Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước quận Thanh Xuân Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý

110 509 7
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/07/2015, 11:02

. TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ UÔNG THỊ MINH HUYỀN KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC QUẬN THANH XUÂN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG. HỌC KINH TẾ UÔNG THỊ MINH HUYỀN KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC QUẬN THANH XUÂN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN. hiện công tác kiểm soát chi 36 3.2.2. Nguyên tắc kiểm soát chi đầu tư XDCB từ NSNN qua KBNN quận Thanh Xuân 39 3.2.3. Nội dung kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN quận Thanh Xuân 42 3.2.4.
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước quận Thanh Xuân Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý, Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước quận Thanh Xuân Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý, Kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước quận Thanh Xuân Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn