Đánh giá công tác bồi thường – giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu dân cư Thành Lập tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

64 515 1

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,279 tài liệu

  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2015, 11:12

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGUYỄN VĂN KHIÊM Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG - GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ THÀNH LẬP TẠI HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa chính môi trường Khoa : Quản lý Tài nguyên Khoá học : 2010 – 2014 Thái Nguyên, năm 2014 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  NGUYỄN VĂN KHIÊM Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG - GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ THÀNH LẬP TẠI HUYỆN PHỔ YÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa chính môi trường Khoa : Quản lý Tài nguyên Lớp : K42 – ĐCMT N01 Khoá học : 2010 – 2014 Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS. Đỗ Thị Lan Thái Nguyên, năm 2014 i Lời cảm ơn Thực tập tốt nghiệp là thời gian quan trọng trong quá trình đào tạo kỹ sư trong các trường đại học và nhằm thực hiện phương châm học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. Được sự nhất trí của Ban chủ nhiệm Khoa Quản lý Tài Nguyên - Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em đã tiến hành thực tập tốt nghiệp với chuyên đề: “Đánh giá công tác bồi thường – giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu dân cư Thành Lập tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên”. Trong quá trình nghiên cứu và viết khóa luận em đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của nhiều tập thể cá nhân trong và ngoài trường. Trước hết em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, nhất là các thầy cô giáo trong Khoa Quản lý Tài Nguyên là những người đã hướng dẫn truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong những năm tháng học tập tại trường. Đồng thời em xin cảm ơn các bác, cô, chú, anh chị cán bộ tại Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Phổ Yên, đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong việc cung cấp những thông tin cũng như đóng góp ý kiến có liên quan đến vấn đề nghiên cứu giúp em hoàn thành khóa luận. Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới cô giáo - PGS.TS Đỗ Thị Lan giảng viên Khoa Khoa học Môi Trường - Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài của mình. Cuối cùng em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè là những người đã động viên giúp đỡ em hoàn thành việc học tập và nghiên cứu của mình trong những năm học vừa qua. Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Văn Khiêm ii MỤC LỤC PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2. Mục đích của đề tài 2 1.3. Ý nghĩa của đề tài 2 PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 2.1. Cơ sở khoa học của đề tài 4 2.1.1. Khái niệm bồi thường và GPMB 4 2.1.2. Đặc điểm của quá trình BT&GPMB 5 2.1.3. Yêu cầu của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 7 2.1.4. Một số yếu tố tác động đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng . 7 2.2. Cơ sở pháp lý của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 8 2.2.1. Các văn bản pháp quy của nhà nước có liên quan đến công tác bồi thường GPMB 8 2.2.2. Các văn bản pháp quy của địa phương có liên quan đến công tác BT&GPMB 9 2.3. Công tác giải phóng mặt bằng trên thế giới và trong nước 10 2.3.1. Công tác giải phóng mặt bằng trên thế giới 10 2.3.2. Công tác GPMB tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước 16 PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 25 3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành 25 3.3. Nội dung nghiên cứu 25 3.3.1. Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội 25 3.3.2. Đánh giá thực trạng công tác BT&GPMB 25 3.3.3. Ảnh hưởng của công BT&GPMB đến đời sống của nhân dân tại khu vực dự án 25 iii 3.3.4. Những thuận lợi khó khăn trong công tác BT&GPMB 26 3.4. Phương pháp nghiên cứu 26 PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 27 4.1.1. Điều kiện tự nhiên 27 4.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội 30 4.2. Đánh giá thực trạng công tác BT&GPMB 35 4.2.1. Đối tượng và điều kiện bồi thường 35 4.2.2. Quy trình thực hiện BT&GPMB 36 4.2.3. Đánh giá kết quả bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất tại khu vực giải phóng mặt bằng 38 4.2.3.2. Kết quả về công tác hỗ trợ 42 4.2.4. Tổng hợp kinh phí BT&GPMB và chính sách hỗ trợ 44 4.2.5. Đánh giá kết quả điều tra ý kiến của người dân về công tác BT và giải phóng mặt bằng khu vực dự án 44 4.4. Thuận lợi và khó khăn và đề xuất giải pháp 50 4.4.1. Thuận lợi 50 4.4.2. Khó khăn 51 4.4.3. Một số giải pháp đề xuất 51 PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 53 5.1. Kết luận 53 5.2. Đề nghị 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Hình 1. Bản đồ địa giới hành chính xã Hồng Tiến 27 Bảng 4.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2013 33 Bảng 4.2. Kết quả thực hiện về đối tượng và điều kiện bồi thường 36 Bảng 4.3. Diện tích các loại đất phải thu hồi 38 Bảng 4.4. Kết quả bồi thường đất nông nghiệp 39 Bảng 4.5. Kết quả bồi thường cây cối, hoa màu 41 Bảng 4.6. Kết quả bồi thường tài sản, vật kiến trúc 42 Bảng 4.7. Kết quả hỗ trợ hộ nghèo bị thu hồi đất 43 Bảng 4.8. Kết quả hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp và thưởng BGMB sớm 43 Bảng 4.9. Tổng hợp kinh phí BT&GPMB và chính sách hỗ trợ 44 Bảng 4.10. Tổng hợp kết quả từ phiếu điều tra hộ gia đình 45 Bảng 4.11. Ý kiến nhận xét của người dân về công tác BT&GPMB tại dự án Khu dân cư Thành Lập – xã Hồng Tiến 47 i Lời cảm ơn Thực tập tốt nghiệp là thời gian quan trọng trong quá trình đào tạo kỹ sư trong các trường đại học và nhằm thực hiện phương châm học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn. Được sự nhất trí của Ban chủ nhiệm Khoa Quản lý Tài Nguyên - Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em đã tiến hành thực tập tốt nghiệp với chuyên đề: “Đánh giá công tác bồi thường – giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu dân cư Thành Lập tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên”. Trong quá trình nghiên cứu và viết khóa luận em đã nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của nhiều tập thể cá nhân trong và ngoài trường. Trước hết em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, nhất là các thầy cô giáo trong Khoa Quản lý Tài Nguyên là những người đã hướng dẫn truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong những năm tháng học tập tại trường. Đồng thời em xin cảm ơn các bác, cô, chú, anh chị cán bộ tại Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Phổ Yên, đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong việc cung cấp những thông tin cũng như đóng góp ý kiến có liên quan đến vấn đề nghiên cứu giúp em hoàn thành khóa luận. Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới cô giáo - PGS.TS Đỗ Thị Lan giảng viên Khoa Khoa học Môi Trường - Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt quá trình nghiên cứu đề tài của mình. Cuối cùng em xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè là những người đã động viên giúp đỡ em hoàn thành việc học tập và nghiên cứu của mình trong những năm học vừa qua. Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Văn Khiêm 1 PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam trong những năm gần đây đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, nền kinh tế tăng trưởng liên tục và năng động, cùng với những chính sách kinh tế thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư, nền chính trị ổn định, hệ thống pháp luật và cơ chế quản lý đang dần được hoàn thiện, nguồn nhân lực dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn…Việt Nam đã và đang là điểm đến hấp dẫn đối với những nhà đầu tư nước ngoài cũng như trong nước. Hơn thế nữa nước ta đang đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất kĩ thuật để đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Do đó có rất nhiều dự án đầu tư xây dựng các công trình đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên địa bàn tất cả các vùng trong cả nước. Để dự án đầu tư xây dựng các công trình có tính khả thi cao, xây dựng đúng tiến độ thì công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng đóng vai trò hết sức quan trọng, nhiều khi mang tính quyết định đến hiệu quả đầu tư và tiến độ hoàn thành dự án. Giải phóng mặt bằng là quá trình đa dạng và phức tạp, nó thể hiện khác nhau đối với mỗi dự án, nó liên quan trực tiếp đến lợi ích của các bên tham gia và lợi ích của toàn xã hội. Thực tế qua những dự án đã thực hiện cho thấy công tác GPMB vẫn còn tồn tại nhiều bất cập gây khó khăn cho những nhà đầu tư, vấn đề đời sống, việc làm của người dân sau khi bị thu hồi đất sản xuất, việc bồi thường có được thoả đáng không, việc lợi dụng chức quyền để tham nhũng tiền bồi thường, việc người dân hám lợi mà có những hành động lừa đảo để chuộc lợi… đã và đang gây nhiều nguy cơ mất ổn định an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, làm thất thoát nguồn ngân sách của Nhà nước và làm ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của đất nước. Cùng với sự phát triển chung của cả nước, trên địa bàn huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên trong những năm gần đây đã có nhiều công trình, dự án được triển khai nhằm mục đích đẩy mạnh nền kinh tế của huyện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển chung của cả nước. Việc xây dựng các khu dân cư, thành lập các 2 nhà máy, xí nghiệp, các khu công nghiệp… đang dần dần làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất của huyện. Công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư cũng vì thế diễn ra mạnh mẽ, cũng như các địa phương khác trên cả nước việc thực hiện công tác này có những mặt tích cực nhưng cũng gặp nhiều những vướng mắc, khó khăn ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người dân và sự phát triển kinh tế xã hội. Có những dự án đã hoàn thành, các công trình được đưa vào sử dụng song bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều dự án treo do công tác BT&GPMB còn gặp khó khăn, nhiều đơn thư khiếu nại được gởi tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đề nghị giải quyết liên quan đến việc BT&GPMB. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài Nguyên, Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên, dưới sự hướng dẫn của cô giáo - PGS.TS Đỗ Thị Lan, em đã tiến hành thực hiện đề tài: “Đánh giá công tác bồi thường – giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu dân cư Thành Lập tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên”. 1.2. Mục đích của đề tài Đánh giá, phân tích về quá trình triển khai và thực hiện công tác bồi thường GPMB của dự án xây dựng khu dân cư Thành Lập tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Từ đó tìm ra những thuận lợi và khó khăn trong công tác này, đồng thời đề xuất những giải pháp đổi mới và hoàn thiện công tác bồi thường GPMB. 1.3. Ý nghĩa của đề tài - Ý nghĩa trong học tập: Đề tài tốt nghiệp là một cơ hội tốt cho mỗi sinh viên có thể hệ thống và củng cố lại kiến thức đã học trong nhà trường và áp dụng vào thực tế công việc, đáp ứng yêu cầu đào tạo kỹ sư ngành địa chính môi trường. Qua đó, biết cách thu thập, tổng hợp, xử lý số liệu và biết cách trình bày một báo cáo khoa học hoàn chỉnh. - Ý nghĩa trong thực tiễn: 3 + Đối với bản thân việc tìm hiểu và vận dụng chính sách của nhà nước trong công tác giải phóng mặt bằng giúp bổ sung kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai nhanh, đầy đủ và chính xác hơn + Đối với địa phương có thể nâng cao hiệu quả việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đảm bảo áp dụng chính xác, đúng, đủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho những hộ dân bị nhà nước thu hồi đất. Rút kinh nghiệm trong việc giải quyết những vướng mắc và đối thoại với nhân dân cho những dự án sau này. [...]... nghìn mét vuông đất của dự án để khởi công công trình Thực hiện bàn giao mặt bằng thi công xây dựng, hoàn thành theo tiến độ dự án xây dựng Quốc lộ 3 mới, Quốc lộ 3 cũ Hà Nội – Thái Nguyên và nhiều dự án phải thu hồi đất, bồi thường GPMB xây dựng đường giao thông, nông thôn mới Ông Lê Kim Phúc, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công tác GPMB và hỗ trợ tái định cư tỉnh Thái Nguyên cho biết: Có... (www.baothanhhoa.vn/2014) Công tác giải phóng mặt bằng ở Thái Nguyên Năm 2013 được đánh giá là năm thành công trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh Thái nguyên Việc bồi thường giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, đặc biệt là đối với các dự án đã góp phần thay đổi diện mạo phát triển hạ tầng đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 19 Năm 2013, tỉnh Thái Nguyên đã thực... cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động bồi thường - GPMB của dự án án xây dựng khu dân cư Thành Lập tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên - Phạm vi nghiên cứu: Diện tích, tài sản, đối tượng nằm trong phạm vi của dự án 3.2 Địa điểm và thời gian tiến hành - Địa điểm thực hiện dự án: xã Hồng Tiến, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên - Địa điểm thực tập: Phòng TN&MT huyện Phổ Yên - Thời gian tiến hành: Từ 20/01/2014... 21/02/2012 của UBND tỉnh ban hành quy trình xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Nghị quyết 26/2009/NQ-HĐND ngày 12/12/2009 về việc thông qua chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 2.3 Công tác giải phóng mặt bằng trên thế giới và trong nước 2.3.1 Công tác giải phóng mặt bằng trên thế giới Công tác giải phóng mặt bằng ở Trung... điểm công tác bồi thường GPMB Cùng với việc kiên trì tuyên truyền, vận động, Ban GPMB và Tái định cư và các phường, xã có đất phải thu hồi đã quán triệt sâu rộng trong đảng viên và nhân dân Nhất là các quyền của người sử dụng đất, khung giá bồi thường các loại đất; các chính sách bồi thường GPMB của Nhà nước; mục đích, ý nghĩa của dự án sau khi hoàn thành xây dựng; niêm yết công khai phương án bồi thường. .. sống kinh tế - Dân số và lao động 3.3.2 Đánh giá thực trạng công tác BT&GPMB - Đối tượng, điều kiện bồi thường - Quy trình BT&GPMB - Kết quả BT&GPMB về đất đai và các tài sản gắn liền với đất 3.3.3 Ảnh hưởng của công BT&GPMB đến đời sống của nhân dân tại khu vực dự án - Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước 25 - Đánh giá kết quả điều tra ý kiến của người dân về công tác BT&GPMB khu vực dự án 3.3.4 Những... dự toán bồi thường, hỗ trợ Thời gian không quá 15 ngày làm việc Bước 14: Chủ đầu tư xây dựng công trình tổ chức thanh toán kinh phí bồi thường cho từng người bị thu hồi đất Thời gian không quá 5 ngày làm việc Bước 15: Người bị thu hồi đất tự tháo dỡ, di chuyển tài sản, bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư xây dựng công trình Thời gian không quá 30 ngày làm việc Bước 16: Chủ đầu tư xây dựng công trình lập. .. 2.3.2 Công tác GPMB tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước Công tác giải phóng mặt bằng ở Hà Nội Theo Ban chỉ đạo GPMB TP Hà Nội, trong năm 2013, các quận, huyện, thị xã đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 22.988 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất tại các dự án trên địa bàn TP TP đã chi trả hơn 6.127 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ; Phê duyệt bố trí tái định cư cho... với bộ phận dân cư đã gánh chịu vì sự phát triển chung của đất nước Hiện nay nước ta, khi Nhà nước thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở thì người sử dụng đất được bố trí tái định cư bằng các hình thức sau: + Bồi thường bằng nhà ở + Bồi thường bằng đất ở mới + Bồi thường bằng tiền để xây dựng nơi ở mới TĐC là việc không thể tách rời và giữ vị trí rất quan trọng trong chính sách giải phóng mặt bằng 2.1.2... nhân dân vùng dự án, đáp ứng yêu cầu đầu tư Để cụ thể hóa những nhiệm vụ này, tại phiên họp thứ 37 của UBND tỉnh, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác GPMB và hỗ trợ tái định cư tỉnh đề nghị: Thường trực Ban chỉ đạo công tác GPMB tỉnh và các ngành, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh và các chủ đầu tư cần tập trung nguồn lực, quan tâm hơn nữa đến công tác bồi thường . Tài Nguyên - Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em đã tiến hành thực tập tốt nghiệp với chuyên đề: Đánh giá công tác bồi thường – giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu dân cư Thành Lập tại. Tài Nguyên - Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em đã tiến hành thực tập tốt nghiệp với chuyên đề: Đánh giá công tác bồi thường – giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu dân cư Thành Lập tại. Lâm Thái Nguyên, dưới sự hướng dẫn của cô giáo - PGS.TS Đỗ Thị Lan, em đã tiến hành thực hiện đề tài: Đánh giá công tác bồi thường – giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu dân cư Thành Lập tại
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác bồi thường – giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu dân cư Thành Lập tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên., Đánh giá công tác bồi thường – giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu dân cư Thành Lập tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên., Đánh giá công tác bồi thường – giải phóng mặt bằng dự án xây dựng khu dân cư Thành Lập tại huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn