Xu hướng biến đổi vị thế của nữ công nhân

29 254 1
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/04/2013, 19:41

Xu hướng biến đổi vị thế của nữ công nhân công nghiệp thời kì đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước Bộ giáo dục v đo tạo Viện Khoa học xã hội Việt nam Viện xã hội học . Bùi Thị Thanh H Xu hớng biến đổi vị thế của nữ công nhân công nghiệp thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nớc (Nghiên cứu trờng hợp H Nội) Chuyên ngnh: Xã hội học Mã số: 62313001 Tóm tắt Luận án tiến sỹ xã hội học H Nội 2007 Công trình đợc hon thnh tại Viện Xã hội học Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Ngời hớng dẫn khoa học: 1. giáo s. Tiến sĩ Trịnh Duy Luân 2. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Mai Phản biện 1: PGS.TS Lê Thị Quý Trờng đại học Khoa học Xã hội v Nhân văn. Đại học Quốc Gia H Nội Phản biện 2: PGS.TS. Lê Ngọc Hùng Viện Xã hội học v Tâm lý Quản lý lãnh đạo Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Hữu Minh Viện Nghiên cứu Gia đình v Giới Luận án sẽ đợc bảo vệ trớc Hội đồng chấm luận án cấp Nh nớc Vo hồi 14 giờ 00 ngy 13 tháng 12 năm 2007 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Th viện Quốc gia Việt nam - Th viện Viện Xã hội học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam 1 Mở đầu 1. Lý do chọn đề ti Tác động của công nghiệp hóa hiện đại hóa (CNH, HĐH) đã tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia ngy cng nhiều vo mọi lĩnh vực kinh tế xã hội của đất nớc. Trong khu vực sản xuất, công nghiệp l ngnh đứng thứ hai có đông lao động nữ tham gia (sau nông nghiệp). Tỷ lệ NCN trong ngnh ny chiếm tới 45% tổng số lao động ton ngnh. Trong đó, các ngnh công nghiệp nhẹ nh chế biến lơng thực, thực phẩm, dệt, may v giy xuất khẩu, nữ chiếm tới 60%-80%. Trong quá trình ny, lực lợng NCN không những lớn mạnh về số lợng m cả về chất lợng. Sự chú ý đối với họ ngy cng tăng từ các quan điểm nghiên cứu chính sách, nghiên cứu giới. Lực lợng NCN đa số còn trẻ, có sức khoẻ, chăm chỉ, cần cù v khéo léo trong công việc cũng nh trong đời sống gia đình, đóng góp đáng kể vo tiến trình phát triển của đất nớc. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều khi lao động nữ chỉ đợc đợc nhìn nhận nh một lực lợng lao động, hơn l nh nguồn nhân lực hay với t cách l nhóm xã hội. Yếu tố con ngời, bình đẳng giới cha đợc chú ý một cách ton diện. Họ vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi, rủi ro hơn so với nam giới trong đời sống kinh tế, trong quan hệ xã hội v trong đời sống gia đình. Trong những năm gần đây, nghiên cứu về vị thế của NCN đợc nhìn nhận ở những chiều cạnh khác nhau nh môi trờng lao động, điều kiện lao động, thái độ lao động, nhu cầu đo tạo, sức khoẻ sinh sảnTuy nhiên các nghiên cứu ny còn khá phân tán, rời rạc, với những mục tiêu khác nhau v cha có tính hệ thống. Dờng nh các nghiên cứu đề cập đến tổng thể các đặc trng vị thế của NCN dới góc độ xã hội học cha đợc quan tâm đầy đủ. Cần có nghiên cứu mang tính khái quát về vị thế v xu hớng biến đổi của chúng ở NCN nh một nhóm xã hội trong hệ thống xã hội tổng thể. Xuất phất từ cách đặt vấn đề trên, luận án ny chọn Xu hớng biến đổi vị thế của NCN công nghiệp thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc lm đề ti nghiên cứu. 2. Tình hình nghiên cứu của đề ti ở Việt Nam cũng nh trên thế giới, những nghiên cứu về nữ công nhân công nghiệp (NCNCN) mặc dù không phải với chủ đề vị thế nhng đã bộc lộ các tiêu chí về vị thế rất rõ rng. Các nghiên cứu cho thấy vai trò của nữ công nhân (NCN) với quá trình phát triển kinh tế xã hội. Sự tham gia ngy cng đông của giới nữ vo lực lợng lao động chứng tỏ khả năng đáp ứng cao của ngời phụ nữ với lao động v bộc lộ xu hớng biến đổi vị thế của họ so với trớc. Chúng ta có thể thấy các nghiên cứu liên quan đến vị thế lao động nữ chịu tác động của bối cảnh kinh tế xã hội chung. Mặc dù cha có nghiên cứu no đi sâu, phân tích đầy đủ các 2 đặc trng vị thế v xu hớng biến đổi vị thế theo nghĩa xã hội học nhng tùy từng giai đoạn, thời điểm, từng vùng đều có đề cập đến hng loạt yếu tố tạo nên vị thế của lao động nữ nói chung v NCNCN nói riêng. Các yếu tố đó đã đợc tập trung phân tích xuất phát từ việc lm v thu nhập của nữ. Bên cạnh đó các yếu tố khác nh: điều kiện lm việc, nhận thức của ngời lao động, vai trò của công đon, thực thi các điều luật trong doanh nghiệp (DN) Những kết quả nghiên cứu của đề ti sẽ l một đóng góp cho cho lĩnh vực khoa học chuyên ngnh trên lĩnh vực cụ thể dới lăng kính phân tích giới. Trên cơ sở đó lm phong phú thêm cơ sở dữ liệu nghiên cứu về lao động v công nghiệp ở nớc ta hiện nay. 3. Mục đích, nhiệm vụ v phạm vi nghiên cứu của luận án 3.1. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu: Xu hớng biến đổi vị thế của NCNCN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nớc (trờng hợp H Nội) nhằm góp phần tạo ra cơ sở khoa học v thực tiễn cho việc điều chỉnh những chính sách giới nhằm nâng cao vị thế của NCNCN trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu + Mô tả v phân tích thực trạng vị thế v xu hớng biến đổi vị thế của NCNCN trong các DNNN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nớc (từ năm 1996). Thực trạng ny đợc phản ánh qua các tiêu chí khác nhau nh: tính chất ngnh nghề, nhóm ngnh, độ tuổi, trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, thâm niên nghề nghiệp, lao động nhập c/lao động tại chỗ + Chỉ ra các nhân tố ảnh hởng đến thực trạng v xu hớng biến đổi vị thế đó + Dự báo các xu hớng biến đổi vị thế NCNCN trong thời gian tới. + Kết luận v khuyến nghị nhằm nâng cao vị thế của NCNCN. 3.3. Phạm vi nghiên cứu Luận án giới hạn nghiên cứu tại một số DNNN thuộc lĩnh vực công nghiệp ở H Nội. Mô tả thực trạng v xu hớng biến đổi vị thế của NCNCN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH tại H Nội. 4. Đối tợng, khách thể v cơ sở lý luận nghiên cứu 4.1. Đối tợng v khách thể nghiên cứu + Đối tợng nghiên cứu: Xu hớng biến đổi vị thế của NCNCN (trong khu vực nh nớc). + Khách thể nghiên cứu: Công nhân nam v nữ, cán bộ lãnh đạo DN v cán bộ công đon trong một số DNCN thuộc khu vực nh nớc tại H nội. 4.2. Cơ sở lý luận v phơng pháp nghiên cứu 3 + Cơ sở lý luận : Dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin v t tởng Hồ Chí Minh lm cơ sở lý luận, phơng pháp luận nghiên cứu, đặc biệt quan điểm Mác xít về nhân tố con ngời trong phát triển. Trong quá trình biến đổi kinh tế xã hội, Nữ công nhân đợc xem nh l một nhóm xã hội đặc thù trong công nghiệp. Luận án áp dụng các lý thuyết xã hội học về cơ cấu xã hội, về con ngời v xã hội, lý thuyết về biến đổi v phát triển kinh tế xã hội với nền tảng l lý thuyết vị thế xã hội. Lý thuyết xã hội học về giới đợc sử dụng để phân tích các chiều cạnh của vấn đề thực trạng vị thế, xu hớng biến đổi vị thế v các yếu tố tác động tới vị thế của NCN. + Phơng pháp nghiên cứu: Phân tích ti liệu có sẵn liên quan đến đề ti. Điều tra xã hội học dựa trên phỏng vấn cấu trúc. Phơng pháp định lợng đợc sử dụng nh l phơng pháp thu thập thông tin chủ yếu. Phơng pháp nghiên cứu định tính (phỏng vấn sâu cá nhân, nhóm công nhân, ngời sử dụng lao động trong DN) nhằm giải thích cho các biến số định lợng. Kết hợp phơng pháp tiếp cận liên ngnh đối với nghiên cứu vấn đề lao động v việc lm ở nớc ta hiện nay. 5. Vấn đề v giả thuyết nghiên cứu 5.1. Vấn đề nghiên cứu Trong điều kiện, hon cảnh mới những đặc trng vị thế của NCN l gì v xu hớng biến đổi vị thế ra sao? Những nhân tố no tác động lên vị thế đó? Có mối liên hệ no hoặc tác động qua lại giữa chính sách xã hội của lao động nữ với vị thế của họ không? 5.2. Giả thuyết nghiên cứu 1. Các yếu tố kinh tế, xã hội nh: những biến đổi của cơ cấu kinh tế, thị trờng lao động, thể chế, tổ chức xã hội có ảnh hởng tổng hợp đến sự thay đổi vị thế của NCNCN. 2. Vị thếxu hớng gia tăng theo thời gian nhng không đồng đều, khác nhau theo các tiêu chí: loại hình DN, lĩnh vực sản xuất, giữa các ngnh nghề, độ tuổi. 6. Đóng góp mới về mặt khoa học của luận án 1. Sử dụng cách tiếp cận xã hội học nghiên cứu đề ti Xu hớng biến đổi vị thế nữ công nhân công nghiệp trong đó coi đội ngũ NCNCN nh một nhóm xã hội. Nhóm xã hội ny đợc phân tích thông qua các tơng tác, các quan hệ xã hội trong lao động diễn ra trong quá trình sản xuất tại DN. Vị thế nữ công nhân đợc phân tích với các đặc trng tạo nên vị thế của nhóm v các yếu tố tác động lm cho vị thế đó thay đổi. 2. Chỉ ra địa vị v vị thế kinh tế của nhóm nữ công nhân, tơng quan giữa vị thế của họ với các chính sách xã hội của lao động nữ trong điều kiện kinh tế thị trờng, trong sự biến đổi v phát triển chung của đất nớc. 4 3. Hệ thống một số vấn đề lý luận cơ bản về bình đẳng giới trong phát triển, nâng cao vai trò, vị thế của yếu tố con ngời trong phát triển thông qua phân tích lý thuyết của đề ti. 4. Lần đầu tiên dúng lý thuyết xã hội học về cơ cấu xã hội, biến đổi xã hội v giới để phân tích xu hớng biến đổi vị thế của NCN ở H Nội trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH. Trên cơ sở ny góp phần đặt cơ sở khoa học cho việc hon thiện, bổ sung chính sách tăng cờng vai trò của NCN trong thời kỳ CNH, HĐH. 7. ý nghĩa khoa học v thực tiễn + Về mặt khoa học: Góp phần khẳng định v lm phong phú thêm lý luận xã hội học nói chung về cơ cấu xã hội v xã hội học lao động, đặc biệt l xã hội học về giới trong phát triển. Có thể lm cơ sở cho việc khái quát thêm lý luận về phát triển xã hội, phát triển con ngời. Đóng góp kinh nghiệm v phơng pháp trong nghiên cứu liên ngnh kinh tế xã hội với cách tiếp cận giới, về chính sách giới trong lao động. + Về mặt thực tiễn: Chỉ ra sự biến đổi vị thế của NCN do tác động của các yếu tố kinh tế xã hội của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa xu hớng biến đổi vị thế của nhóm công nhân ny trong xu hớng hội nhập v ton cầu hoá. Lm cơ sở cho những khuyến nghị trong hoạch định những chính sách về xác định v đánh giá đúng vị thế, vai trò của NCN v những đóng góp của họ trong tiến trình phát triển của đất nớc. Lm ti liệu tham khảo cho giảng dạy v nghiên cứu xã hội học về lao động, về tiếp cận giới trong lao động, lý thuyết xã hội học về nhóm nhỏ, xã hội học công nghiệp v xã hội học nguồn nhân lực. 8. Kết cấu của luận án: Ngoi Phần mở đầu v Kết luận, Khuyến nghị, Danh mục công trình đã công bố, Ti liệu tham khảo, Phụ lục, luận án có ba chơng: Chơng 1: Cơ sở lý luận v phơng pháp luận của vấn đề nghiên cứu Chơng 2: Vị thế của NCNCN trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa Chơng 3: Xu hớng biến đổi vị thế NCNCN v những dự báo. 5 Sơ đồ tơng quan giữa các biến số Bối cảnh kinh tế xã hội Quá trình CNH,HĐH v phát triển kinh tế: + Thay đổi cơ cấu kinh tế: cơ chế thị trờng, đầu t công nghiệp + Quá trình đô thị hóa: di dân, qui hoạch vùng, phát triển các khu vực kinh tế, thị trờng lao động + Thay đổi về thể chế: cơ chế quản lý, luật, các chính sách, bộ máy nh nớc + Tổ chức xã hội: Công đon, ban nữ công, đon thanh niên. + Giới + Loại ngnh nghề, doanh nghiệp. + Trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật (tay nghề). + Độ tuổi + Thâm niên nghề nghiệp + Nguồn gốc xã hội (Thnh thị/nông thôn), nghề bố). + Lao động ngoại tỉnh/ lao động tại chỗ. Biến số độc lập Các đặc trng vị thế: + Thu nhập + Di động xã hội nghề nghiệp + Uy tín trong tập thể lao động: sự đánh giá của tập thể, đánh giá v tự đánh giá về vị trí của mình trong tập thể lao động. Tham gia hoạt động xã hội, đon thể + Vai trò, vị trí công tác trong quá trình sản xuất. Biến số phụ thuộc 6 Chơng 1: Cơ sở lý luận v phơng pháp luận của vấn đề nghiên cứu 1.1. Các khái niệm công cụ Vị thế xã hội, giới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa, doanh nghiệp, nữ công nhân công nghiệp. 1.2. Một số lý thuyết đợc vận dụng trong luận án Xuất phát từ nội dung nghiên cứu, những quan điểm của các nh xã hội học A. Comte, Spencer, E. Durkheim, T. Parsons, Max Weber . v các nh kinh điển Mác Lê Nin, lý thuyết về giới, lý thuyết vị thế v t tởng Hồ Chí Minh đợc sử dụng lm cơ sở lý luận v phơng pháp luận nghiên cứu. Lý thuyết xã hội học mô về con ngời v xã hội của K. Marx đợc áp dụng vo xã hội học vi mô (cá nhân, nhóm xã hội v các quan hệ, tơng tác giữa chúng) với các địa vị tơng ứng. Hay phân tích cơ cấu xã hội đợc quan tâm phân tích với các yếu tố chủ yếu: các địa vị, các vai trò, các nhóm xã hội, các mạng lới xã hội v các thiết chế xã hội. Lý thuyết của Parsons nghiên cứu về hiện tợng xã hội mô đã cho cơ sở lý luận v phơng pháp luận vo nghiên cứu nhóm xã hội với các vai trò, vị thế nhóm. Trong quan điểm Mác xít về phát triển đã nhấn mạnh nhân tố phát triển con ngời lấy con ngời lm trung tâm: "Lịch sử phát triển của nhân loại suy cho cùng l lịch sử phát triển con ngời''. Phát triển con ngời phụ nữ chính l nâng cao vị thế cho lao động nữ vừa l mục tiêu cuối cùng của phát triển kinh tế, vừa l phơng tiện tốt nhất để thúc đẩy sự phát triển. Đó l quá trình đầu t vo con ngời thông qua việc cải thiện điều kiện lao động, các hoạt động giáo dục, đo tạo, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe, tạo việc lm, an sinh xã hội phù hợp nhằm nâng cao năng lực, mức sống, nâng cao vai trò v vị thế của họ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội đáp ứng yêu cầu v mong muốn của bản thân v xã hội. Mặc dù các lý thuyết phát triển kinh tế - xã hội có thể khác nhau song đều gặp nhau ở quan niệm về phát triển trong bối cảnh kinh tế ton cầu hiện nay, đó l việc chú ý đến phát triển bền vững trong đó phát triển con ngời đợc xem nh l mục tiêu quan trọng của qúa trình phát triển. Đồng thời con ngời có vai trò to lớn, cũng chính l động lực quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt trong nền kinh tế tri thức hiện nay. Trong đó sự biến đổi v nâng cao vị thế của phụ nữ trong đời sống xã hội trở nên cấp bách v quan trọng. Quan điểm giới trong nâng cao vị thế NCN hiện nay thực chất nhấn mạnh đến vai trò, địa vị của phụ nữ đối với nam giới trong DN. Đây l vấn đề quan trọng v cần thiết trong quá trình Đổi mới thực hiện CNH, HĐH đất nớc. Quan điểm giới không chỉ dừng ở chỗ mô tả, giải 7 thích hay động viên phụ nữ m còn khẳng định vai trò quan trọng của họ trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội. Quan điểm ny còn chỉ ra biến đổi vị thế nằm trong sự biến đổi xã hội. Quan điểm giới trong việc nâng cao vị thế của NCN gắn với nghiên cứu vị trí, vai trò của giới (lao động nữ) với các vấn đề kinh tế - xã hội, trong tơng quan với nam trên mọi mặt: từ sự phân công lao động, điều kiện lm việc, đo tạo đến cơ hội thăng tiến, gia tăng quyền ra quyết định trong gia đình, cộng đồng, xã hội. Từ thực trạng phân tích, xem xét nhu cầu nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, việc lm, thu nhập v cơ hội thăng tiến để thấy rằng, cùng với sự gia tăng vai trò đóng góp của NCN trong quá trình phát triển kinh tế xã hội thì xu hớng biến đổi vị thế của họ sẽ ra sa Trên đây chúng tôi đã trình by tóm tắt t tởng của các nh xã hội học tiêu biểu về con ngời v xã hội, cơ cấu xã hội, biến đổi cơ cấu xã hội v sự phát triển xã hội. Dù dới dạng lý thuyết no thì vẫn liên quan đến khía cạnh vị thế của con ngời cùng các xu hớng biến đổi của nó thích ứng với quá trình phát triển của xã hội ở những giai đoạn khác nhau. Đáng chú ý l, vấn đề giới đều đợc quan tâm trong các lý thuyết phát triển kinh tế - xã hội. Chơng 2: vị thế của nữ công nhân công nghiệp trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa 2.1 Bối cảnh kinh tế - xã hội 2.1.1. Bối cảnh chung Sự phát triển của giai cấp công nhân Việt nam gắn liền với sự phát triển của đất nớc. Sau gần 20 năm đổi mới, kinh tế xã hội Việt Nam hiện nay đang trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH có những chuyển biến đáng khích lệ. Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam tiếp tục phát triển v tăng trởng ổn định. Nền kinh tế đạt mức tăng trởng khá cao; chất lợng, hiệu quả v sức cạnh tranh của một số lĩnh vực v sản phẩm có chuyển biến. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu t, cơ cấu lao động có những thay đổi đáng kể, những lợi thế của từng ngnh, từng vùng, từng sản phẩm đang đợc phát huy. Kinh tế đối ngoại đợc mở rộng, chủ động trong hội nhập kinh tế. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục đợc tăng cờng. Các mặt xã hội đều có bớc phát triển; đời sống nhiều vùng dân c đợc cải thiện l nhân tố góp phần tạo ra động lực mới thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh v ổn định. Tình hình chính trị v an ton xã hội đợc đảm bảo. Bên cạnh đó, nớc ta cũng đang phải đối mặt với những thử thách v khó khăn lớn. Chẳng hạn, tốc độ phát triển GDP cha đều v cha vững, tỷ lệ lao động thất nghiệp còn cao, tỷ lệ lao động đợc đo tạo về chuyên môn kỹ thuật còn thấp, thiếu lao động kỹ thuật v thợ bậc cao, 8 khó khăn cho ngời lao động trong tìm việc lm . Nguy cơ tụt hậu về kinh tế so với nhiều nớc trong khu vực v trên thế giới vẫn l một thách thức lớn nhất đối với nớc ta. Nằm trong bối cảnh chung đó, đội ngũ công nhân công nghiệp cũng chịu sự tác động v có những thay đổi đáng kể, đặc biệt l nữ. Những thay đổi của đội ngũ ny trớc hết gắn với sự phát triển của các ngnh công nghiệp đất nớc. 2.1.2. Những nhân tố tác động 2.1.2.1. Đặc điểm của CNH, HĐH trong thời kỳ đến năm 2020 Chủ trơng đẩy mạnh quá trình CNH, HĐH theo định hớng xã hội chủ nghĩa đóng vai trò quyết định trong tiến trình phát triển từ nay đến năm 2020. Trong quá trình đó vai trò của DN vô cùng quan trọng, từng bớc khẳng định vị thế của giai cấp công nhân trên cơ sở xác định các nhiệm vụ chủ yếu của ngnh công nghiệp. Từ nhiệm vụ bao trùm của đất nớc, các đặc điểm của CNH, HĐH đã tác động mạnh đến việc nâng cao chất lợng nguồn nhân lực trong mọi miền, mọi ngnh trong đó có NCNCN. Đây l một trong các nhân tố cơ bản tác động đến vị thế của NCNCN trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nớc. 2.1.2.2. Kết quả của sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế, hội nhập Việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa l một quá trình hon ton mới về mặt lý luận v thực tiễn. Tuy vậy mục tiêu năng suất, chất lợng v hiệu quả nhằm phục vụ đời sống ngời dân, phát triển xã hội ổn định v bền vững l mục đích của CNH, HĐH trong bất cứ nền kinh tế no. Quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế đã tạo đ để nền kinh tế nớc ta chuyển biến rõ rệt trong những năm Đổi mới. Cho đến nay nền kinh tế đã có thế v lực mới nh đã phân tích về bối cảnh kinh tế xã hội của đất nớc trong mục 2.1.1. Trong bối cảnh đó, công nhân nói chung v NCN nói riêng có những thuận lợi nhất định, đợc sự quan tâm của Đảng v Nh nớc. Điều ny tác động trực tiếp đến cơ cấu số lợng v chất lợng đội ngũ, lm biến đổi v gia tăng vị thế của đội ngũ NCNCN đợc phân tích ở 2 chơng trong luận án. 2.1.2.3. Phơng hớng phát triển kinh tế xã hội của H Nội Nằm trong chiến lợc, mục tiêu phát triển của cả nớc nói chung. Phơng hớng phát triển kinh tế xã hội của H Nội l củng cố v phát triển kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa, nâng cao chất lợng, hiệu quả, sức cạnh tranh, khả năng hội nhập kinh tế quốc tế của Thủ đô. Đây l cơ hội để các nguồn bổ sung cho đội ngũ công nhân tăng về số lợng v điều chỉnh chất lợng. CNH, HĐH của Thủ đô đang đặt ra những yêu cầu cao v khắt khe hơn đối với NCN. Phơng hớng phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô trong giai đoạn tới tác động trực tiếp đến NCN v vị thế của họ. dụ, H Nội đã hình thnh bốn nhóm ngnh cơ bản nh phân tích mục 2.1.2 sẽ tạo nhiều cơ hội hơn cho NCN (đặc biệt ngnh dệt, da, may mặc, lơng [...]... nghiệp cao v sự gắn kết với công việc v DN lớn Điều đó cũng bộc lộ sự tự tin v khẳng định vị thế của họ không những trong DN m cả trong gia đình v cộng đồng Chơng 3: xu hớng biến đổi vị thế Nữ công nhân công nghiệp v những dự báo 3.1 Xu hớng biến đổi vị thế Xu hớng biến đổi vị thế của nhóm NCNCN đợc luận án phân tích sự di động xã hội nghề nghiệp theo các đặc trng của vị thế Di động xã hội nghề nghiệp... kinh tế xã hội H Nội, của công nghiệp thủ đô đã tác động không nhỏ đến ngời lao động, đặc biệt l NCNCN H Nội 2.2 Đặc điểm nữ công nhân công nghiệp 2.2.1 Đặc điểm chung của nữ công nhân công nghiệp Sự phân tích về công nhân công nghiệp nói chung lm nền tảng cho các phân tích tiếp theo về NCNCN ở các mục sau Do tác động của các chính sách đổi mới về DN, sự biến động của công nhân giữa các khu vực kinh... các chiều hớng biến đổi của vị thế Các phân tích khác đợc lồng ghép trong sự 19 phân tích di động cũng giúp hình dung rõ nét hơn về sự gia tăng vị thế của nhóm NCNCN tại H Nội hiện nay Di động xã hội có thể theo chiều dọc hay chiều ngang v từ đó vị thế cũng thay đổi theo 3.1.1 Nữ công nhân v di động dọc Di động dọc l sự di chuyển của một hay một nhóm ngời từ một vị thế ny sang một vị thế khác; từ một... hay xu ng thấp Con ngời thếthể qua vị thế cao hay tụt xu ng một vị thế thấp Điều ny biểu hiện qua phân tích các yếu tố tạo nên vị thế hay các yếu tố ảnh hởng vị thế giữa các thế hệ m ta thờng gọi l nguồn gốc xã hội: nghề nghiệp của bản thân trớc khi trở thnh công nhân, nghề nghiệp của cha mẹ, nơi sống trớc khi trở thnh công nhân theo thời gian Qua phân tích cho thấy, cơ chế kinh tế thay đổi, ... động, vị thế của NCN cũng thay đổi ở mức độ khác nhau Tuy nhiên trong mọi chiều cạnh, vị thế của NCN vẫn thấp hơn so với nam công nhân 3.2 Dự báo thực trạng nữ công nhân công nghiệp 3.2.1 Đội ngũ NCNCN sẽ tiếp tục phát triển với cơ cấu đa dạng, phức tạp Với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hớng tăng tỷ trọng công nghiệp v dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp trong GDP, số lợng công nhân các ngnh công. .. khái niệm lm việc để xác định thực trạng vị thế v xu hớng biến đổi của vị thế NCNCN gồm: thu nhập, di động xã hội nghề nghiệp, vị trí, vai trò trong quá trình sản xu t, uy tín trong tập thể lao động Yếu tố trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật đợc sử dụng nh biến số độc lập để phân tích các chiều cạnh của vị thế Yếu tố ny tác động một cách gián tiếp đến vị thế Chẳng hạn một ngời có trình độ học... Giải pháp công đon trong các doanh nghiệp Thnh tựu của DN cũng nh mọi nỗ lực để nâng cao vị thế cho NCN gắn với mọi hoạt động của tổ chức công đon v Ban nữ công trong các DN Nữ công nhân l ngời trực tiếp tham gia v thụ hởng các hoạt động của công đon cơ sở trong các DN v l nhóm nhạy cảm nhất trong việc ghi nhận những thnh quả hoạt động cũng nh vai trò hữu hiệu của tổ chức công đon Để hoạt động công đon... phải có tổ chức công đon đủ mạnh, phối hợp hoạt động với các ban ngnh, các cấp m không phải nỗ lực từ một phía Tóm lại, tổ chức công đon thực sự l nhân tố quan trọng góp phần nâng cao vị thế của NCN Về cơ hội thăng tiến Tham gia quản lý trong DN l một chỉ báo khác về vị thế của nhóm NCN Tham gia quản lý l kết quả của sự thăng tiến, bộc lộ vị thế của họ trong quá trình sản xu t Cơ sở của thăng tiến chính... Có mối liên hệ khá chặt chẽ giữa các chính sách của Đảng v nh nớc đến vị thế của NCN Vai trò v vị trí của nhóm NCN ngy cng đợc đề cao, vị thế của họ gia tăng đáng kể Sự gia tăng ny chính l kết quả tác động từ chính sách của Đảng v Nh nớc, của chuyển dịch cơ cấu kinh tế, của mục tiêu CNH, HĐH đất nớc, của các tổ chức trong cộng đồng DN Cùng với vai trò, vị trí rất quan trọng, NCN đang phải đối mặt với... các ngnh nghề v khu vực 21 Ton cầu hóa, hội nhập, phân công lao động quốc tế dẫn đến cạnh tranh giữa các DN của khu vực v thế giới Doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải điều chỉnh cơ cấu v đổi mới công nghệ theo hớng hiện đại hóa, thế ngy cng có nhiều công nhân chuyển sang các lĩnh vực có công nghệ cao Giảm đáng kể số công nhân trong DN nh nớc Nữ công nhân, khi sức khỏe v khả năng chuyên môn không thể đáp . Chơng 3: xu hớng biến đổi vị thế Nữ công nhân công nghiệp v những dự báo 3.1. Xu hớng biến đổi vị thế Xu hớng biến đổi vị thế của nhóm NCNCN. biến đổi vị thế của NCN do tác động của các yếu tố kinh tế xã hội của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa xu hớng biến đổi vị thế của nhóm công nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Xu hướng biến đổi vị thế của nữ công nhân, Xu hướng biến đổi vị thế của nữ công nhân, Xu hướng biến đổi vị thế của nữ công nhân, giáo s. Tiến sĩ Trịnh Duy Luân 2. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Mai, Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận v phơng pháp nghiên cứu, Tình hình nghiên cứu của đề ti Đóng góp mới về mặt khoa học của luận án, Một số lý thuyết đợc vận dụng trong luận án, Kết quả của sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế, hội nhập Phơng hớng phát triển kinh tế xã hội của H Nội, Thực trạng của công nghiệp Việt Nam hiện nay Bối cảnh kinh tế xã hội Thủ đô H Nội, Đặc điểm nữ công nhân H Nội, Vị trí, vai trò v uy tín ngoi DN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay