Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng mai, thành phố Hà Nội

109 613 4

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,289 tài liệu

  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2015, 20:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM        ðÀO VĂN NAM ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ðẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ ðƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ðẤT, CHO THUÊ ðẤT TRÊN ðỊA BÀN QUẬN HOÀNG MAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mà SỐ : 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ðỖ THỊ TÁM HÀ NỘI - 2014 Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun vn Thc s Khoa hc Nụng nghip Page i LI CAM OAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và cha từng đợc ai công bố trong bất kì công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã đợc chỉ rõ nguồn gốc./. Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả lu Tác giả luTác giả lu Tác giả luận văn ận vănận văn ận văn Đào Văn Nam Đào Văn NamĐào Văn Nam Đào Văn Nam Hc vin Nụng nghip Vit Nam Lun vn Thc s Khoa hc Nụng nghip Page ii LI CM N Trong sut quỏ trỡnh hc tp v thc hin ti, tụi ó nhn c s giỳp , nhng ý kin úng gúp, ch bo quý bỏu ca cỏc thy giỏo, cụ giỏo trong Khoa Qun lý t ai, Hc vin Nụng nghip Vit Nam. cú c kt qu nghiờn cu ny, ngoi s c gng v n lc ca bn thõn, tụi cũn nhn c s hng dn chu ỏo, tn tỡnh ca TS. Th Tỏm l ngi hng dn trc tip tụi trong sut thi gian nghiờn cu ti v vit lun vn. Tụi cng nhn c s giỳp , to iu kin ca S Ti nguyờn v Mụi trng Thnh ph H Ni, phũng Ti nguyờn v Mụi Trng, phũng Thng kờ, Ban qun lý D ỏn, Trung tõm phỏt trin qu t, cỏc phũng ban v nhõn dõn cỏc phng ca qun Hong Mai, cỏc anh ch em v bn bố ng nghip, s ng viờn v to mi iu kin ca gia ỡnh v ngi thõn. Vi tm lũng bit n, tụi xin chõn thnh cm n mi s giỳp quý bỏu ú! Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Tác giả luận vănTác giả luận văn Tác giả luận văn Đào Văn Nam Đào Văn NamĐào Văn Nam Đào Văn Nam Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Danh mục các chữ viết tắt viii MỞ ĐẦU 1 1 Tính cấp thiết của đề tài 1 2 Mục tiêu nghiên cứu 2 3 Đối tượng nghiên cứu 2 4 Phạm vi nghiên cứu 2 Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 3 1.1 Cơ sở lý luận và tầm quan trọng của công tác quản lý đất đai và đất của tổ chức 3 1.1.1 Cơ sở lý luận 3 1.1.2 Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sử dụng đất của các tổ chức kinh tế 6 1.1.3 Cơ sở pháp lý của công tác giao đất, cho thuê đất cho tổ chức kinh tế 7 1.2 Tổng quan quản lý đất đai trong nước và ngoài nước 9 1.2.1 Ngoài nước 9 1.2.2 Trong nước 15 Chương 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.1 Nội dung nghiên cứu 41 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội quận Hoàng Mai 41 2.1.2 Tình hình quản lý và sử dụng đất của quận Hoàng Mai giai đoạn 2005 - 2013 41 2.1.3 Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn quận Hoàng Mai 41 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv 2.1.4 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai 41 2.2 Phương pháp nghiên cứu 42 2.2.1 Phương pháp điều tra số liệu thứ cấp 42 2.2.2 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp 42 2.2.3 Phương pháp thống kê, tổng hợp số liệu, tài liệu và phương pháp xử lý số liệu 42 2.2.4 Phương pháp phân tích, so sánh 43 Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 44 3.1.2 Các nguồn tài nguyên 46 3.1.3 Thực trạng cảnh quan, môi trường 49 3.1.4 Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, tài nguyên và cảnh quan môi trường 49 3.1.5 Điều kiện kinh tế - xã hội 50 3.2 Hiện trạng SDĐ tại quận Hoàng Mai 57 3.2.1 Tình hình quản lý đất đai 57 3.2.2 Hiện trạng SDĐ và biến động các loại đất 61 3.2.3 Phân tích, đánh giá biến động các loại đất 65 3.3 Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất đai của các tổ chức kinh tế trên địa bàn quận Hoàng Mai 69 3.3.1 Hiện trạng các tổ chức kinh tế trên địa bàn quận Hoàng Mai 69 3.3.2 Thực trạng quản lý sử dụng đất đối với các tổ chức kinh tế trên địa bàn quận Hoàng Mai 70 3.4 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn quận Hoàng Mai 91 3.4.1 Giải pháp về chính sách pháp luật 91 3.4.2 Giải pháp về kinh tế 93 3.4.3 Giải pháp về khoa học công nghệ 94 3.4.4 Các giải pháp khác 94 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 97 Kết luận 97 Kiến nghị 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 1.1 Hiện trạng sử dụng đất cả nước năm 2012 30 1.2 Hiện trạng sử dụng đất phân theo vùng 31 1.3 Hiện trạng diện tích theo các đối tượng sử dụng đất 32 3.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân qua các năm quận Hoàng Mai 51 3.2 Cơ cấu kinh tế qua các năm quận Hoàng Mai 51 3.3 Hiện trạng SDĐ quận Hoàng Mai - TP Hà Nội năm 2013 63 3.4 Biến động đất đai quận Hoàng Mai giai đoạn 2000 - 2013 66 3.5 Số lượng các loại hình tổ chức kinh tế trên địa bàn quận Hoàng Mai 70 3.6 Bảng hiện trạng sử dụng đất của các tổ chức theo mục đích sử dụng đất 72 3.7 Diện sử dụng đất của các tổ chức kinh tế 74 3.8 Tình hình sử dụng đất sai mục đích đất được giao của các tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất, cho thuê đất 76 3.9 Tình trạng tự chia đất làm nhà ở của các tổ chức kinh tế trên địa bàn quận Hoàng Mai 78 3.10 Tình hình cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng trái pháp luật diện tích đất được giao, được thuê của các tổ chức 80 3.11 Tình trạng đất chưa sử dụng của các tổ chức kinh tế sau 12 tháng 82 3.12 Tình trạng đất chưa sử dụng của các tổ chức kinh tế sau 24 tháng 83 3.13 Các tổ chức kinh tế hết hạn hợp đồng thuê đất 84 3.14 Tình trạng đất bị lấn chiếm và tranh chấp diện tích đất của các tổ chức kinh tế 85 3.15 Tình hình vi phạm của các tổ chức kinh tế được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai 87 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang 1.1 Cơ cấu các loại đất chính năm 2012 trên cả nước 30 1.2 Hiện trạng sử dụng đất phân theo vùng trên cả nước 32 1.3 Cơ cấu sử dụng đất theo đối tượng sử dụng đất trên cả nước 33 3.1 Bản đồ hành chính quận Hoàng Mai 44 3.2 Sử dụng sai mục đích của công ty TNHH Khanh Anh Trang Hà Nội tại phường Trần Phú quận Hoàng Mai 77 3.3 Diện tích Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng tự ý xây dựng làm nhà ở 79 3.4 Công ty cổ phần kim khí Hà Nội (địa chỉ: 75 Nguyễn Tam Trinh, phường Mai Động) chậm triển khai Dự án, tự ý xây dựng nhà ở 79 3.5 Công ty TNHH MTV Hanel, địa chỉ: số 60, Nguyễn Đức Cảnh (không số, không bảng hiệu công ty) hiện đang cho Công ty khác thuê làm bãi trông giữ ô tô ngày, đêm 80 3.6 Diện tích công ty Metro Cash& Carry Việt Nam bị lấn chiếm 2.462 m 2 nằm ngoài hàng rào công ty Metro đang quản lý 86 3.7 Diện tích phía sau công ty Cty Kinh doanh nước sạch Hà Nội bị lấn chiếm, xây nhà tạm cấp 4 86 3.8 Tình hình vi phạm của các TCKT 88 3.9 Tình hình đất chưa sử dụng của các TCKT 88 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Chữ viết ñầy ñủ 1 CNH và ĐTH Công nghiệp hóa và đô thị hóa 2 CLB Câu lạc bộ 3 HTX Hợp tác xã 4 KCN Khu công nghiệp 5 KT - XH Kinh tế - xã hội 6 LVH Làng văn hóa 7 NVH Nhà văn hóa 8 TC Tổ chức 9 TCKT Tổ chức kinh tế 10 TNMT Tài nguyên môi trường 11 TTCN Tiểu thủ công nghiệp 12 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 13 UBND Uỷ ban nhân dân Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 1 MỞ ðẦU 1. Tính cấp thiết của ñề tài Đất đai là nguồn tài nguyên đặc biệt và có hạn, mọi hoạt động của con người đều trực tiếp hoặc gián tiếp gắn bó với đất đai. Tổng diện tích đất tự nhiên của một phạm vi lãnh thổ nhất định là không đổi. Nhưng khi sản xuất phát triển, dân số tăng, quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ nhanh thì nhu cầu của con người đối với đất đai cũng ngày càng gia tăng. Có nghĩa cung là cố định, cầu thì luôn có xu hướng tăng. Điều này dẫn đến những mâu thuẫn gay gắt giữa những người sử dụng đất và giữa các mục đích sử dụng đất khác nhau. Vì vậy để sử dụng đất có hiệu quả và bền vững, quản lý đất đai được đặt ra như một nhu cầu cấp bách và cần thiết. Việc quản lý nhằm kết hợp hiệu quả giữa sở hữu và sử dụng đất trong điều kiện hệ thống pháp luật nước ta quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và Nhà nước thống nhất quản lý về đất đai. Mặt khác, quản lý đất đai còn có vai trò quan trọng trong việc kết hợp hài hòa các nhóm lợi ích của Nhà nước, tập thể và cá nhân nhằm hướng tới mục tiêu phát triển. Công tác quản lý đất đai dựa trên nguyên tắc quan trọng nhất là sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững. Do đó quản lý, sử dụng đất đai là một trong những hoạt động quan trọng nhất của công tác quản lý hành chính Nhà nước nói chung và quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế nói riêng. Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn khách quan, từ năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 về việc kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đến ngày 01 tháng 4 năm 2008. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đối với nguồn tài nguyên đặc biệt quan trọng về đất đai nói chung và diện tích đất đã giao cho các tổ chức quản lý sử dụng nói riêng. Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả kiểm kê quỹ đất năm 2013 của các tổ chức đang quản lý, sử dụng được Nhà nước giao đất cho thuê [...]... “ðánh giá tình hình qu n lý và s d ng ñ t c a các t ch c kinh t ñư c nhà nư c giao ñ t, cho thuê ñ t trên ñ a bàn qu n Hoàng Mai, thành ph Hà N i” nh m góp ph n nâng cao hi u qu qu n lý, s d ng ñ t là r t c n thi t nh m n m ch c, qu n lý ch t qu ñ t c a Nhà nư c 2 M c tiêu nghiên c u - ðánh giá th c tr ng công tác qu n lý và s d ng ñ t c a các t ch c kinh t trên ñ a bàn qu n Hoàng Mai, Thành ph Hà N... n lý và s d ng ñ t c a các t ch c kinh t 3 ð i tư ng nghiên c u - Qu ñ t c a 445 t ch c kinh t ñư c Nhà nư c giao ñ t, cho thuê ñ t trên ñ a bàn qu n Hoàng Mai, Thành ph Hà N i - Các t ch c kinh t ñóng trên ñ a bàn Qu n Hoàng Mai, thành ph Hà N i - Các văn b n pháp lý liên quan ñ n công tác giao ñ t, cho thuê ñ t ñ i v i t ch c kinh t 4 Ph m vi nghiên c u - Ph m vi không gian: ð tài ti n hành trên. .. n lý, s d ng c a các t ch c ñư c Nhà nư c giao ñ t, cho thuê ñ t 9 v i m c tiêu t ng h p và ñánh giá th c tr ng vi c qu n lý, s d ng qu ñ t ñư c nhà nư c giao ñ t, cho thuê ñ t Qua k t qu th c hi n Ch th 31/2007/CT-TTg có m t s v n ñ chung nh t còn t n t i trong vi c s d ng ñ t c a các t ch c sau khi ñư c Nhà nư c giao, cho thuê như sau: S d ng không ñúng m c ñích ñư c giao, ñư c thuê; cho mư n, cho. .. vi c Nhà nư c cho thuê ñ t theo hai hình th c cho thuê thu ti n s d ng ñ t hàng năm ho c cho thuê thu ti n s d ng ñ t m t l n cho c th i gian thuê M t trong ñ i tư ng ñư c cho thuê ñ t là các t ch c g m: UBND xã, cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c xã h i, t ch c chính tr xã h i, t ch c chính tr xã hôi ngh nghi p, t ch c s nghi p công, t ch c kinh t và t ch c ngo i giao + Nhà nư c cho thuê ñ... Tiên, Vi t Nam và Cu Ba ch t n t i duy nh t m t hình th c s h u v ñ t ñai là s h u Nhà nư c (hay s h u toàn dân) và các nư c này vi c giao ñ t cho ngư i s d ng ñ t thông qua 3 hình th c như: giao ñ t có thu ti n s d ng ñ t, giao ñ t không thu ti n s d ng ñ t và cho thuê ñ t Tuy nhiên, ph thu c vào chính sách qu n lý ñ t ñai và t c ñ phát tri n kinh t mà l a ch n các lo i hình th c trên cho phù h p 1.2.1.1... phân theo các lo i: giao ñ t không thu ti n s d ng ñ t; giao ñ t có thu ti n s d ng ñ t, cho thuê ñ t Trong ñó các lo i hình t ch c s d ng ñ t ñư c phân lo i thành: T ch c s d ng ñ t, qu n lý ñ t (còn g i là ñ i tư ng s d ng, qu n lý ñ t) là t ch c ñư c Nhà nư c giao ñ t, cho thuê ñ t ñ s d ng ho c ñư c Nhà nư c công nh n quy n s d ng ñ t ñ i v i ñ t ñang s d ng, ñư c Nhà nư c giao ñ t ñ qu n lý, quy... chính Nhà nư c nói chung và qu n lý, s d ng ñ t c a các t ch c nói riêng 1.1.3 Cơ s pháp lý c a công tác giao ñ t, cho thuê ñ t cho t ch c kinh t T th p niên 80 tr l i ñây, n n kinh t nư c ta ñã có nh ng chuy n bi n ñáng k N n kinh t t cung, t c p ñã d n chuy n sang n n kinh t hàng hóa nhi u thành ph n v i ñ nh hư ng xã h i ch nghĩa Kinh t ngày càng phát tri n d n ñ n s ña d ng hóa các thành ph n kinh. .. giao ñ t cho các ñ i tư ng s d ng ñ t có 2 hình th c giao ñ t có thu ti n s d ng ñ t và giao ñ t H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi p Page 19 không thu ti n s d ng ñ t Hình th c cho thuê ñ t g m cho thuê ñ t tr ti n m t l n cho c th i gian thuê và thuê ñ t tr ti n hàng năm Trong th c t hi n nay m t ph n không nh di n tích ñ t trên ñã b các t ch c s d ng vào các m c ñích... ni m liên quan ñ n các t ch c qu n lý, s d ng ñ t ñư c hi u như sau: Nhà nư c giao ñ t là vi c Nhà nư c trao quy n s d ng ñ t ñai b ng quy t ñ nh hành chính cho ñ i tư ng có nhu c u s d ng ñ t Nhà nư c cho thuê ñ t là vi c Nhà nư c trao quy n s d ng ñ t b ng h p ñ ng cho ñ i tư ng có nhu c u s d ng ñ t Nhà nư c công nh n quy n s d ng ñ t ñ i v i ngư i ñang s d ng n ñ nh là vi c Nhà nư c c p gi y ch... nhiên và tình hình kinh t , xã h i t i ñ a phương - Trong lu t và quy ñ nh c a chính ph v qu n lý ñ t ñai có quy ñ nh rõ và tách b ch n i dung giám sát qu n lý ñ t ñai và ki m tra vi c s d ng ñ t, g n v i các quy ñ nh v ch tài x lý ñã b o ñ m vi c qu n lý ñư c tăng cư ng trách nhi m và h n ch nh ng sai ph m phát sinh v qu n lý ñ t ñai trong các cơ quan nhà nư c, ñ ng th i có căn c x lý tri t ñ ñ i v i các . kinh tế được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. - Các tổ chức kinh tế đóng trên địa bàn Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. - Các văn bản pháp lý. Tình hình sử dụng đất sai mục đích đất được giao của các tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất, cho thuê đất 76 3.9 Tình trạng tự chia đất làm nhà ở của các tổ chức kinh tế trên địa bàn quận. loại thành: Tổ chức sử dụng đất, quản lý đất (còn gọi là đối tượng sử dụng, quản lý đất) là tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng hoặc được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng mai, thành phố Hà Nội, Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng mai, thành phố Hà Nội, Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của các tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận Hoàng mai, thành phố Hà Nội, Chương 1. Tổng quan nghiên cứu, Chương 2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3.Kết quả nghiên cứu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay