ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ BẰNG NGÔN NGỮ ANH Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp (chuyên sâu về Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu)

19 461 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2015, 22:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ BẰNG NGÔN NGỮ ANH Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp (chuyên sâu về Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu) Mã số: 60620115 Khánh Hòa, 8/2014 MỤC LỤC I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ ÁN 4 1. Tên đề án: 4 2. Vắn tắt về chương trình đào tạo: 4 3. Số khóa đào tạo và thời gian dự kiến triển khai: 4 4. Chỉ tiêu đào tạo: 4 5. Kinh phí: 4 II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 4 III. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 5 1. Căn cứ pháp lý: 5 2. Nhu cầu đào tạo: 6 3. Về Dự án NORHED: 6 IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 7 1. Thông tin chung về chương trình: 7 2. Mục tiêu đào tạo: 7 2.1. Mục tiêu chung: 7 2.2. Chuẩn đầu ra: 7 2.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 8 3. Đối tượng đào tạo: 8 4. Nội dung chương trình: 8 4.1. Cấu trúc chương trình: 8 4.2. Danh mục học phần: 8 4.3. Mô tả các học phần: 9 5. Tổ chức đào tạo; kiểm tra, đánh giá; và điều kiện tốt nghiệp: 12 6. Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy: 12 7. Phụ trách các hướng nghiên cứu của đề tài luận văn: 13 V. TUYỂN SINH 14 1. Đối tượng tuyển sinh: 14 2. Phương thức tuyển sinh: 14 3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 14 4. Tuyển sinh khóa đầu tiên: 14 VI. NĂNG LỰC ĐÀO TẠO 14 3.1. Đội ngũ giảng viên, nhà khoa học của Trường Đại học Nha Trang: 17 2 Bao gồm các giảng viên của Khoa Kinh tế và từ các khoa, viện khác trong Trường có đủ năng lực Anh ngữ để giảng dạy và nghiên cứu. Cụ thể: 17 3.2. Đội ngũ giảng viên, nhà khoa học thuộc các trường đại học quốc tế: 17 VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN 19 VIII. KẾT LUẬN 19 3 I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ ÁN 1. Tên đề án: Đề án đào tạo trình độ thạc sĩ bằng ngôn ngữ Anh chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp (chuyên sâu về Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu). 2. Vắn tắt về chương trình đào tạo: - Tên chương trình: + Tiếng Việt: Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu. +Tiếng Anh: Marine Ecosystem Management and Climate Change. - Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế nông nghiệp; Mã số: 60620115. - Trình độ đào tạo: Thạc sĩ. - Ngôn ngữ đào tạo: Ngôn ngữ Anh. - Định hướng đào tạo: Nghiên cứu. - Phương thức đào tạo: Tín chỉ. - Khối lượng kiến thức toàn khóa: 60 tín chỉ. - Hình thức đào tạo: chính quy, toàn thời gian. - Thời gian đào tạo: 2 năm. - Cơ sở đào tạo và cấp bằng: Trường Đại học Nha Trang, Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Việt Nam. Người đại diện: TS Vũ Văn Xứng – Hiệu trưởng. - Các cơ sở đào tạo quốc tế tham gia: + Trường ĐH Tromso, Breivika, 9037 Tromsø, Na Uy; + Trường ĐH Bergen, Muséplassen 2, 5006 Bergen, Na Uy; và + Trường ĐH Ruhuna, Wellmdama, Matara, Sri Lanka. Người đại diện cho các cơ sở đào tạo quốc tế: TS. Kathrine Tveiteras, Trường ĐH Tromso. 3. Số khóa đào tạo và thời gian dự kiến triển khai: Đề án dự kiến tuyển sinh và tổ chức đào tạo 3 khóa (5 năm) và bắt đầu thực hiện từ năm 2015. 4. Chỉ tiêu đào tạo: Chỉ tiêu đào tạo mỗi khóa học dự kiến là từ 20 – 30 học viên, lấy từ tổng chỉ tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ hàng năm của Trường Đại học Nha Trang. 5. Kinh phí: Kinh phí thực hiện Đề án được tài trợ một phần bởi dự án NORHED. Dự án sẽ cấp học bổng toàn phần cho 6 học viên của mỗi khóa đào tạo và tài trợ kinh phí đào tạo cho 6 học viên được nhận học bổng này. Các học viên không thuộc diện được cấp học bổng phải đóng học phí theo mức học phí của chương trình đào tạo bằng Tiếng Việt (chương trình đại trà) theo quy định của Trường Đại học Nha Trang. II. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ bằng ngôn ngữ Anh chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp chuyên sâu về Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu dưới sự chủ trì của Trường Đại học Nha Trang và sự tham gia của các trường đại học quốc tế nhằm các mục tiêu sau: 1. Cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng quản lý kinh tế, trong đó 4 chú trọng những ảnh hưởng của xã hội, môi trường, biến đổi khí hậu đến quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp và hệ sinh thái biển. 2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên Trường Đại học Nha Trang dưới hình thức tham gia giảng dạy một số học phần, tạo điều kiện cho các giáo sư, tiến sĩ, giảng viên Việt Nam trao đổi học thuật, hay thụ hưởng trực tiếp với tư cách là học viên chính thức của chương trình, góp phần vào quá trình phát triển bền vững của Trường Đại học Nha Trang nói riêng và nghề cá Việt Nam nói chung. 3. Mở rộng và đào sâu kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia các nước Na Uy, Sri Lanka và các nước khác để vận dụng vào điều kiện nghề cá đặc thù ở Việt Nam, đóng góp đáng kể cho hoạt động chuyên môn cả trong và ngoài nước của chuyên gia Na Uy, Sri Lanka và các nước khác. 4. Hướng luận văn thạc sĩ của các học viên vào việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn của Việt Nam và các nước trong khu vực bằng các phương pháp luận khoa học và kiến thức chuyên ngành của Na Uy cũng như cộng đồng chung Châu Âu và các nước phát triển khác. 5. Tận dụng tối đa nguồn hỗ trợ tài chính của Na Uy cho Việt Nam và các nước trong khu vực. 6. Gắn chương trình hợp tác với yêu cầu phát triển các ngành liên quan tới quản lý, khai thác tài nguyên biển và biến đổi khí hậu của Việt Nam và các nước trong khu vực. III. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 1. Căn cứ pháp lý: - Luật Giáo dục Đại học. - Điều lệ trường đại học ban hành tại Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/ 9/2010 của Thủ tướng chính phủ. - Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ ban hành tại Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành tại Thông tư số 15/2014/TT- BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Chương trình môn học Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ban hành tại Thông tư số 08/2013/TT-BGD-ĐT ngày 08/3/2013 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Kế hoạch chiến lược của Trường Đại học Nha Trang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. - Quyết định số 414/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH ngày 20/01/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế thủy sản, mã số: 60 31 13) cho Trường Đại học Thủy sản (nay là Trường Đại học Nha Trang). - Quyết định số 3633/QĐ-BGDĐT ngày 12/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi các chuyên ngành đã được giao đào tạo ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Trường Đại học Nha Trang (trong đó, chuyên ngành Kinh tế thủy sản được đổi thành Kinh tế nông nghiệp). - Thỏa thuận giữa NORAD và Trường Đại học Nha Trang trong khuôn khổ dự án NORHED về “Kết hợp cách tiếp cận hệ sinh thái với biến đổi khí hậu để quản lý thủy sản và nuôi trồng tại Srilanka và Việt Nam”, Số SRV-13/0010. 5 2. Nhu cầu đào tạo: Tài nguyên biển đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Việt Nam là một nước có mạng lưới sông ngòi dày đặc, bờ biển trải dài theo đất nước. Chính vì vậy, lĩnh vực quản lý hệ sinh thái biển chiếm một vị trí quan trọng luôn được Nhà nước quan tâm và đầu tư. Những năm gần đây, do sự phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng cùng với những ảnh hưởng bất thường của điều kiện thời tiết, thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, tài nguyên biển đang bị suy thoái cả về số lượng và chất lượng. Hơn nữa, Việt Nam được đánh giá là một trong số những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Điều này càng đòi hỏi Việt Nam phải có những cán bộ được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu. Đặc biệt cần phải có các cán bộ có khả năng hội nhập cao để có thể tiếp thu những thành quả, kinh nghiệm quý báu về quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu từ những nước phát triển. Tuy nhiên, Việt Nam hiện nay vẫn đang còn thiếu đội ngũ cán bộ quản lý, nghiên cứu có trình độ cao trong lĩnh vực quản lý hệ sinh thái biển và ứng phó với biến đổi khí hậu. Các trường đại học, viện nghiên cứu chính sách đang rất cần những cán bộ quản lý có khả năng hội nhập tốt, có trình độ ngoại ngữ cao, có khả năng sáng tạo, cải tiến, cập nhật chương trình đào tạo, phát triển và giảng dạy các chương trình đạt trình độ quốc tế. Các khả năng này có tác động mạnh mẽ đến việc thúc đẩy quá trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đáp ứng các nhu cầu thực tiễn của đất nước. Trong bối cảnh hội nhập và ứng phó với biến đổi khí hậu và hệ sinh thái biển đang bị đe dọa, thì đào tạo nhân lực có trình độ cao tiệm cận với thế giới là hết sức cần thiết. Mục tiêu để các cán bộ của Việt Nam có thể hợp tác, nghiên cứu, và tiếp nhận khoa học, công nghệ tiên tiến, cùng những kinh nghiệm quý báu từ các quốc gia phát triển trên thế giới về quản lý hệ sinh thái biển nhằm sử dụng, bảo vệ và phát triển tài nguyên biển một cách bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Việc tổ chức đào tạo thạc sĩ bằng ngôn ngữ Anh chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, chuyên sâu về Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu, của Trường Đại học Nha Trang với sự tham gia của các trường đại học quốc tế và sự tài trợ kinh phí từ Dự án Norhed sẽ đáp ứng tốt nhu cầu trên đồng thời tăng cường hơn nữa năng lực nghiên cứu và giảng dạy cũng như chất lượng đào tạo về khoa học kinh tế biển và môi trường của Trường Đại học Nha Trang. 3. Về Dự án NORHED: Đề án nhằm nâng cao năng lực cho tất cả các đối tác tham gia nghiên cứu và đào tạo về tác động của biến đổi khí hậu đến đa dạng sinh học biển, thủy sản, nuôi trồng thủy sản, và các cộng đồng ven biển. Mục tiêu cuối cùng là tạo dựng một nhóm nghiên cứu quốc tế có cả kiến thức và năng lực thực tế tại các trường, để thực hiện các chương trình giáo dục và nghiên cứu ứng phó với các tình huống biến đổi khí hậu trong dài hạn. Đề án sẽ được thực hiện cùng với các tổ chức Nauy, các đối tác phía Nam để thiết lập một chương trình đào tạo Thạc sĩ quốc tế chuyên ngành quản lý hệ sinh thái biển; và đào tạo tiến sĩ, sau tiến sĩ chuyên ngành quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu, chia sẻ các kết quả nghiên cứu khoa học về tác động biến đổi khí hậu để tích hợp với các phương pháp tiếp cận hệ sinh thái đến thủy sản và nuôi trồng thủy sản. Dự 6 án sẽ đặc biệt tập trung vào bình đẳng giới, tạo điều kiện cho các nhà khoa học nữ tham gia trong khuôn khổ của dự án. Đặc biệt, dự án sẽ cố gắng đảm bảo tỷ lệ 50: 50 nam: nữ tham gia dự án. Chương trình đào tạo Thạc sĩ được thành lập để đào tạo các chuyên gia giúp các nước ứng phó với những thách thức về quản lý tài nguyên trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu. Chương trình nhằm trang bị cho học viên những kiến thức về rủi ro biến đổi khí hậu và các tác động của nó vào các vùng ven biển, đồng thời cung cấp các kỹ năng cần thiết để nghiên cứu về các chính sách quản lý biến đổi khí hậu một cách khoa học. Chương trình sẽ chú ý đến việc bình đẳng giới đối với các đối tác tham gia, tức là tạo nhiều cơ hội tiếp cận quản lý và giáo dục ngành nghề cho phụ nữ. Chương trình đào tạo Thạc sĩ sẽ được giảng dạy tại trường Đại học Nha Trang, Việt Nam với sự hợp tác của các đối tác về tri thức và cơ sở vật chất. Chương trình sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh, do đó cho phép tuyển sinh học viên từ tất cả các nước và ưu tiên cho các nước là đối tác tham gia đào tạo với Trường Đại học Nha Trang. Việc nghiên cứu của các Sau Tiến sĩ và nghiên cứu sinh sẽ được thiết kế kết hợp với chương trình đào tạo thạc sĩ đề tài phát triển bền vững. Nói cách khác, các nghiên cứu sinh và các học viên sẽ được đào tạo và hướng dẫn trong khóa học quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu. IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Thông tin chung về chương trình: Tên chương trình: Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu. Marine Ecosystem Management and Climate Change. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ. Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế nông nghiệp. Mã số: 60620115. Định hướng đào tạo: Nghiên cứu. Khối lượng kiến thức: 60 tín chỉ. Thời gian đào tạo: 2 năm, toàn thời gian. Khoa/Viện đào tạo: Kinh tế. 2. Mục tiêu đào tạo: 2.1. Mục tiêu chung: Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Quản lý hệ sinh thái biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu nhằm các mục tiêu chung như sau: - Đào tạo những cán bộ quản lý có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có trình độ kiến thức chuyên sâu và hiện đại về lĩnh vực quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành Thủy sản và Nuôi trông thủy sản. - Trang bị cho học viên kiến thức chuyên môn vững vàng, có năng lực thực hành và khả năng thích ứng cao trước sự thay đổi của hệ sinh thái biển do tác động của biến đổi khí hậu, có khả năng phân tích các chính sách quản lý và giải quyết những vấn đề thuộc hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu. 2.2. Chuẩn đầu ra: Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên có khả năng: 1) Độc lập nghiên cứu, ứng dụng kiến thức mới vào thực tế hoạt động quản lý 7 hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu. 2) Phân tích, tổng hợp, nhận xét độc lập về các vấn đề kinh tế nói chung và quản lý hệ sinh thái biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu nói riêng. 3) Nhận dạng được cấu trúc và phân tích xu hướng phát triển kinh tế -xã hội trong lĩnh vực sinh thái biển và biến đổi khí hậu. 4) Phân tích các chính sách kinh tế, các dự án kinh tế trong quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu. 5) Nắm vững và có khả năng nghiên cứu khoa học và giảng dạy đại học. 6) Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin phục vụ chuyên môn. 2.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Có khả năng làm việc tốt tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, sản xuất và quản lý có liên quan đến ngành Quản lý hệ sinh thái biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hoặc có thể tiếp tục làm nghiên cứu sinh. 3. Đối tượng đào tạo: Những người đang làm việc trong biên chế hoặc hợp đồng dài hạn tại các cơ quan nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan hành chính sự nghiệp; các sinh viên đã tốt nghiệp đại học. 4. Nội dung chương trình: 4.1. Cấu trúc chương trình: TT Nội dung Số học phần Số tín chỉ 1. Kiến thức chung 2 6 2. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành - Bắt buộc - Tự chọn 10 8 2 44 29 10 3. Luận văn thạc sĩ - 10 Tổng - 60 4.2. Danh mục học phần: Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Học phần tiên quyết 1. Kiến thức chung 6 POS501 Triết học Philosophy 4(4-0) VIE513 Giới thiệu văn hóa Việt Nam Introduction to Vietnamese culture 4(4-0) GS501 Phương pháp luận nghiên cứu Research Methodology 2(2-0) 2. Kiến thức cơ sở và chuyên ngành 44 2.1. Các học phần bắt buộc 34 ECM502 Kinh tế vi mô Micro Economics 4(4-0) ENE503 Kinh tế môi trường Environmental Economics 3(3-0) 8 MEM504 Kinh tế và quản lý nguồn lợi biển Marine Resource Economics and Management 5(5-0) MBE505 Hệ sinh thái và đa dạng sinh học biển Marine Biodiversity and Ecology 5(5-0) CHW506 Đất ngập nước và môi trường sống dưới nước vùng bờ Coastal Habitats and Wetlands 3(3-0) MGP507 Quản lý biển và quy hoạch không gian biển Marine Governance and Spatial Planning 3(3-0) RMC508 Quản lý tổn thương và rủi ro trong bối cảnh biến đổi khí hậu Risk and Vulnerability Management with Climate Change 3(3-0) AQF509 Khai thác và nuôi trồng thủy sản Aquaculture and Fisheries 4(4-0) 2.2. Các học phần tự chọn 10 CNR510 Xung đột nguồn lợi tự nhiên Conflicts on Natural Resources 5(5-0) SDC511 Phát triển nuôi trồng bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu Sustainable Aquaculture Development and Climate Change 5(5-0) AEM514 Kinh tế và quản lý nuôi trồng thủy sản Aquaculture Economics and Management 5(5-0) CME515 Kinh tế và quản lý vùng bờ Coastal Zone Management and Economics 5(5-0) 3. Luận văn 15 ACE600 Luận văn thạc sĩ 15 GS501 Tổng cộng: 60 4.3. Mô tả các học phần: POS502 Triết học 4(4-0) Khái luận về triết học, bản thể luận, phép biện chứng, nhận thức luận, học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, triết học chính trị, ý thức xã hội, và triết học về con người. VIE513 Giới thiệu văn hóa Việt Nam 4(4-0) Học phần này giúp sinh viên nghiên cứu khái quát về văn hóa Việt Nam, lịch sử và những phong tục tập quán phong phú xưa và nay của người Việt Nam ở từng vùng miền. Môn học được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức và công cụ để khám phá, phân tích thấu hiểu văn hóa, xã hội Việt Nam xưa và nay. Các chủ đề chính bao gồm: người Việt và tiếng Việt, lịch sử và lập pháp, tư tưởng và tôn giáo, hệ thống giáo dục, các dân tộc Việt Nam GS501 Phương pháp luận nghiên cứu 2(2-0) Học phần cung cấp kiến thức về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, từ việc lựa chọn và đặt tên đề tài, lập kế hoạch nghiên cứu, phân tích và 9 đánh giá kết quả nghiên cứu, quy hoạch thực nghiệm, tổ chức thực hiện cho đến cách viết, trình bày luận văn khoa học. ECM502 Kinh tế vi mô 4(4-0) Là học phần cơ sở đối với ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức về: (i) Các khái niệm và công cụ trong phân tích kinh tế vi mô; (ii) Các mô hình ra quyết định của các tác nhân trong nền kinh tế thị trường như người tiêu dùng, nhà sản xuất và sự điều tiết của Nhà nước; (iii) Ngoại tác và sự can thiệp của chính phủ để khắc phục thất bại của thị trường, (iv) Ứng dụng lý thuyết trò chơi vào chiến lược cạnh tranh. ENE503 Kinh tế môi trường 3(3-0) Học phần cung cấp cho người học các chủ đề liên quan đến việc ứng dụng kinh tế phúc lợi đến trong các vấn đề liên quan đến tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Các chủ đề về phát triển bền vững, thất bại thị trường, ô nhiễm môi trường và định giá môi trường sẽ được nghiên cứu trong học phần này. MEM504 Kinh tế và quản lý nguồn lợi biển 5(5-0) Học phần cung cấp cho người học sự hiểu biết về quản lý nguồn lợi biển từ góc độ kinh tế. Với các chủ đề về thủy sản và những ngành có liên quan đến biển như nuôi trồng thủy sản và du lịch. Đồng thời cung cấp cho học viên những kiến thức về mô hình kinh tế sinh học và áp dụng vào thực tiễn. Học phần cũng bao gồm xác định các giá trị môi trường biển và vấn đề biến đổi khí hậu liên quan đến môi trường biển. MBE505 Hệ sinh thái và đa dạng sinh học biển 5(5-0) Học phần cung cấp cho người học sự hiểu biết cơ bản về hệ sinh thái và đa dạng sinh học biển, chú trọng vào khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới (ví dụ như sự tương tác giữa sinh vật và động vật biển), các hệ sinh vật và môi trường sống. Các hệ sinh vật sẽ được mô tả qua sự thích nghi môi trường sống của chúng, ví dụ như vùng địa lý khác nhau. CHW506 Đất ngập nước và môi trường sống dưới nước vùng bờ 3(3-0) Học phần này cung cấp cho học viên những kiến thức chung về đất ngập nước và môi trường sống dưới nước vùng bờ: hệ sinh thái, tác động của môi trường và con người đối với vấn đề này. Học phần bao gồm các bài giảng và thực địa đến các vùng đất ngập nước, vì thế học viên sẽ nắm bắt được các kĩ năng cơ bản về sinh học, hệ sinh thái và khả năng của chúng, các mẫu thu thập được sẽ được phân tích tại phòng thí nghiệm và sẽ được báo cáo thuyết trình. MGP507 Quản lý biển và quy hoạch không gian biển 3(3-0) Học phần này cung cấp cho học viên sự hiểu biết về việc điều chỉnh nguồn tài nguyên biển và các vùng ven biển. Học phần cũng cung cấp một cái nhìn tổng quan các quan điểm lý thuyết khác nhau về quản lý và phát triển tài nguyên biển với các hình thức khác nhau. Đồng thời tiếp cận với các vấn đề liên quan đến hệ sinh thái và biến đổi khí hậu và việc quản lý biển. Quản lý biển không chỉ là quản lý về tài nguyên sinh vật mà còn quản lý về không gian, đáy biển, song song với việc mở rộng và tiếp cận mục tiêu theo một khuôn khổ nhất định. RMC508 Quản lý tổn thương và rủi ro trong bối cảnh biến đổi khí hậu 3(3-0) 10 [...]... nhiệm đào tạo trình độ đại học 5 ngành: Kinh tế nông nghiệp, Quản trị Kinh doanh Kinh doanh Thương mại, Quản trị dịch vụ Du lịch & Lữ hành và Hệ thống thông tin quản lý, và đào tạo trình độ thạc sĩ 2 chuyên ngành là Kinh tế Nông nghiệp (trước kia là Kinh tế thủy sản) và Quản trị Kinh doanh Khoa có bề dày kinh nghiệm trong đào tạo các chuyên ngành trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và thủy sản ở trình độ. .. quả cao, tiết kiệm được một nguồn ngân sách tương đối lớn và đảm bảo các quy định hiện hành của nhà nước về đào tạo trình độ thạc sĩ Vì vậy, kính đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt cho Trường Đại học Nha Trang tổ chức đào tạo Thạc sĩ bằng ngôn ngữ Anh chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, chuyên sâu về Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu 19 ... độ đại học và trình độ thạc sĩ Ở trình độ đại học: Đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp (Kinh tế thủy sản trước kia) từ năm 1979, đến nay đã đào tạo được 26 khóa Ở trình độ thạc sĩ: Đào tạo chuyên ngành Kinh tế thủy sản (nay là Kinh tế nông nghiệp) từ năm 2004 (theo Quyết định số 414/QĐBGD&ĐT-ĐH&SĐH ngày 20/01/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) , đến nay đã đào tạo được 8 khóa với 94 học viên tốt nghiệp Đặc... trường 6 Kinh tế và quản lý nguồn lợi biển 7 Hệ sinh thái và đa dạng sinh học biển 8 Đất ngập nước và môi trường sống dưới nước vùng bờ Quản lý biển và quy hoạch không gian biển Quản lý tổn thương và rủi ro trong bối cảnh biến đổi khí hậu Khai thác và nuôi trồng thủy sản 9 10 11 12 13 14 Xung đột nguồn lợi tự nhiên Phát triển nuôi trồng bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu Kinh tế và quản lý nuôi... Tiến sĩ, Kinh tế Kinh tế nông nghiệp và USA, nông xã hội học nông thôn, nghiệp Trường ĐH Auburn, Mỹ Akhmad Fauzi, 1962, Tiến sĩ, Kinh tế Trưởng chương trình Canada, môi sau đại học, Khoa Kinh 1998 trường và tế và quản lý, Trường nguồn lợi ĐH Nông nghiệp Bogor, Indonesia Pransisa Baduge Giảng viên Tiến sĩ, Kinh tế Terney Pradeep Thụy Điển, môi Kumara, 1969, Khoa 2008 trường, Kỹ thuật và khoa học nông biển. .. vực đào tạo nông, ngư nghiệp tại Việt Nam Trường Đại học Nha Trang có tiềm năng chất xám với đội ngũ cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên dày dạn kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý kinh tế thủy sản và biến đổi khí hậu Trường Đại học Nha Trang có một đội ngũ đông đảo các cán bộ giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực kinh tế nông, ngư nghiệp và môi trường rất gần gũi với chuyên ngành quản lý hệ sinh thái. .. quản lý hệ sinh thái biển 13 GS Jahn Petter Johnsen GS Oscar Amarasinghe TS Pransiscu Baduge Terney Pradeep Kumara PGS TS Nguyễn Thị Kim Anh 8 Kinh tế và quản lý hệ sinh thái các khu bảo tồn biển GS Claire Amrstrong GS Ola Flaaten PGS TS Nguyễn Thị Kim Anh TS Quách Thị Khánh Ngọc TS Phạm Thị Thanh Thủy V 1 TUYỂN SINH Đối tượng tuyển sinh: Đáp ứng yêu cầu chung theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của... Độc lập hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất Năm 2006, Trường được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động 2 Về Khoa Kinh tế: Khoa Kinh tế được thành lập năm 1982 trên cơ sở Bộ môn Kinh tế thủy sản, nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực kinh tế thủy sản Khi mới thành lập, Khoa chỉ có ba bộ môn với chỉ một chuyên ngành đào tạo duy nhất là Kinh tế thủy sản Sau nhiều thay đổi về tổ chức, Khoa Kinh. .. chuyên ngành quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu Bên cạnh các chương trình phối hợp đào tạo sau đại học về lĩnh vực khoa học và công nghệ môi trường, Trường Đại học Nha Trang đã tích cực tham gia các chương trình mục tiêu nghiên cứu về Kinh tế biển đảo và biến đổi khí hậu Bộ Khoa học Công nghệ quản lý Đồng thời với chương trình nghiên cứu trong nước, các cán bộ khoa học thuộc Trường Đại học... phần cung cấp cho người học sự hiểu biết về biến đổi khí hậu và ảnh hưởng kinh tế xã hội Đặc biệt người học sẽ được nghiên cứu về việc quản lý rủi ro(liệt kê các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu) và đánh giá rủi ro với các tài nguyên ven biển và nguồn thủy sản Đồng thời thảo luận các vấn đề biện pháp khắc phục và thích nghi với biến đổi khí hậu Khai thác và nuôi trồng thủy sản 3(3-0) Học phần này . DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ BẰNG NGÔN NGỮ ANH Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp (chuyên sâu về Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu) Mã. VỀ ĐỀ ÁN 1. Tên đề án: Đề án đào tạo trình độ thạc sĩ bằng ngôn ngữ Anh chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp (chuyên sâu về Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu). 2. Vắn tắt về chương trình. thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Việc tổ chức đào tạo thạc sĩ bằng ngôn ngữ Anh chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, chuyên sâu về Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu, của
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ BẰNG NGÔN NGỮ ANH Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp (chuyên sâu về Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu), ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ BẰNG NGÔN NGỮ ANH Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp (chuyên sâu về Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu), ĐỀ ÁN ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ BẰNG NGÔN NGỮ ANH Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp (chuyên sâu về Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu), Nội dung chương trình:, VI. NĂNG LỰC ĐÀO TẠO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay