Lựa chọn bài tập bổ trợ chuyên môn nâng cao hiệu quả chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa cho nữ đội tuyển điền kinh trường THPT Giao Thuỷ - Nam Định

55 265 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2015, 05:20

Trờng đại học s phạm hà nội 2 Khoa giáo dục thể chất đỗ thị liên Lựa chọn bài tập bổ trợ chuyên môn nâng cao hiệu quả chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa cho nữ đội tuyển điền kinh trờng thpt giao thủy - nam định Khóa luận tốt nghiệp đại học Chuyên ngành: CNKHSP TDTT - GDQP Hớng dẫn khoa học th.s. vũ tuấn anh Hà nội - 2011 LỜI CAM ĐOAN Tên tôi là: Đỗ Thị Liên Sinh viên lớp: K33 GDTC - GDQP Tôi xin cam đoan đề tài: “Lựa chọn bài tập bổ trợ chuyên môn nâng cao hiệu quả chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa cho nữ đội tuyển Điền kinh trường THPT Giao Thủy - Nam Định” là công trình nghiên cứu của riêng tôi, đề tài không trùng với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác. Toàn bộ những vấn đề nêu ra trong đề tài là những vấn đề mang tính cấp thiết và đúng thực tế khách quan của trường THPT Giao Thủy - Nam Định. Hà Nội, ngày ……. tháng ……. năm 2011 Sinh viên Đỗ Thị Liên DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BTCM : Bổ trợ chuyên môn Cm : Centimet CT/TW : Chỉ thị / Trung ương ĐC (n) : Đối chứng ĐHSP : Đại học sư phạm GDTC : Giáo dục thể chất GV : Giáo viên HS : Học sinh M : Met NXB : Nhà xuất bản S : Giây STN : Sau thực nghiệm TD : Thể dục TDTT : Thể dục thể thao TĐ : Thời điểm THPT : Trung học phổ thông Th.S : Thạc sĩ TN (n) : Thực nghiệm TTN : Trước thực nghiệm DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ SỐ BIỂU BẢNG NỘI DUNG TRANG Bảng 3.1 Thực trạng đội ngũ giáo viên TDTT trường THPT Giao Thủy - Nam Định 21 Bảng 3.2 Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy và học tập môn GDTC 22 Bảng 3.3 Thực trạng việc sử dụng các bài tập bổ trợ chuyên môn kỹ thuật chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa kiểu “ưỡn thân” cho nữ đội tuyển Điền kinh trường THPT Giao Thủy - Nam Định 23 Bảng 3.4 Kết quả phỏng vấn lựa chọn bài tập bổ trợ chuyên môn được sử dụng huấn luyện giai đoạn chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa (n = 14) 25 Bảng 3.5 Kết quả phỏng vấn lựa chọn các test đánh giá bài tập bổ trợ chuyên môn giai đoạn chạy đà và giậm nhảy cho nữ đội tuyển nhảy xa (n = 14) 28 Bảng 3.6 Kết quả kiểm tra các test trước thực nghiệm của 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng (n A = n B = 8) 30 Bảng 3.7 Bảng tiến trình thực nghiệm (6 tuần) 32 Bảng 3.8 Kết quả kiểm tra các test sau thực nghiệm của 2 nhóm thực nghiệm và đối chứng (n A = n B = 8) 33 Bảng 3.9 Kết quả kiểm tra các test của nhóm thực nghiệm TTN và STN bằng phương pháp tự đối chiếu (n A = 8) 35 Bảng 3.10 Kết quả kiểm tra các test của nhóm đối chứng TTN và STN bằng phương pháp tự đối chiếu (n B = 8) 35 Biểu đồ 3.1 Biểu diễn kết quả test bật xa tại chỗ (m) của 2 nhóm trước và sau thực nghiệm 36 Biểu đồ 3.2 Biểu diễn kết quả test chạy 30m xuất phát cao (s) của 2 nhóm trước và sau thực nghiệm 37 Biểu đồ 3.3 Biểu diễn kết quả test chạy 10m cuối trước khi giậm nhảy của 2 nhóm trước và sau thực nghiệm 37 Biểu đồ 3.4 Biểu diễn kết quả test nhảy xa có đà (m) của 2 nhóm trước và sau thực nghiệm 38 MỤC LỤC Trang ĐẶT VẤN ĐỀ . 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 4 1.1. Những quan điểm huấn luyện kỹ thuật nhảy xa. 4 1.2. Khái niệm, vai trò và tác dụng của bài tập bổ trợ chuyên môn. 5 1.3. Đặc điểm tâm, sinh lý học sinh THPT. 6 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến giai đoạn chạy đà và giậm nhảy trong 10 nhảy xa. 1.5. Đặc điểm kỹ thuật giai đoạn chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa. 13 CHƯƠNG 2: NHIỆM VỤ, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC 15 NGHIÊN CỨU. 2.1. Nhiệm vụ nghiên cứu. 15 2.2. Phương pháp nghiên cứu. 15 2.3. Tổ chức nghiên cứu. 18 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 20 3.1. Đánh giá thực trạng công tác GDTC và việc sử dụng các bài tập 20 bổ trợ chuyên môn kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy trong nhảy xa cho nữ đội tuyển Điền kinh trường THPT Giao Thủy - Nam Định. 3.2. Lựa chọn, ứng dụng và đánh giá hiệu quả bài tập bổ trợ chuyên 25 môn giai đoạn chạy đà - giậm nhảy trong nhảy xa cho nữ đội tuyển Điền kinh trường THPT Giao Thủy - Nam Định. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 41 PHỤ LỤC. Trường ĐHSP Hà Nội 2 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam KHOA GDTC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHIẾU PHỎNG VẤN Họ và tên:………………………………………… Năm sinh:……… Chức danh: ……………………………………………………………… Năm công tác:…………………………………………………………… Trình độ chuyên môn:………………………………………………… Nơi công tác:……………………………………………………………. Để giúp cho em hoàn thành đề tài nghiên cứu: “Lựa chọn bài tập bổ trợ chuyên môn nâng cao hiệu quả chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa cho nữ đội tuyển trường THPT Giao Thủy - Nam Định” kính mong các thầy (cô) nghiên cứu và trả lời giúp em câu hỏi trong phiếu. Những ý kiến đóng góp quý báu của các thầy (cô) là cơ sở để em lựa chọn, ứng dụng và đánh giá hệ thống bài tập bổ trợ chuyên môn nâng cao hiệu quả chạy đà - giậm nhảy cho nữ đội tuyển Điền kinh của trường. Em xin chân thành cảm ơn! Câu 1: Theo thầy (cô) các bài tập bổ trợ kỹ thuật nào dưới đây có tác dụng quan trọng nâng cao hiệu quả giai đoạn chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa cho nữ đội tuyển Điền kinh trường THPT Giao Thủy - Nam Định. Nếu đồng ý với bài tập nào thì đánh dấu (x) vào ô trống. Bài tập 1: Tập đánh tay tại chỗ với tần số tăng tới mức tối đa Bài tập 2: Thực hiện 1 - 3 bước đà giậm nhảy liên tục 30m ngoài đường chạy Bài tập 3: Chạy 3 - 5 bước giậm nhảy kết hợp động tác của tay, chân Bài tập 4: Chạy 3 - 5 bước giậm nhảy bước bộ rơi vào hố cát Bài tập 5: Thực hiện chạy đà đánh dấu 4 - 6 bước cuối và giậm nhảy rơi vào hố cát Bài tập 6: Thực hiện chạy toàn đà đặt chân giậm nhảy vào ván Bài tập 7: Chạy 15 - 20 bước có xuất phát thấp và tính thời gian Bài tập 8: Xác định lại cự ly đã lựa chọn theo kết quả chạy 100m Bài tập 9: Chạy ngoài đường chạy đánh dấu 4 - 6 bước cuối và tăng tốc độ tối đa ở 4 - 6 bước cuối đó Bài tập 10: Xác định một tư thế chuẩn bị chạy đà phù hợp với đặc điểm cá nhân thành thói quen trong thi đấu Câu 2: Theo thầy (cô) các bài tập bổ trợ thể lực nào dưới đây có tác dụng quan trọng nâng cao hiệu quả giai đoạn chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa cho nữ đội tuyển Điền kinh trường THPT Giao Thủy - Nam Định. Nếu đồng ý với bài tập nào thì đánh dấu (x) vào ô trống. Bài tập 1: Chạy đà giậm nhảy qua vật chuẩn cao từ 50 - 75cm rơi vào hố cát Bài tập 2: Chạy tốc độ cao 30m Bài tập 3: Nhảy lò cò 30m quay lại đổi chân Bài tập 4: Bật cao thu gối trên hố cát. Bài tập 5: Bật cóc 30m ngoài đường chạy Bài tập 6: Bật nhảy đổi chân trên bục cao 30cm Bài tập 7: Gánh tạ 15kg bật nhảy đổi chân Câu 3: Theo thầy (cô) các test nào dưới đây đánh giá hiệu quả bài tập bổ trợ chuyên môn giai đoạn chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa cho nữ đội tuyển Điền kinh trường THPT Giao Thủy - Nam Định. Nếu đồng ý với test nào thì đánh dấu (x) vào ô trống. Test 1: Bật xa tại chỗ (m) Test 2: Chạy 30m xuất phát cao (s) Test 3: Chạy 100m (s) Test 4: Chạy đà tốc độ 10m cuối trước khi giậm nhảy (s) Test 5: Bật nhảy đổi chân trên bục cao 30 cm Test 6: Kiểm tra toàn bộ kỹ thuật nhảy xa (m) Hà Nội, ngày…… tháng…… năm……. Người được phỏng vấn Người phỏng vấn Đỗ Thị Liên 1 Trường ĐHSP Hà Nội 2 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khoa GDTC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TDTT TRƯỜNG THPT GIAO THỦY - NAM ĐỊNH Họ và tên giáo viên Giới tính Tuổi Thâm niên công tác Trần Văn Thỉnh Nam 51 25 Phạm Thị Tuyết Nhung Nữ 37 12 Trần Văn Vĩnh Nam 35 9 Trần Văn Năm Nam 34 9 Vũ Thị Lan Nữ 31 6 Phạm Thị Phương Thảo Nữ 26 3 Hoàng Văn Tề Nam 26 3 Hà Nội, ngày… tháng …. năm 2011 Người điều tra Đỗ Thị Liên [...]... Lựa chọn bài tập bổ trợ chuyên môn nâng cao hiệu quả chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa cho nữ đội tuyển Điền kinh trường THPT Giao Thủy - Nam Định ’ * Mục đích nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài nhằm mục đích lựa chọn các bài tập bổ trợ chuyên môn bao gồm các bài tập bổ trợ kỹ thuật và bài tập bổ trợ thể lực nâng cao hiệu quả chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa kiểu “ưỡn thân” cho nữ. .. trạng công tác GDTC và việc sử dụng các bài tập bổ trợ chuyên môn kỹ thuật chạy đà - giậm nhảy trong nhảy xa kiểu “ưỡn thân” cho nữ đội tuyển Điền kinh trường THPT Giao Thủy - Nam Định 2.1.2 Nhiệm vụ 2: Lựa chọn, ứng dụng và đánh giá hiệu quả bài tập bổ trợ chuyên môn giai đoạn chạy đà - giậm nhảy trong nhảy xa kiểu “ưỡn thân” cho nữ đội tuyển Điền kinh trường THPT Giao Thủy - Nam Định 2.2 Phương pháp... cứu - Trường THPT Giao Thủy - Nam Định - Trường ĐHSP Hà Nội 2 - Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc 2.3.3 Đối tượng nghiên cứu Bài tập bổ trợ chuyên môn nâng cao hiệu quả chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa cho nữ đội tuyển Điền kinh trường THPT Giao Thủy - Nam Định 25 CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GDTC VÀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CHẠY ĐÀ - GIẬM NHẢY... đà – giậm nhảy trong nhảy xa kiểu “ưỡn thân” cho nữ đội tuyển Điền kinh trường THPT Giao Thủy – Nam Định - Lựa chọn hệ thống bài tập bổ trợ - Ứng dụng và đánh giá hiệu quả hệ thống bài tập 3 Hoàn thiện đề tài - Thực trạng việc sử dụng các bài tập bổ trợ chuyên môn của nữ đội tuyển Điền kinh trường THPT Giao Thủy – Nam Định - Hệ thống bài tập bổ trợ - Kết quả của hệ thống các bài tập 03/2011 04/2011... giai đoạn chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa Các kết quả nghiên cứu khoa học TDTT nói chung và nhảy xa nói riêng có ý nghĩa và tác dụng to lớn, kỹ thuật chủ yếu khi thực hiện nhảy xa là giai đoạn giậm nhảy có hiệu quả khi đang chạy đà với tốc độ lớn Chạy đà và giậm nhảy quyết định chủ yếu đến hiệu quả của lần nhảy và kỹ thuật giậm nhảy đạt hiệu quả dựa trên cơ sở giải quyết tốt giai đoạn chạy đà và khả... tiếp và gián tiếp các giáo viên, các em học sinh về vấn đề nghiên cứu 21 nhằm đánh giá thực trạng việc sử dụng các bài tập bổ trợ chuyên môn để nâng cao hiệu quả chạy đà - giậm nhảy trong nhảy xa 2.2.3 Phương pháp quan sát sư phạm Chúng tôi quan sát việc huấn luyện và các buổi tập luyện của nữ đội tuyển Điền kinh trường THPT Giao Thủy - Nam Định Từ đó xác định thực trạng việc sử dụng các bài tập bổ trợ. .. học - Xác định tên đề tài 1 - Xây dựng đề cương - Bảo vệ đề tài - Thu thập tài liệu có liên quan, viết tổng quan của đề tài 2 - Hoàn thành phần tổng quan của đề tài - Đánh giá thực trạng công - Thông tin số liệu về nữ đội tuyển Điền kinh trường THPT Giao Thủy – Nam Định - Tổng quan đề tài 01/2011 03/2011 tác GDTC và việc sử dụng các bài tập bổ trợ chuyên môn huấn luyện kỹ thuật chạy đà – giậm nhảy trong. .. GIẬM NHẢY TRONG NHẢY XA KIỂU “ƯỠN THÂN” CHO NỮ ĐỘI TUYỂN ĐIỀN KINH TRƯỜNG THPT GIAO THỦY - NAM ĐỊNH 3.1.1 Thực trạng công tác GDTC của trường THPT Giao Thủy Nam Định Trường THPT Giao Thủy là một trong những trường hàng đầu của huyện Giao Thủy, môn TD có ngay từ ngày thành lập trường Với mục đích rèn luyện sức khỏe và giải trí sau những giờ học mệt mỏi, căng thẳng cho học sinh GDTC đã được nhà trường quan... mang tính chuyên biệt cho từng kỹ thuật và từng môn thể thao khác 1.2.2 Vai trò, tác dụng của bài tập bổ trợ chuyên môn Theo các nhà khoa học và các chuyên gia thể thao, các bài tập bổ trợ chuyên môn là một biện pháp quan trọng trong giảng dạy và huấn luyện kỹ thuật Các bài tập bổ trợ chuyên môn vừa là biện pháp để nắm vững kỹ thuật, vừa là khâu quan trọng để hoàn thiện và nâng cao kỹ thuật Và nó cũng... giá hiệu quả các bài tập đã lựa chọn và ứng dụng vào thực tiễn huấn luyện Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi tiến hành thực nghiệm so sánh với 16 VĐV nữ đội tuyển Điền kinh trường THPT Giao Thủy - Nam Định chia làm 2 nhóm ngẫu nhiên: Cả 2 nhóm đều có trình độ thể lực, kỹ thuật, số buổi tập, thời gian tập là như nhau nhưng được tập luyện theo các bài tập khác nhau - Nhóm thực nghiệm: Gồm 8 VĐV tập . Lựa chọn bài tập bổ trợ chuyên môn nâng cao hiệu quả chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa cho nữ đội tuyển điền kinh trờng thpt giao thủy - nam định Khóa luận tốt nghiệp đại học Chuyên. THPT Giao Thủy - Nam Định. 3.2. Lựa chọn, ứng dụng và đánh giá hiệu quả bài tập bổ trợ chuyên 25 môn giai đoạn chạy đà - giậm nhảy trong nhảy xa cho nữ đội tuyển Điền kinh trường THPT Giao. Để giúp cho em hoàn thành đề tài nghiên cứu: Lựa chọn bài tập bổ trợ chuyên môn nâng cao hiệu quả chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa cho nữ đội tuyển trường THPT Giao Thủy - Nam Định kính
- Xem thêm -

Xem thêm: Lựa chọn bài tập bổ trợ chuyên môn nâng cao hiệu quả chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa cho nữ đội tuyển điền kinh trường THPT Giao Thuỷ - Nam Định, Lựa chọn bài tập bổ trợ chuyên môn nâng cao hiệu quả chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa cho nữ đội tuyển điền kinh trường THPT Giao Thuỷ - Nam Định, Lựa chọn bài tập bổ trợ chuyên môn nâng cao hiệu quả chạy đà và giậm nhảy trong nhảy xa cho nữ đội tuyển điền kinh trường THPT Giao Thuỷ - Nam Định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay