Thiết kế chương trình, nội dung và phương pháp dạy học tự chọn ngữ văn 9 theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh

135 314 0
  • Loading ...
1/135 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2015, 13:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CAO THỊ HÒA THIÕT KÕ CH¦¥NG TR×NH, NéI DUNG Vµ PH¦¥NG PH¸P D¹Y HäC Tù CHäN NG÷ V¡N 9 THEO H¦íNG TÝCH CùC HãA HO¹T §éNG CñA HäC SINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHỆ AN - 2014 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CAO THỊ HÒA THIÕT KÕ CH¦¥NG TR×NH, NéI DUNG Vµ PH¦¥NG PH¸P D¹Y HäC Tù CHäN NG÷ V¡N 9 THEO H¦íNG TÝCH CùC HãA HO¹T §éNG CñA HäC SINH Chuyên ngành: LL & PPDH bộ môn Văn và Tiếng Việt Mã số: 60.14.01.11 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. NGUYỄN VĂN TỨ NGHỆ AN - 2014 4 MỤC LỤC Trang M UỞĐẦ 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3 3. Phạm vi và địa bàn nghiên cứu 6 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 6 5. Phương pháp nghiên cứu 7 6. Đóng góp của luận văn 7 7. Cấu trúc của luận văn 7 Ch ng 1ươ C S KHOA H C C A VI C THI T K CH NG TRÌNH,Ơ Ở Ọ Ủ Ệ Ế Ế ƯƠ N I DUNG VÀ PH NG PHÁP D Y H C T CH N NG V N 9Ộ ƯƠ Ạ Ọ Ự Ọ Ữ Ă THEO H NG T CH C C HÓA HO T NG C A H C SINHƯỚ Í Ự Ạ ĐỘ Ủ Ọ 8 1.1. Các cơ sở của việc dạy học tự chọn trong nhà trường phổ thông 8 1.1.1. Căn cứ mục tiêu giáo dục của nhà trường 8 1.1.2. Phù hợp các quy luật của tâm lý học và giáo dục học 9 1.1.3. Đáp ứng nhu cầu của người học 9 1.1.4. Phù hợp với xu thế giáo dục hiện nay 10 1.2. Vấn đề tính tích cực của chủ thể nhận thức và phương pháp tích cực trong dạy học 10 1.2.1. Vấn đề tính tích cực của chủ thể nhận thức 10 1.2.2. Phương pháp tích cực trong dạy học 15 1.3. Sự đổi mới trong quan niệm dạy học Ngữ Văn hiện nay 18 1.3.1. Đổi mới nhận thức về vai trò người học 18 1.3.2. Đổi mới quan niệm về bản chất môn Ngữ Văn 20 1.3.3. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ Văn 21 1.4. Thực tiễn vấn đề dạy học tự chọn Ngữ Văn THCS theo hướng tích cực hoá hoạt động của HS trong nhà trường hiện nay (qua khảo sát ở huyện Yên Thành, Nghệ An) 23 1.4.1. Về việc dạy 23 1.4.2. Về việc học 25 1.4.3. Về tài liệu tham khảo 26 Tiểu kết chương 1 27 Ch ng 2ươ THI T K CH NG TRÌNH, N I DUNG VÀ PH NG PHÁPẾ Ế ƯƠ Ộ ƯƠ D Y H C T CH N NG V N 9 THEO H NG T CH C C HÓAẠ Ọ Ự Ọ Ữ Ă ƯỚ Í Ự HO T NG C A H C SINHẠ ĐỘ Ủ Ọ 28 2.1. Khái quát về chương trình, nội dung dạy học tự chọn Ngữ Văn 9 28 2.1.1. Tiêu chí lựa chọn nội dung chương trình 28 2.1.2. Xây dựng nội dung chương trình 29 2.1.3. Phân phối chương trình tự chọn Ngữ Văn 9 29 2.1.4. Một số nội dung tự chọn trong chương trình Ngữ Văn 9 31 2.2. Phương pháp dạy học các chủ đề tự chọn Ngữ Văn 9 theo hướng tích cực hóa hoạt động của HS 59 2.2.1. Một số nguyên tắc khi tổ chức dạy học tự chọn Ngữ Văn THCS theo hướng tích cực hóa hoạt động của HS 61 2.2.2. Một số phương pháp và kỹ thuật thường sử dụng trong dạy học tự chọn Ngữ Văn 9 theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh 65 2.3. Quy trình tổ chức thực hiện dạy học tự chọn Ngữ Văn 9 theo chương trình đã định hướng 75 2.3.1. Các chủ đề củng cố kiến thức cho học sinh 76 2.3.2. Các chủ đề rèn luyện kỹ năng làm văn 76 2.3.3. Các chủ đề đọc - hiểu văn bản theo đặc trưng thể loại 77 Tiểu kết chương 2 79 Ch ng 3ươ TH C NGHI M S PH MỰ Ệ Ư Ạ 80 3.1. Mục đích và yêu cầu thực nghiệm sư phạm 80 3.1.1. Mục đích thực nghiệm 80 3.1.2. Yêu cầu thực nghiệm 80 3.2. Đối tượng, địa bàn, thời gian, quy trình thực nghiệm sư phạm 80 3.3. Nội dung thực nghiệm 80 3.3.1. Giáo án thực nghiệm dạy học tự chọn 1 81 3.3.2. Giáo án thực nghiệm dạy học tự chọn 2 95 3.3.3. Giáo án thực nghiệm dạy học tự chọn 3 102 3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm 109 3.4.1. Tiêu chuẩn đánh giá 110 3.4.2. Phương tiện đánh giá 110 3.4.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm về kết quả học tập của học sinh 110 3.4.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm về hoạt động dạy học của giáo viên 112 3.4.5. Đánh giá kết quả thực nghiệm về các yếu tố đảm bảo cho việc dạy học tự chọn môn Ngữ Văn ở THCS 112 6 3.5. Kết luận thực nghiệm 113 Tiểu kết chương 3 114 K T LU NẾ Ậ 115 TÀI LI U THAM KH OỆ Ả 117 PH L CỤ Ụ 123 7 BẢNG CHỮ VIẾT TẮT Các từ viết tắt Được hiểu là GV HS SGK THCS PPDH PPTC PPCT CNTT PP PPGD PT PT GD & ĐT HSG BPNT Giáo viên Học sinh Sách giáo khoa Trung học cơ sở Phương pháp dạy học Phương pháp tích cực Phân phối chương trình Công nghệ thông tin Phương pháp Phương pháp giáo dục phổ thông Phổ thông Giáo dục và Đào tạo Học sinh giỏi Biện pháp nghệ thuật Cách chú thích tài liệu trích dẫn: Số thứ tự tài liệu đứng trước, số trang đứng sau. Ví dụ: [58,1627] nghĩa là số thứ tự tài liệu trong mục TÀI LIỆU THAM KHẢO là 58, nội dung trích dẫn nằm ở trang 1627 của tài liệu này. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Thế giới đang có những bước đầu tiên trong thế kỷ XXI, thế kỷ của sự phát triển cao nhất từ trước đến nay của những tài năng và trí tuệ nhân loại. Để đạt được mục tiêu lớn lao của thời đại, với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam, giáo dục luôn được coi là quốc sách hàng đầu. Những đổi mới trong tư tưởng giáo dục hiện đại ấy đã có tác động, ảnh hưởng rất rõ nét và tích cực tới việc dạy học Ngữ Văn ở nước ta hiện nay, môn học vẫn luôn được đánh giá là có vị trí hết sức quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục, đào tạo con người mới. Xuất phát từ mục tiêu đào tạo con người mới phát triển toàn diện, năng động, sáng tạo và thích ứng với sự phát triển của xã hội, nhất là giai đoạn hội nhập quốc tế ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng của Việt Nam hiện nay, việc dạy học trong nhà trường phổ thông không chỉ thuần tuý là trang bị kiến thức cho HS mà chủ yếu phải dạy cho học sinh cách tự học, tự nghiên cứu, tự phát hiện và giải quyết vấn đề một cách có phương pháp. Việc dạy học theo hướng tích cực hoá vai trò chủ thể của học sinh sẽ góp phần quan trọng để đạt được mục tiêu dạy học đổi mới. Nghị quyết 29 Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục - Đào tạo cũng đã khẳng định: “Đổi mới chương trình nhằm phát triển năng lực và phẩm chất người học, hài hòa đức, trí, thể, mỹ; dạy người, dạy chữ và dạy nghề. Đổi mới nội dung giáo dục theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và ngành nghề; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống, tri thức pháp luật và ý thức công dân…. Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu của các bậc học, các chương trình giáo dục, đào tạo và nhu cầu học tập suốt đời của mọi người. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát 1 huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học”. 1.2. Tự chọn là nội dung dạy học mới được đưa vào chương trình giáo dục THCS. Việc dạy học các chủ đề tự chọn là một bước nhằm nâng cao tính độc lập - tự chủ của hoc sinh và các trường THCS địa phương, phục vụ mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục. Bởi vậy ngay từ khi đưa vào chương trình (từ năm học 2006-2007) đến nay đã có không ít các nhà nghiên cứu, các nhà giáo dục, không ít giáo viên trực tiếp dạy học quan tâm. Cũng vậy, trong những năm gần đây, nhằm đáp ứng yêu cầu cần thiết của việc nâng cao chất lượng dạy - học chương trình mới của môn Ngữ Văn THCS, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện chương trình dạy học tự chọn môn Ngữ Văn ở các trường phổ thông. Việc khắc sâu một số kiến thức trên cơ sở hệ thống hóa kiến thức chương trình chính khóa theo một số chủ đề nhất định, đồng thời cung cấp, mở rộng thêm những tri thức nhằm bổ sung cho vốn hiểu biết về kiến thức, kỹ năng môn Ngữ Văn ở bậc THCS là điều cần thiết, đặc biệt là các em HS khối 9 - đối tượng bắt đầu tiếp xúc với nhiều kỳ thi, không chỉ là các kỳ thi điều kiện mà còn các kỳ thi năng khiếu như thi HSG huyện, tỉnh. Tuy nhiên, khi được áp dụng vào thực tế, vì nhiều lý do khách quan và chủ quan khác nhau mà chương trình dạy học tự chọn Ngữ Văn ở các trường phổ thông hiện nay còn xuất hiện nhiều bất cập, chưa phát huy được mục đích, ý nghĩa của việc dạy học tự chọn. 2 [...]... biệt là tực chọn Ngữ Văn 9 28 Chương 2 THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỰ CHỌN NGỮ VĂN 9 THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 2.1 Khái quát về chương trình, nội dung dạy học tự chọn Ngữ Văn 9 Khác với chương trình chính khóa, chương trình tự chọn không được Sở GD & ĐT quy định rõ ràng cụ thể về số lượng tiết dạy học cho từng phân môn Văn học, Tiếng việt, Tập làm văn mà... thiết thực phục vụ cho việc dạy - học chủ đề tự chon và ôn thi Ngữ Văn 9 THCS 7 Cấu trúc của luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn được thể hiện trong ba chương: Chương 1 Cơ sở khoa học của việc dạy học tự chọn Ngữ Văn 9 theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh Chương 2 Thiết kế chương trình, nội dung và phương pháp tổ chức dạy học tự chọn Ngữ Văn. .. khoa học của vấn đề vấn đề dạy học tự chọn Ngữ Văn THCS theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh - Đề xuất những nguyên tắc, nội dung, phương pháp có tính định hướng và có tính khả thi về việc dạy học tự chọn Ngữ Văn 9 theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh 7 - Tổ chức thực nghiệm sư phạm dạy học để chứng minh tính hiệu quả những kết quả nghiên cứu nói trên về dạy học tự chọn Ngữ Văn 9 theo. .. pháp tổ chức dạy học tự chọn Ngữ Văn 9 theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh Chương 3 Thực nghiệm sư phạm 8 Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỰ CHỌN NGỮ VĂN 9 THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.1 Các cơ sở của việc dạy học tự chọn trong nhà trường phổ thông 1.1.1 Căn cứ mục tiêu giáo dục của nhà trường Mục tiêu giúp HS phát... tham khảo cho chương trình SGK, sách luyện thi chứ chưa thấy tài liệu dạy học tự chọn Ngữ Văn nói chung cũng như tự chọn Ngữ Văn 9 nói riêng 3 Phạm vi và địa bàn nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu của luận văn này là vấn đề thiết kế chương trình, nội dung và phương pháp dạy học tự chọn Ngữ Văn 9 theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh Địa bàn tổ chức nghiên cứu, khảo sát, thực nghiệm sư phạm là các... phát huy tính tích cực của người dạy, đành rằng để dạy học theo PPTC thì giáo viên phải nổ lực nhiều hơn so với dạy học theo phương pháp thụ động 1.2.2.2 Một số dấu hiệu đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực a) Tăng cường tổ chức các hoạt động học tập của học sinh Trong PPTC, người học - đối tượng của hoạt động dạy, đồng thời là chủ thể hoạt động học được cuốn hút vào các hoạt động học tập do giáo... ra những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học Tích cực được dùng với nghĩa là hoạt động, chủ động, trái với không hoạt động, thụ động chứ không theo nghĩa tiêu cực PPTC hướng tới việc hoạt động, tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, nghĩa là tập trung vào phát huy tính tích cực của người học chứ không phải là tập trung vào phát... 12 và tuyển sinh ĐH-CĐ) cũng là một việc đổi mới về giáo dục - đào tạo, chuyển từ đánh giá tri thức sang đánh giá kỹ năng, phẩm chất và năng lực của học sinh Điều ấy cũng là một biểu hiện của việc phát huy tính tích cực của học sinh, tác động mạnh mẽ tới hoạt động dạy học tự chọn nói chung và dạy học tự chọn môn Ngữ Văn ở THCS nói riêng 1.4 Thực tiễn vấn đề dạy học tự chọn Ngữ Văn THCS theo hướng tích. .. lực và hướng nghiệp cho học sinh Dạy học phân hoá ở cấp THCS thực hiện bằng dạy học tự chọn, ở cấp THPT thực hiện bằng kết hợp phân ban với dạy học tự chọn Yêu cầu của dạy học tự chọn là: Củng cố, hệ thống hoá, khai thác sâu nội dung kiến thức, kỹ năng của chương trình các môn học và hoạt động giáo dục Bảo đảm dạy học sát đối tượng, rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát huy tính tích cực, ... thức để nâng cao hiệu quả học tập Để làm được điều đó đòi hỏi phải có sự chuyển biến đồng bộ trong quá trình dạy học Nói cách khác, để tạo tính tích cực trong hoạt động học tập của học sinh, thì cách dạy của GV lẫn cách học của HS phải mang tính tích cực 1.2.2 Phương pháp tích cực trong dạy học 1.2.2.1 Khái niệm phương pháp tích cực Phương pháp tích cực (PPTC) là một thuật ngữ rút gọn, đuợc dùng ở nhiều . hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh. Chương 2. Thiết kế chương trình, nội dung và phương pháp tổ chức dạy học tự chọn Ngữ Văn 9 theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh. Chương 3. Thực. 7 Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỰ CHỌN NGỮ VĂN 9 THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.1. Các cơ sở của việc dạy học tự chọn. chức dạy học tự chọn Ngữ Văn THCS theo hướng tích cực hóa hoạt động của HS 61 2.2.2. Một số phương pháp và kỹ thuật thường sử dụng trong dạy học tự chọn Ngữ Văn 9 theo hướng tích cực hóa hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế chương trình, nội dung và phương pháp dạy học tự chọn ngữ văn 9 theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh, Thiết kế chương trình, nội dung và phương pháp dạy học tự chọn ngữ văn 9 theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh, Thiết kế chương trình, nội dung và phương pháp dạy học tự chọn ngữ văn 9 theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn