Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phòng giáo dục đào tạo tỉnh nghệ an

90 333 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2015, 22:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHỆ AN - 2014 TRẦN KHÁNH THỤC i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TỈNH NGHỆ AN Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn: PGS.TS Đinh Xuân Khoa NGHỆ AN - 2014 TRẦN KHÁNH THỤC ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình học tập, nghiên cứu đề tài và viết luận văn tôi đã nhận được sự hướng dẫn, quan tâm, giúp đỡ, chỉ bảo nhiệt tình của quý thầy cô trường Đại học Vinh. Với tình cảm chân thành tôi xin cảm ơn BGH, các thầy cô giáo khoa Sau đại học, phòng Quản lí khoa học, Khoa Giáo dục - Trường Đại học Vinh, các cán bộ và giảng viên đã tham gia quản lí, giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu. Đặc biệt, tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Phó giáo sư - Tiến sĩ Đinh Xuân Khoa, người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tận tình để tôi hoàn thành luận văn này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên luận văn có thể còn có những thiếu sót, hạn chế. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp và chỉ dẫn chân tình của quý thầy cô để luận văn được hoàn thiện hơn Xin chân trọng cảm ơn! Nghệ An, tháng 4 năm 2014. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Khánh Thục iii MỤC LỤC NGHỆ AN - 2014 i 2. Mục đích nghiên cứu 2 Bảng số 2.1: Bảng tổng hợp số lượng cán bộ, công chức hành hành chính nhà nước cấp tỉnh, tỉnh Nghệ An theo giới tính: (đơn vị tính: người) 32 Bảng số 2.2: Bảng tổng hợp số lượng cán bộ, công chức hành hành chính nhà nước cấp tỉnh, tỉnh Nghệ An theo độ tuổi (đơn vị tính: người) 33 Bảng số 2.3: Bảng tổng hợp số lượng công chức PGDĐT tỉnh Nghệ An theo ngạch công chức 34 Bảng số 2.4: Bảng tổng hợp trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ của công chức PGDĐT tỉnh Nghệ An. Đơn vị tính: (người) 37 Bảng số 2. 5: Bảng tổng hợp trình độ lý luận chính trị của công chức PGDĐT tỉnh Nghệ an (đơn vị tính: người) 39 Bảng số 2.6: Bảng tổng hợp trình độ quản lý hành chính nhà nước công chức PGDĐT tỉnh Nghệ An 40 Bảng số 2.7: Bảng tổng hợp trình độ tin học của công chức PGDĐT tỉnh Nghệ An 42 Bảng số 2.8: Bảng tổng hợp trình độ ngoại ngữ của công chức PGDĐT tỉnh Nghệ An 43 Bảng số 2.9: Bảng khảo sát mức độ cần thiết và tính khả thi của các giải pháp luận văn đưa ra 79 iv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng số 2.1: Bảng tổng hợp số lượng cán bộ, công chức hành hành chính nhà nước cấp tỉnh, tỉnh Nghệ An theo giới tính: (đơn vị tính: người) 32 Bảng số 2.2: Bảng tổng hợp số lượng cán bộ, công chức hành hành chính nhà nước cấp tỉnh, tỉnh Nghệ An theo độ tuổi (đơn vị tính: người) 33 Bảng số 2.3: Bảng tổng hợp số lượng công chức PGDĐT tỉnh Nghệ An theo ngạch công chức 34 Bảng số 2.4: Bảng tổng hợp trình độ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ của công chức PGDĐT tỉnh Nghệ An. Đơn vị tính: (người) 37 Bảng số 2. 5: Bảng tổng hợp trình độ lý luận chính trị của công chức PGDĐT tỉnh Nghệ an (đơn vị tính: người) 39 Bảng số 2.6: Bảng tổng hợp trình độ quản lý hành chính nhà nước công chức PGDĐT tỉnh Nghệ An 40 Bảng số 2.7: Bảng tổng hợp trình độ tin học của công chức PGDĐT tỉnh Nghệ An 42 Bảng số 2.8: Bảng tổng hợp trình độ ngoại ngữ của công chức PGDĐT tỉnh Nghệ An 43 Bảng số 2.9: Bảng khảo sát mức độ cần thiết và tính khả thi của các giải pháp luận văn đưa ra 79 v MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra mục tiêu, đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để đạt được mục tiêu đó, chúng ta phải vượt qua nhiều khó khăn lớn mà một trong số đó là sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Sự thiếu hụt đó không chỉ là khó khăn của giai đoạn hiện tại mà cả trong tương lai lâu dài của quá trình hiện đại hóa nền kinh tế của đất nước. Để góp phần giải quyết khó khăn về nhân lực cho quá trình CNH-HĐH, vai trò của giáo dục- đào tạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi vì nguồn nhân lực chất lượng cao không thể nhập khẩu đơn giản và nhanh chóng như máy móc mà chủ yếu phải tự “sản xuất” trong nước bằng chính nền giáo dục nước nhà. Trong những năm qua, Ngành Giáo dục- Đào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Khóa XI khẳng định "chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp so với yêu cầu. Quản lý giáo dục và đào tạo còn nhiều yếu kém. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu; một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục, thiếu tâm huyết, thậm chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp" [22, tr 2]. Vì thế, một trong những giải pháp để đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo được Đảng ta xác định là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với giáo dục và đào tạo. Nghệ An là một tỉnh có truyền thống hiếu học. Trong những năm qua giáo dục và đào tạo Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận nhưng giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà cần tiếp tục đổi mới để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương. Do đó, cần có những 1 giải pháp phù hợp để xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý nhà nước về giáo dục-đào tạo, nhất là cán bộ quản lý nhà nước về giáo dục-đào tạo cấp huyện. Từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phòng giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An" để nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất một số giải pháp có cơ sở khoa học, có tính khả thi để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức phòng giáo dục và đào tạo, tỉnh Nghệ An. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phòng giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay. 3.2 Đối tượng nghiên cứu Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phòng giáo dục và đào tạo, tỉnh Nghệ An. 4. Giả thuyết khoa học Nếu áp dụng đồng bộ hệ thống giải pháp của chúng tôi đề xuất thì chất lượng đội ngũ công chức Phòng giáo dục Đào tạo ở Nghệ An sẽ được nâng cao góp phần phá triển giáo dục và đào tạo. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận của vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phòng giáo dục và đào tạo. 5.2. Nghiên cứu cơ sở thực tiễn của vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phòng giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An. 2 5.3. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phòng giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An. 6. Phương pháp nghiên cứu 6.1. Nh>m phương pháp nghiên cứu lý luận Nhóm phương pháp này nhằm thu thập các thông tin lý luận để xây dựng cơ sở lý luận của đề tài. Thuộc nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận có các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây: - Phương pháp phân tích - tổng hợp tài liệu - Phương pháp khái quát hóa các nhận định độc lập. 6.2. Nh>m phương pháp nghiên cứu thực tiễn Nhóm phương pháp này nhằm thu thập các thông tin thực tiễn để xây dựng cơ sở thực tiễn của đề tài. Thuộc nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn có các phương pháp nghiên cứu cụ thể sau đây: - Phương pháp điều tra - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục - Phương pháp nghiên cứu các sản phẩm hoạt động - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia 6.3. Phương pháp thống kê toán học Để xử lí các số liệu các kết quả nghiên cứu, trên cơ sở đó có nhận định, đánh giá đúng đắn, chính xác các kết quả nghiên cứu. 7. Đóng góp của luận văn - Về phương pháp luận Nghiên cứu, hệ thống hoá và làm sáng tỏ cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung, công chức phòng giáo dục nói riêng. - Về áp dụng thực tiễn Luận văn là công trình đầu tiên về thực trạng số lượng, chất lượng đội 3 ngũ công chức phòng Giáo dục Đào tạo tỉnh Nghệ An; Thực trạng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phòng giáo dục tỉnh Nghệ An và đưa ra hệ thống các giải pháp tương đối đồng bộ, hoàn chỉnh, có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Phòng Giáo dục tỉnh Nghệ An trong thời kỳ mới. Những kết quả đạt được của luận văn có thể là tài liệu tham khảo bổ ích cho cơ quan quản lý và sử dụng cán bộ, công chức trong việc phát triển đội ngũ cán bộ, công chức. Những giải pháp đề xuất có giá trị thực tiễn, phổ biến cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phòng giáo dục của tỉnh Nghệ An và có thể áp dụng ở các địa phương khác có điều kiện tương tự. 8. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, đề tài được chia thành 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phòng giáo dục và đào tạo - Chương 2: Cơ sở thực tiễn của vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phòng giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An. - Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phòng giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An. 4 Chương 1 Cơ sở lý luận của vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phòng giáo dục và đào tạo 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài Quản lý nhân sự trong lĩnh vực công trên thế giới được nhiều công trình nghiên cứu đề cập tới như: Tác giả George Bardwell “Tuyển dụng công chức ở Vương Quốc Anh”, theo đó cách tuyển dụng công chức ở nước Anh được dựa trên các nguyên tắc cạnh tranh công bằng, công khai, chống phân biệt đối xử; tuyển dụng dựa trên bằng cấp và phải qua các trung tâm đánh giá kiểm định độc lập; các thông tin tuyển dụng được công khai rộng rãi. Đặc biệt là thông qua các trung tâm đánh giá độc lập, không bị sức ép từ bất kỳ cơ quan hành chính nhà nước nào…. Pháp là một quốc gia có nền hành chính lâu đời và vững mạnh. Quản lý nhân sự của Pháp đến nay đã đạt đến trình độ cao, đặc biệt với vai trò là thành viên quan trọng trong liên minh Châu Âu, Cộng Hòa Pháp luôn xây dựng cho mình một hệ thống hành chính vững mạnh trong đó yêu cầu đội ngũ công chức có trình độ, chuyên nghiệp và có phẩm chất đạo đức tốt. Việc tuyển dụng công chức Pháp không chỉ giới hạn là công dân Pháp mà còn thu hút những người tài giỏi từ nước ngoài. “Bàn về hành chính Pháp” của tác giả Fransoise Gallouélec Genuys, NXB Chính trị quốc gia năm 2003. Trong bài viết “Công vụ mới ở Thái Lan, lý thuyết và thực tiễn” tiến sỹ Somphoc Nophakoon đã đưa ra những nguyên tắc cơ bản để nâng cao chất lượng cán bộ, công chức nhà nước như tuyển dụng công bằng, quản lý nhân sự công bằng, đánh giá công chức phải dựa trên hành vi và hiệu quả 5 [...]... nêu các khái niệm liên quan đến đề tài, Những vấn đề về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức phòng giáo dục và đào tạo như sự cần thiết phải nâng cao chất lượng, nội dung nâng cao chất lượng, các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng tới chất lượng đội ngũ công chức 28 Chương 2 Cơ sở thực tiễn của vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phòng giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An 2.1 Khái quát về điều... phải nâng cao chất lượng đội ngũ công chức PGDĐT 1.3.2 Nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phòng giáo dục và đào tạo Nội dung nâng cao chất lượng đội ngũ công chức PGDĐT trước hết phải dựa trên tiêu chuẩn công chức PGDĐT Công chức chưa đạt tiêu chuẩn thì phải nâng cao để đạt chuẩn, công chức đạt chuẩn thì nâng cao để có thể đảm nhận nhiệm vụ cao hơn, hoặc thực thi nhiệm vụ tốt hơn Hiện nay công. .. Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ các huyện có trách nhiệm tham mưu, đề xuất, giải quyết các chế độ chính sách, cho công chức PGDĐT 1.3 Một số vấn đề về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức phòng giáo dục và đào tạo 1.3.1 Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng đội ngũ công PGDĐT Công chức PGDĐT là bộ phận cấu thành đội ngũ công chức hành chính nhà nước cấp huyện; Công chức PGDĐT là đội ngũ công. .. một tổ chức hay một cá nhân” Để đánh giá chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động của phòng Giáo dục và Đào tạo thì chất lượng công chức phòng Giáo dục và đào tạo là tiêu chí rất quan trọng Khi đánh giá chất lượng công chức PGDĐT, một vấn đề đặt ra là hiểu cho đúng thế nào là chất lượng công chức PGDĐT, vì chất lượng công chức PGDĐT được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau: Chất lượng công chức PGDĐT được... trình độ đào tạo, Các yếu tố cơ cấu hợp lý hay không hợp lý có ảnh hưởng đến chất lượng đội ngũ công chức PGDĐT vì vậy sẽ ảnh hưởng quyết định đến chất lượng hoạt động của PGDĐT và chính quyền cấp cấp huyện 18 1.2.4 Giải pháp và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức phòng giáo dục và đào tạo Theo đại Từ điển Tiếng Việt thì giải pháp nghĩa là: Cách giải quyết một vấn đề; tìm giải pháp. .. về công chức nhà nước nói chung với phạm vi rộng lớn, ít đi sâu vào một nhóm công chức hoặc loại công chức cụ thể; hoặc chỉ nghiên cứu một số khâu của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức như đào tạo bồi dưỡng, hoặc đánh giá cán bộ, Đến nay, ở Nghệ An chưa có một đề tài nào nghiên cứu cụ thể về chất lượng đội ngũ công chức PGDĐT tỉnh Nghệ An Do vậy, cần có đề tài nghiên cứu về nâng cao chất lượng. .. nâng cao chất lượng đội ngũ công chức này Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức PGDĐT tỉnh Nghệ An 1.2 Các khái niệm cơ bản của đề tài 1.2.1 Phòng giáo dục và đào tạo: Theo Thông tư 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của Liên bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, có chức năng tham mưu,... nâng cao chất lượng đội ngũ công chức PGDĐT ở Nghệ An là: + Cấp ủy các cấp từ tỉnh đến huyện có trách nhiệm lãnh đạo việc xây dựng chất lượng đội ngũ công chức PGDĐT + Chính quyền các cấp từ tỉnh đến huyện có trách nhiệm quản lý, sử dụng đội ngũ công chức PGDĐT, trong đó, trước hết là UBND huyện và PGDĐT có trách nhiệm trực tiếp quản lý xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức PGDĐT ở Nghệ an. .. nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức PGDĐT là những cách thức, phương pháp nhằm thay đổi chất lượng theo chiều hướng đi lên bao gồm chất lượng của từng công chức và của cơ cấu Hay nói cách khác nâng cao chất lượng công chức PGDĐT là các hoạt động của cơ quan tổ chức quản lý và sử dụng công chức sử dụng các biện pháp trong công tác cán bộ làm cho chất lượng công chức nâng lên một mức mới đáp... hành công vụ của Nhà nước theo pháp luật Chất lượng của đội ngũ này có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao trình độ quản lý Bởi vậy, việc đào tạo, bồi dưỡng công chức là sự đảm bảo quan trọng và là con đường hữu hiệu để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước đặc biệt là lĩnh vực giáo dục và 26 đào tạo - Nội dung, chương trình, hình thức đào tạo phải . đề nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phòng giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An. 2 5.3. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phòng giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An. . công trình đầu tiên về thực trạng số lượng, chất lượng đội 3 ngũ công chức phòng Giáo dục Đào tạo tỉnh Nghệ An; Thực trạng công tác nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phòng giáo dục tỉnh Nghệ. 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phòng giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An. 4 Chương 1 Cơ sở lý luận của vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phòng giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phòng giáo dục đào tạo tỉnh nghệ an, Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phòng giáo dục đào tạo tỉnh nghệ an, Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức phòng giáo dục đào tạo tỉnh nghệ an, Mục đích nghiên cứu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay