Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán của các nhà đầu tư cá nhân tại các sàn giao dịch chứng khoán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

26 455 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2015, 12:35

. tư Chứng khoán của các Nhà đầu tư cá nhân tại các Sàn giao dịch chứng khoán trên địa bàn TP. Đà Nẵng , tác giả đã đưa ra 6 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán của các nhà đầu. về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán của các nhà đầu tư cá nhân tại Đà Nẵng. Bảng 4.1: Tổng hợp xu hướng tác động của các nhân tố đến quyết định đầu tư chứng khoán của các. VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGÔ ĐỨC CHIẾN PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI CÁC SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN ĐỊA
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán của các nhà đầu tư cá nhân tại các sàn giao dịch chứng khoán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng., Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán của các nhà đầu tư cá nhân tại các sàn giao dịch chứng khoán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng., Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán của các nhà đầu tư cá nhân tại các sàn giao dịch chứng khoán trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay