Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định.

83 477 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,285 tài liệu

  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2015, 18:02

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÙI THỊ LIỀN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHĨA THỊNH, HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Khoa : KT & PTNT Khóa học : 2010 - 2014 Giảng viên hướng dẫn : ThS. Vũ Thị Hiền Thái Nguyên, năm 2014 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BQT BVTV CN-TTCN CNH-HĐH CLĐ DT GTSX ĐVT HĐND KT-XH KH-KT KHHGĐ LĐNN BQ LĐPNN BQ NN PTBQ NTTS PNN TM-DV UBND VAC VH-TT : Ban quản trị : Bảo vệ thực vật : Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa : Công lao động : Diện tích : Giá trị sản xuất : Đơn vị tính : Hội đồng nhân dân : Kinh tế-xã hội : khoa học kỹ thuật : Kế hoạch hóa gia đình : Lao động nông nghiệp bình quân : Lao động phi nông nghiệp bình quân : Nông nghiệp : Phát triển bình quân : Nuôi trồng thủy sản : Phi nông nghiệp : Thương mại dịch vụ : Ủy ban nhân dân : Vườn ao chuồng : Văn hóa thông tin MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2 2.1 Mục tiêu chung 2 2.2 Mục tiêu cụ thể 2 3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài 2 3.1 Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học 2 3.2 Ý nghĩa thực tiễn 3 4. Đóng góp mới của luận văn 3 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 4 1.1. Cơ sở lý luận 4 1.1.1 Khái niệm liên quan 4 1.1.2. Phân loại hạng đất 6 1.1.3 Vai trò của đất nông nghiệp 7 1.1.4 Những nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng đất nông nghiệp 8 1.1.5 Nguyên tắc sử dụng và quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 9 1.1.6 Sự cần thiết sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả và bền vững 12 1.2 Cơ sở thực tiễn 14 1.2.1 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp thế giới 14 1.2.2 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp Việt Nam 15 Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 2.1 Đối tượng nghiên cứu 17 2.2 Phạm vi nghiên cứu 17 2.3 Nội dung nghiên cứu 17 2.4 Phương pháp nghiên cứu 17 2.4.1 Phương pháp thu thập thông tin 17 2.4.2 Phương pháp phân tích xử lý thông tin số liệu 18 2.4.3 Phương pháp phân tích SWOT 18 2.4.4 Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu của đề tài 19 2.4.5 Câu hỏi nghiên cứu 21 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 23 3.1 Đặc điểm về địa bàn nghiên cứu 23 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 23 3.1.2 Điều kiện, kinh tế, xã hội, văn hóa 26 3.1.3 Đánh giá chung về đặc điểm địa bàn nghiên cứu có tác động đến yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa 36 3.2 Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Nghĩa Thịnh 37 3.2.1 Tình hình sử dụng đất nông nghiệp của xã Nghĩa Thịnh 37 3.2.2 Tình hình quản lý đất trên địa bàn xã 41 3.2.3 Biến động diện tích năng suất một số cây trồng chính trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh năm 2011-2013 41 3.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của các hộ điều tra trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh 45 3.3.1 Thực trạng sử dụng đất của các hộ điều tra 45 3.3.2 Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của các hộ điều tra 50 3.4 Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh 56 3.4.1 Những vấn đề còn tồn tại trong việc sử dụng đất nông nghiệp tại xã Nghĩa Thịnh 56 3.4.2 Phân tích SWOT cho từng loại mô hình sử dụng đất nông nghiệp trên xã 59 Chương 4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHĨA THỊNH 62 4.1 Quan điểm về sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp 62 4.1.1 Quan điểm về sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp 62 4.1.2 Phương hướng sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả 62 4.2 Tiềm năng đất đai để phát triển 63 4.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh 64 4.3.1 Giải pháp về chính sách 64 4.3.2 Giải pháp về nguồn nhân lực và về nguồn vốn đầu tư 64 4.3.3 Giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai 65 4.3.4 Giải pháp về bảo vệ môi trường 66 4.3.5 Giải pháp về khao học công nghệ 66 4.3.6 Giải pháp về cơ sở hạ tầng 67 4.3.7 Nhóm giải pháp về thị trường 67 4.3.8 Nhóm giải pháp về cải tạo đất 68 4.3.9 Một số mô hình đất đai có triển vọng 69 4.4 Kiến nghị 71 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 3.1: Tình hình chăn nuôi của xã Nghĩa Thịnh qua 3 năm từ 2011- 2013 27 Bảng 3.2: Thực trạng phát triển kinh tế xã của xã giai đoạn từ 2011-2013 30 Bảng 3.3: Tình hình dân số và lao động 32 Bảng 3.4: Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh 39 Bảng 3.5: Biến động diện tích,năng suất một số giống cây trồng 43 Bảng 3.6: Tình hình nhân khẩu và lao động của các hộ điều tra trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh 45 Bảng 3.7:Tình hình sử dụng đất nông nghiệp của các hộ điều tra 49 Bảng 3.8: Chi phí cho một số giống cây trồng chủ yếu trên 1 sào/vụ đất nông nghiệp của các hộ nghiên cứu năm 2013 51 Bảng 3.9: Hiệu quả kinh tế của loại hình sử dụng chính của các hộ điều tra trên địa bàn xã 53 Bảng 3.10: Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng đất sản xuất nông nghiệp giữa các thôn điều tra 55 DANH MỤC HÌNH Trang Hình 3.1: Thực trạng lao động của xã qua 3 năm từ 2011 đến 2013 33 Hình 3.2: Biểu đồ cơ cấu diện tích đất nông nghiệp của xã Nghĩa Thịnh năm 2013 40 Hình 3.3: Tình hình sử dụng đất nông nghiệp của các hộ điều tra năm 2014 50 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Đất đai là nền tảng để định cư và tổ chức các hoạt động xã hội, nó không chỉ là đối tượng lao động mà còn là tư liệu sản xuất không thể thay thế được, đặc biệt là đối tượng sản xuất nông nghiệp. Đất là cơ sở của nông nghiệp, là yếu tố đầu vào tác động mạnh mẽ đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng là môi trường duy nhất để sản xuất ra lương thực, thực phẩm nuôi sống con người. Việc sử dụng đất có hiệu quả và bền vững đang trở thành vấn đề cấp thiết với mỗi quốc gia nhằm duy trì sức sản xuất của đất đai cho hiện tại và tương lai. Xã hội phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo những đòi hỏi ngày càng tăng về lương thực, thực phẩm, chỗ ở cũng như các nhu cầu về văn hóa, xã hội. Con người đã tìm mọi cách để khai thác đất đai nhằm thỏa mãn những nhu cầu ngày càng tăng đó. Như vậy đất đai, đặc biệt là đất nông nghiệp có hạn về diện tích nhưng lại có nguy cơ bị suy thoái dưới tác động của tự nhiên và sự thiếu ý thức của con người trong quá trình sản xuất. Đó còn chưa kể đến sự suy giảm về diện tích đất nông nghiệp do quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, trong khi khả năng khai hoang đất mới lại rất hạn chế. Do vậy, việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp từ đó lựa chọn các loại hình sử dụng đất có hiệu quả để sử dụng hợp lý theo quan điểm sinh thái và phát triển bền vững đang trở thành vấn đề mang tính chất toàn cầu đang được các nhà khoa học trên thế giới quan tâm. Đối với một nước có nền nông nghiệp như Việt Nam, nghiên cứu, đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Xã Nghĩa Thịnh - huyện Nghĩa Hưng- Tỉnh Nam Định là một xã vùng đồng bằng của tỉnh. Nền kinh tế của xã chủ yếu dựa vào phát triển sản xuất nông nghiệp do đất đai có độ phì nhiêu còn thấp hiệu quả sản xuất không cao nên để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về lương thực, thực phẩm, đồng thời góp phần làm tăng thu nhập dân, thâm canh trên một đơn vị diện tích được coi là biện pháp hữu hiệu nhất. Tuy nhiên thâm canh không hợp lý nhiều khi lại làm tăng nhanh mức độ ô nhiễm môi 2 trường, đất, nước, không khí làm giảm nhanh mức sản xuất của đất. Vì vậy, trong quá trình khai thác và sử dụng của người dân sẽ không tránh khỏi tình trạng sử dụng đất có không hợp lý và hiệu quả sử dụng đất mang lại không cao. Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề này em lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định”. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh để thấy được những kết quả, hạn chế và tồn tại trong sử dụng đất nông nghiệp để từ đó đề xuất một số định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả bền vững. 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa được cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. - Đánh giá một số đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Nghĩa Thịnh. - Mô tả được thực trạng khai thác và sử dụng tài nguyên đất nói chung và đất nông nghiệp nói riêng trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh. - Phân tích được hiệu quả kinh tế của một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh. - Xác định được những tồn tại, hạn chế trong vấn đề sử dụng đất nông nghiệp, nguyên nhân của những tồn tại đó. - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh. 3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu đề tài 3.1 Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học - Thông qua nghiên cứu thực hiện đề tài giúp cho sinh viên nâng cao năng lực nghiên cứu cũng như rèn luyện kỹ năng của mình, vận dụng những kiến thức đã 3 tiếp thu trong nhà trường cũng như kiến thức thực tế cho sinh viên trong quá trình thực tập tại cơ sở nâng cao khả năng tiếp cận, thu thập và xử lý thông tin trong quá trình làm đề tài đồng thời bổ sung những kiến thức còn thiếu và kỹ năng tiếp cận các phương pháp nghiên cứu cho bản thân. - Đây là cơ hội cho sinh viên thực hành khảo sát thực tế, áp dụng kiến thức vào thực tiễn có cơ hội gặp gỡ trao đổi kiến thức với những người có kinh nghiệm và người dân địa phương. 3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Kết quả báo cáo là cơ sở quan trọng cho những nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý địa phương, đưa ra những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp qua đó góp phần thực hiện thành công của quá trình quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dụng nông thôn mới hiện nay tại địa phương. - Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở giúp cho xã Nghĩa Thịnh có những định hướng, giải pháp phát triển phù hợp khai thác tốt điều kiện của địa phương. 4. Đóng góp mới của luận văn - Đã gắn hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp với vấn đề an ninh lương thực và phát triển bền vững trong bối cảnh khí hậu biến đổi. Củng cố quan điểm mới về vai trò của đất nông nghiệp tại vùng đồng bằng trong việc đảm bảo an ninh lương thực, chống thoái hóa đất, duy trì nguồn nước, điều hòa khí hậu và giảm nhẹ thiên tai. - Đã đưa ra khái niệm về “đất”, “vai trò của đất nông nghiệp”, “nguyên tắc sử dụng và quan điểm sử dụng đất nông nghiệp” sử dụng để phục vụ cho nghiên cứu. - Luận văn là nghiên cứu đầu tiên về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định có sự kết hợp giữa các phương pháp nghiên cứu. - Luận văn đã luận giải nguyên nhân của thực trạng sử dụng đất nông nghiệp để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp đề xuất được hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sử dụng đất nông nghiệp trong bối cảnh nền nông nghiệp đang phải đối mặt với nhiều thách thức. [...]... hiện năm 2013 2.3 Nội dung nghiên cứu - Một số đặc điểm về điều kiện tự nhiên, KT-XH của xã Nghĩa Thịnh - Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Nghĩa Thịnh - Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh - Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh 2.4 Phương pháp nghiên cứu 2.4.1 Phương pháp thu thập thông tin... sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả Tránh tình trạng sử dụng đất thiếu hợp lý và lãng phí nguồn đất, gây tổn hại đến tài nguyên đất 2.4.5 Câu hỏi nghiên cứu - Tình hình quản lý đất và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh diễn ra như thế nào? 22 - Các phương thức sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh đã đạt hiệu quả kinh tế gì? - Biện pháp cụ thể nào có thể nâng cao hiệu quả. .. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu - Nghiên cứu hiệu quả của một số loại hình sử dụng đất nông nghiệp của xã Nghĩa Thịnh - Nghiên cứu các yếu tố tự nhiên, kinh tế, xã hội tác động đến quá trình sử dụng đất nông nghiệp của xã 2.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Đề tài được thực hiện trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định - Thời gian: Số liệu... thức sử dụng đất nông nghiệp - Nên áp dụng quy mô sử dụng đất nông nghiệp nào thì đạt hiệu quả kinh tế? 23 Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Đặc điểm về địa bàn nghiên cứu 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 3.1.1.1 Vị trí địa lý Nghĩa Thịnh là xã nằm ở phía Tây Bắc huyện Nghĩa Hưng, cách trung tâm huyện khoảng 15 km và cách TP Nam Định 18km Về địa giới hành chính như sau: - Phía Bắc giáp xã Nghĩa. .. 1.1.5 Nguyên tắc sử dụng và quan điểm sử dụng đất nông nghiệp 1.1.5.1 Nguyên tắc sử dụng đất Trong quá trình sử dụng đất nông nghiệp con người nhằm mục đích khai thác có hiệu quả phục vụ lợi ích cho mình Bởi vậy, sử dụng đất có hiệu quả mới mang lại các sản phẩm phục vụ trực tiếp cho con người cũng như cho quá trình tái sản 10 xuất các giai đoạn sau Hiệu quả kinh tế sử dụng đất nông nghiệp biểu hiện... Còn theo luật đất đai năm 5 2003 đất nông nghiệp bao gồm đất sản xuất nông nghiệp (đất trồng lúa, đất đồng cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây hàng năm khác), đất lâm nghiệp (đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng) , đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác theo quy đinh của Chính Phủ” [10] Tại Việt Nam, đất nông nghiệp được định nghĩa là đất sử dụng vào mục đích... giá hiệu quả xã hội và môi trường của từng giải pháp 21 b, Hiệu quả xã hội Các chỉ tiêu hiệu quả xã hội bao gồm: - Mức thu hút lao động: Nhu cầu sử dụng lao động, tạo việc làm của kiểu sử dụng đất, - Hiệu quả của đồng vốn đầu tư vào sản xuất, c, Hiệu quả môi trường Hiệu quả môi trường được thể hiện ở chỗ: Loại hình sử dụng đất phải bảo vệ được độ màu mỡ của đất đai, ngăn chặn được sự suy thoái đất, ... phương pháp điều tra + Chọn điểm điều tra: Đề tài chọn xã Nghĩa Thịnh làm đề bàn nghiên cứu và thôn Thượng Kỳ, thôn Hải Lạng, thôn Hạ Kỳ là địa điểm nghiên cứu Vì gần như toàn bộ diện tích của những thôn này sử dụng chủ yếu cho nông nghiệp + Chọn mẫu điều tra: Trên địa bàn xã có 13 thôn trong đó chọn 3 thôn làm đối tượng nghiên cứu Đây là những thôn có số lượng hộ sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp cao. .. gian, hình thành hiệu quả kinh tế, không gian sử dụng đất - Phân phối hợp lý cơ cấu đất đai, trên diện tích đất đai được sử dụng, hình thành cơ cấu kinh tế sử dụng đất - Quy mô sử dụng đất, cần có sự tập chung thích hợp, hình thành quy mô sư dụng đất - Giữ mật độ sử dụng đất đai thích hợp, hình thành việc sử dụng đất đai một cách kinh tế, tập chung, thâm canh, [4] - Thực hiện đánh giá đất đai theo số... hạn sử dụng đất theo quy định của luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan Đất đai cần được sử dụng đầy đủ và hợp lý: Có nghĩa là đất đai cần được sử dụng hết và mọi diện tích đất đai đều được bố trí sử dụng phù hợp với đặc điểm kinh tế- kỹ thuật của từng loại đất để vừa nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi giữa giữ gìn và bảo vệ độ phì của đất Đất đai cần được sử dụng có hiệu quả . dụng đất nông nghiệp trên xã 59 Chương 4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHĨA THỊNH 62 4.1 Quan điểm về sử dụng hiệu quả đất nông. Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định . 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2.1 Mục tiêu chung Nghiên. HỌC NÔNG LÂM BÙI THỊ LIỀN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHĨA THỊNH, HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định., Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định., Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay