Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử Theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và đào tạo

176 241 0
  • Loading ...
1/176 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2015, 19:40

907 chuyifl LTKIIIIIJM H561D f&uidti kien ON THI TOT NGHIEP TRUNG HOC PHO THONG (Tai ban, Ian thuf nhat, theo cau true de thi mdi ThS. TRl/dNG NGOC THdl| HUdNG DAN ON THI TOT NGHIEP THPT MON LICH • THEO CAU TRUC DE THI CUA BO GIAO DgC VA DAO TAO (Tdi ban idn thit nhat) f —. NHA XUAT BAN THANH HOA NHA XUAT BAN THANH HOA 248 TrSn Phii - P. Ba Dinh - TP. Thanh Hoa Di#n thoai: (037) 3852281 - 3722347 - 3853548 Fax:(037)3853548 E-mail; nxbthanhhoa@yahoo.com HUCfNG DAN ON THI TN THPT MON LICH SlT ThS. TRl/dNG NGQC THCfl Chiu trdch nhi^m xudt ban: NGUYIN HCTU CHIJC Bien tap: LE DAN Trinh hay hia: THAI VAN In 1.000 cuon, kho 16 x 24cm tai Cong ti TNHH MTV In Tin Loc - TP.Ho Chi Minh. S6' DKKHXB: 452 - 2012/CXB/63 - 20/ThaH. QOXB sa': 412/QD - ThaH, ngay 31/12/2012. In xong va nOp lifu chieu quy 1 nam 2013. Cung cac em hoc sinh than men! De kjp th6i giup cac em nam that vQng kien thiJc, chuan bj cho ky thi tot nghiep nam hoc 2009 - 2010 va nhieu nam hoc sau nay, chung toi bien soan cuon: "HlAirNG DAN dN THi T^TT NGHl|P THPT MdN L|CH SUl^ theo chiicfng trinh on thi mdi nhat cua Bo Giao due va Dao tao vCra ban hanh. Sach viet di/di dang vC/a cung cap kien thtirc cd ban, c6 dong, de nhd, d§ hieu de cac em c6 dieu kien hoc tap va tiep thu nhanh kien thC/c mon Ljch sCf Idp 12 trong thdi gian ngan. Ngoai phan kien thCfc cd ban, chung toi con gidi thieu mot so de thi tot nghiep trong nhOng nam 2006 den nam 2008 de cac em tham khao them ve cac dang de thi tot nghiep cua Bp Giao due va Dao tao. Nam vCifng kien thufc cd ban trong sach, cac em se vOng tin bade vao cac ki thi dang chd ddi phfa trade. Day la tai lieu can thiet va bo ich cho cac em hoc sinh Idp 12 cung nhu cac ban dong nghiep. Trong qua trinh bien soan, chac khong the tranh khoi nhQng thieu sot. Rat mong nhan dUdc sU gop y \is quy thay, c6 giao day bo mon Uch sCf cung nhu cac em hoc sinh yeu quy \ii moi mien dat nude. Chung toi xin tran trong cam dn. TACGIA 3 [...]... lap hien, nhifng thifc te la theo che do dan chii dai nghi tif san difa tren ba nguyen tac ccf ban la: chii quyen eiia toan dan, vai tro ttfcfng tnfng ciia Thien hoang va hoa b i n h , ton t r o n g nhitag quyen ccf ban cua con ngifcJi + Nhat Ban cam ket tif bo viee tien hanh chien t r a n h , khong dimg hoac de doa suf dung \u life trong quan he quoc te, khong duy t r i quan dpi thifcfng tnfc, chi... ngoai, t r o n g thap k i 90, c h i n h quyen B.Clintcfn theo du6i ba muc tieu co ban cua chien luoc "Cam ket va mof rpng" Do la: + Bao dam an ninh cua M i voi lilt liAfTig q i a n sif manh, s§n sang chien dau + Tang cilcmg khoi phuc va phat t r i e n t i n h nang dong va sufc manh cua nen k i n h te M i + Svt dung khau hieu "Thiic day dan chu" de can thiep vao cong viec noi bo cua niidc khac - Sau k h... cung co hoa b i n h va thiic day sU phat trien cua phong trao each mang the giori Ngay 18 - 01 - 1950, Trung Quoc thiet lap quan he ngoai giao v6i Viet Nam 2 T r u n g Q u o c trong nhuTng j i a m k h o n g o n d i n h (1959 - 1978) - Ve doi npi, tii nSm 1959 den nam 1978, Trung Hoa lam vao t i n h t r a n g khong on d i n h ve k i n h te, chinh t r i , xa hoi Vdi viee de ra va thife hien du&ng 161 "Ba... diftig co sd vat chat - k i thuat cua CNXH (tCr nam 1950 den nijfa dau nhomg nam 70) 1\i nam 1950 den nam 1975 Lien X6 da thiTc hien nhieu ke hoach dai han n h a m tiep tuc xay dOng ccf sd vat chat - k i thuat ciia C N X H - Ve cong nghiep, t r d thanh cifcmg quoc cong nghiep diing thijf hai tren the gidri (sau M i ) , chiem khoang 20% tong san li/cfng cong nghiep toan the gicd - Ve nong nghiep, san... hoi mang mau sSc Trung (^6c, vdri muc tieu bien Trung Quoic thanh quoc gia giau manh, dan chu va van m i n h - Thifc hien dii&ng Idi cai each, dat nUdc Trung Quoc c6 nhuTng bien doi can ban + Khoa hoc - Id thuat, van hoa va giao due dat nhieu thanh tiiU quan trong + Nam 1964, T r u n g Quoc thijr thanh cong bom nguyen tuf + Tif thang 11 - 1999 den thang 3 - 2003, Trung Quoc da phong 4 con tau "Than... a p c a c quoc g i a dpc l a p d D o n g N a m A a Vdi net chung vi qua trinh dau tranh gidnh doc lap - Trade Chien t r a n h t h e gidi thiJ 11, hau het cac midc trong khu vifc (tnr Thai Ljm) deu l a thuoc dia cua de quoc Au - M l - Trong Chien t r a n h the gidi thiJ 11, Dong N a m A t r d t h ^ n h thuoc dia cua Nhat Ban - Giufa thang 8 - 1945, nhan dan Dong N a m A ddng len dau t r a n h , nhieu... - 10, chinh phu Lao ra mat quoc dan va tuyen bo doc lap - Thang 3 - 1946, thiTc dan Phap t r d l a i t a i chiem Lao Nhan dan Lao mot lan nOfa phai cam sung khang chien bao ve nen doc lap cua minh - Dtfofi sir l a n h dao cua Dang Cong san Dong Diiong va sii giup da cua quan t i n h nguyen Viet N a m , cuoc khang chien chong thiTc dan Phap d Lao ngay cang phat t r i e n - Sau chien thang Dien Bien... lai hoa binh va thiic hien hoa hap dan tpc a Lao 18 - Mua xuan nam 1975, cuoc Tong t i e n cong va noi day cua quan dan Viet Nam t h i n g lai da c6 vu va tao dieu kien cho each mang Lao t i e n len gianh thdng lai hoan toan TiT thang 5 den t h a n g 12 - 1975, quan dan Lao da noi day gianh chinh quyen trong ca ntfdrc - Ngay 02 - 12 - 1975, ni/dc Cong hoa Dan chu N h a n dan Lao chinh thiJc thanh lap... li/gc va thong t r i Campuchia Nhan dan Campuchia tien hanh cuoc khang chien chong thifc dan Phap - Sau chien thang Dien Bien Phu, Chinh phii Phap phai k i Hiep d i n h Gicfnevo ve Dong DiJcfng, cong nhan doc lap, chu quyen, thong nhat va toan ven lanh tho ciaa Campuchia - Tii nSm 1954 den dau nSm 1970, chinh phia Xihaniic thifc hien di/cfng lo'i hoa binh trung lap - Sau cuoc dao chinh lat do Xihaniic... nan t h a t nghiep - TCr nhuTng nam 60 - 70 t r d d i , cac nddc n a y chuyen sang chien liioc lay xua't khaiu lam chu dao, thiic hien chinh sach "mof cilfa" nen k i n h te, thu hiit von dau t i i va k i thuat cua nifdrc ngoai, tap trung hang hoa de xuat khau, phat trien ngoai thi/ cfng - T h a n h tifu: ti t r o n g cong nghiep trong nen k i n h te quoc dan da Idn hcfn nong nghiep, mau dich doi ngoai . kien ON THI TOT NGHIEP TRUNG HOC PHO THONG (Tai ban, Ian thuf nhat, theo cau true de thi mdi ThS. TRl/dNG NGOC THdl| HUdNG DAN ON THI TOT NGHIEP THPT MON LICH • THEO CAU. vQng kien thiJc, chuan bj cho ky thi tot nghiep nam hoc 2009 - 2010 va nhieu nam hoc sau nay, chung toi bien soan cuon: "HlAirNG DAN dN THi T^TT NGHl|P THPT MdN L|CH SUl^ theo chiicfng . phan kien thCfc cd ban, chung toi con gidi thieu mot so de thi tot nghiep trong nhOng nam 2006 den nam 2008 de cac em tham khao them ve cac dang de thi tot nghiep cua Bp Giao due va Dao
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử Theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và đào tạo, Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử Theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và đào tạo, Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn lịch sử Theo cấu trúc đề thi của Bộ Giáo dục và đào tạo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay