Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nâng cao thành tích chạy tiếp sức 4 x 100m cho nữ học sinh lớp 11 trường THPT Mỹ Lộc - Nam Định

51 605 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2015, 05:21

1 Khoa giáo dục thể chất Nguyễn Huy Hợp lựa chọn một số bài tập bổ trợ nâng cao thành tích chạy tiếp sức 4 x 100m cho nữ học sinh lớp 11 TRờng Thpt mỹ lộc nam định khóa luận tốt nghiệp đại học Chuyên ngành: CNKHSP GDTC GDQP Hớng dẫn khoa học Th.S Dơng Văn Vĩ Hà nội - 2011 2 lời cam đoan Tên tôi là : Nguyễn Huy Hợp. sinh viên lớp k33 GDTC - GDQP. Tôi xin cam đoan đề tài này là của riêng tôi, kết quả nghiên cứu về vấn đề này không trùng với bất cứ đề tài nào khác tại Trờng THPT Mỹ Lộc Nam Định. Hà Nội, ngày tháng năm 2011 Sinh viên Nguyễn Huy Hợp 3 Danh mục chữ viết tắt CĐTĐ: Cờng độ tối đa. HLV : Huấn luyện viên VĐV : Vận động viên SLLL : Số lần lặp lại STN : Sau thực nghiệm TDTT : Thể dục thể thao THPT : Trung học phổ thông TTN : Trớc thực nghiệm XPT : Xuất phát thấp XPC : Xuất phát cao 4 Mục lục Trang đặt vấn đề 1 Chơng 1 : Tổng quan các vấn đề nghiên cứu 4 1.1 Quan điểm của Đảng và Nhà nớc về công tác giáo dục thể chất trờng học 4 1.2. Nội dung, phơng pháp giảng dạy huấn luyện chạy tiếp sức 4x100m 5 1.3. Cơ sở lý luận khoa học của các tố chất thể lực chuyên môn trong chạy 4x100m 10 1.4. Đặc điểm tâm sinh lý 14 Chơng 2 : Nhiệm vụ, phơng pháp và tổ chức nghiên cứu 17 2.1. Nhiệm vụ nghiên cứu 17 2.2. Phơng pháp nghiên cứu 17 2.3. Tổ chức nghiên cứu 20 Chơng 3 : Kết quả nghiên cứu 22 3.1. Đánh giá thực trạng giảng dạy và tập luyện nội dung chạy tiếp sức 4x100m của nữ học sinh khối 11 Trờng THPT Mỹ Lộc Nam Định 22 3.2. Lựa chọn bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích chạy 4x100m cho nữ học sinh Trờng THPT Mỹ Lộc Nam Định 26 KếT LUậN Và KIếN NGHị 41 Tài liệu tham khảo 43 5 Danh mục bảng biểu Trang Bảng 3.1. So sánh các test đánh giá hiệu quả trong giảng dạy chạy cự ly 4x100m cho nữ học sinh Trờng THPT Mỹ Lộc Nam Định năm học 2009 2010 24 Bảng 3.2. Kết quả phỏng vấn lựa chọn các test kiểm tra ( n = 20 ) 26 Bảng 3.3. Kết quả phỏng vấn lựa chọn bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích chạy 4x100m cho nữ học sinh lớp 11 ( n = 20 ) 29 Bảng 3.4. Các bài tập bổ trợ, phát triển sức bền tốc độ và bài tập trao nhận gậy nhằm nâng cao thành tích chạy 4x100m cho nữ học sinh lớp 11 31 Bảng 3.5. Kết quả kiểm tra trớc thực nhiệm ( n A = n B = 36 ) 33 Bảng 3.6. Kết quả đánh giá điểm trớc thực nhiệm ( n A = n B = 36 ) 34 Bảng 3.7. Kế hoạch giảng dạy và thực nghiệm 35 Bảng 3.8. Kết quả kiểm tra sau thực nhiệm ( n A = n B = 36 ) 37 Bảng 3.9. Kết quả đánh giá điểm sau thực nhiệm ( n A = n B = 36) 37 Biểu đồ kết quả đối tợng phỏng vấn ( n = 20 ) 28 Biểu đồ biều diễn kết quả chạy 30m xuất phát cao 38 Biểu đồ biểu diễn kết quả chạy 100m xuất phát thấp 39 Biểu đồ biểu diễn kết quả thời gian trao gậy 39 6 Phụ lục 1 Bộ giáo dục và Đào tạo Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trờng ĐHSP Hà Nội 2 Độc lập Tự do - Hạnh phúc Phiếu phỏng vấn Họ và tên năm sinh Nghề nghiệp.năm công tác Trình độ chuyên môn.nơi công tác Để góp phần giúp chúng tôi hoàn thiện đề tài Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nâng cao thành tích chạy tiếp sức 4x100m cho nữ học sinh lớp 11 Trờng THPT Mỹ Lộc Nam Định. Xin các đồng chí bớt chút thời gian trả lời chúng tôi một số câu hỏi, hy vọng rằng những đóng góp quý báu của các đồng chí là cơ sở để chúng tôi lựa chọn đợc một số bài tập bổ trợ để đánh giá hiệu quả ứng dụng nhằm nâng cao thành tích chạy tiếp sức 4x100m cho nữ học sinh lớp 11 Trờng THPT Mỹ Lộc Nam Định, bằng cách đánh dấu ( x ) vào ô đã lựa chọn. Câu hỏi 1: Các bài tập bổ trợ dới dây, bài tập nào đợc sử dụng để giảng dạy - huấn luyện nhằm nâng cao thành tích chạy tiếp sức 4x100m cho nữ học sinh lớp 11 Trờng THPT Mỹ Lộc Nam Định. * Các bài tập bổ trợ, phát triển sức bền tốc độ. - Bài tập 1: Chạy 30m x 2 tổ, 3 lần/tổ, nghỉ giữa 2 phút (CĐTĐ 100%). - Bài tập 2: Chạy 60m x 2 tổ, 3 lần/tổ, nghỉ giữa 2 phút (LVĐ 80%). - Bài tập 3: Chạy 100m x 2 lần (CĐTĐ 100%). - Bài tập 4: Chạy 120m tăng dần tốc độ về cuối x 2 lần. - Bài tập 5: Chạy 150m tăng dần tốc độ và LVĐ 80% ở 70m cuối x 2 lần. - Bài tập 6: Chạy 180m x 2 lần. 7 * Bài tập trao nhận tín gậy trong chạy 4x100m. - Bài tập 7: Từng đôi, tại chỗ tập động tác trao nhận gậy theo tin hiệu, 15 lần. - Bài tập 8: Tập trao nhận gậy ở khu vực quy định. - Bài tập 9: Tập chạy XPC 3 điểm chống và quay mặt về phía sau 10 lần. - Bài tập 10: Chạy 60m thực hiện trao nhận gậy trên đờng thẳng trong khu vực 20m với tốc độ tối đa, 2 lần x 2 tổ, nghỉ giữa 2 phút ( ngời nhận chuẩn bị ở t thế XPC 3 điểm chống ). - Bài tập 11: Chạy 80m thực hiện trao nhận gậy trên đờng vòng trong khu vực 20m với tốc độ tối đa, 2 lần x 2 tổ, nghỉ giữa 2 phút ( ngời nhận chuẩn bị ở t thế XPC 3 điểm chống ). - Bài tập 12: Chạy 150m thực hiện trao nhận gậy ở đờng vòng. Ngời nhận gậy XPC có 3 điểm chống và quay mặt về phía sau, 3 lần x 2 tổ, nghỉ giữa 2 phút. - Bài tập 13: Thực hành chạy 4x100m 2 lần x 2 tổ, nghỉ giữa 2 phút. 8 Phụ lục 2 Bộ giáo dục và Đào tạo Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trờng ĐHSP Hà Nội 2 Độc lập Tự do - Hạnh phúc Phiếu phỏng vấn Họ và tên năm sinh Nghề nghiệp.năm công tác Trình độ chuyên môn nơi công tác Để góp phần giúp chúng tôi hoàn thiện đề tài Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nâng cao thành tích chạy tiếp sức 4x100m cho nữ học sinh lớp 11 Trờng THPT Mỹ Lộc Nam Định. Xin các đồng chí bớt chút thời gian trả lời chúng tôi một số câu hỏi, hy vọng rằng những đóng góp quý báu của các đồng chí là cơ sở để chúng tôi lựa chọn đợc một số bài tập bổ trợ để đánh giá hiệu quả ứng dụng nhằm nâng cao thành tích chạy tiếp sức 4x100m cho nữ học sinh lớp 11 Trờng THPT Mỹ Lộc Nam Định, bằng cách đánh dấu ( x ) vào ô đã lựa chọn. Câu hỏi 2: Các test nào dới đây dùng để dánh giá hiệu quả ứng dụng của các bài tập nhằm nâng cao thành tích chạy tiếp sức 4x100m cho nữ học sinh lớp 11 Trờng THPT Mỹ Lộc Nam Định. + Chạy 30m xuất phát cao (s). + Chạy 100m xuất phát thấp (s). + Thời gian trao gậy (s). 9 đặt vấn đề Cùng với sự đi lên của đất nớc, quá trình phát triển của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá, thì công tác thể dục thể thao ( TDTT ) cũng có nhiều bớc tiến mới. TDTT là một bộ phận của nền văn hoá xã hội, một loại hình hoạt động mà phơng tiện cơ bản là các bài tập thể lực nhằm tăng cờng thể chất cho con ngời, nâng cao thành tích thể thao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu đào tạo con ngời mới phát triển cao về trí tuệ, cờng tráng về thể chất, trong sáng về đạo đức, phong phú về tinh thần. TDTT còn tăng cờng tinh thần hoà bình, hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc trên thế giới thông qua các thế vận hội Olympic, á vận hội, Seagame Quốc gia, dân tộc nào cũng muốn thể hiện nền văn hoá truyền thống của dân tộc mình với bạn bè quốc tế, với mục đích cao cả là giao lu học hỏi và thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc. Nớc ta đã và đang phấn đấu thực hiện kế hoạch củng cố, xây dựng và phát triển phong trào TDTT bằng nhiều hình thức mang tính phổ cập đối với mọi đối tợng, tạo thành phong trào tập luyện rộng rãi của quần chúng. Ngoài ra các môn thể thao thành tích cao cũng đợc quan tâm đúng mức để từng bớc đa nền thể thao nớc nhà hoà nhập, đua tranh với các nớc trong khu vực và trên thế giới. Với lĩnh vực GDTC trong nhà trờng phổ thông cần từng bớc nâng cao trình độ văn hoá thể chất và khả năng thể thao cho học sinh làm cơ sở góp phần vào sự nghiệp TDTT của đất nớc. Chỉ thị 17/CT - TW của Ban Bí th Trung ơng Đảng về công tác TDTT đến năm 2010 và đặc biệt Nghị quyết Trung ơng II khoá 8 về công tác Giáo dục - Đào tạo đã khẳng định rõ GDTC trong trờng học là rất quan trọng. Trong sự nghiệp phát triển TDTT và hệ thống GDTC của các nhà trờng thì Điền kinh giữ một vị trí rất quan trọng. Đợc mệnh danh là môn thể thao Nữ Hoàng, Điền kinh xuất hiện rất sớm và thu hút đợc sự quan tâm của rất 10 nhiều ngời. Bắt nguồn từ những hoạt động quen thuộc của con ngời nhằm duy trì sự sinh tồn nh chạy, nhảy, leo chèo, ném đẩy theo thời gian môn Điền kinh càng phát triển và hoàn thiện hơn về luật thi đấu và kỹ thuật động tác. Vì vậy học tập và rèn luyện Điền kinh có tác dụng kích thích tính tích cực trong việc phát triển tố chất thể lực: Sức nhanh, sức mạnh, sức bền và khả năng phối vận động cho học sinh. Đồng thời còn có tác dụng giáo dục năng lực thực hành, ý thức kỷ luật, tính tự giác, tính tích cực và nỗ lực ý chí của ngời tập. Điền kinh là môn thể thao rất phong phú và đa dạng bao gồm nhiều nội dung nh: Chạy, nhảy, ném đẩy trong đó các môn chạy là nội dung thi đấu có tính hấp dẫn, đăc biệt là chạy tiếp sức 4x100m. Kỹ thuật chạy tiếp sức 4x100m gồm có: Xuất phát, kỹ thuật trao nhận tín gậy, kỹ thuật chạy ở đờng vòng và kỹ thuật chạy ở đờng thẳng. Vì vậy đòi hỏi VĐV phải có kỹ thuật chạy cự ly ngắn tốt ở đờng thẳng, đờng vòng và khả năng phối hợp với nhau trong quá trình trao nhận gậy. Chạy tiếp sức 4x100m là sự phối hợp của các VĐV trong cùng một đội, mỗi VĐV phải chạy một đoạn của cự ly ngắn theo quy định, để mang tín gậy từ vạch xuất phát về đích. Thành tích của đội là từ khi có lệnh xuất phát cho VĐV chạy đoạn đầu đến khi VĐV chạy đoạn cuối về đích. Trong các trờng THPT công tác GDTC luôn đợc nhà trờng đặc biệt quan tâm nh cải tạo, xây dựng sân bãi, dụng cụ phục vụ cho công tác giảng dạy và các hoạt động ngoại khoá khác. Nhng trên thực tế GDTC trong nhà trờng vẫn còn hạn chế, nh chỉ thị 36/CT - TW đã đánh giá TDTT của nớc ta còn ở trình độ thấp, số ngời thờng xuyên tham gia tập luyện còn rất ít. Đặc biệt là thanh niên, học sinh cha tích cực tham gia tập luyện nên hiệu quả GDTC trong nhà trờng và trong lực lợng vũ trang còn thấp [3]. Việc tập luyện các môn Điền kinh trong nhà trờng do điều kiện sân bãi còn hạn chế cha đợc chú ý đúng mức. Với các môn đòi hỏi kỹ thuật phức tạp hơn nh [...]... tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích chạy 4x1 00m cho nữ học sinh lớp 11 Trường THPT Mỹ Lộc Nam Định là phù hợp 3.2 Lựa chọn bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích chạy 4x1 00m cho nữ học sinh lớp 11 Trường THPT Mỹ Lộc Nam Định 3.2.1 Đề xuất một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích chạy 4x1 00m cho nữ học sinh lớp 11 Trường THPT Mỹ Lộc Nam Định Trên cơ sở lý luận và trong quá trình quan sát tập. .. nghiên cứu đề tài: Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nâng cao thành tích chạy tiếp sức 4x1 00m cho nữ học sinh lớp 11 Trường THPT Mỹ Lộc Nam Định Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu nhằm lựa chọn các bài tập bổ trợ chuyên môn sao cho phù hợp với điều kiện, đối tượng, lứa tuổi để nâng cao thành tích chạy tiếp sức 4x1 00m cho nữ học sinh lớp 11 Trường THPT Mỹ Lộc Nam Định, góp phần bổ sung, hoàn thiện... thành tích học sinh nữ lớp 11 chạy 4x1 00m Trường THPT Mỹ Lộc cho thấy nguyên nhân chính là do sử dụng bài tập bổ trợ tập luyện chưa hợp lý 3.1.2 Đánh giá thực trạng việc sử dụng các bài tập bổ trợ cho nữ học sinh lớp 11 chạy 4x1 00m Trường THPT Mỹ Lộc Nam Định Trên cơ sở về căn cứ khoa học của đề tài, ta có thể xem x t thực trạng trình độ, thành tích của nữ học sinh lớp 11 chạy 4x1 00m Trường THPT Mỹ Lộc. .. tin số liệu là có liên quan, viết nữ học sinh khối 11 tổng quan của đề Trường THPT Mỹ tài Lộc Nam Định - Hoàn thành tổng -Tổng quan đề tài quan đề tài - Điều tra nghiên -Thành tích chạy tiếp cứu công tác huấn sức 4x1 00m của khối luyện nâng nữ học sinh khối 11 thành tích cao chạy T12/2010 tiếp sức 4x1 00m T3/2 011 Trường THPT Mỹ Lộc Nam Định Trường THPT Mỹ Lộc Nam Định -Hệ thống các bài - tập Lựa chọn. .. các học sinh nữ chạy 4x1 00m, chúng tôi x c định các yếu tố có ảnh hưởng đến thành tích chạy 4x1 00m trên thực tế huấn luyện và kết quả đánh giá thực trạng sử dụng các bài tập của Trường THPT Mỹ Lộc, chúng tôi đưa ra một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích chạy 4x1 00m cho nữ học sinh làm cơ sở lựa chọn bài tập ứng dụng trong thực nghiệm * Các bài tập bổ trợ, phát triển sức bền tốc độ - Bài tập. .. bài tập bổ trợ - Kết quả hệ thống 29 các bài tập - ứng dụng và đánh giá bài tập 3 Hoàn thiện đề tài T3/2 011 T4/2 011 Đề tài nghiên cứu Đề tài đựơc nghiên cứu từ tháng 11/ 2010 đến hết tháng 04/ 2 011 2.3.2 Đối tượng nghiên cứu - Hệ thống bài tập bổ trợ nâng cao thành tích chạy tiếp sức 4x1 00m của nữ học sinh lớp 11 Trường THPT Mỹ Lộc Nam Định 2.3.3 Địa điểm nghiên cứu - Trường THPT Mỹ Lộc Nam Định -. .. - Trường ĐHSP Hà Nội 2 30 Chương 3 Kết quả nghiên cứu 3.1 Đánh giá thực trạng giảng dạy và tập luyện nội dung chạy tiếp sức 4x1 00m của nữ học sinh lớp 11 Trường THPT Mỹ Lộc Nam Định 3.1.1 Đánh giá thực trạng việc giảng dạy, sử dụng các bài tập ở nội dung chạy tiếp sức 4x1 00m cho nữ học sinh lớp 11 Trường THPT Mỹ Lộc Nam Định Trong quá trình huấn luyện chạy cự ly 4x1 00m thì việc sử dụng các bài tập. .. các bài tập nhằm nâng cao thành tích chạy 4x1 00m chưa hợp lý với trình độ và đối tượng huấn luyện Muốn nâng cao thành tích chạy 4x1 00m thì việc sử dụng các bài tập bổ trợ chuyên môn phải hợp lý với đối tượng và trình độ tập luyện của học sinh là rất có ý nghĩa Để đánh giá hiệu quả của bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích chạy 4x1 00m cho nữ học sinh lớp 11, chúng tôi tìm tỷ lệ phần trăm (%) chỉ số. .. 1: Chạy 30m x 3 lần x 2 tổ, nghỉ giữa 2 phút (CĐTĐ 100%) - Bài tập 2: Chạy 60m x 3 lần x 2 tổ, nghỉ giữa 2 phút (LVĐ 80%) - Bài tập 3: Chạy 100m x 2 lần.(CĐTĐ 100%) - Bài tập 4: Chạy 120m tăng dần tốc độ về cuối x 2 lần -Bài tập 5: Chạy 150m tăng dần tốc độ và LVĐ 80% ở 70m cuối x 2 lần - Bài tập 6: Chạy 180m x 2 lần 35 * Bài tập trao nhận tín gậy trong chạy 4x1 00m - Bài tập 7: Từng đôi, tại chỗ tập. .. lần x 2 tổ, nghỉ giữa 2 phút ( người nhận chuẩn bị ở tư thế XPC 3 điểm chống ) - Bài tập 12: Chạy 150m thực hiện trao nhận gậy ở đường vòng Người nhận gậy XPC có 3 điểm chống và quay mặt về phía sau, 3 lần x 2 tổ, nghỉ giữa 2 phút - Bài tập 13: Thực hành chạy 4x1 00m 2 lần x 2 tổ, nghỉ giữa 2 phút 3.2.2 Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích chạy 4x1 00m cho nữ học sinh lớp 11 Trường THPT . và tập luyện nội dung chạy tiếp sức 4x1 00m của nữ học sinh khối 11 Trờng THPT Mỹ Lộc Nam Định 22 3.2. Lựa chọn bài tập bổ trợ nhằm nâng cao thành tích chạy 4x1 00m cho nữ học sinh Trờng THPT. tài Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nâng cao thành tích chạy tiếp sức 4x1 00m cho nữ học sinh lớp 11 Trờng THPT Mỹ Lộc Nam Định. Xin các đồng chí bớt chút thời gian trả lời chúng tôi một số. Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nâng cao thành tích chạy tiếp sức 4x1 00m cho nữ học sinh lớp 11 Trờng THPT Mỹ Lộc Nam Định . Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu nhằm lựa chọn các bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nâng cao thành tích chạy tiếp sức 4 x 100m cho nữ học sinh lớp 11 trường THPT Mỹ Lộc - Nam Định, Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nâng cao thành tích chạy tiếp sức 4 x 100m cho nữ học sinh lớp 11 trường THPT Mỹ Lộc - Nam Định, Lựa chọn một số bài tập bổ trợ nâng cao thành tích chạy tiếp sức 4 x 100m cho nữ học sinh lớp 11 trường THPT Mỹ Lộc - Nam Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay