách mạng Lào từ năm 1975 đến nay là: a Xây dựng đất nước b Các phương án sai c Xây dựng và bảo vệ đất nước d Bảo vệ đất nước 13/ Đường lối đối ngoại của nước CHDCND Lào từ 1975 đến nay là: a Hữu nghị hợp tác với các nước b Trung lập c Chỉ quan hệ với các nước XHCN d Đóng cửa với thế giới bên ngoài 14/ Lào trở thành thành viên của tổ chức ASEAN vào khoảng thời gian nào a 7/1996 b 7/1995 c 7/1998 d 7/1997 15/ Đường lối đối ngoại Campuchia từ 1954 đến1970 là: a trung lập b chỉ quan hệ với các nước TBCN c muốn hợp tác với tất cả các nước trên thế giới d chỉ quan hệ với các nước XHCN 16/ Sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi nhân dân Campuchia đã: a bước đầu tiến lên xây dựng chế độ xã hội mới b tiếp tục hoàn thành giải phóng dân tộc c liên kết hợp tác với lực lượng Pôn pốt d tiếp túc đấu tranh chống lại lực lượng Pôn pốt lêng Xari phản động 17/ Đế quốc cầm đầu khối SEATO: a Đức b Mỹ c Pháp d Anh 18/ ASEAN là một tổ chức hợp tác trên lĩnh vực nào: a kinh tế bkinh tế, quân sự cquân sự. chính trị d chính trị, kinh tế 19/ Đảng lãnh đạo phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ là: a Đảng Dân tộc b Đảng Cộng sản c Đảng Quốc Đại d Đảng Nhân dân 20/ Nước Cộng hoà nhân dân Ăngôla thành lập đánh dấu: a nhân dân Ăngôla tiến lên xây dựng chế độ XHCN b chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới bị sụp đổ c chủ nghĩa thực dân mới trên toàn thế giới bị sụp đổ d chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi căn bản sụp đổ SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG KIỂM TRA MÔN Lịch sử - LỚP 12 TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II Ngày tháng năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ HỌ TÊN LỚP ĐỀ SỐ 626 (đề có 20 câu) 1/ Khái niệm các nước Đông Âu để chỉ a các nước XHCN b vị trí địa lý phía đông châu Âu c các nước TBCN ở châu Âu d các nước XHCN và TBCN ở phía Tây Liên Xô 2/ Tổ chức hiệp ước phòng thủ Vacxava mang tính chất a một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự và chính trị của các nước CNXH ở châu Âu b một tổ chức kinh tế của các nước CNXH ở châu Âu c một tổ chức liên minh chính trị của các nước CNXH ở châu Âu d một tổ chức liên minh phòng thủ về quân sự của các nước CNXH ở châu Âu 3/ Chế độ tổng thống của Liên Xô được thực hiện từ năm: a 1988 b 1990 c 1991 d 1985 4/ Vùng Đông Bắc Trung Quốc là vùng a có vị trí địa lý không thuận lợi b kinh tế ngoại thương phát triển c kinh tế công nghiệp phát triển d kinh tế nông nghiệp phát triển 5/ Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Trung Quốc đã a tiếp tục hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân bhoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân c tiến lên xây dựng chế độ TBCN d bước đầu tiến lên xây dựng CNXH 6/ Cuộc nội chiến lần thứ tư ở Trung Quốc nổ ra là do a Liên Xô giúp đỡ quân Quốc dân đảng b Đảng cộng sản phát động c Quốc dân Đảng phát động d Liên Xô giúp đỡ quân Đảng cộng sản 7/ Đường lối chiến lược của quân giải phóng Trung Quốc trong giai đoạn một là a tiến công nhằm mở rộng đất đai, tiêu diệt sinh lực địch b tiến công tiêu diệt sinh lực địch c phòng ngự tích cực, chủ yếu tiêu diệt sinh lực địch và xây dựng lượng của mình d vừa tiến công vừa phòng ngự 8/ Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949 đánh dấu Trung Quốc đã a hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên xây dựng CNXH b chuản bị hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân c hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên TBCN d hoàn thành cuộc cách mạng XHCN 9/ Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa thành lập 1949 do ai đứng đầu a Chu Ân Lai b Lâm Bưu c Mao Trạch Đông d Lưu Thiếu Kỳ 10/ Ngày lễ quốc khánh của nước CHDCND Lào: a 2/12 b 2/9 c 19/8 d 1/10 11/ Đường lối đối ngoại của nước CHDCND Lào từ 1975 đến nay là: a Hữu nghị hợp tác với các nước b Đóng cửa với thế giới bên ngoài c Trung lập d Chỉ quan hệ với các nước XHCN 12/ Lào trở thành thành viên của tổ chức ASEAN vào khoảng thời gian nào a 7/1995 b 7/1996 c 7/1997 d 7/1998 13/ Sau khi thành cuộc cách mạng DTDCND, Lào đã: a Tiến lên xây dựng chế độ TBCN b Tiến lên xây dựng chế độ CSCN c Hoàn thành cách mạng XHCN d Xây dưng đất nước theo định hướng XHCN 14/ Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Cam pu chia vào khoảng thời gian: a 10/1945 b 9/1945 c 10/1946 d 9/1946 15/ Từ 1954 đến 1970, Campuchia đã trải qua một thời kì: a đấu tranh chống đế quốc và phong kiến b tiếp tục đấu tranh chống lại đế quốc Pháp c đấu tranh quyết liệt chống đế quốc Mỹ xâm lược d Hoà bình, có điều kiện đẩy mạnh công cuộc xây dựng kinh tế, văn hoá và giáo dục 16/ .Chế độ chính trị của Campuchia hiện nay là chế độ: a giống Thái Lan, Xingapo b quân chủ lập hiến c cộng hoà d giống Việt Nam, Lào 17/ Sau chiến tranh thế giới thứ II, đường lối đối ngoại của Thái Lan với Việt Nam và Đông Dương là: a hữu nghị, hợp tác b hoà bình c đối đầu d trung lập 18/ Tổ chức hiệp ước phòng thủ tập thể Đông Nam Á ( gọi tắt là SEATO) được thành lập vào năm : a 1954 b 1956 c 1955 d 1953 19/ Nước Cộng hoà nhân dân Ăngôla thành lập đánh dấu: a nhân dân Ăngôla tiến lên xây dựng chế độ XHCN b chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới bị sụp đổ c chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi căn bản sụp đổ d chủ nghĩa thực dân mới trên toàn thế giới bị sụp đổ 20/ Chủ nghĩa Apacthai ở Châu Phi có nghĩa là: a sự phân biệt giàu nghèo bsự phân biệt tôn giáo c sự phân biệt trình độ d sự phân biệt chủng tộc SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG KIỂM TRA MÔN Lịch sử - LỚP 12 TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II Ngày tháng năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ1) HỌ TÊN LỚP ĐỀ SỐ 627 1/ Chiến lược phát triển kinh tế của Liên Xô sau chiến tranh thế giới II chú trọng vào a phát triển nền công nghiệp nhẹ b phát triển kinh tế công - nông - thương nghiệp c phát triển công nghiệp nặng d phát triển nền công nghiệp truyền thống 2/ Chính sách đối ngoại của Liên Xô từ 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là a hoà bình và tích cực ủng hộ cách mạng thế giới b muốn làm bạn với các nước TBCN c thân thiện với các nước lớn d chống lại phong trào giải phóng dân tộc 3/ Trong đường lối xây dựng CNXH ở Liên Xô đã mắc những thiếu sót, sai lầm là akhông xây dựng nhà nước công nông vững mạnh bkhông chú trọng phát triển văn hoá, giáo dục và y tế c thiếu công bằng xã hội, chủ quan, nóng vội và đốt cháy giai đoạn d thực hiện dân chủ 4/ Công cuộc xây dựng CNXH của các nước Đông Âu đã ưu tiên a phát triển kinh tế hướng ngoại b phát triển công nghiệp nhẹ c phát triển kinh tế thương nghiệp d phát triển công nghiệp nặng 5/ Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) tồn tại trong khoảng thời gian a 1949 - 1990 b 1950 - 1991 c 1949 - 1991 d 1949 - 1993 6/ Vùng Đông Bắc Trung Quốc là vùng: akinh tế ngoại thương phát triển bkinh tế công nghiệp phát triển c kinh tế nông nghiệp phát triển d có vị trí địa lý không thuận lợi 7/ Quân đội Tưởng Giới Thạch tiến công vào vùng giải phóng Trung Quốc ngày a 20/7/1946 b 20/7/1945 c 19/12/1946 d 20/8/1946 8/ cuộc nội chiến Trung Quốc từ 1946 đến 1949 diễn ra trong mấy giai đoạn? a 4 b 5 c 2 d 3 9/ Đường lối chiến lược của quân giải phóng Trung Quốc trong giai đoạn một là a tiến công tiêu diệt sinh lực địch b vừa tiến công vừa phòng ngự c phòng ngự tích cực, chủ yếu tiêu diệt sinh lực địch và xây dựng lượng của mình d tiến công nhằm mở rộng đất đai, tiêu diệt sinh lực địch 10/ Quân giải phóng chuyển sang chiến lược phản công từ: a 6/1947 b7/1948 c 6/1948 d 7/1947 11/ Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Trung Quốc mang tính chất a một cuộc cách mạng tư sản do giai cấp tư sản lãnh đạo b một cuộc cách mạng vô sản do giai cấp tư sản lãnh đạo c một cuộc cách mạng vô sản do giai cấp vô sản lãnh đạo d một cuộc cách mạng tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo 12/ Nhiệm vụ của cách mạng Lào từ năm 1975 đến nay là: a Xây dựng đất nước bBảo vệ đất nước cCác phương án sai d Xây dựng và bảo vệ đất nước 13/ Hiệp định Viêngchăn lập lại hoà bình thực hiên hoà hợp dân tộc ở Lào được kí vào ngày: a 20/7/1973 b 21/1/1973 c 21/2/1973 d 20/1/1973 14/ Từ 1954 đến 1970, Campuchia đã trải qua một thời kì: a Hoà bình, có điều kiện đẩy mạnh công cuộc xây dựng kinh tế, văn hoá và giáo dục b đấu tranh quyết liệt chống đế quốc Mỹ xâm lược c tiếp tục đấu tranh chống lại đế quốc Pháp d đấu tranh chống đế quốc và phong kiến 15/ Trong thời gian chiến tranh thế giới II, nhân dân Inđônêxia đấu tranh chống lại đế quốc nào? a đế quốc Pháp b đế quốc Anh c đế quốc Nhật d đế quốc Hà lan 16/ Sau chiến tranh thế giới thứ II, đường lối đối ngoại của Thái Lan với Việt Nam và Đông Dương là: a hữu nghị, hợp tác b trung lập c đối đầu d hoà bình 17/ Việt Nam gia nhập ASEAN vào khoảng thời gian nào: a tháng 4năm 1994 b tháng 8 ăm 1995 c tháng 7 năm 1995 d tháng 7 năm 1994 18/ Lịch sử ghi nhận là" năm của Châu Phi" vì: a chủ nghĩa thực dân sụp đổ hoàn toàn ở Châu Phi b có 17 nước Tây phi, Đông Phi, Trung phi giành được độc lập dân tộc c tất cả các nước châu Phi đều giành được độc lập dân tộc d phong trào giải phóng dân tộc ở Bắc Phi và Đông Phi phát triển mạnh mẽ 19/ Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Mĩ la Tinh sau chiến tranh thế giới thứ II, được mệnh danh là: a đại lục nổi dậy b đại lục núi lửa c đại lục đấu tranh d đại lục đứng lên 20/ Cách mạng CuBa thắng lợi vào năm : a 1960 b 1961 c 1959 d 1958 SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN Lịch sử - LỚP 12 Ngày tháng năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ 1) HỌ TÊN LỚP ĐỀ SỐ 628 (đề có 20 câu) 1/ Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm a 1945 b 1951 c 1949 d 1959 2/ Chiến lược phát triển kinh tế của Liên Xô sau chiến tranh thế giới II chú trọng vào a phát triển nền công nghiệp nhẹ b phát triển nền công nghiệp truyền thống c phát triển kinh tế công - nông - thương nghiệp d phát triển công nghiệp nặng 3/ Iuri Gagarin là a người đầu tiên bay vào vũ trụ b người đầu tiên bay lên sao Hoả c người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạo d người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng 4/ Các nước Đông Âu tiến lên xây dựng CNXH trên cơ sở a là những nước phong kiến b là những nước tư bản kém phát triển c là những nước tiền phong kiến d là những nước tư bản phát triển 5/ Công cuộc xây dựngCNXH của các nước Đông Âu đã măc phải một số thiếu sót và sai lầm là a tập thể hoá nông nghiệp b rập khuôn một cách giáo điều theo mô hình xây dựng CNXH ở Liên Xô c nhà nước nắm độc quyền về kinh tế d ưu tiên phát triển công nghiệp nặng 6/ Tổ chức hiệp ước phòng thủ Vacxava thành lập vào năm a 1956 b 1957 c 1955 d 1958 7/ Nội dung quan trọng trong công cuộc "cải tổ" của Liên Xô là a cải tổ kinh tế triệt để b cải tổ đường lối "đổi mới" hệ tư tưởng c cải tổ về văn hoá d cải tổ hệ thống chính trị 8/ Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được tồn tại trong khoảng thời gian a 1922 -1991 b 1918 - 1991 c 1917 - 1991 d 1945 - 1991 9/ Vacxava là thủ đô của a Hunggari b Tiệp Khắc c Ba Lan d Rumani 10/ Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa thành lập 1949 do ai đứng đầu a Mao Trạch Đông b Lưu Thiếu Kỳ c Lâm Bưu d Chu Ân Lai 11/ Sau khi thành cuộc cách mạng DTDCND, Lào đã: a Tiến lên xây dựng chế độ TBCN b Hoàn thành cách mạng XHCN c Xây dưng đất nước theo định hướng XHCN d Tiến lên xây dựng chế độ CSCN 12/ Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Cam pu chia vào khoảng thời gian: a 9/1945 b 10/1945 c 9/1946 d 10/1946 13/ Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Campuchia kết thúc thắng lợi vào ngày: a 30/04/1975 b 17/05/1975 c 30/05/1975 d 17/04/1975 14/ Campuchia ra nhập ASEAN vào khoảng thời gian: a năm 2000 b năm1995 c năm 1997 d năm 1999 15/ Xingapo bắt đầu quá trình xây dựng và phát triển đất nước từ năm: a 1965 b 1960 c 1967 d 1966 16/ Đế quốc cầm đầu khối SEATO: a Mỹ b Pháp c Đức d Anh 17/ Việt Nam tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào năm: a 2002 b 1999 c 2001 d 2000 18/ Ngày nay,các nước châu Phi phải gặp khó khăn lớn là: a sự bóc lột của chủ nghĩa thực dân cũ b sự bùng nổ dân số, xung đột sắc tộc c nợ nước ngoài, đói rét, bệnh tật và mù chữ d sự xâm nhập và vơ vét, bóc lột kinh tế của chủ nghĩa thực dân mới 19/ Cách mạng CuBa thắng lợi vào năm : a 1959 b 1958 c 1960 d 1961 20/ Các nước công nghiệp mới( NIC ) ở khu vực Mĩ La Tinh là: a Panama và Braxin b Chi lê và Braxin c Uruquay và Braxin d Braxin và Mêhicô HẾT SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN Lịch sử - LỚP 12 Ngày tháng năm 2007 (Thời gian 15 phút - SỐ 1) HỌ TÊN LỚP ĐỀ SỐ 629 (đề có 20 câu) 1/ Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm a 1945 b 1951 c 1949 d 1959 2/ Chiến lược phát triển kinh tế của Liên Xô sau chiến tranh thế giới II chú trọng vào a phát triển nền công nghiệp nhẹ b phát triển nền công nghiệp truyền thống c phát triển kinh tế công - nông - thương nghiệp d phát triển công nghiệp nặng 3/ Iuri Gagarin là a người đầu tiên bay vào vũ trụ b người đầu tiên bay lên sao Hoả c người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạo d người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng 4/ Các nước Đông Âu tiến lên xây dựng CNXH trên cơ sở a là những nước phong kiến b là những nước tư bản kém phát triển c là những nước tiền phong kiến d là những nước tư bản phát triển 5/ Công cuộc xây dựngCNXH của các nước Đông Âu đã măc phải một số thiếu sót và sai lầm là a tập thể hoá nông nghiệp b rập khuôn một cách giáo điều theo mô hình xây dựng CNXH ở Liên Xô c nhà nước nắm độc quyền về kinh tế d ưu tiên phát triển công nghiệp nặng 6/ Tổ chức hiệp ước phòng thủ Vacxava thành lập vào năm a 1956 b 1957 c 1955 d 1958 7/ Nội dung quan trọng trong công cuộc "cải tổ" của Liên Xô là a cải tổ kinh tế triệt để b cải tổ đường lối "đổi mới" hệ tư tưởng c cải tổ về văn hoá d cải tổ hệ thống chính trị 8/ Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được tồn tại trong khoảng thời gian a 1922 -1991 b 1918 - 1991 c 1917 - 1991 d 1945 - 1991 9/ Vacxava là thủ đô của a Hunggari b Tiệp Khắc c Ba Lan d Rumani 10/ Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa thành lập 1949 do ai đứng đầu a Mao Trạch Đông b Lưu Thiếu Kỳ c Lâm Bưu d Chu Ân Lai 11/ Sau khi thành cuộc cách mạng DTDCND, Lào đã: a Tiến lên xây dựng chế độ TBCN b Hoàn thành cách mạng XHCN c Xây dưng đất nước theo định hướng XHCN d Tiến lên xây dựng chế độ CSCN 12/ Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Cam pu chia vào khoảng thời gian: a 9/1945 b 10/1945 c 9/1946 d 10/1946 13/ Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Campuchia kết thúc thắng lợi vào ngày: a 30/04/1975 b 17/05/1975 c 30/05/1975 d 17/04/1975 14/ Campuchia ra nhập ASEAN vào khoảng thời gian: a năm 2000 b năm1995 c năm 1997 d năm 1999 15/ Xingapo bắt đầu quá trình xây dựng và phát triển đất nước từ năm: a 1965 b 1960 c 1967 d 1966 16/ Đế quốc cầm đầu khối SEATO: a Mỹ b Pháp c Đức d Anh 17/ Việt Nam tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào năm: a 2002 b 1999 c 2001 d 2000 18/ Ngày nay,các nước châu Phi phải gặp khó khăn lớn là: a sự bóc lột của chủ nghĩa thực dân cũ b sự bùng nổ dân số, xung đột sắc tộc c nợ nước ngoài, đói rét, bệnh tật và mù chữ d sự xâm nhập và vơ vét, bóc lột kinh tế của chủ nghĩa thực dân mới 19/ Cách mạng CuBa thắng lợi vào năm : a 1959 b 1958 c 1960 d 1961 20/ Các nước công nghiệp mới( NIC ) ở khu vực Mĩ La Tinh là: a Panama và Braxin b Chi lê và Braxin c Uruquay và Braxin d Braxin và Mêhicô HẾT SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG [...]... 1] d 11 [ 1] a 19 [ 1] c 4[ 1] c 12 [ 1] c 20 [ 1] d 5[ 1] a 13 [ 1] d 6[ 1] c 14 [ 1] a 7[ 1] c 15 [ 1] d 8[ 1] a 16 [ 1] b 3[ 1] a 11 [ 1] c 19 [ 1] c 4[ 1] d 12 [ 1] c 20 [ 1] d 5[ 1] c 13 [ 1] a 6[ 1] c 14 [ 1] d 7[ 1] a 15 [ 1] a 8[ 1] c 16 [ 1] d 3[ 1] b 11 [ 1] a 19 [ 1] a 4[ 1] c 12 [ 1] c 20 [ 1] c 5[ 1] c 13 [ 1] b 6[ 1] b 14 [ 1] d 7[ 1] a 15 [ 1] c 8[ 1] b 16 [ 1] c 3[ 1] b 11 [ 1] a 19 [ 1] c 4[ 1] a 12 [ 1] b 20 [... 12 [ 1] b 20 [ 1] a 5[ 1] c 13 [ 1] b 6[ 1] c 14 [ 1] b 7[ 1] a 15 [ 1] c 8[ 1] c 16 [ 1] c 3[ 1] c 11 [ 1] a 19 [ 1] d 4[ 1] c 12 [ 1] b 20 [ 1] a 5[ 1] b 13 [ 1] a 6[ 1] b 14 [ 1] b 7[ 1] c 15 [ 1] a 8[ 1] d 16 [ 1] b 3[ 1] d 11 [ 1] a 19 [ 1] c 4[ 1] a 12 [ 1] d 20 [ 1] d 5[ 1] b 13 [ 1] d 6[ 1] a 14 [ 1] b 7[ 1] d 15 [ 1] c 8[ 1] b 16 [ 1] a 3[ 1] c 11 [ 1] a 19 [ 1] c 4[ 1] a 12 [ 1] a 20 [ 1] a 5[ 1] c 13 [ 1] a 6[ 1] d 14 [... 14 [ 1] b 7[ 1] b 15 [ 1] c 8[ 1] c 16 [ 1] c 3[ 1] a 11 [ 1] c 19 [ 1] a 4[ 1] b 12 [ 1] b 20 [ 1] d 5[ 1] b 13 [ 1] d 6[ 1] c 14 [ 1] d 7[ 1] d 15 [ 1] a 8[ 1] a 16 [ 1] a 3[ 1] a 11 [ 1] c 19 [ 1] a 4[ 1] b 12 [ 1] b 20 [ 1] d 5[ 1] b 13 [ 1] d 6[ 1] c 14 [ 1] d 7[ 1] d 15 [ 1] a 8[ 1] a 16 [ 1] a 3[ 1] c 11 [ 1] c 19 [ 1] b 4[ 1] d 12 [ 1] d 20 [ 1] c 5[ 1] c 13 [ 1] c 6[ 1] b 14 [ 1] a 7[ 1] a 15 [ 1] c 8[ 1] c 16 [ 1] c... 18 [ 1] a ¤ Đáp án của đề thi: 625 1[ 1] c 2[ 1] a 9[ 1] c 10 [ 1] c 17 [ 1] b 18 [ 1] d ¤ Đáp án của đề thi: 624 1[ 1] b 2[ 1] a 9[ 1] a 10 [ 1] c 17 [ 1] c 18 [ 1] b ¤ Đáp án của đề thi: 623 1[ 1] d 2[ 1] c 9[ 1] a 10 [ 1] a 17 [ 1] a 18 [ 1] b ¤ Đáp án của đề thi: 622 1[ 1] a 2[ 1] a 9[ 1] c 10 [ 1] d 17 [ 1] a 18 [ 1] c ¤ Đáp án của đề thi: 6 21 1[ 1] d 2[ 1] c 9[ 1] a 10 [ 1] d 3[ 1] b 11 [ 1] a 19 [ 1] b 4[ 1] a 12 [... 9[ 1] c 10 [ 1] a 17 [ 1] b 18 [ 1] c ¤ Đáp án của đề thi: 630 1[ 1] b 2[ 1] b 9[ 1] c 10 [ 1] b 17 [ 1] d 18 [ 1] d ¤ Đáp án của đề thi: 629 1[ 1] c 2[ 1] d 9[ 1] c 10 [ 1] a 17 [ 1] d 18 [ 1] b ¤ Đáp án của đề thi: 628 1[ 1] c 2[ 1] d 9[ 1] c 10 [ 1] a 17 [ 1] d 18 [ 1] b ¤ Đáp án của đề thi: 627 1[ 1] c 2[ 1] a 9[ 1] c 10 [ 1] a 17 [ 1] c 18 [ 1] b ¤ Đáp án của đề thi: 626 1[ 1] a 2[ 1] a 9[ 1] c 10 [ 1] a 17 [ 1] c 18 [... 11 [ 1] a 19 [ 1] c 4[ 1] a 12 [ 1] b 20 [ 1] b 5[ 1] b 13 [ 1] d 6[ 1] c 14 [ 1] a 7[ 1] c 15 [ 1] b 8[ 1] c 16 [ 1] b 3[ 1] c 11 [ 1] b 19 [ 1] c 4[ 1] d 12 [ 1] d 20 [ 1] d 5[ 1] c 13 [ 1] c 6[ 1] b 14 [ 1] c 7[ 1] b 15 [ 1] a 8[ 1] a 16 [ 1] a 3[ 1] d 11 [ 1] a 4[ 1] d 12 [ 1] d 5[ 1] b 13 [ 1] c 6[ 1] d 14 [ 1] b 7[ 1] b 15 [ 1] d 8[ 1] b 16 [ 1] d 17 [ 1] b 18 [ 1] d 19 [ 1] a 20 [ 1] a ... hiện từ năm: a 19 88 b1990 c 19 85 d 19 91 4/ Liên bang cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được tồn tại trong khoảng thời gian a 19 22 -19 91 b 19 45 - 19 91 c 19 18 - 19 91 d 19 17 - 19 91 5/ Nền thống trị của Quốc dân đảng chính thức sụp đổ vào ngày a 1/ 10 /19 49 b 21 / 4 /19 49 c 23 /4 /19 49 d 24 /3 /19 49 6/ Nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa được thành lập ngày: a 1/ 11/ 1949 b 1/ 10 /19 48 c 1/ 10 /19 49 d 1/ 9 /19 49 7/ Cuộc cách... đổ 20 / Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Mĩ La Tinh sau chiến tranh thế giới II đòi hỏi giải quyết nhiệm vụ chính là: a dân tộc và dân chủ b dân chủ c phát triển kinh tế d dân tộc Đáp án của đề thi môn Sử 12 – 15 ” ¤ Đáp án của đề thi: 633 1[ 1] b 2[ 1] c 9[ 1] d 10 [ 1] c 17 [ 1] d 18 [ 1] b ¤ Đáp án của đề thi: 6 32 1[ 1] d 2[ 1] c 9[ 1] b 10 [ 1] c 17 [ 1] d 18 [ 1] c Đáp án của đề thi: 6 31 1[ 1] a 2[ 1] a... a Braxin và Mêhicô b Uruquay và Braxin c Panama và Braxin d Chi lê và Braxin - HẾT - SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN Lịch sử - LỚP 12 Ngày tháng năm 20 07 (Thời gian 15 phút - SỐ 1) HỌ TÊN .LỚP ĐỀ SỐ 6 31 (đề có 20 câu) 1/ Liên Xô phóng con tàu đưa người đầu tiên bay vào vũ trụ năm a 19 61b 19 60 c 19 62 d 19 59 2/ Iuri Gagarin là a người đầu tiên bay vào...TRƯỜNG THPT NAM SÁCH II KIỂM TRA MÔN Lịch sử - LỚP 12 Ngày tháng năm 20 07 (Thời gian 15 phút - SỐ 1) HỌ TÊN .LỚP ĐỀ SỐ 630 (đề có 20 câu) 1/ Khái niệm các nước Đông Âu để chỉ a các nước XHCN và TBCN ở phía Tây Liên Xô b các nước XHCN c vị trí địa lý phía đông châu Âu d các nước TBCN ở châu Âu 2/ Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập vào năm:a1950 b 19 49 c 19 48 d 19 51 3/ Chế . 11 [ 1] a 12 [ 1] b 13 [ 1] d 14 [ 1] a 15 [ 1] b 16 [ 1] b 17 [ 1] a 18 [ 1] b 19 [ 1] c 20 [ 1] b ¤ Đáp án của đề thi: 622 1[ 1] a 2[ 1] a 3[ 1] c 4[ 1] d 5[ 1] c 6[ 1] b 7[ 1] b 8[ 1] a 9[ 1] c 10 [ 1] d 11 [ 1] b 12 [. 12 [ 1] d 13 [ 1] c 14 [ 1] c 15 [ 1] a 16 [ 1] a 17 [ 1] a 18 [ 1] c 19 [ 1] c 20 [ 1] d ¤ Đáp án của đề thi: 6 21 1[ 1] d 2[ 1] c 3[ 1] d 4[ 1] d 5[ 1] b 6[ 1] d 7[ 1] b 8[ 1] b 9[ 1] a 10 [ 1] d 11 [ 1] a 12 [ 1] d 13 [. 1[ 1] c 2[ 1] d 3[ 1] a 4[ 1] b 5[ 1] b 6[ 1] c 7[ 1] d 8[ 1] a 9[ 1] c 10 [ 1] a 11 [ 1] c 12 [ 1] b 13 [ 1] d 14 [ 1] d 15 [ 1] a 16 [ 1] a 17 [ 1] d 18 [ 1] b 19 [ 1] a 20 [ 1] d ¤ Đáp án của đề thi: 628 1[ 1] c 2[
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn lịch sử khối 12 trường THPT nam sách 2 đề số 1, Đề thi học kì 1 môn lịch sử khối 12 trường THPT nam sách 2 đề số 1, Đề thi học kì 1 môn lịch sử khối 12 trường THPT nam sách 2 đề số 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay