Hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt của các hộ nông dân phường Hợp Minh - Thành phố Yên Bái.

84 375 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,289 tài liệu

  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2015, 18:02

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG VIỆT THẮNG Tên đề tài: HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI LỢN THỊT CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN PHƯỜNG HỢ P MINH - THÀNH PHỐ YÊN BÁI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Khoa : KT & PTNN Khoá học : 2009 – 2014 Thái Nguyên, năm 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG VIỆT THẮNG Tên đề tài: HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI LỢN THỊT CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN PHƯỜNG HỢ P MINH - THÀNH PHỐ YÊN BÁI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Lớp : K41 - KTNN Khoa : KT & PTNN Khoá học : 2009 – 2014 Giảng viên hướng dẫn: CN. Đỗ Trung Hiếu Thái Nguyên, năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài đánh giá: “Hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt của các hộ nông dân phường Hợp Minh - Thành phố Yên Bái ” là đề tài nghiên cứu của cá nhân tôi. Đề tài hoàn toàn trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Các thông tin sử dụng trong đề tài đã được chỉ rõ nguồn gốc, các tài liệu tham khảo được trích dẫn đầy đủ, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện khóa luận này đã được cảm ơn. Tác giả đề tài Đặng Việt Thắng LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập nghiên cứu cũng như trong quá trình thực hiện đề tài, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, chỉ đạo nhiệt tình từ phía các thầy cô giáo, sự giúp đỡ tận tình của cán bộ nhân viên phường Hợp Minh. Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khoa KT và PTNT , các thầy cô giáo trong trường đã truyền đạt cho tôi những kiến thức bổ ích trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường. Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo CN.Đỗ Trung Hiếu. Đã nhiệt tình hướng dẫn tôi trong quá trình thực hiện đề tài. Xin cảm ơn UBND phường Hợp Minh và các hộ nông dân trong xóm đã tạo điều kiện cho thuận lợi cho tôi trong quá trình điều tra thu thập số liệu và cung cấp các thông tin bổ ích để đề tài hoàn thành. Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè cùng những người động viên tôi trong suốt quá trình thực tập nghiên cứu cũng như trong thời gian thực hiện đề tài. Thái Nguyên, ngày 4 tháng 5 năm 2014 Sinh viên Đặng Việt Thắng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT HQKT : Hiệu quả kinh tế PTNT : Phát triển nông thôn GTSX : Giá trị sản xuất XDCB : Xây dựng cơ bản BQ : Bình quân TN : Thương nghiệp VT : Vận tải QMN : Quy mô nhỏ QMV : Quy mô vừa QML : Quy mô lớn CNLT : Chăn nuôi lợn thịt KTN : Kinh tế học CNH : Công nghiệp hóa MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2 Mục tiêu nghiên cứu 2 2.1 Mục tiêu chung 2 2.2 Mục tiêu cụ thể 2 3. Ý nghĩa của đề tài 3 3.1 Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học 3 3.2 Ý nghĩa thực tiễn 3 4. Đóng góp mới của đề tài 3 5. Bố cục đề tài 3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN THỰC TIỄN 4 1.1. Cơ sở lý luận 4 1.1.1. Các khái niệm 4 1.1.2. Phương pháp chung xác định HQKT chăn nuôi lươn thịt trong các nông hộ 12 1.1.3. Đặc điểm kinh tế kĩ thuật chăn nuôi lợn thịt trong nông hộ. 13 1.1.4. Vai trò của việc phát triển chăn nuôi lợn thịt 13 1.1.5. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt trong nông hộ. 14 1.2. Cơ sở thực tiễn 17 1.2.1. Tổng quan tài liệu về chăn nuôi lợn thịt của các nước trên thế giới 17 1.2.2. Tình hình chăn nuôi lợn thịt ở Việt Nam 20 1.2.3. Những bài học kinh nghiệm về phát triển chăn nuôi lợn thịt 21 1.2.4. Một số chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vấn đề chăn nuôi lợn thịt 22 1.3. Một số nghiên cứu về hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt 23 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.1. Đối tượng nghiên cứu 25 2.2. Phạm vi nghiên cứu 25 2.3. Câu hỏi nghiên cứu 25 2.4. Phương pháp nghiên cứu 25 2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu 25 2.4.2. Phương pháp tổng hợp thông tin 27 2.4.3. Phương pháp phân tích thông tin 28 2.5. Hệ thống các chỉ tiêu dùng trong đề tài nghiên cứu 29 2.5.1. Chỉ tiêu phản ánh các yếu tố sản xuất của hộ 29 2.5.2. Chỉ tiêu phản ánh quy mô chăn nuôi 29 2.5.3. Chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả 29 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31 3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 31 3.1.1. Điều kiện tự nhiên. 31 3.1.2. Đặc điểm đất đai 32 3.1.3 Thủy lợi, nguồn nước 33 3.1.4. Điều kiện kinh tế phường hội 34 3.2. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn phường (2011-2013) 37 3.2.1. Tình hình chăn nuôi của phường 37 3.2.2 Kết quả chăn nuôi lợn thịt tại phường 39 3.2.3. Kết quả và hiệu quả chăn nuôi lợn thịt tại hộ điều tra 40 3.2.4. Thị trường tiêu thụ thịt lợn của các hộ điều tra 53 3.2.5. Chủ hộ và các yếu tố ảnh hưởng tới kết quả và hiệu quả chăn nuôi lợn thịt 55 3.2.6. Ảnh hưởng của dịch bệnh trong chăn nuôi lợn thịt 59 3.2.7. Phương thức xác định giá bán của các hộ điều tra 60 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG CHĂN NUÔI LỢN 61 4.1. Một số định hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn thịt 61 4.1.1. Định hướng chung về phát triển chăn nuôi lợn thịt của phường Hợp Minh 61 4.1.2. Căn cứ để đưa ra giải pháp 61 4.1.3. Các giải pháp chính 62 4.2. Kiến nghị 65 PHẦN KẾT LUẬN 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Sản lượng thịt lợn của 10 nước sản xuất nhiều nhất trên thế giới qua 4 năm (2009 - 2012) 17 Bảng 1.2.Tình hình xuất - nhập khẩu thịt lợn của 1 số nước chính trên thế giới 19 Bảng 1. 3. Số lượng lợn thịt phân theo địa phương 20 Bảng 2.1: Số lượng các hộ dân phân bố theo quy mô chăn nuôi 27 Bảng 3.1 : Các yếu tố khí hậu thuỷ văn của khu vực nghiên cứu năm 2013 32 Bảng 3.2: Tình hình sử dụng đất phường Hợp Minh năm 2013 33 Bảng 3.3: Cơ cấu kinh tế 36 Bảng 3.4: Giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản của phường Hợp Minh (2011-2013) 36 Bảng 3.5: Cơ cấu chăn nuôi của phường Hợp Minh ( 2011-2013) 38 Bảng 3.6: Kết quả chăn nuôi lợn thịt của phường qua 3 năm (2011-2013) 39 Bảng 3.7: Thông tin chung về hộ điều tra 42 Bảng 3.8 : Tình hình các yếu tố đầu vào trong chăn nuôi của các hộ điều tra 45 Bảng 3.9: Một số chỉ tiêu chung về chăn nuôi lợn thịt của các hộ điều tra xét theo quy mô 46 Bảng 3.10: Tình hình đầu tư chi phí của các hộ chăn nuôi lợn thịt xét theo quy mô (Tính bình quân cho 100kg thịt hơi) 48 Bảng 3.11: Kết quả và hiệu quả chăn nuôi lợn thịt ở các hộ điều tra theo quy mô chăn nuôi 50 Bảng 3.12: Kết quả và hiệu quả chăn nuôi lợn thịt ở các hộ điều tra theo quy mô chăn nuôi (Tính bình quân một hộ điều tra trong một năm ) 52 Bảng 3.13: Thị trường tiêu thụ thịt lợn 54 Bảng 3.14: Thông tin tuổi chủ hộ 55 Bảng 3.15: Thu thập ý kiến của chủ hộ về chăn nuôi lợn thịt 56 Bảng 3.16: Những thuận lợi, khó khăn trong chăn nuôi lợn thịt của các hộ điều tra 58 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Sơ đồ kênh tiêu thụ sản phẩm thịt lợn của các hộ điều tra tại phường Hợp Minh 55 Hình 4.1:Sơ đồ nguồn cung cấp giống 63 [...]... lợn thịt của các hộ nông dân phường Hợp Minh - Thành phố Yên Bái Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho các hộ chăn nuôi lợn thịt tại phường 2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh tế nói chung và hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn nói riêng - Đánh giá hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn thịt của các hộ nông dân tại phường Hợp. .. để tăng nhanh kết quả hữu ích đó hay tăng hiệu quả kinh tế Bản chất của hiệu quả kinh tế là thực hiện tối ưu giữa yếu tố đầu vào với đầu ra 11 1.1.1.6 Hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn thịt - Hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn thịt của hộ - Tình hình đầu tư chi phí của hộ trong chăn nuôi lợn thịt theo quy mô chăn nuôi và phương thức chăn nuôi - Hiệu quả sử dụng đồng vốn của hộ, tức là khi bỏ... trung vào các hộ chăn nuôi lợn thịt tại địa phương, các đầu mối thu mua Các vấn đề về kinh tế - kĩ thuật, tổ chức sản xuất gắn liền với quá trình sản xuất và hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt trong phường Hợp Minh – Thành phố Yên Bái 2.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu kết quả, hiệu quả chăn nuôi lợn thịt và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi lợn thịt - Phạm vị thời gian:... 2013 - Phạm vi không gian: Tập trung nghiên cứu các hộ chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn phường Hợp Minh 2.3 Câu hỏi nghiên cứu Để giải quyết được vấn đề nghiên cứu câu hỏi đặt ra là: - Tình hình chăn nuôi lợn thịt trong nông hộ của phường hiện nay như thế nào? - Các hộ chăn nuôi lợn thịt tại phường đã đạt được hiệu quả kinh tế như thế nào? - Để đánh giá được hiệu quả kinh tế đó cần phải làm gì? - Làm... cho thấy hiệu quả từ chăn nuôi lợn thịt của các hộ nông dân tại phường còn thấp - Vũ Thị Nhuần (2004) Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt trong nông hộ huyện Yên phong tỉnh Bắc Ninh Qua điều tra thu thập số liệu từ 120 hộ chăn nuôi lợn thịt trên huyện, sau khi tính tỷ số giữa các chỉ tiêu kết quả, nghiên cứu chỉ ra rằng giá thành và năng suất của lợn thịt hướng... tại phường Hợp Minh Thành phố Yên Bái trong thời gian vừa qua - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn thịt của các hộ nông dân dân tại phường Hợp Minh Thành phố Yên Bái trong thời gian tới 3 3 Ý nghĩa của đề tài 3.1 Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học - Đề tài là luận chứng có căn cứ khoa học và thực tiễn, định hướng phát triển chăn nuôi lợn thịt, hệ thống... lợn thịt tại phường Hợp Minh TP Yên Bái Đây là một vẫn đề cấp thiết cần được giải quyết nhằm đưa ra một số giải pháp để nâng cao thu nhập trong chăn nuôi Xuất phát từ thực tế đó, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt của nông dân phường Hợp Minh Thành phố Yên Bái” 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đề tài tập trung đánh giá hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. .. chăn nuôi lợn góp phần làn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp hợp lý hơn, đưa nghành chăn nuôi lợn lên nghành sản xuất chính cân đối với nghành trồng trọt, như vậy chăn nuôi lợn phát triển góp phần khai thác sử dụng các nguồn lực có hiệu quả hơn 1.1.5 Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt trong nông hộ Kết quả chi phí đầu ra và lượng chi phí đầu vào của chu kì chăn nuôi là các. .. còn đầu tư về trang thiết bị chuồng trại chăn nuôi cho hộ chăn nuôi lợn thịt 1.3 Một số nghiên cứu về hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt Từ trước đến nay đã có một số đề tài nghiên cứu về chăn nuôi lợn nhất là về đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt trong nông hộ Trong những 24 năm gần đây do dịch cúm gia cầm bùng phát mạnh mẽ, chính vì vậy mà chăn nuôi lợn được ưu tiên phát triển và là một đề... gia đình nông dân Có ý kiến khác lại cho rằng kinh tế hộ nông dân bao gồm toàn bộ các khâu của quá trình tái sản xuất mở rộng: sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng Kinh tế hộ thể hiện được các hoạt động kinh tế trong nông thôn như hộ nông nghiệp, hộ nông – lâm – ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương nghiệp 6 Theo Frak Ellis (1988): Kinh tế hộ nông dân là kinh tế của những hộ gia đình . giá hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn thịt của các hộ nông dân phường Hợp Minh - Thành phố Yên Bái. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho các hộ chăn nuôi lợn thịt. chăn nuôi lợn thịt của các hộ nông dân tại phường Hợp Minh Thành phố Yên Bái trong thời gian vừa qua. - Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn thịt của các. tài: HIỆU QUẢ KINH TẾ CHĂN NUÔI LỢN THỊT CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN PHƯỜNG HỢ P MINH - THÀNH PHỐ YÊN BÁI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Kinh tế nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt của các hộ nông dân phường Hợp Minh - Thành phố Yên Bái., Hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt của các hộ nông dân phường Hợp Minh - Thành phố Yên Bái., Hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt của các hộ nông dân phường Hợp Minh - Thành phố Yên Bái.

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay