Lựa chọn và ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt cho đội tuyên bóng chuyền nam trường THPT Nam Sách - Hải Dương

53 627 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2015, 05:21

. đó, đề tài lựa chọn và ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt cho đội tuyển bóng chuyền nam trường THPT Nam Sách – Hải Dương. Chương. Lựa chọn và ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt cho đội tuyển bóng chuyền nam trường THPT Nam Sách – Hải Dương ”. Mục đích. 3.2: Kết quả phỏng vấn lựa chọn một số bài tập ứng dụng trong giảng dạy - huấn luyện kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt cho đội tuyển bóng chuyền nam trường THPT Nam Sách (n
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn và ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt cho đội tuyên bóng chuyền nam trường THPT Nam Sách - Hải Dương, Lựa chọn và ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt cho đội tuyên bóng chuyền nam trường THPT Nam Sách - Hải Dương, Lựa chọn và ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt cho đội tuyên bóng chuyền nam trường THPT Nam Sách - Hải Dương, - Độ lệch chuẩn (): , Mục đích tác dụng của các bài tập:, 3 Xác định hiệu quả hệ thống các bài tập đã lựa chọn trong huấn luyện kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt, PHIẾU PHỎNG VẤN GIÁO VIÊN TỔ THỂ DỤC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay