Một số giải pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở các trường tiểu học huyện đăk glong

118 458 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2015, 09:41

1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Từ những năm cuối thế kỉ XX, nhiều nước phát triển đã công bố chiến lược phát triển kinh tế - xã hội những năm đầu thế kỉ mới, mà hạt nhân của những chiến lược đó là tiến hành cải cách giáo dục (Hàn Quốc - 1998, Pháp - 1989, Anh và Mỹ - 1992). Đường lối phát triển giáo dục nói chung và cải cách giáo dục tập trung vào mấy hướng chính: Đổi mới mục tiêu giáo dục và hiện đại hóa nội dung dạy học và phương pháp dạy học (PPDH), trong đó đổi mới PPDH và công nghệ dạy học được coi là then chốt. Đó chính là xu hướng phát triển của giáo dục trên bình diện toàn thế giới. Đảng và Nhà nước ta đã nhận định rõ tình hình đó, đã đưa ra các Nghị quyết quan trọng về đổi mới giáo dục. Trong đó Nghị quyết 4 BCH TW khóa VII (1992), và Nghị quyết 2 BCH TW khóa VIII (1996) đánh dấu một bước quan trọng trong sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam. Cải cách giáo dục Việt Nam đã được khởi động từ sau đại hội (ĐH) Đảng VII (1992), sau nhiều lần điều chỉnh mục tiêu, đến năm 2002 Bộ Giáo dục và đào tạo (GD & ĐT) đã chính thức triển khai bộ chương trình giáo dục phổ thông mới đồng thời đã xác định rõ: Đổi mới PPDH vừa là mục tiêu then chốt vừa là giải pháp đột phá. Tư tưởng chỉ đạo trên được phát triển bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu thực tế qua các kỳ Đại hội VIII, IX, X, XI của Đảng cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên cho đến nay trong thực tế dạy học các trường phổ thông, lối dạy phổ biến vẫn là truyền thụ một chiều, người học thụ động trong tiếp nhận, học chưa đi đôi với thực hành, kiến thức ít được vận dụng trong thực tiễn, những năng lực quan trọng của con người chưa được chú ý đúng mức trong nhà trường, những phẩm chất tư duy linh hoạt, độc lập, sáng tạo ít được quan tâm hình thành cho người học. Mặt khác việc dạy và học trong trường phổ thông vẫn còn chịu tác động nặng nề bởi mục tiêu thi cử," chạy theo thành tích" học để thi, dạy để thi. Do đó việc dạy học chủ yếu 1 2 vẫn tập trung ôn luyện kiến thức đáp ứng kiểm tra thi cử, chưa thực sự quan tâm đến việc hình thành thói quen tự học, tự khám phá kiến thức, năng lực giải quyết vấn đề, cho người học. Luật giáo dục 2009, tại điều 28 cũng đã ghi " PPDH phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS; phù hợp với đặc điểm của môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS". Như vậy, đổi mới PPDH là một trong các trọng điểm mà công cuộc cải cách giáo dục hiện nay đặt ra đó cũng chính là yêu cầu khách quan của sự nghiệp phát triển giáo dục & đào tạo của đất nước. Một sự thay đổi căn bản như thế cần có một chiến lược và một phương pháp chỉ đạo đúng đắn, có hiệu quả. Trong những năm gần đây, Sở giáo dục & Đào tạo tỉnh Đắk Nông nói chung, các trường TH nói riêng đã có nhiều Hội thảo chuyên đề về đổi mới PPDH. Nhưng trong thực tế công tác đổi mới PPDH còn nhiều lúng túng, chưa đưa lại hiệu quả thực tế như mong đợi, trước hết do việc tổ chức và chỉ đạo đổi mới PPDH ở các trường TH còn nhiều bất cập, việc quản lý chuyên môn dạy học theo những quan niệm và cơ chế vừa cũ, vừa khô cứng. Chính vì vị trí, tầm quan trọng của công tác quản lý và những giải pháp quản lý HĐDH của HT theo hướng đổi mới PPDH, đặc biệt ở trường TH. Cho đến nay, đã có một số công trình nghiên cứu về đề tài biện pháp quản lý HĐDH theo chương trình TH mới ở các trường tiểu học, nhưng về giải pháp quản lý đổi mới PPDH ở các trường TH huyện Đắk Glong hoàn toàn chưa được nghiên cứu. Từ những lý do trên, tôi chọn đề tài: “Một số giải pháp quản lý đổi mới PPDH ở các trường TH huyện Đắk Glong”. 2. Mục đích nghiên cứu 2 3 Đề xuất một số giải pháp quản lý đổi mới PPDH nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong trường TH huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông. 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu: quản lý công tác đổi mới PPDH ở các trường TH. 3.2. Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp quản lý HĐDH đổi mới PPDH ở các trường TH huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông. 4. Giả thiết khoa học Nếu đề xuất được những giải pháp có cơ sở khoa học và có tính khả thi thì sẻ nâng cao được hiệu quả của công tác quản lý đổi mới PPDH ở các trường TH huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông.Qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề quản lý đổi mới PPDH ở các trường TH 5.2. Nghiên cứu thực trạng quản lý việc đổi mới PPDH tại các trường TH huyện Đắk Glong 5.3. Đề xuất một số giải pháp quản lý đổi mới PPDH ở các trường TH huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài 7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận - Tiếp cận hệ thống: Tiếp cận hệ thống trong quản lý hoạt động giảng dạy ở các trường TH là xem xét quá trình quản lý hoạt động giảng dạy như là một hệ thống đa thành tố. Các thành tố này tạo nên một thể thống nhất, hoàn chỉnh và đảm bảo cho quá trình QL hoạt động giảng dạy đạt được hiệu quả tối ưu. - Tiếp cận thực tiễn: Việc đề ra các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý HĐDH đổi mới PPDH ở các trường TH dựa trên việc khảo sát thực tiễn thực trạng HĐDH, quản lý HĐDH và giải pháp quản lý HĐDH theo hướng đổi mới PPDH của Hiệu trưởng. Qua khảo sát, phát hiện những mặt 3 4 mạnh, mặt yếu, những nguyên nhân hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp phù hợp mang tính khả thi hơn. 7.2. Nhóm Phương pháp thực tiển 7.2.1. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi Sử dụng hệ thống bảng câu hỏi, các phiếu trưng cầu ý kiến đối với cán bộ quản lý và GV ở các trường TH của huyện Đăk Glong, nhằm thu thập số liệu để đánh giá thực trạng về HDDH, về công tác quản lý HDDH theo hướng đổi mới PPHD để đề xuất các giải pháp phù hợp . 7.2.2 Phương pháp quan sát Nhằm thu thập thông tin qua việc quan sát các hoạt động quản lý của đội ngũ CBQL và hoạt động giảng dạy của đội ngũ GV theo hướng đổi mới PPDH để đề xuất các giải pháp phù hợp. 7.2.3 Phương pháp phỏng vấn Phỏng vấn, trao đổi trực tiếp với cán bộ quản lý, GV và tham khảo ý kiến các chuyên gia với mục đích tìm các kết luận thỏa đáng trong việc đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động giảng dạy và đề xuất một số giải pháp giúp cho việc quản lý hoạt động giảng dạy trong các trường TH của huyện Đắk Glong có hiệu quả. 7.3. Phương pháp thống kê toán học 8. Đóng góp chính của đề tài 8.1. Về lý luận: Góp phần vào nâng cao hiệu quả của công tác quản lý HĐDH của hiệu trưởng các trường xem xét. 8.2. Về thực tiễn: Đề tài đã nghiên cứu và xác định được rõ thực trạng HĐDH của giáo viên, thực trạng quản lý HĐDH, giải pháp quản lý đổi mới PPDH các trường TH ở huyện Đắk Glong và đề xuất được một số giải pháp quản lý HĐDH của hiệu trưởng các trường xem xét. 9. Cấu trúc của luận văn: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý HĐDH đổi mới PPDH ở các trường TH huyện Đăk Glong,tỉnh Đăk Nông Chương 2: Thực trạng quản lý HĐDH đổi mới PPDH ở các trường TH huyện Đăk Glong,tỉnh Đăk Nông Chương 3: Một số giải pháp quản lý HĐDH đổi mới PPDH ở các 4 5 trường TH huyện Đắk Glong Kết luận và kiến nghị Chương 1 Cơ sở lý luận của vấn đề quản lý đổi mới PPDH ở các trường tiểu học huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Các nghiên cứu ngoài nước Ngay từ thời cổ đại, vấn đề dạy học đã được nhiều nhà triết học đồng thời là nhà giáo dục ở cả phương Đông và phương Tây đề cập đến. Có thể kể đến các tư tưởng và công trình chủ yếu dưới đây: Ở phương Tây, từ trước CN, Xôcrat (469 - 339) đã quan niệm giáo dục phải giúp con người tìm thấy và tự khẳng định chính bản thân mình. Ông cho rằng để nâng cao hiệu quả dạy học cần có phương pháp giúp thế hệ trẻ từng bước tự khẳng định, tự phát hiện tri thức mới mẻ, phù hợp với chân lý. Ở phương Đông, Khổng tử (551 - 479 trước CN) quan niệm PPDH là dùng cách gợi mở, đi từ gần đến xa, từ đơn giản đến phức tạp, nhưng vẫn đòi hỏi người học phải tích cực suy nghĩ, phải hình thành nề nếp, thói quen trong học tập. Vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, khoa học giáo dục thực sự có sự biến đổi về lượng và chất. Trên cơ sở lí luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, các nhà nghiên cứu giáo dục đã đi sâu nghiên cứu về vai trò và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý trong việc quản lý HĐDH trong nhà trường. Đối với công tác xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ GV, các nhà nghiên cứu đều cho rằng trong những nhiệm vụ của HT thì nhiệm vụ hết sức quan trọng là xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ GV. Hiệu trưởng phải biết lựa chọn đội ngũ GV bằng nhiều nguồn khác nhau và bồi dưỡng họ trở thành những GV tốt theo tiêu chuẩn nhất định bằng những giải pháp khác nhau. Đối với việc tổ chức dự giờ và phân tích sư phạm bài dạy của GV, tác 5 6 giả V.A.Xukhomlinxki đã thừa nhận tầm quan trọng của giải pháp này và chỉ rõ thực trạng yếu kém của việc phân tích sư phạm bài dạy, cho dù hoạt động dự giờ và góp ý với GV sau giờ dự của HT diễn ra thường xuyên. Từ thực trạng đó, tác giả đã đưa ra nhiều cách phân tích sư phạm bài dạy của GV. 1.1.2. Ở Việt Nam Trước hết phải nói đến quan điểm về giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969). Bằng việc kế thừa những tinh hoa của các tư tưởng giáo dục tiên tiến và vận dụng sáng tạo phương pháp luận của triết học Mác – Lênin, Người đã để lại cho chúng ta những nền tảng lý luận về vai trò giáo dục, định hướng phát triển giáo dục, mục đích dạy học, các nguyên lý dạy học, các phương thức dạy học, vai trò của quản lý và cán bộ quản lý giáo dục, phương pháp lãnh đạo và quản lý. Hệ thống các tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục có giá trị cao trong quá trình phát triển lý luận dạy học, lý luận giáo dục của nền giáo dục cách mạng Việt Nam. Trong luận văn này, chúng tôi chỉ xin đề cập đến một số quan điểm cụ thể của Người như sau: Thứ nhất, Người rất quan tâm đến chính sách giáo dục và dạy học. Người cho rằng: “Muốn lãnh đạo cho đúng, tất nhiên phải theo đường lối chung”, và “Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi”. Theo cách hiểu trên, trong quản lý giáo dục cần phải có chính sách đúng. Thứ hai, về việc bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, Người dạy: “Những cán bộ giáo dục phải luôn luôn cố gắng học tập thêm, học chính trị, học chuyên môn. Nếu không tiến bộ mãi thì sẽ không theo kịp tiến độ chung, sẽ trở thành lạc hậu”. Như vậy, muốn dạy học đạt kết quả cao thì phải chăm lo đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ GV bằng việc tạo điều kiện cho GV được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Thứ ba, Người đã nói rõ về PPDH “Phải nâng cao và hướng dẫn việc tự học” hoặc “Lấy tự học làm cốt, do thảo luận và chỉ đạo giúp vào”. Quan điểm này cho thấy: Muốn mang lại hiệu quả dạy học thì cần phải lựa chọn 6 7 những PPDH đề cao năng lực tự học, phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ và sáng tạo của người học. Thứ tư, về mối quan hệ giữa điều kiện và phương tiện dạy học với HĐDH, Người khẳng định: “Kinh tế tiến bộ thì giáo dục mới tiến bộ, kinh tế không phát triển thì giáo dục cũng không phát triển được,…hai việc đó có quan hệ mật thiết với nhau”. Trên cơ sở lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đã có nhiều nhà khoa học, nhà giáo dục Việt Nam nghiên cứu về quản lý nhà trường, quản lý HĐDH như Nguyễn Ngọc Quang, Hoàng Chúng, Hà Sĩ Hồ, …Mặc dù mỗi tác giả đi sâu vào những bình diện khác nhau của HĐDH nhưng tất cả đều hướng đến việc giải quyết mối quan hệ giữa GV và nhà quản lý, những nội dung quản lý HĐDH của người hiệu trưởng. Gần đây nhất, vào năm 2001, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã cho xuất bản tuyển tập “Giáo dục học - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” của cố giáo sư Hà Thế Ngữ (1929 - 1990). Trong công trình này, thông qua việc trình bày về đối tượng nghiên cứu và cấu trúc của khoa học quản lý giáo dục, các khái niệm cơ bản của lý luận quản lý giáo dục, những nguyên tắc quản lý giáo dục và những quy luật giáo dục, tác giả đã giới thiệu nhiều tri thức về phương pháp luận nghiên cứu hiệu quả giáo dục và dạy học. Ngoài ra, qua nghiên cứu ở các bộ phận lưu trữ của trường Đại học Vinh, chúng tôi nhận thấy có một số tác giả đã chọn vấn đề nghiên cứu gần với đề tài chúng tôi nghiên cứu để làm luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành Quản lý Giáo dục. Trong các đề tài này, các nhà nghiên cứu quan tâm đến nghiệp vụ quản lý HĐDH theo hướng đổi mới PPDH cho đội ngũ cán bộ quản lý các trường phổ thông, dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đưa ra các giải pháp chung nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy ở các trường. Quản lý HĐDH theo hướng đổi mới PPDH thực sự là vấn đề cấp thiết đã được nhiều người quan tâm nghiên cứu. Với nguồn tư liệu thu thập được, 7 8 chúng tôi nhận thấy chưa có tác giả nào đề cập và đi sâu nghiên cứu vấn đề này ở phạm vi huyện Đắk Glong tỉnh Đắk Nông. Từ đó tôi xác định vấn đề đặt ra ở luận văn này là tìm hiểu thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy đổi mới PPDH ở các trường TH huyện Đắk Glong và từ đó đề xuất những giải pháp quản lý phù hợp, mang tính khả thi để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường TH. 1.2. Một số khái niệm cơ bản 1.2.1. Trường tiểu học 1.2.1.1 Vị trí trường TH trong hệ thống giáo dục quốc dân Vị trí của trường TH được xác định tại Điều 2, Điều lệ trường TH: “Trường TH là cơ sở giáo dục của bậc TH, bậc học có nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường TH có tư cách pháp nhân và con dấu riêng” [4]. Điều 26, Luật Giáo dục năm 2010 ghi rõ: “Giáo dục TH được thực hiện trong 5 năm học, từ lớp một đến lớp năm. Tuổi của HS vào lớp một là sáu tuổi”. Với vai trò là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục TH phải vững chắc thì mới đảm bảo được nhiệm vụ xây dựng toàn bộ nền móng không chỉ cho giáo dục phổ thông mà còn cho cả sự hình thành và phát triển nhân cách con người. 1.2.1.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học - Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp TH do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. - Huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ em khuyết tật, trẻ em đã bỏ học đến trường, thực hiện phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng. Nhận bảo trợ và giúp các cơ quan có thẩm quyền quản lí các hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục TH theo sự phân công của cấp có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra và công nhận hoàn thành chương trình TH cho HS trong nhà trường và trẻ em trong địa bàn 8 9 trường được phân công phụ trách. - Xây dựng, phát triển nhà trường theo các quy định của Bộ GD & ĐT và nhiệm vụ phát triển giáo dục của địa phương. - Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục. - Quản lí cán bộ, giáo viên, nhân viên và HS. - Quản lí, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật. - Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động giáo dục. - Tổ chức cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và HS tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng. - Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 1.2.2. Hoạt động dạy học ở trường tiểu học 1.2.2.1. Hoạt động dạy học: HĐDH bao gồm hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của HS. - Hoạt động dạy: là sự tổ chức, điều khiển tối ưu quá trình HS lĩnh hội tri thức, hình thành và phát triển nhân cách của mình. Ở đây, thầy giáo là chủ thể của hoạt động dạy theo phương thức nhà trường, với nội dung dạy học quy định trong chương trình, giúp HS lĩnh hội nền văn hóa xã hội, phát triển tâm lý thông qua tái tạo nền văn hóa đó, hình thành kỹ năng, thái độ. - Hoạt động học: là hoạt động đặc thù của con người được điều khiển bởi mục đích tự giác là lĩnh hội những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, những hình thức hành vi và những hoạt động nhất định. Sự tiếp thu tri thức, kỹ xảo trong hoạt động học là sự tiếp thu có tính tự giác cao. Hoạt động học là hoạt động hướng vào làm thay đổi chính mình, không chỉ hướng vào việc tiếp thu cả những tri thức của chính bản thân hoạt động, nói cách khác tiếp thu được cả phương pháp chiếm lĩnh tri thức đó. Hoạt động học có 2 chức năng thống nhất với nhau: lĩnh hội thông tin và tự điều khiển quá trình chiếm lĩnh khái niệm một cách tự giác, tích cực, tự lực. 9 Phát lệnh Thực hiện lệnh Thu tín hiệu phản hồi Đánh giá Phát lệnh bổ sung 10 - Sự thống nhất giữa hoạt động dạy và hoạt động học Khi tiến hành hoạt động dạy, thầy giáo không nhằm phát triển chính mình mà nhằm tổ chức tái tạo nền văn hóa xã hội, nhằm tạo ra cái mới trong tâm lý HS. Cũng vì thế trong lý luận dạy học, người ta khẳng định rằng chất lượng học tập phụ thuộc vào trình độ tổ chức và điều khiển hoạt động học của thầy. Như vậy, hai hoạt động dạy và học được tiến hành do hai chủ thể (thầy - trò) khác nhau, thực hiện hai chức năng (tổ chức - lĩnh hội) khác nhau nhưng gắn bó chặt chẽ với nhau, vì hoạt động diễn ra để tổ chức và điều khiển hoạt động học và hoạt động học chỉ có đầy đủ ý nghĩa của nó khi được diễn ra dưới sự tổ chức và điều khiển của hoạt động dạy. Sự tác động qua lại giữa dạy và học phải đáp ứng được yêu cầu: nhận thức rõ được mục đích điều khiển, tổ chức tốt các mối liên hệ ngược - xuôi, lựa chọn những PPDH thích hợp trên cơ sở phân tích những thông tin thu được. Sự tác động qua lại giữa dạy – học, giữa thầy - trò diễn ra theo cấu trúc như sau: Sơ đồ 1.1: Chu trình dạy học Qúa trình dạy học luôn ở trạng thái vận động và phát triển. Nó gồm nhiều nhân tố cấu trúc tồn tại trong mối quan hệ biện chứng. Không có dạy thì không có học và không có học thì việc dạy vô nghĩa. Nhờ hoạt động học mà nhân cách của HS ngày càng được phát triển và hoạt động dạy lại có thêm tiền đề mới, cơ sở mới để tiến hành ở trình độ cao hơn. Mặt khác, trong quá trình dạy học, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của thầy cũng được nâng cao và hoàn thiện 1.2.2.2. Hoạt động dạy học ở trường TH - Định nghĩa hoạt động dạy học ở trường TH: Hoạt động giảng dạy ở trường TH được hiểu là quá trình người GV truyền 10 [...]... đổi mới PPDH - Giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ GV theo hướng đổi mới PPDH - Giải pháp quản lý việc thực hiện kiểm tra đánh giá theo định hướng đổi mới PPDH - Giải pháp quản lý điều kiện phục vụ dạy học đổi mới PPDH - Giải pháp phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường trong quản lý dạy học đổi mới PPDH 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý và giải pháp quản lý HĐDH theo hướng đổi mới. .. người học Đồng thời hiệu trưởng cần làm cho GV hiểu rõ những định hướng trong đổi mới PPDH 1.4 Giải pháp quản lý HĐDH theo hướng đổi mới PPDH ở các trường TH 1.4.1 Giải pháp Một số khái niệm biện pháp, giải pháp, phương pháp, cách thức Định nghĩa giải pháp: Đây là một khái niệm được sử dụng rộng rãi trong khoa học giáo dục Theo Từ điển Tiếng Việt tường giải và liên tưởng: Giải pháp là cách làm, cách... để làm một việc gì đó 24 25 Đặc điểm của giải pháp: đặc điểm riêng cơ bản của giải pháp là nhấn mạnh đến cách làm, cách hành động cụ thể, có nghĩa là giải pháp phải xuất phát từ các biện pháp và sử dụng các phương pháp cụ thể 1.4.2 Giải pháp quản lý HĐDH theo hướng đổi mới PPDH ở các trường TH 1.4.2.1 Định nghĩa giải pháp quản lý HĐDH: là cách tác động của chủ thể quản lý vào quá trình dạy học (được... hiệu trưởng Trước hết, hiệu trưởng cần nắm vững thế nào là đổi mới PPDH TH và làm cho GV hiểu rằng việc đổi mới PPDH không phải là sự thay thế các PPDH cũ bằng các PPDH mới mà đổi mới PPDH là đổi mới cách tiến hành các phương pháp, đổi mới các phương tiện và hình thức triển khai phương pháp trên cơ sở khai thác triệt để ưu điểm của các phương pháp cũ và vận dụng linh hoạt một số phương pháp mới nhằm... năng thực hành + Đổi mới PPDH theo hướng sử dụng phương tiện kỹ thuật hiện đại vào dạy học + Đổi mới PPDH theo hướng đổi mới phương pháp kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của HS + Đổi mới PPDH theo hướng đổi mới cách soạn giáo án, lập kế hoạch bài học và xây dựng mục tiêu bài học 1.3 Quản lý đổi mới PPDH của hiệu trưởng ở trường TH 1.3.1 Hiệu trưởng trường TH 14 15 Hiệu trưởng trường TH là người... kiện cho hoạt động giảng dạy đạt hiệu quả Quản lý tốt các phương tiện và các điều kiện hỗ trợ hoạt động giảng dạy sẽ có tác động tích cực đối với việc nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên - Quản lý HĐDH theo hướng đổi mới PPDH ở các trường TH Định nghĩa quản lý HĐDH theo hướng đổi mới PPDH ở các trường TH: Quản lý HĐDH theo hướng đổi mới PPDH ở các trường TH là một trong 23 24 những nhiệm... ứng đủ để đổi mới phương pháp daỵ học theo định hướng đổi mới PPDH có hiệu quả cao; Công tác quản lý giáo dục vẫn còn một số bất cập; việc thực hiện đổi mới PPDH ở một số trường chưa trở thành hành động tự giác của cán bộ, GV hoặc mang nặng yếu tố hình thức và các điều kiện thực hiện 27 28 Chương 2 Thực trạng quản lý HĐDH đổi mới PPDH ở các trường TH huyện Đăk Glong 2.1 Vài nét về vị trí địa lý, kinh... hoạt động xã hội khác 1.2.3 Phương pháp và phương pháp dạy học - Phương pháp dạy học Khái niệm PPDH PPDH là hệ thống những cách thức hoạt động của GV và HS nhằm thực hiện tốt mục đích và nhiệm vụ dạy học xác định PPDH bao gồm phương pháp dạy và phương pháp học + Phương pháp dạy: Phương pháp tổ chức nhận thức, phương pháp điều khiển các hoạt động trí tuệ và thực hành, phương pháp giáo dục ý thức và thái... vào quá trình dạy học, bảo đảm điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho HS” 1.4.2.3 Phân loại các nhóm giải pháp quản lý HĐDH theo định hướng đổi mới PPDH của hiệu trưởng ở trường TH - Giải pháp nâng cao nhận thức của cán bộ GV và HS về đổi mới PPDH - Giải pháp chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng đổi mới PPDH - Giải pháp quản lý hoạt động giảng dạy của GV và hoạt động học tập của... PPDH ở các trường TH 25 26 Cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường TH của huyện còn nhiều thiếu thốn, chưa đáp ứng đủ để đổi mới phương pháp daỵ học theo định hướng đổi mới PPDH có hiệu quả cao; Công tác quản lý giáo dục vẫn còn một số bất cập; việc thực hiện đổi mới PPDH ở một số trường chưa trở thành hành động tự giác của cán bộ, GV cụ thể: Đối với GV huyện Đắk Glong hiện nay, nhiều người càng dạy . Một số giải pháp quản lý HĐDH đổi mới PPDH ở các 4 5 trường TH huyện Đắk Glong Kết luận và kiến nghị Chương 1 Cơ sở lý luận của vấn đề quản lý đổi mới PPDH ở các trường tiểu học huyện Đăk Glong, . sở lý luận về quản lý HĐDH đổi mới PPDH ở các trường TH huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông Chương 2: Thực trạng quản lý HĐDH đổi mới PPDH ở các trường TH huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông Chương 3: Một. ở trường TH. Cho đến nay, đã có một số công trình nghiên cứu về đề tài biện pháp quản lý HĐDH theo chương trình TH mới ở các trường tiểu học, nhưng về giải pháp quản lý đổi mới PPDH ở các trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở các trường tiểu học huyện đăk glong, Một số giải pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở các trường tiểu học huyện đăk glong, Một số giải pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở các trường tiểu học huyện đăk glong, Cơ sở lý luận của vấn đề quản lý đổi mới PPDH ở các trường tiểu học huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông, Sơ đồ 1.1: Chu trình dạy học, Sơ đồ 1.2: Mô hình chu trình quản lý, - Giải pháp chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng đổi mới PPDH., Thực trạng quản lý HĐDH đổi mới PPDH ở các trường TH huyện Đăk Glong, Bảng 2.3: Số lượng và trình độ đào tạo của GV TH ở 10 trường được khảo sát ở huyện Đăk Glong, Biểu đồ 2.4:Nhận thức của HS về vai trò của hoạt động học tập, Bảng 2.15: Thực trạng quản lý việc sử dụng phương tiện và ĐDDH, Một số giải pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở các trường TH ở huyện Đắk Glong tỉnh Đắk Nông, Bảng 3. Kết quả khảo sát tính cần thiết và khả thi của các giải pháp, KẾT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay