Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang

132 325 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,289 tài liệu

  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2015, 15:03

MỤC LỤCLời cam ñoan iiLời cảm ơn iiiMục lục ivDanh mục các hình viiiDanh mục các hình viiiDanh mục các chữ viết tắt ixMỞ ðẦU 11 Tính cấp thiết của ñề tài 12 Mục ñích 23 Yêu cầu 3Chương 1 TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 41.1 Tổng quan về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 41.1.1 Tính tất yếu 41.1.2 Bản chất của công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 41.1.3 ðặc ñiểm của công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 51.1.4 Một số khái niệm liên quan ñến công tác bồi thường, hỗ trợ và táiñịnh cư 61.2 Chính sách BT, HT TðC của ngân hàng thế giới (WB), ngânhàng phát triển châu Á (ADB) và một số nước trên thế giới 61.2.1 Trung Quốc 61.2.2 Singapore 81.2.3 Chính sách bồi thường hỗ trợ và tái ñịnh cư của WB và ADB 101.2.4 Một số bài học về thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư củamột số nước và tổ chức quốc tế 111.3 Chính sách BT, HT TðC khi nhà nước thu hồi ñất của nước ta 121.3.1 Giai ñoạn trước Luật ðất ñai 1993 121.3.2 Giai ñoạn thực hiện Luật ðất ñai 1993 13Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp v1.3.3 Từ khi ban hành Luật ðất ñai 2003 ñến nay 151.3.4 Chính sách BT, HT TðC hiện nay 151.4 Quy ñịnh về BT, HT TðC khi Nhà nước thu hồi ñất của tỉnhBắc Giang 221.4.1 Chính sách bồi thường 221.4.2 Chính sách hỗ trợ 241.4.3 Tái ñịnh cư 271.4.4 Thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 281.4.5 Quy trình thực hiện công tác BT, HT và TðC tại tỉnh Bắc Giang 281.5 Tình hình thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái ñịnh cư cácdự án trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang 341.5.1 Kết quả ñạt ñược 341.5.2 Những tồn tại vướng mắc và nguyên nhân 35Chương 2 ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU 382.1 ðối tượng nghiên cứu 382.2 Phạm vi nghiên cứu 382.2.1 Dự án 382.2.2 Dự án 382.2.3 Dự án 382.3 Nội dung nghiên cứu 382.4 Phương pháp nghiên cứu 392.4.1 Phương pháp tiếp cận hệ thống 392.4.2 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp 392.4.3 Phương pháp ñiều tra 392.4.4 Phương pháp chuyên gia 402.4.5 Phương pháp so sánh 402.4.6 Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu 40Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp vi3.1 Khái quát ñiều kiện tự nhiên xã hội và hiện trạng quản lý sửdụng ñất TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 403.1.1 ðiều kiện tự nhiên 403.1.2 Thực trạng môi trường 413.1.3 Thực trạng phát triển ñô thị và các khu dân cư nông thôn 423.1.4 Thực trạng phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật 433.1.5 ðánh giá chung về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môitrường của TP Bắc Giang. 463.2 Hiện trạng sử dụng ñất, tình hình sử dụng ñất ở TP Bắc Giang 493.2.1 Hiện trạng sử dụng ñất 493.2.2 Tình hình quản lý sử dụng ñất 523.3 ðánh giá thực trạng công tác BT, HT TðC tại 03 dự án trênñịa bàn TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 583.3.1 Dự án ñầu tư XD công trình: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trịkhu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang, tỉnh Bắc Giang(giai ñoạn 1). 593.3.2 Dự án Hạ tầng kỹ thuật ñường Hùng Vương, TP Bắc Giang. 713.3.3 Dự án HTKT tiểu khu dân cư ðồng Dấng Cửa Ao, thôn LiêmXuyên, xã Song Khê, TP Bắc Giang. 823.3.4 Nhận xét, ñánh giá 923.4 ðề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách BT, HT TðC khi Nhànước thu hồi ñất tại ñịa bàn TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 983.4.1 Quan ñiểm về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 983.4.2 Một số giải pháp 98KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1031 Kết luận 103TÀI LIỆU THAM KHẢO 105PHỤ LỤC 108 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  NGUYỄN MINH TUẤN ðÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ðỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  NGUYỄN MINH TUẤN ðÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ðỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mà SỐ : 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN ÍCH TÂN HÀ NỘI - 2013 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp ii LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng ñược ai công bố trong bất kì công trình nào khác. Tôi xin cam ñoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Nguyễn Minh Tuấn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp iii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình ñiều tra, nghiên cứu ñể hoàn thành luận văn, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi ñã nhận ñược sự hướng dẫn nhiệt tình, chu ñáo của các nhà khoa học, các thầy cô giáo và sự giúp ñỡ nhiệt tình, chu ñáo của cơ quan, ñồng nghiệp và nhân dân ñịa phương. Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn trân trọng nhất tới giáo viên hướng dẫn khoa học TS. Nguyễn Ích Tân ñã tận tình hướng dẫn giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình hoàn thành luận văn. Chân thành cảm ơn Ban Quản lý ðào tạo, Ban chủ nhiệm Khoa TN & MT, tập thể giáo viên và cán bộ trong Khoa ñã giúp tôi hoàn thành quá trình học tập và thực hiện ñề tài. Tôi trân trọng cảm ơn sự giúp ñỡ nhiệt tình của Sở TN & MT tỉnh Bắc Giang, Sở Tài chính, Trung tâm phát triển quỹ ñất tỉnh Bắc Giang, UBND TP Bắc Giang, các phòng ñơn vị của TP: Hð bồi thường GPMB, phòng TN & MT, Phòng Tài chính KH, phòng Quản lý ñô thị, Trung tâm Phát triển quỹ ñất và Cụm công nghiệp, Hội Nông dân, Mặt trận tổ quốc, UBND các phường, xã: Xương Giang, Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi, Song Khê và nhân dân có ñất thu hồi ñã nhiệt tình giúp ñỡ tôi trong quá trình hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn tới gia ñình, người thân, cán bộ ñồng nghiệp và bạn bè ñã tạo ñiều kiện về mọi mặt cho tôi trong quá trình thực hiện ñề tài này. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Minh Tuấn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp iv MỤC LỤC Lời cam ñoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục các hình viii Danh mục các hình viii Danh mục các chữ viết tắt ix MỞ ðẦU 1 1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 2 Mục ñích 2 3 Yêu cầu 3 Chương 1 TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 4 1.1 Tổng quan về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 4 1.1.1 Tính tất yếu 4 1.1.2 Bản chất của công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 4 1.1.3 ðặc ñiểm của công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 5 1.1.4 Một số khái niệm liên quan ñến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 6 1.2 Chính sách BT, HT & TðC của ngân hàng thế giới (WB), ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và một số nước trên thế giới 6 1.2.1 Trung Quốc 6 1.2.2 Singapore 8 1.2.3 Chính sách bồi thường hỗ trợ và tái ñịnh cư của WB và ADB 10 1.2.4 Một số bài học về thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư của một số nước và tổ chức quốc tế 11 1.3 Chính sách BT, HT & TðC khi nhà nước thu hồi ñất của nước ta 12 1.3.1 Giai ñoạn trước Luật ðất ñai 1993 12 1.3.2 Giai ñoạn thực hiện Luật ðất ñai 1993 13 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp v 1.3.3 Từ khi ban hành Luật ðất ñai 2003 ñến nay 15 1.3.4 Chính sách BT, HT & TðC hiện nay 15 1.4 Quy ñịnh về BT, HT & TðC khi Nhà nước thu hồi ñất của tỉnh Bắc Giang 22 1.4.1 Chính sách bồi thường 22 1.4.2 Chính sách hỗ trợ 24 1.4.3 Tái ñịnh cư 27 1.4.4 Thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 28 1.4.5 Quy trình thực hiện công tác BT, HT và TðC tại tỉnh Bắc Giang 28 1.5 Tình hình thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ và tái ñịnh cư các dự án trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang 34 1.5.1 Kết quả ñạt ñược 34 1.5.2 Những tồn tại vướng mắc và nguyên nhân 35 Chương 2 ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 ðối tượng nghiên cứu 38 2.2 Phạm vi nghiên cứu 38 2.2.1 Dự án 38 2.2.2 Dự án 38 2.2.3 Dự án 38 2.3 Nội dung nghiên cứu 38 2.4 Phương pháp nghiên cứu 39 2.4.1 Phương pháp tiếp cận hệ thống 39 2.4.2 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp 39 2.4.3 Phương pháp ñiều tra 39 2.4.4 Phương pháp chuyên gia 40 2.4.5 Phương pháp so sánh 40 2.4.6 Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu 40 Chương 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp vi 3.1 Khái quát ñiều kiện tự nhiên - xã hội và hiện trạng quản lý sử dụng ñất TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 40 3.1.1 ðiều kiện tự nhiên 40 3.1.2 Thực trạng môi trường 41 3.1.3 Thực trạng phát triển ñô thị và các khu dân cư nông thôn 42 3.1.4 Thực trạng phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật 43 3.1.5 ðánh giá chung về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường của TP Bắc Giang. 46 3.2 Hiện trạng sử dụng ñất, tình hình sử dụng ñất ở TP Bắc Giang 49 3.2.1 Hiện trạng sử dụng ñất 49 3.2.2 Tình hình quản lý sử dụng ñất 52 3.3 ðánh giá thực trạng công tác BT, HT & TðC tại 03 dự án trên ñịa bàn TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 58 3.3.1 Dự án ñầu tư XD công trình: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang, tỉnh Bắc Giang (giai ñoạn 1). 59 3.3.2 Dự án Hạ tầng kỹ thuật ñường Hùng Vương, TP Bắc Giang. 71 3.3.3 Dự án HTKT tiểu khu dân cư ðồng Dấng - Cửa Ao, thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê, TP Bắc Giang. 82 3.3.4 Nhận xét, ñánh giá 92 3.4 ðề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách BT, HT & TðC khi Nhà nước thu hồi ñất tại ñịa bàn TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 98 3.4.1 Quan ñiểm về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 98 3.4.2 Một số giải pháp 98 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 103 1 Kết luận 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC 108 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp vii DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 3.1 Cơ cấu, diện tích các ñơn vị hành chính TP Bắc Giang 49 3.2 Hiện trạng sử dụng ñất TP Bắc Giang 51 3.3 Thực trạng sử dụng ñất của dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Xương Giang thuộc xã Xương Giang, TP Bắc Giang 63 3.4 Bảng tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB 68 3.5 Tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB ñể xd HTKT ñầu ñường Hùng Vương 79 3.6 Tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ gpmb 89 3.7 Tổng hợp so sánh các khoản bồi thường, hỗ trợ về ñất của 3 dự án: Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến thắng Xương Giang, HTKT ñầu ñường Hùng Vương, TP Bắc Giang và HTKT tiểu khu dân cư ðồng Dấng - Cửa Ao thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê 97 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp viii DANH MỤC CÁC HÌNH STT Tên hình Trang 3.1 Vị trí dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến thắng Xương Giang trên ñịa bàn TP 60 3.2 Quy hoạch Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến thắng Xương Giang 61 3.3 Vị trí dự án HTKT ñầu ñường Hùng Vương trên ñịa bàn TP 72 3.4 Quy hoạch HTKT ñầu ñường Hùng Vương 73 3.5 Vị trí HTKT khu dân cư ðồng Dấng - Cửa Ao, thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê, TP Bắc Giang 83 3.6 Sơ ñồ Quy hoạch HTKT khu dân cư ðồng Dấng - Cửa Ao, thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê 84 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp ix DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Ý nghĩa 1 ADB Ngân hàng châu á 2 BðS Bất ñộng sản 3 BT, HT&TðC Bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 4 CP Chính phủ 5 CN-TTCN Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 6 CNH-HðH Công nghiệp hóa - hiện ñại hóa 7 GTVT Giao thông vận tải 8 GPMB Giải phóng mặt bằng 9 HðND Hội ñồng nhân dân 10 Hð Hội ñồng 11 KH Kế hoạch 12 Nð Nghị ñịnh 13 NN Nông nghiệp 14 QLDA Quản lý dự án 15 Qð-UBND Quyết ñịnh - Ủy ban nhân dân 16 QSDð Quyền sử dụng ñất 17 Qð Quyết ñịnh 18 TN và MT Tài nguyên và Môi trường 19 TP Thành phố 20 UBND Ủy ban nhân dân 21 XD Xây dựng [...]... s d án trên ñ a bàn thành ph B c Giang, t nh B c Giang 2 M c ñích - ðánh giá ñư c nh ng vư ng m c, t n t i trong vi c th c hi n chính sách b i thư ng, h tr GPMB và tái ñ nh cư khi Nhà nư c thu h i ñ t t i m t s d án trên ñ a bàn TP B c Giang, t nh B c Giang - ð xu t ñư c các gi i pháp hoàn thi n chính sách phù h p, góp ph n ñ y nhanh ti n ñ BT, HT & TðC khi Nhà nư c thu h i ñ t phù h p v i ñi u ki... thi n chính sách này ñ m b o l i ích h p pháp c a ngư i s d ng ñ t, ngư i b thu h i ñ t, duy trì tr t t k cư ng pháp lu t, h n ch t i ña nh ng tranh ch p, khi u ki n v ñ t ñai c a nhân dân trong b i thư ng, GPMB khi Nhà nư c thu h i ñ t ðó cũng là lý do tôi th c hi n ñ tài: “ðánh giá vi c th c hi n chính sách b i thư ng, h tr và tái ñ nh cư khi Nhà nư c thu h i ñ t t i m t s d án trên ñ a bàn thành. .. b i d án b thu h i ñ t vào vi c th c hi n chính sách, XD phương án, th c hi n phương án b i thư ng, h tr tái ñ nh cư là vi c h t s c c n thi t b o ñ m ñư c l a ch n ñư c nh ng chính sách, gi i pháp, phương án t t nh t, nhân văn nh t và có tính kh thi cao - Chính sách c a nhi u nư c và t ch c qu c t hư ng t i vi c tránh các phương án thu h i ñ t ph i di dân, tái ñ nh cư Trong trư ng h p không tránh kh... ng h p có th - Theo chính sách c a WB và ADB thì vi c b i thư ng, h tr và TðC bao gi cũng ph i hoàn thành xong trư c khi ti n hành công trình XD Trư c khi th c hi n thu h i ñ t, chính quy n không nh ng ph i thông báo ñ y ñ các thông tin v d án cũng như chính sách b i thư ng, tái ñ nh cư c a d án cho các h dân mà còn tham kh o ý ki n và tìm m i cách th a mãn các yêu c u chính ñáng c a h trong su t... Trư ng h p ngư i b thu h i ñ t không tán thành v i phương án b i thư ng thi t h i do nhà nư c xác ñ nh, h có quy n thu m t t ch c ñ nh giá tư nhân ñ ti n hành ñ nh giá l i các H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn th c s Khoa h c Nông nghi p 8 chi phí thi t h i Nhà nư c tr ti n thu ñ nh giá l i Nhà nư c chi tr 20% t ng giá tr b i thư ng khi ch nhà th c hi n vi c tháo d nhà Ph n giá tr b i thư ng... nh t là các chính sách v tài chính, huy ñ ng v n và h tr , t o ñi u ki n cho ngư i mua nhà HDB cung c p nhi u nhà công nh m th a mãn nhu c u ña d ng c a ngư i dân, trong ñó các tòa nhà cao t ng ch y u ñư c cung c p ph c v tái ñ nh cư Bên c nh ñó còn có các lo i nhà h ng sang và k c nhà nh khép kín ð h n ch tình tr ng mua bán, ñ u cơ nhà ki m l i, CP Singapore quy ñ nh ngư i dân khi mua nhà s d ng ñ... m i m t Trên tinh th n gi m thi u ñ n m c th p nh t các tác ñ ng c a vi c thu h i ñ t ñ n ñ i s ng ngư i dân và có chính sách th a ñáng, phù h p ñ m b o cho ngư i b thu h i ñ t không g p b t l i hay khó khăn trong cu c s ng ð th c hi n ñư c phương châm ñó, khi th c hi n tài tr vào Vi t Nam, WB và ADB ñã ñàm phán v i CP Vi t Nam ñ ban hành khung chính sách riêng cho các d án v i m t s chính sách như... c Nông nghi p 9 do nhà nư c XD (nhà công) và cung c p v i giá r ñi kèm v i m t s ñi u ki n C c Phát tri n nhà (HDB) ñư c thành l p năm 1960 có nhi m v cung c p nhà công cho ngư i dân, trong ñó ch y u ph c v công tác tái ñ nh cư Tính t khi thành l p ñ n nay, HDB ñã cung c p nhà cho 85% dân s ; trong ñó có 2% ngư i dân ñư c thu căn h Nh m ñáp ng nhu c u nhà chương trình phát tri n nhà cho ngư i dân,... + Giá ñ t h u h t các ñ a phương chưa ph n ánh ñúng giá ñ t th c t trên th trư ng “trong ñi u ki n bình thư ng” - Tính xã h i: Vi c thu h i ñ t và chính sách BT, HT & TðC liên quan và tác ñ ng tr c ti p ñ n ñ i s ng c a ngư i dân và nh hư ng ñ n hàng tri u lao ñ ng c a ñ a phương nơi có ñ t thu h i Hơn n a, khi làm vi c này luôn ph i gi i quy t ñ ng th i m i “quan h 3 bên” là Nhà nư c - nhà ñ u tư và. .. dân khi mua nhà s d ng ñ c a HDB ph i sau 5 năm m i ñư c bán và sau 10 năm (k t th i ñi m bán căn nhà ñ u tiên) m i ñư c mua căn nhà th 2 c a HDB 1.2.3 Chính sách b i thư ng h tr và tái ñ nh cư c a WB và ADB [16] Theo ngân hàng th gi i (WB), ngân hàng phát tri n châu Á (ADB) và các t ch c phi CP thì b n ch t c a vi c BT, HT & TðC khi Nhà nư c thu h i ñ t ph c v m c ñích an ninh qu c phòng, l i ích qu . NGUYỄN MINH TUẤN ðÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ðỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT TẠI MỘT SỐ DỰ ÁN TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG CHUYÊN. trong bồi thường, GPMB khi Nhà nước thu hồi ñất. ðó cũng là lý do tôi thực hiện ñề tài: “ðánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất tại một số. dự án trên ñịa bàn thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang . 2. Mục ñích - ðánh giá ñược những vướng mắc, tồn tại trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái ñịnh cư khi Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang, Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang, Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn thành phố bắc giang, tỉnh bắc giang, Chương 1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu, Chương 2. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả nghiên cứu, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay