Đánh giá công tác thu gom và quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

86 588 3

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,289 tài liệu

  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2015, 12:02

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH THỊ THU HƯƠNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THU GOM VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : KHMT Khoa : Môi trường Khóa học : 2010 - 2014 Thái Nguyên, năm 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐINH THỊ THU HƯƠNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THU GOM VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN HƯNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : KHMT Khoa : Môi trường Khóa học : 2010 - 2014 Giảng viên hướng dẫn : PGS. TS. Đỗ Thị Lan Thái Nguyên, năm 2014 LỜI CẢM ƠN Em xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, các thầy cô giáo trong Khoa Môi trường - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình học tập và hoàn thành khóa học Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, em xin bày tỏ long biết ơn sâu sắc tới cô PGS.TS.Đỗ Thị Lan, cô đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài Em xin cảm ơn các cô chú trong Ban giám đốc, các phòng khoa của bệnh viện huyện Hưng Hà đã giúp em trong quá trình thu thập số liệu và hoàn thành luận văn Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã động viên giúp đỡ trong quá trình học tập và hoàn thành khóa học. Em xin chân thành cảm ơn ! Thái nguyên, tháng năm 2014 Sinh viên Đinh Thị Thu Hương MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1 1.1. Đặt vấn đề 1 1.2. Mục đích, mục tiêu và yêu cầu 2 1.2.1. Mục tiêu 2 1.2.2. Mục đích 2 1.2.3. Yêu cầu 3 1.3. Ý nghĩa của đề tài 3 1.3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học 3 1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn 3 PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 2.1. Cơ sở khoa học của đề tài 4 2.1.1 Các định nghĩa liên quan 4 2.2.2. Nguồn gốc phát sinh 4 2.1.2. Phân loại chất thải rắn y tế 7 2.1.2.1 Phân loại theo hệ thống phân loại WHO 7 2.1.2.2 Phân loại theo hệ thống phân loại của Việt Nam 7 2.1.2.3 Phân loại chất thải y tế nguy hại của bệnh viện huyện Hưng Hà 8 2.2. Thành phần của chất thải rắn y tế 10 2.3. Các cơ sở pháp lý và nhận thức về quản lý chất thải bệnh viện 10 2.3.1 Quy định khung pháp luật/quy định chung 10 2.3.2. Công tác đào tạo, tuyên truyền, giáo dục 13 2.4. Hiện trạng công tác quản lý và thu gom chất thải rắn trên thế giới và ở Việt Nam ( Cơ sở thực tiễn ) 13 2.4.1. Hiện trạng quản lý chất thải rắn Y tế trên thế giới 13 2.4.2. Hiện trạng quản lý chất thải rắn Y tế tại Việt Nam 15 2.4.3 Hiện trạng quản lý chất thải rắn Y tế tại huyện Hưng Hà 20 2.5. Tác động của chất thải y tế tới môi trường và sức khỏe cộng đồng 20 PHẦN 3 ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1. Phạm vi, đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu 24 3.1.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 24 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu của đề tài : Địa bàn bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. 24 32 Địa điểm và thời gian nghiên cứu 24 3.3. Nội dụng nghiên cứu 24 3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện Hưng Hà 24 3.3.2. Tổng quan về trung tâm y tế và bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 24 3.3.3. Công tác bảo vệ môi trường tại bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 24 3.3.4. Điều tra, đánh giá thực trạng công tác thu gom và quản lý chất thải rắn Y tế tại bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà 25 3.3.5. Nghiên cứu biện pháp thu gom và quản lý có hiệu quả công tác thu gom và quản lý chất thải rắn Y tế tại bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà 25 3.3.6. Đề xuất các giải pháp khắc phục và nâng cao công tác quản lý chất thải rắn Y tế tại bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà 25 3.4. Phương pháp nghiên cứu 25 3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu. 25 3.4.2. Phương pháp khảo sát thực địa, điều tra phỏng vấn 26 3.4.3. Phương pháp phân tích tổng hợp và xử lý số liệu 26 PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 4.1 ĐẶC ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA HUYỆN HƯNG HÀ - TỈNH THÁI BÌNH 27 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 27 4.1.1.1 vị trí địa lý 27 4.1.1.2 Đặc điểm khí hậu thời tiết 28 4.1.1.3 Đặc điểm địa hình 29 4.1.1.4 Tài nguyên đất 29 4.1.1.5 Tài nguyên nước 29 4.1.1.6 Tiềm năng du lịch 30 4.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 31 4.1.2.1 Tình hình phát triển kinh tế 31 4.1.2.2. Tình hình phát triển văn hóa và xã hội 32 4.1.2.3 Cơ sở hạ tầng 34 4.2. Tổng quan về bệnh viện Đa khoa Huyện Hưng Hà 35 4.2.2. Cơ cấu tổ chức và Quy mô của bệnh viện Đa khoa Hưng Hà 36 4.2.3. Chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà 38 4.3. Công tác bảo vệ môi trường tại bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà- Thái Bình 39 4.4. Điều tra đánh giá thực trạng công tác thu gom và quản lý chất thải rắn Y tế tại bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà 40 4.4.1. Nguồn phát sinh và khối lượng chất thải rắn Y tếphát sinh/ngày tại bệnh viện. 40 4.4.1.1. Chất thải rắn sinh hoạt. 40 4.4.1.2. Chất thải rắn y tế. 40 4.4.3. Tình hình quản lý chất thải rắn tại bệnh viện 46 4.4.3.1. Hệ thống quản lý hành chính trong quản lý chất thải Rắn Y tế của bệnh viện đa khoa huyện Hưng Hà 46 4.4.2.3. Hệ thống quản lý chất thải rắn Y tế của bệnh viện đa khoa huyện Hưng Hà 46 4.5. Đề xuất các giải pháp khắc phục và nâng cao công tác quản lý chất thải rắn Y tế tại bệnh viên đa khoa huyện Hưng Hà 47 4.5.1. Nâng cao hệ thống quản lý. 47 4.5.2. Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường và quản lý chất thải rắn. 47 4.5.2.1. Hệ thống quản lý hành chính 47 4.5.2.2. Công tác vệ sinh và an toàn lao động 49 4.5.2.3 Giải pháp xây tường rào, trồng cây xanh 49 4.5.3 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí 50 4.5.4 Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn y tế 50 4.5.4.1 Biện pháp giảm thiểu tại nguồn 50 4.5.3.2 Biện pháp lưu giữ và xử lý 50 PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 52 5.1. Kết luận 52 5.2. Kiến nghị 53 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Lượng chất thải Y tế phát sinh tại các bệnh viện và các khoa trong bệnh viện tại Việt Nam 6 Bảng 2.2: Tên và dạng dùng một số thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu dùng trong chẩn đoán và điểu trị 9 Bảng 2.3. Một số loại bệnh có nguy cơ lây nhiễm từ chất thải y tế 23 Bảng 4.1 : Ước tính tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 32 Bảng 4.2 : Tình hình dân số và lao động từ năm 2005đến năm 2010 ở huyện Hưng Hà 33 Bảng 4.3: Cơ cấu tổ chức và bố trí nhân lực 37 Bảng 4.4: Thành phần chất thải rắn Y tế tại Bệnh Viện Huyện 40 Bảng 4.6 Công tác thu gom chất thải rắn Y tế tại Bệnh viện : 43 Bảng 4.7 Công cụ thu gom chất thải rắn Y tế tại Bệnh Viện 43 Bảng 4.8: Hoạt động vận chuyển……………………………… ………….44 Bảng 4.9: Thống kê chất thải NH phát sinh. 45 Bảng 4.10: thống kê chất thải thông thường phát sinh. Tên chất thải 46 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ xử lý nước thải bằng phương pháp vật lý đơn giản (Lắng cặn) (JICA, 2006) 19 Hình 2.2: xử lý theo hệ thống hồ cạn - Lagoon system và hệ thống ngập nước 19 Hình 2.3 Sơ đồ xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học truyền thống (Bùn kích hoạt) (JICA, 2006). 19 Hình 4.1: Cơ cấu tổ chức và bố trí nhân lực 37 Hình 4.2:Thành phần chất thải rắn Y tế tại Bệnh Viện Huyện 41 Hình 4.3: Biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải rắn của bệnh viện 51 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT CTRYT : Chất thải rắn y tế CTR : Chất thải rắn TTYT : Trung Tâm y tế CTYT : Chất thải y tế CTYTNH : Chất thải y tế nguy hại CTNH : Chất thải nguy hại WHO : Tổ chức Y tế thế giới. HCQT : Hành chính quản trị HCV : Viêm gan C HBV : Viêm gan B [...]... và quản lý chất thải rắn Y tế tại bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 1.2.2 Mục đích - Đánh giá công tác thu gom và quản lý chất thải rắn bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 3 - Xác định các biện pháp thu gom và quản lý hiệu quả chất thải rắn bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu gom và quản lý chất thải rắn bệnh viện. .. chữa bệnh - Công tác vệ sinh môi trường 3.3.3 Công tác bảo vệ môi trường tại bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình - Các quy định của Bệnh viện - Việc thực hiện các quy định 25 3.3.4 Điều tra, đánh giá thực trạng công tác thu gom và quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà - Đánh giá lượng chất thải rắn y tế - Xác định nguồn thải và loại chất thải y tế - Đánh giá công tác. .. giá công tác thu gom - Đánh giá công tác quản lý 3.3.5 Nghiên cứu biện pháp thu gom và quản lý có hiệu quả công tác thu gom và quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà - Biện pháp thu gom - Biện pháp quản lý 3.3.6 Đề xuất các giải pháp khắc phục và nâng cao công tác quản lý chất thải rắn Y tế tại bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà - Giải pháp kỹ thu t - Giải pháp kinh tế - Giải pháp... gom và quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình” Từ đó đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả trong quản lý, xử lý, tái chế chất thải rắn y tế, hướng tới nền kinh tế bền vững về mặt môi trường 1.2 Mục đích, mục tiêu và y u cầu 1.2.1 Mục tiêu - Đánh giá công tác thu gom và quản lý chất thải rắn Y tế và đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác thu gom. .. Phạm vi, đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của đề tài: + Chất thải rắn y tế tại bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà + Công tác thu gom và quản lý chất thải rắn Y tế tại bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà 3.1.2 - Phạm vi nghiên cứu của đề tài : Địa bàn bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình 32 Địa điểm và thời gian nghiên cứu - Địa... học - Chất thải y tế bao gồm các mầm mống g y bệnh truyền nhiễm là chất thải nguy hại Khoảng 20% tổng lượng chất thải y tế là chất thải nguy hại - Chất thải rắn y tế: Là chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động y tế như khám chữa bệnh bào chế, sản xuất, đào tạo nghiên cứu, thú y - Chất thải rắn y tế thông thường : Là chất thải rắn y tế không chứa các chất và hợp chất có một trong các đặc tính nguy hại... lượng chất thải rắn y tế/ ng y: + Khối lượng chất thải rắn y tế/ giường bệnh/ ng y + Khối lượng chất thải rắn Y tế nguy hại/giường bệnh/ ng y + Tần suất, thời gian thu gom trên/ ng y - Sơ đồ hệ thống quản lý chất thải bệnh viện: + Chủng loại + Các giải pháp 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu - Các số liệu thu thập tại bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà: Kế thừa các kết quả nghiên cứu đã có sẵn, thu. .. cả nước thải ra 380 tấn chất thải rắn Trong 380 tấn chất thải rắn thì có khoảng 45 tấn là chất thải rắn y tế nguy hại Ước tính đến năm 2020, lượng chất thải n y sẽ tăng lên gần gấp đôi vào khoảng 800 tấn/ng y ( Theo: Đông Bích, 2010) Bảng 2.1: Lượng chất thải y tế phát sinh tại các bệnh viện và các khoa trong bệnh viện tại Việt Nam Bệnh viện /Khoa Tổng lượng chất thải y tế Lượng chất thải nguy hại phát... nghị định, định quyết ,công văn,…, tại cơ sở y tế cần đưa ra và thực hiện các quy định trong phạm vi bệnh viện như: - Các quy định vệ sinh và thực hiện Quy chế quản lý chất thải y tế trong các trạm y tế và bệnh viện (nếu chưa có), thành lập các đội giám sát và phân công từng người trong đội giám sát, giám sát các khoa, các phòng trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải - Phân công trách nhiệm... x y dựng và vận hành hệ thống xử lý chất thải rắn và nước thải bệnh viện - Vấn đề quản lý chất thải y tế thông thường có thể tái chế còn bất cập: một số bệnh viện lơi lỏng công tác quản lý giám sát để nhân viên hợp đồng cung cấp rác thải y tế cho các cơ sở tái chế tư nhân chưa qua xử lý (Theo thống kê của Bộ y tế năm 2006) Một số phương pháp xử lý chất thải y tế ở Việt Nam hiện nay Công nghệ xử lý . trong công tác thu gom và quản lý chất thải rắn Y tế tại bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. 1.2.2. Mục đích - Đánh giá công tác thu gom và quản lý chất thải rắn bệnh viện Đa khoa. công tác thu gom và quản lý chất thải rắn Y tế tại bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà 25 3.3.6. Đề xuất các giải pháp khắc phục và nâng cao công tác quản lý chất thải rắn Y tế tại bệnh viện Đa. vệ môi trường tại bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà- Thái Bình 39 4.4. Điều tra đánh giá thực trạng công tác thu gom và quản lý chất thải rắn Y tế tại bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà 40 4.4.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác thu gom và quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình., Đánh giá công tác thu gom và quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình., Đánh giá công tác thu gom và quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay