giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp định nghĩa đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm trng các bài toán vật lý

5 1,954 45
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/07/2015, 22:32

S Gi¸o dôc  Trêng trung häc    d¹y häc theo chñ ®Ò tÝch hîp     Giáo viên: Lê Thao Tổ: Toán Trường: THPT Nguyễn Thị Minh Khai- Từ Liêm-Hà Nội Điện thoại: 0984811881 Email: lethaomk1981@gmail.com  S Gi¸o dôc  Trêng trung häc    d¹y häc theo chñ ®Ò tÝch hîp Dạy học theo chủ đề “tích hợp” Lê Tho  !"#$#%&'#(' )'*+,-+.#/,01.#2,3 456,-3+7# • !"#$!!"%&#'()&(*+,'-.,#-/0 •12,3!#'()&(*+,'-.,#-/,4#$!!"%&0 •-/5#678!"%&9!)&#'(: 85693:3/ •;-<,,3!#'()&(-(*+#=!"->!,'-.,#-/,4#$!!"%&0 • !"2-<,?6=!",@9!,-<?,5A<!)&#B,$(*+,'-.,#-/ ,@6C,5.#B,$DEF*+"E,@6C: ;5+<='% •G-!',H*2!",': •;-<,I5AJ',(!I54!: >5+?,@ •1K!,L!H3!M2: •3NMOAPN!"Q(-5 !'A3BC 45'A3BC#*RST!"TP'A0?-<5,L?02A-,3!: 85'A3BC#*DRST!"T,L?0Q(-U: !E<F3/1?1R1)A<5J("7-VW!#2?:X&!M4!',#.!"!E:: !Y!#$!JC?HZ-/,@&*%*+ 4.G3C3+H#7#: Ki/m tra s% s+ . 2. I,JK+L*BM,#N: LBng(2',#.!": Đặt vấn đề vào bài mới:X'(J(.,Z2-!-FI5&!,@!")&->-,3H!EJ(., [!"T*Q\!#/!"-]!^52,3!W,)&(*+("-_?(!,-F!-F`#B,$(*+: a9,<*-!b!! !"#$!!"%&(8!"%&)&#'(H!C2[!",^H2I5A, ,3!#'((*cPT!",(!,'_!": ;5M,KO,   Dạy học theo chủ đề “tích hợp” Lê Tho PQ 4IR ST+@3/4$="KU(' ST+@3/#*.#2,3 ST+@3/#*/,?SV,&3 d@>Je-O5f-(M2#$! ,Q g     f(t ) f(t ) t t − − dL!M\,L!,+,^,e-        t t f(t ) f(t ) v(t ) lim t t → − = −  d"4H-/5("-!L!Z-<!,^: da`9!(!]5Q(-,2!V#b5 d]5b5h,3!L!,+,@5!"Q9!)&-]!Q- ,@!"Z>!",e-"-&!,i,  #<!,  :  dL!M\,Z-,  Pb!#<!,  ,9 ,Q (!"Pb!#<!L! ,+,^,e-)&-]!Q-,'-,e-#-/,  : d-C-,-F5j!E!-k5Q(-,2!,N,<Pl!#<! "-C-'!P'!"    x x f(x) f(x ) lim x x → − − : di#E#6&@&Z2-!-F#'()&(*+,'- .,#-/: ST+@3/8TSMK#*MK2W+T,K@+,JK ST+@3/#*.#2,3 ST+@3/#*/,?SV,&3 mHĐTP 1: nh"-!L!Z-<!,^: nL!M\,  x y f '(x ) lim x ∆ → ∆ = ∆ : n-!L!_8: mHĐTP 2R nh"->-3PT X2?2!R y ∆ g x ∆ o x ∆ dp: mHĐTP 3R nB&-Q6CR ;6C:3! =∆ y qoM  n px ∆ dqoM  p0 ;6C:9"-C-'! x y lim x ∆ → ∆ ∆ : nG(3PT,42Q6C!]5,@]!: X2?*+Rqropg: mHĐTP 4R n-!L!Z-<!,^: mHĐTP 1RKhái niệm đạo hàm của hàm số tại một điểm. n]5#$!!"%&#'(0      x x f(x) f(x ) f '(x ) lim x x → − = − n1_8R XD, =∆x MdM  R*+"-&)&Q-<!*+,'-M  :  =∆ y qoM  n px ∆ dqoM  pR*+"-&)&&s*+ ^!"C-*+"-&)& x ∆ ,'-M  : n-#E,&E#-k5"9t n*-!_8 x ∆ ( y ∆ J(! !"Z3-F5H Z[!"!]!!bJl!@u!" x ∆ J(,3)& ∆ C-MH y ∆ J(,3)& ∆ C-A: mHĐTP 2RVí dụ củng cốR X3!*+"-&)&(*+  y x = ^!"C-*+"-& x ∆ )&Q-<!*+,'-#-/M  gd: mHĐTP 3RQuy tắc tính đạo hàm theo định nghĩa: n]5b5*-!@_,@&I5A,: na3PT:3!#'()&(*+  v y x =  ,'- #-/M  g: mHĐTP 4RNhận xét: v Dạy học theo chủ đề “tích hợp” Lê Tho n1^!"-!!L!M\,: nN3PT?>!^!": n(*+E#'(,'-.,#-/,9!E*`J-]! ,T,'-#-/#E: n]5b5h^!"-!!L!M\,,@]!: nXD,O5f--k5!"67J'-E#_!"Z[!"t1 3PTt  ST+@3/;3/9*Y3.##*TSMK5 wxXyz{a|Gw ST+@3/RJ(,3!"-F#/!L!,WA#678!"%&L,J8)&#'( ,@!"2Q(-,2!5A/!#.!" ST+@3/#*VVM2 @,='3/#FBZ3 ST+@3/  RG(,3!"-F#L!,+,^ ,e-)&-]!Q-,@!"5A/!#.!"P=-,NP: 'A3BCR d 2A,3!"-F@=-,NP d .,-]!Q-(5 d 2A  I5&A  o  E  ^  !!"  I5&A Lp ,-3M3R d *-!,>-]!Q$@=-,NP( "-J'-2+,e-"-&!Z--]! Q-'2+HH  d -<!(!McJ8*+J-F5H,3!L! ,+,^,e-,'-2,e-#-/#} #$!: d h  *2!  *N  ]!  JF  "- &  J8 ,5A<,(,N,< d {_,@&!L!M\,(+-J-]!F,@N ,-<?)&#'((8!"%&L,J8 )&  #'  (  ,@!"  2  Q(-  ,2! 5A/!#.!"  Dạy học theo chủ đề “tích hợp” Lê Tho ST+@3/>Củng cố kiến thức + bài tập về nhà. * Củng cố kiến thức: nX$!!"%&#'()&(*+,'-.,#-/0I5A,,3!#'(,4#$!!"%&: n6=!",@9!,-<?,5A<!)&(*+,'-.,#-/,5.#B,$(*+: na?2,2?-<5,L?H,Y-&,(!Q+!!EH~-!EJ(.,: E,-'.#+[14 E,-'.#+[18 E,-'.#+[1; E,-'.#+[1> 1(*+ xxy v  += &p9•X: Qp3!*+"-&)&( *+^!"C-*+"-& x ∆ )& Q-<!*+,'-M  g: p3! po€f Qu!" #$!!"%&: 1(*+   y x = −  &p9•X Qp3!*+"-&)&(*+ ^!"C-*+"-& x ∆ )& Q-<!*+,'-M  gd p3! f '( )− Qu!"#$! !"%&: 1(*+ y x = − &p9•X Qp3!*+"-&)&( *+^!"C-*+"-& x ∆ )& Q-<!*+,'-M  g p3! f '( ) Qu!"#$! !"%&: 1(*+  y x = + &p9•X Qp3!*+"-&)& (*+^!"C-*+"-& x ∆ )&Q-<!*+,'-M  g p3! f '( ) Qu!" #$!!"%&:  . tính đạo hàm theo định nghĩa: n]5b5*-!@_,@&I5A,: na3PT:3!#'()&(*+  v y x =  ,'- #-/M  g: mHĐTP 4RNhận xét: v Dạy học theo chủ đề tích. trung häc    d¹y häc theo chñ ®Ò tÝch hîp Dạy học theo chủ đề tích hợp Lê Tho  !"#$#%&'#(' )'*+,-+.#/,01.#2,3 456,-3+7# •.  (  ,@!"  2  Q(-  ,2! 5A/!#.!"  Dạy học theo chủ đề tích hợp Lê Tho ST+@3/>Củng cố kiến thức + bài tập về nhà. * Củng cố kiến thức: nX$!!"%&#'()&(*+,'-.,#-/0I5A,,3!#'(,4#$!!"%&: n6=!",@9!,-<?,5A<!)&(*+,'-.,#-/,5.#B,$(*+: na?2,2?-<5,L?H,Y-&,(!Q+!!EH~-!EJ(.,: E,-'.#+[14
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp định nghĩa đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm trng các bài toán vật lý, giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp định nghĩa đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm trng các bài toán vật lý, giáo án dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp định nghĩa đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm trng các bài toán vật lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn