Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà máy may TNG Thái Nguyên, trên địa bàn xã Sơn Cẩm - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên.

84 301 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,279 tài liệu

  • Loading ...
1/84 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2015, 17:19

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGÔ VĂN KIÊN Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY MAY TNG THÁI NGUYÊN, TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN CẨM, HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học: : 2010 - 2014 Giảng viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Lê Duy Thái Nguyên, năm 2014 LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp là một giai đoạn cần thiết và hết sức quan trọng đối với mỗi sinh viên, đó là thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế, nhằm củng cố và vận dụng những kiến thức mà mình đã học được trong nhà trường. Được sự nhất trí của ban Giám hiệu Nhà trường, ban Chủ nhiệm khoa Quản Lý Tài Nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái nguyên, em đã Nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà máy may TNG Thái Nguyên, trên địa bàn xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên”. Sau một thời gian nghiên cứu và thực tập báo cáo tốt nghiệp của em đã hoàn thành. Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong khoa Quản Lý Tài Nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã giảng dạy và hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo ThS. Nguyễn Lê Duy, người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành khóa luận này. Em xin chân thành cảm ơn các cô chú, anh chị đang công tác tại UBND xã Sơn Cẩm, nơi em thực tập đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình thực tập tốt nghiệp. Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã động viên, khuyến khích em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận. Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 04 năm 2014 Sinh viên thực hiện Ngô Văn Kiên DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT UBND : Ủy ban nhân dân BT & GPMB : Bồi thường và giải phóng mặt bằng GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GPMB : Giải phóng mặt bằng CN – TTCN – XD : Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng HĐND : Hội đồng nhân dân TTCN - DV : Tiểu thủ công nghiệp - Dịch vụ CN - TTCN : Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp BTHT : Bồi thường hỗ trợ TĐC : Tái định cư CNH - HĐH : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu của quy hoạch 41 Bảng 4.2: Kết quả đăng ký cấp GCNQSDĐ của xã Sơn Cẩm 43 Bảng 4.3: Kết quả cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân của xã Sơn Cẩm năm 2013 45 Bảng 4.4: Biến động diện tích đất theo mục đích sử dụng năm 2013 so với năm 2012 và năm 2011 46 Bảng 4.5: Hiện trạng sử dụng đất của xã Sơn Cẩm năm 2013 50 Bảng 4.6: Thống kê diện tích đất đã thu hồi 53 Bảng 4.7: Kết quả thống kê về cây cối, hoa màu 54 Bảng 4.8: Kết quả thống kê về nhà cửa 56 Bảng 4.9: Kết quả thống kê về kiến trúc 57 Bảng 4.10: Kết quả bồi thường về đất 58 Bảng 4.11: Kết quả bồi thường hỗ trợ cây cối, hoa màu 59 Bảng 4.12: Kết quả bồi thường vật kiến trúc 61 Bảng 4.13: Kết quả bồi thường về nhà cửa 63 Bảng 4.14: Kết quả hỗ trợ do thu hồi đất nông nghiệp 64 Bảng 4.15: Thưởng do bàn giao mặt bằng trước trước thời hạn. 65 Bảng 4.16: Tổng hợp kinh phí bồi thường của dự án 66 Bảng 4.17: Nhận thức của người dân về công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng 67 Bảng 4.18: Kết quả điều tra cán bộ trong Ban BT&GPMB huyện Phú Lương và xã Sơn Cẩm 68 DANH MỤC HÌNH Hình 4.1: Cơ cấu đất đai xã Sơn Cẩm năm 2013 51 MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 2 1.3 YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI 2 1.4 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 2 1.4.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu 2 1.4.2 Ý nghĩa trong thực tiễn 2 PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1. CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỀ TÀI 3 2.1.1. Khái niệm về bồi thường GPMB 3 2.1.2. Vai trò của BT & GPMB 4 2.1.3. Đặc điểm của quá trình bồi thường GPMB 4 2.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ TÀI 5 2.2.1. Các văn bản pháp quy của nhà nước có liên quan đến công tác bồi thường và GPMB 5 2.2.2. Những văn bản pháp quy của tỉnh Thái Nguyên liên quan đến công tác bồi thường và GPMB 8 2.3. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 10 2.3.1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 2.3.2. Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất 10 2.4. CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG VÀ GPMB TRÊN THẾ GIỚI 10 2.4.1. Trung Quốc 10 2.4.2. Singapore 13 2.4.3. Nhận xét, đánh giá 16 2.5. CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT TRONG CẢ NƯỚC 17 2.5.1. Từ khi có Luật đất đai 1993 17 2.5.2. Từ khi có Luật đất đai 2003 19 2.5.3. Nhận xét, đánh giá 23 2.6. QUY TRÌNH TIẾN HÀNH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN 23 2.7. CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG VÀ GPMB TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN CẨM 26 PHẦN III: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH 28 3.3. NỘI DUNG TIẾN HÀNH 28 3.3.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của xã Sơn Cẩm 28 3.3.2. Đánh giá kết quả công tác bồi thường GPMB 28 3.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.4.1. Điều tra số liệu sơ cấp 29 3.4.2. Điều tra các số liệu thứ cấp 29 3.4.3. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu 30 PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 4.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA XÃ SƠN CẨM 31 4.1.1. Điều kiện tự nhiên 31 4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội xã Sơn Cẩm 34 4.2. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GPMB TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN CẨM 39 4.2.1. Tình hình quản lý đất đai xã Sơn Cẩm 39 4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai năm 2013 49 4.2.3. Cơ cấu đất đai của xã Sơn Cẩm năm 2013 51 4.3. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG VÀ GPMB CỦA DỰ ÁN 52 4.3.1. Giới thiệu chung về công tác bồi thường và GPMB của dự án 52 4.3.2. Kết quả thống kê về đất, tài sản cây cối, hoa màu đã được bồi thường trong dự án xây dựng nhà máy may TNG Thái Nguyên 53 4.3.3. Kết quả bồi thường về đất, tài sản, cây cối hoa màu trong dự án xây dựng nhà máy may TNG Thái Nguyên 58 4.3.4. Kết quả hỗ trợ thu hồi đất nông nghiệp 63 4.3.5. Nguồn kinh phí thực hiện bồi thường và GPMB 66 4.3.6. Đánh giá kết quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án xây dựng nhà máy may TNG Thái Nguyên qua bộ phiếu điều tra 66 4.4. MỘT SỐ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 70 4.4.1. Thuận lợi 70 4.4.2. Khó khăn 71 4.5. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỦA CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA DỰ ÁN 71 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 5.1. KẾT LUẬN 73 5.2. KIẾN NGHỊ 74 1 PHẦN I MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Đất đai là tài sản quốc gia có giá trị lớn, có vị trí đặc biệt quan trọng đối với đời sống của từng hộ gia đình, cá nhân, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là điều kiện tối thiểu đảm bảo cho quá trình tái sản xuất giúp xã hội không ngừng phát triển.Trong quá trình đổi mới nền kinh tế - xã hội ở nước ta, cơ chế kinh tế thị trường đã từng bước được hình thành, các thành phần kinh tế phát triển mạnh mẽ và một xu hướng tất yếu về nguồn lực đầu vào cho sản xuất và sản phẩm đầu ra đều phải trở thành hàng hóa, trong đó đất đai cũng không phải ngoại lệ. Nước ta đang trong thời kỳ thực hiện CNH - HĐH đất nước, nhiều dự án như các khu công nghiệp, nhà máy, các khu đô thị mới, khu dân cư đang được triển khai một cách mạnh mẽ. Để thực hiện được các nhiệm vụ trên và mang tính khả thi thì mặt bằng đất đai là một trong những nhân tố quan trọng nó quyết định đến hiệu quả trong công tác đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước và ảnh hưởng đến cả tiến trình CNH - HĐH của đất nước. Cùng với sự phát triển của cả nước nói chung và xã Sơn Cẩm nói riêng trong những năm gần đây đã có rất nhiều công trình, dự án được triển khai nhằm mục đích đẩy mạnh nền kinh tế của huyện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển chung của cả nước. Để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn Xã thì công tác thu hồi, bồi thường và giải phóng mặt bằng phải được thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả. Tuy nhiên, trên thực tế thì công tác BT & GPMB còn gặp những trở ngại, khó khăn dẫn đến việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công còn chưa kịp thời, làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án trên địa bàn xã. Xuất phát từ thực tế đó, được sự nhất trí và giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản Lý Tài Nguyên cùng sự hướng dẫn của thầy giáo Th.S Nguyễn Lê Duy, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà máy may TNG Thái Nguyên, trên địa bàn xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên” 2 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI - Tìm hiểu điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của xã Sơn Cẩm - Đánh giá thực trạng công tác BT & GPMB của xã Sơn Cẩm - Đề xuất phương án giải quyết có tính khả thi và rút ra kinh nghiệm cho công tác BT & GPMB cho địa phương trong thời gian tới. 1.3 YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI - Nắm vững chính sách, pháp luật đất đai, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng và các văn bản có liên quan đã được ban hành của Chính phủ và địa phương. - Số liệu thu thập phải chính xác. - Các đánh giá đưa ra phải khác quan. - Các giải pháp đưa ra phải có tính khả thi và phù hợp với thực tế ở địa phương. 1.4 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 1.4.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu - Đề tài có ý nghĩa rất quan trọng trong học tập và nghiên cứu khoa học, giúp cho người học tập nghiên cứu củng cố lại kiến thức đã học, biết cách thực hiện một đề tài khoa học và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp. Nắm chắc các quyết định về bồi thường và giải phóng mặt bằng bằng việc áp dụng trên thực tế. 1.4.2 Ý nghĩa trong thực tiễn - Đối với thực tiễn, đề tài góp phần đề xuất các giải pháp để thực hiện công tác BT & GPMB khi Nhà nước thu hồi đất ngày càng có hiệu quả hơn. - Đánh giá được thực trạng sử dụng đất, xác định những tồn tại chủ yếu trong công tác thực hiện BT & GPMB, nguyên nhân và giải pháp khắc phục cho xã Sơn Cẩm trong việc thực hiện BT & GPMB đạt được hiệu quả cao nhất. 3 PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1. CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỀ TÀI 2.1.1. Khái niệm về bồi thường GPMB Bồi thường và giải phóng mặt bằng là quá trình đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng tại Điều 27 của Luật Đất đai 1993. Công tác bồi thường GPMB là việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế. Thực chất của việc GPMB là việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng dưới sự điều tiết của Nhà nước. - Thu hồi là việc nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất đã giao cho tổ chức, UBND xã, phường, thị trấn quản lý theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 (theo khoản 5 Điều 4, Luật Đất đai năm 2003). - Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị thu hồi cho người bị thu hồi đất (theo khoản 6, Điều 4, Luật Đất đai năm 2003). - Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước giúp đỡ người bị thu hồi đất thông qua đào tạo nghề mới, cấp kinh phí di dời đến địa điểm mới (theo khoản 7, Điều 4, Luật Đất đai 2003). Theo điều 42 Luật Đất đai 2003 của nước ta thì : 1. Nhà nước thu hồi của người sử dụng đất mà người sử dụng đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) hoặc đủ điều kiện để được cấp GCNQSDĐ theo quy định Điều 50 của luật này thì được bồi thường, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 điều 38 và các điểm b, c, d, đ và g khoản 1 điều 43 của luật này. 2. Người bị thu hồi loại đất nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi. [...]... mặt bằng của dự án Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà máy may TNG Thái Nguyên’’ qua ý kiến của người dân và cán bộ trong Ban BT & GPMB - Đánh giá những thuận lợi, khó khăn mà ban đền bù giải phóng mặt bằng khi tiến hành công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng của dự án - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng. .. phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà máy may TNG Thái Nguyên trên địa bàn xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên’’ - Phạm vi nghiên cứu: Tại xã Sơn Cẩm – huyện Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên 3.2 THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾN HÀNH - Thời gian: Từ 20/01/2014 đến 20/04/2014 - Địa điểm : Xã Sơn Cẩm – huyện Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên 3.3 NỘI DUNG TIẾN HÀNH 3.3.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của xã Sơn Cẩm. .. vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng 2.7 CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG VÀ GPMB TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN CẨM Trong những năm gần đây tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh thu hút đầu tư, trong đó xã Sơn Cẩm, nhiều dự án phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, có nhiều dự án được đầu tư liên quan tới công tác bồi thường & GPMB như: dự án nắn suối Nam Tiền trên địa phận công trường Công ty than Khánh Hòa, Công ty may. .. được công nhận là đất ở; 4 Hỗ trợ khác Điều 24 Bồi thường nhà, công trình xây dựng trên đất 1 Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân, được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ Xây dựng ban hành Giá trị xây dựng mới của nhà, công trình được tính theo diện tích xây dựng của nhà, công trình nhân với đơn giá xây dựng. .. tới công tác bồi thường GPMB - Đánh giá kết quả công tác bồi thường GPMB của dự án + Giới thiệu chung về công tác bồi thường GPMB của dự án + Kết quả thống kê về đất, tài sản, cây cối, hoa màu trong dự án + Kết quả bồi thường về đất, tài sản, cây cối, hoa màu của dự án + Kết quả hỗ trợ thu hồi đất nông nghiệp 29 + Nguồn kinh phí thực hiện và GPMB - Đánh giá kết quả công tác bồi thường và giải phóng mặt. .. liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; - Căn cứ Tờ trình số: 130/TTr-BBT ngày 12/12/2013 của Ban bồi thường GPMB huyện Phú Lương Về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ đất đai, tài sản, cây cối hoa màu thuộc dự án: Xây dựng nhà máy may TNG Phú Lương tại cụm công nghiệp Sơn Cẩm huyện Phú Lương; - Căn cứ Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 13/12/2013... 2726/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng nhà máy may TNG Phú Lương; 10 - Căn cứ Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 21/12/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014; - Xét Tờ trình số: 74/TTr - TNMT ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Phòng Tài nguyên.. . hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; - Căn cứ Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 11/7/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên v/v ban hành đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; - Căn cứ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên v/v ban hành đơn giá bồi thường. .. quan đến công tác bồi thường và GPMB - Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; - Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 11/04/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 22/04/2008 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành đơn giá bồi thường nhà ở và các công trình... xóm Sơn Cẩm - Điều tra cán bộ của tổ công tác bồi thường và GPMB thông qua bộ phiếu điều tra gồm 8 phiếu tương ứng với 8 chức vụ (Thông qua phiếu điều tra, mẫu 2): + Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm + Đại diện của Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng cấp huyện + Cán bộ địa chính cấp xã + Trưởng xóm nơi có đất thuộc phạm vi dự án + Đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp xã nơi có đất thuộc phạm vi dự án . HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGÔ VĂN KIÊN Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY MAY TNG THÁI NGUYÊN, TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN. tài: Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà máy may TNG Thái Nguyên, trên địa bàn xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên . Sau một thời gian nghiên cứu. Tài Nguyên cùng sự hướng dẫn của thầy giáo Th.S Nguyễn Lê Duy, em tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà máy may TNG Thái Nguyên, trên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà máy may TNG Thái Nguyên, trên địa bàn xã Sơn Cẩm - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên., Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà máy may TNG Thái Nguyên, trên địa bàn xã Sơn Cẩm - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên., Đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng nhà máy may TNG Thái Nguyên, trên địa bàn xã Sơn Cẩm - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn