Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

126 286 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,289 tài liệu

  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2015, 15:57

AQ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGUYỄN THỊ THẮM Tên đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH Tế HỘ NÔNG DÂN TẠI XÃ TRÀNG AN, HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Hệ chính quy Lớp : 42B - KTNN Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Khoa : Kinh tế và phát triển nông thôn Khoá học : 2010 – 2014 Thái Nguyên, năm 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGUYỄN THỊ THẮM Tên đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH Tế HỘ NÔNG DÂN TẠI XÃ TRÀNG AN, HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Hệ chính quy Lớp : 42B - KTNN Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Khoa : Kinh tế và phát triển nông thôn Khoá học : 2010 – 2014 Giảng viên hướng dẫn: ThS. Đỗ Hoàng Sơn KhoaKinh tế và phát triển nông thôn- Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên, năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận này là do chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của Thầy giáo: ThS.Đỗ Hoàng Sơn. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong khóa luận là trung thực và chưa hề được công bố hoặc sử dụng để bảo vệ một học hàm nào. Các thông tin trích dẫn trong khóa luận này đều đã được chỉ rõ nguồn gốc. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Thái Nguyên, ngày 08 tháng 06 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Thắm LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, tôi được sự quan tâm giúp đỡ tận tình về nhiều mặt. Với tình cảm chân thành tôi được nói lời cảm ơn sâu sắc đến: Lãnh đạo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Khoa Kinh Tế và Phát triển nông thôn cùng quý thầy giáo, cô giáo đã giảng dạy tôi trong suốt 4 năm học vừa qua. Đặc biệt, tôi xin chân thành cảm ơn giảng viên: Ths.Đỗ Hoàng Sơn - người đã hướngdẫn tôi trong quá trình thực tập, nghiên cứu và hoàn thành khóa luận Lãnh đạo và tập thể cán bộ xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam và các hộ gia đình đã cung cấp cho tôi số liệu thực tế và những thông tin cần thiết. Tất cả những người thân trong gia đình, bạn bè đã động viên giúp đỡ, tạo điều kiện tốt để tôi hoàn thành khóa luận này. Do giới hạn về mặt thời gian cũng như kinh nghiệm thực tế nên nội dung đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót, kính mong sự đóng góp của quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 08 tháng 06 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Thắm DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BQLĐNN : Bình quân lao động nông nghiệp CC : Cơ cấu CN – TTCN – XD : Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng Đvt : Đơn vị tính GO : Tổng giá trị sản xuất Ha : Hecta HNN : Hộ nông nghiệp HQKT : Hiệu quả kinh tế HTXDVNN : Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp IC : Chi phí trung gian Kg : Kilogam km : Kilomet KH – KT : Khoa học kỹ thuật m : met MI : Thu nhập hỗn hợp NH : Ngân hàng NN & PTNT : Nông nghiệp và phát triển nông thôn TNBQ : Thu nhập bình quân UBND : Ủy ban nhân dân VA : Giá trị gia tăng MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1 2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 3 2.1. Mục tiêu chung 3 2.2. Mục tiêu cụ thể 3 3. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 4 3.1. Ý nghĩa khoa học 4 3.2. Ý nghĩa thực tiễn 4 4. BỐ CỤC CỦA KHÓA LUẬN 4 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 5 1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 5 1.1.1. Cơ sở lý luận về hộ, hộ nông dân và kinh tế nông hộ 5 1.1.2. Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh tế 14 1.1.2.2. Các chỉ tiêu cơ bản khi nghiên cứu hiệu quả kinh tế 15 1.1.3. Cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp bền vững 15 1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 16 1.2.1. Phát triển nông hộ của một số quốc gia trên thế giới 16 1.2.2. Phát triển nông hộ tại Việt Nam 18 Chương 2 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 22 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 22 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 22 2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 23 2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 23 2.3.2. Phương pháp điều tra chọn mẫu 24 Chương 3KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 3.1. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TẠI ĐỊA BÀN XÃ TRÀNG AN 27 3.1.1. Điều kiện tự nhiên 27 3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 31 3.1.3. Điều kiện về cơ sở hạ tầng 42 3.1.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 47 3.2. ĐÁNH GIÁ CHUNG THỰC TRẠNG KINH TẾ NÔNG HỘ TẠI XÃ 48 3.2.1. Đánh giá chung về các hộ nông dân tại xã Tràng An 48 3.2.2. Đánh giá các loại hình sản xuất chính của các nông hộ tại xã Tràng An 52 3.3 . PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH TẾ CỦA CÁC NÔNG HỘ ĐIỀU TRA 57 3.3.1. Khái quát chung về nhóm hộ điều tra 57 3.3.2. Đáng giá các điều kiện nguồn lực chủ yếu của các nhóm hộ điều tra 60 3.3.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình sản xuất của nông hộ 68 3.3.4. Kết quả điều tra, phân tích một số nông hộ điển hình trong sản xuất nông nghiệp 75 3.3.5. Tổng hợp và đánh giá thu nhập của nhóm hộ điều tra 81 3.3.6. Tình hình chi tiêu và tích lũy của nhóm hộ điều tra. 83 3.3.7. Quá trình hình thành và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ phi nông nghiệp trên địa bàn xã Tràng An 85 3.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KINH TẾ NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRÀNG AN 87 3.4.1. Nhận xét chung về kinh tế xã hội của xã Tràng An 87 3.4.2. Khó khăn và vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế nông hộ tại xã Tràng An 88 Chương 4 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRÀNG AN 91 4.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRÀNG AN 91 4.1.1. Định hướng chung của địa phương 91 4.1.2. Định hướng và quan điểm cho phát triển kinh tế nông hộ 91 4.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG HỘ XÃ TRÀNG AN 94 4.2.1. Những giải pháp chung 94 4.2.2. Những giải pháp cụ thể 98 4.2.3. Những giải pháp chung phát triển kinh tế nông hộ tại xã Tràng An 102 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 106 1. KẾT LUẬN 106 2. ĐỀ NGHỊ 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 DANH MỤC LỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Tình hình sử dụng đất đai của xã Tràng An qua 3 năm (2011 - 2013) 29 Bảng 3.2:Giá trị sản xuất kinh doanh của xã Tràng An qua 3 năm ( 2011 – 2013) 37 Bảng 3.3: Tình hình dân số và lao động của xã qua 3 năm (2011-2013) 40 Bảng 3.4. Thông tin cơ bản về nhóm hộ điều tra 58 Bảng 3.5: Tình hình đất đai bình quân/hộ của các nhóm hộ điều tra năm 2013 60 Bảng 3.6: Tình hình lao động bình quân/hộ của nhóm hộ điều tra năm 2013 61 Bảng 3.7: Điều kiện về vốn của các nhóm hộ điều tra 64 Bảng 3.8 : Thực trạng vay vốn của các nhóm hộ điều tra năm 2013 66 Bảng 3.9: Thực trạng điều kiện kỹ thuật sản xuất của nhóm hộ 68 Bảng 3.10: Kết quả sản xuất giống lúa lai Nhị Ưu 838 70 Bảng 3.11: Hiệu quả kinh tế của giống lai Nhị Ưu 838 71 Bảng 3.12: Kết quả sản xuất ngành chăn nuôi của nông hộ điều tra 73 Bảng 3.13: Hiệu quả kinh tế của ngành chăn nuôi 73 Bảng 3.14: Kết quả sản xuất kinh doanh từ hoạt động phi nông nghiệp của nhóm hộ điều tra năm 2013 74 Bảng 3.15: Tổng hợp thu nhập của nhóm hộ điều tra năm 2013 81 Bảng 3.16: Một số chi tiêu cho sinh hoạt và khả năng tích lũy của hộ 84 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 3.1: Biểu đồ thể hiện số nhân khẩu và lao động theo nhóm hộ 63 Hình 3.2: Biểu đồ thể hiện diện tích lúa bình quân (sào/hộ) theo các nhóm hộ 69 Hình 3.3: Biểu đồ thể hiện số lượng vật nuôi bình quân theo các nhóm hộ trong năm 2013 72 Hình 3.4: Biểu đồ thể hiện thu nhập từ các hoạt động sản xuất kinh doanh theo nhóm hộ 82 [...]... động phát triển kinh tế của các hộ nông trên địa bàn xã Tràng An – Bình Lục – Hà Nam 2.1.2.2 Phạm vi về thờigian - Nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế nông hộ trên địa bàn xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam trong giai đoạn 2011 – 2013 và một số nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nông hộ Qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế nông hộ tại địa phương - Thời gian thực. .. tế - xã hội tại xã Tràng An có tác động ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nông hộ 3 - Phân tích cụ thể những thành công và những tồn tại hạn chế trong phát triển kinh tế nông hộ tại xã Tràng An - Đánh giá được những tiềm năng và chỉ rõ những nguyên nhân cản trở sự phát triển kinh tế nông hộ trên địa bàn nghiên cứu - Đưa ra được một số những giải pháp cơ bản cho phát triển kinh tế nông hộ tại xã Tràng. .. tồn tại nêu trên càng trở nên bức thiết hơn bao giờ hết Trọng tâm của việc phát triển kinh tế địa phương là sử dụng hợp lý có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nông hộ Để có được các giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân một cách phù hợp cần thiết phải có nghiên cứu về kinh tế hộ nông dân Xuất phát từ yêu cầu đó, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông. .. phát triển trong mọi chế độ kinh tế xã hội 6 1.1.1.3 Vai trò của kinh tế hộ và kinh tế nông hộ Kinh tế hộ đã có từ lâu đời đến nay vẫn còn tồn tại và phát triển Trải qua mỗi thời kỳ lịch sử khác nhau thì kinh tế hộ biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, ngày càng khẳng định được tầm quan trọng và vai trò trong nền kinh tế quốc dân[ 2] Kinh tế hộ là tế bào của xã hội, sự phát triển trước tiên giúp nâng... về thực tế phát triển kinh tế hộ nông dân tại xã Tràng An, huyện Bình Lục Qua nghiên cứu, đề tài cho thấy cụ thể những kết quả đạt được, những tồn tại và tiềm năng trong phát triển kinh tế nông hộ Trên cơ sở đó đưa ra được những giải pháp phát triển kinh tế nông hộ tại địa phương nghiên cứu theo hướng hiệu quả, bền vững 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá khái quát được những điều kiện về tự nhiên, kinh tế. .. giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam” Nghiên cứu nhằm tìm hiểu rõ thực trạng sản xuất kinh tế của các hộ nông dân trên địa bàn xã và đề xuất một số giải pháp để phát huytối đa các tiềm năng sẵn có, khắc phục những khó khăn mà hộ nông dân gặp phải Bên cạnh đó việc đưa ra những giải pháp cho phát triển kinh tế nông hộ sẽ có cơ sở khoa học vững chắc hơn... thảo luận Chương 4: Định hướng và giải pháp cho phát triển kinh tế nông hộ tại địa bàn nghiên cứu Kết luận và kiến nghị 4 [ Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1.1.Cơ sở lý luận về hộ, hộ nông dân và kinh tế nông hộ 1.1.1.1 Khái niệm về hộ và hộ nông dân Hộ đã có và tồn tại từ rất lâu, nó gắn liền với sự phát triển của xã hội loài người và trải qua với nhiều hình thức... 2013 và thu thập tình hình sản xuất nông nghiệp của các nông hộ đại diện trong xã 22 2.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hộivà cơ sở hạ tầng của xã Tràng An - Thực trạng sản xuất kinh doanh của hộ nông dân trên địa bàn xã Tràng An - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế nông hộ trên địa bàn xã Tràng An - Phân tích thực trạng kinh tế của các nông. .. lớn Kinh tế nông hộ vẫn có khả năng ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để cho có hiệu quả kinh tế cao Thực tế đã chứng tỏ kinh tế nông hộ là loại hình thích hợp nhất với đặc điểm của sản xuất nông nghiệp 8 - Kinh tế nông hộ sử dụng sức lao động và tiền vốn của hộ là chủ yếu [2] 1.1.1.5 Phân loại nông hộ Trong sản xuất nông hộ kinh tế hộ gia đình là loại hình kinh tế được phát triển. .. chính sách giải quyết việc làm, chính sách đối với đồng bào đi xây dựng vùng kinh tế mới Các chính sách này có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế nông hộ và là công cụ đắc lực để Nhà nước can thiệp có hiệu quả vào sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho các hộ nông dân phát triển kinh tế[ 9] Tóm lại: từ các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ nông dân, có thể khẳng định: hộ nông dân sản xuất . đề tài: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam . Nghiên cứu nhằm tìm hiểu rõ thực trạng sản xuất kinh tế của các hộ nông dân trên. YẾU CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG HỘ XÃ TRÀNG AN 94 4.2.1. Những giải pháp chung 94 4.2.2. Những giải pháp cụ thể 98 4.2.3. Những giải pháp chung phát triển kinh tế nông hộ tại xã Tràng An. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGUYỄN THỊ THẮM Tên đề tài: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH Tế HỘ NÔNG DÂN TẠI XÃ TRÀNG AN, HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM KHÓA
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam., Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam., Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân tại xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay