Hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước Tỉnh ĐăK Nông

26 370 2
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2015, 12:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM QUỐC HIỆP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TỈNH ĐẮK NÔNG Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2015 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 1: PGS.TS. Lâm Chí Dũng Phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh, họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 11 tháng 04 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu: Quản lý chi thường xuyên NSNN của Đắk Nông thời gian qua đã bộc lộ một số tồn tại. Quy trình phân bổ nguồn lực NSNN còn thiếu mối liên kết chặt chẽ giữa kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn với nguồn lực trong một khuôn khổ kinh tế vĩ mô được dự báo và còn có nhiều khiếm khuyết trong hệ thống thông tin quản lý chi NSNN. Do vậy, để nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên NSNN đòi hỏi Đắk Nông cần tập trung phát triển có hệ thống các yếu tố thuộc về quản lý như: tổ chức, xây dựng thể chế, cung cấp thông tin, sử dụng các công cụ để phân bổ nguồn lực tối ưu, tạo ra các đầu ra và kết quả cuối cùng phù hợp với: kỷ luật tài khóa tổng thể; phân bổ nguồn lực phù hợp với mục tiêu chiến lược ưu tiên, đảm bảo hiệu quả và hiệu lực sự cung ứng hàng hóa, dịch vụ công. Trong trào lưu cải cách chung trên thế giới, cũng như công cuộc cải cách sâu rộng trong nước. Trong đó, cải cách tài chính công là một vấn đề trọng tâm, trước nhu cầu cấp thiết của tỉnh Đắk Nông nói riêng về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý chi NSNN thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn, thì việc tập trung nghiên cứu làm rõ luận cứ, nội hàm, phương thức cũng như thực tiễn quản lý chi NSNN ở địa phương là rất thiết thực, cả trên phương diện lý luận và thực tiễn. Đó cũng chính là cơ sở và sự cần thiết lựa chọn nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh Đắk Nông”. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: + Làm rõ lý luận về vấn đề quản lý chi NSNN, các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý chi NSNN và vai trò của chi NSNN, đặc biệt là chi thường xuyên; + Đánh giá thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN ở Đắk Nông một số năm gần đây; + Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên NSNN ở tỉnh Đắk Nông. 2 Để đạt các mục tiêu trên, luận văn phải giải quyết các vấn đề cụ thể sau đây: - Quản lý chi thường xuyên NSNN bao gồm những nội dung gì? Các tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng kết quả quản lý chi này như thế nào? - Thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đăk Nông hiện nay diễn ra như thế nào? - Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đăk Nông là gì? 3. Phạm vi nghiên cứu: Chi NSNN được tiếp cận nghiên cứu và phản ánh trong luận văn này là chi NSNN của chính quyền địa phương cụ thể chỉ giới hạn phạm vi nghiên cứu chi thường xuyên tại Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông. Chi ngân sách cấp tỉnh cũng được coi là trọng tâm chính trong phạm vi nghiên cứu của đề tài luận văn này. Để đảm bảo tính thống nhất về cơ sở pháp lý trong nghiên cứu chi NSNN của tỉnh Đắk Nông thời gian qua, luận văn giới hạn phạm vi về thời gian để thu thập tư liệu và nghiên cứu đánh giá quản lý chi thường xuyên NSNN của tỉnh Đắk Nông từ năm ngân sách 2011 đến hết năm 2013. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử kết hợp với phương pháp điều tra, so sánh, phân tích, tổng hợp, thống kê… 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án: Luận văn đã hệ thống hoá, góp phần phát triển, bổ sung thêm những lý luận cơ bản về quản lý chi NSNN trong bối cảnh hiện nay. Đánh giá thực trạng vấn đề chi NSNN và môi trường, thể chế phát triển quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh Đắk Nông. Chỉ ra những tồn tại trong việc vận dụng quá trình quản lý chi thường xuyên NSNN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 3 Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh Đắk Nông. 6. Kết cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn bao gồm các nội dung chủ yếu thể hiện ở ba chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý chi thường xuyên NSNN Chương 2: Thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh Đắk Nông. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh Đắk Nông. 7. Tổng quan về tài liệu: CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1. Chi thƣờng xuyên NSNN. 1.1.1. Đặc điểm và vai trò của NSNN. a. Khái niệm NSNN. NSNN, là một phạm trù kinh tế và là phạm trù lịch sử; là một thành phần trong hệ thống tài chính. Thuật ngữ "NSNN" được sử dụng rộng rãi trong đời sống kinh tế, xã hội ở mọi quốc gia. Song quan niệm về NSNN lại chưa thống nhất, người ta đã đưa ra nhiều định nghĩa về NSNN tùy theo các trường phái và các lĩnh vực nghiên cứu. Luật NSNN của Việt Nam đã được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 16/12/2002 định nghĩa: NSNN là toàn bộ các khoản thu, chi của NN trong dự toán đã được cơ quan NN có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của NN. b. Đặc điểm của NSNN. NSNN là bộ phận chủ yếu của hệ thống tài chính quốc gia. NSNN có một số đặc điểm sau: - Hoạt động thu chi của NSNN luôn gắn chặt với quyền lực kinh tế - chính trị của NN; 4 - Hoạt động NSNN là hoạt động phân phối lại các nguồn tài chính, nó thể hiện ở hai lĩnh vực thu và chi của NN; - Nguồn tài chính chủ yếu hình thành nên NSNN được hình thành chủ yếu thông qua quá trình phân phối lại nguồn tài chính mà trong đó thuế là hình thức thu phổ biến; - Ẩn sau các hoạt động thu chi của NSNN là các mối quan hệ kinh tế, quan hệ lợi ích trong xã hội khi NN tham gia phân phối các nguồn tài chính quốc gia. c. Vai trò của NSNN. NSNN có vai trò quan trọng trong toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của đất nước. Trong nền kinh tế thị trường, NSNN có một số vai trò quan trọng sau đây: * Vai trò huy động các nguồn tài chính để đảm bảo nhu cầu chi tiêu của NN: * NSNN là công cụ điều tiết thị trường, bình ổn giá cả và chống lạm phát: * NSNN là công cụ định huớng phát triển sản xuất: * NSNN là công cụ điều chỉnh thu nhập giữa các tầng lớp dân cư: 1.1.2. Phân loại chi NSNN a. Khái niệm, đặc điểm của chi NSNN Khái niệm chi NSNN: Chi NSNN là một phạm trù kinh tế tồn tại khách quan gắn liền với sự tồn tại của NN. Chi NSNN là việc NN phân phối và sử dụng quỹ NSNN nhằm bảo đảm điều kiện vật chất để duy trì sự hoạt động và thực hiện các chức năng đáp ứng nhu cầu đời sống kinh tế xã hội dựa trên các nguyên tắc nhất định. Đặc điểm chi NSNN: - Đặc điểm nổi bật của chi NSNN là nhằm phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng dân cư ở các vùng hay ở phạm vi quốc gia. - Chi NSNN luôn gắn liền với bộ máy NN và những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội mà NN thực hiện. 5 - Chi NSNN cung cấp các khoản hàng hóa công cộng như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quốc phòng, bảo vệ trật tự xã hội, đồng thời đó cũng là những khoản chi cần thiết, phát sinh tương đối ổn định như: chi lương cho cán bộ, công chức, viên chức bộ máy NN, chi hàng hóa dịch vụ công đáp ứng nhu cầu tiêu dùng công cộng của các tầng lớp dân cư - Các khoản chi NSNN mang tính không hoàn trả hay hoàn trả không trực tiếp. b. Phân loại chi NSNN: Chi NSNN diễn ra trên phạm vi rộng, dưới nhiều hình thức. Trong quản lý tài chính, chi NSNN được chia làm hai nội dung chi lớn: chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Chi thƣờng xuyên NSNN. n - Chi đầu tƣ phát triển. Chi đầu tư phát triển được thực hiện chủ yếu từ ngân sách trung ương và một bộ phận NSĐP. Đầu tư phát triển là hình thức đầu tư có liên quan đến sự tăng trưởng quy mô vốn đầu tư của NN và quy mô vốn trên toàn xã hội. Mục tiêu của đầu tư phát triển là đầu tư vào khu vực sản xuất, đầu tư vào cơ sở kinh tế hạ tầng kinh tế - xã hội, làm thay đổi cơ cấu kinh tế - xã hội của đất nước. 1.1.3. Nội dung và vai trò chi thƣờng xuyên NSNN a. Nội dung chi thường xuyên NSNN Xét trên lĩnh vực chi, chi thường xuyên có những nội dung chi như sau: * : * * : * 6 Xét trên các nhiệm vụ chi, chi thường xuyên có các nội dung chi như sau: * Các khoản chi thanh toán cho cá nhân: * Các khoản chi nghiệp vụ chuyên môn: * Chi mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện vật tư không theo các chương trình dự án sử dụng nguồn kinh phí thường xuyên. * Các khoản chi thường xuyên khác. * Các khoản chi phục vụ cho công tác thu phí và lệ phí theo quy định, bao gồm: chi cho lao động trực tiếp thu phí, lệ phí. b. Vai trò của chi thường xuyên NSNN. Chi thường xuyên có vai trò trong nhiệm vụ chi của NSNN, chi thường xuyên đã giúp cho bộ máy NN duy trì hoạt động bình thường để thực hiện tốt chức năng quản lý NN, đảm bảo an ninh, an toàn xã hội, đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. 1.2. Quản lý chi thƣờng xuyên NSNN địa phƣơng. 1.2.1. Chu trình quản lý NSNN và phân cấp quản lý NSĐP. a. Chu trình quản lý NSNN Lập NSNN: Hình thành ngân sách là quá trình bao gồm các công việc lập ngân sách, phê chuẩn ngân sách và thông báo ngân sách. Lập Ngân sách thực chất là dự toán các khoản thu - chi đúng đắn, có cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn sẽ có tác dụng quan trọng đối với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội nói chung và thực hiện ngân sách nói riêng. - Yêu cầu lập NSNN: - Căn cứ lập NSNN: Chấp hành NSNN Sau khi ngân sách được phê chuẩn và năm ngân sách bắt đầu, việc thực hiên ngân sách được triển khai. Nội dung của quá trình này là tổ chức thu NSNN và bố trí cấp kinh phí của NSNN cho các nhu cầu đã được phê chuẩn. Việc chấp hành NSNN thuộc về tất cả pháp nhân và thể nhân dưới dự điều hành của Chính phủ, trong đó Bộ Tài Chính có vị trí quan trọng. 7 - Tổ chức chấp hành dự toán thu: - Tổ chức chấp hành dự toán chi: Quyết toán NSNN Quyết toán NSNN là khâu cuối cùng trong chu trình quản lí NSNN. Thông qua quyết toán NSNN có thể cho ta thấy bức tranh toàn cảnh về hoạt động kinh tế - xã hội của NN trong thời gian qua, hình dung được hoạt động NSNN với tư cách là công cụ quản lý vĩ mô của NN. Từ đó rút ra những kinh nghiệm cần thiết trong việc điều hành NSNN. Do đó, yêu cầu của quyết toán NSNN là đảm bảo tính chính xác, trung thực và kịp thời. b. Phân cấp quản lý NSĐP. Hội đồng nhân dân: Quyết định dự toán và phân bổ NSĐP; phê chuẩn quyết toán NSĐP; Quyết định các chủ trương, biện pháp để triển khai thực hiện NSĐP; Quyết định điều chỉnh dự toán NSĐP trong trường hợp cần thiết; Giám sát việc thực hiện ngân sách đã được HĐND quyết định. Đối với HĐND cấp tỉnh được quyền quyết định thu một khoản thu về phí, lệ phí, các khoản phụ thu theo quy định của Chính phủ. Ủy ban nhân dân: Lập dự toán và phướng án phân bổ NSĐP, dự toán điều chỉnh NSĐP. Trong trường hợp cần thiết trình HĐND cùng cấp quyết định và báo cáo cơ quan hành chính NN, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp; Lập quyết toán NSĐP trình HĐND cùng cấp phê chuẩn và báo cáo cơ quan hành chính NN, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp; Kiểm tra Nghị quyết của HĐND cấp dưới về dự toán ngân sách và quyết toán ngân sách; Căn cứ và Nghị quyết của HĐND cùng cấp, quyết định giao nhiệm vụ thu, chi NS cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc, nhiệm vụ thu chi và mức bổ sung cho NS cấp dưới; Tổ chức thực hiện NSĐP; Phối hợp với các cơ quan NN cấp trên trong việc quản lý NSNN theo lĩnh vực trên địa bàn; Báo cáo về NSNN theo quy định của pháp luật. Đơn vị dự toán ngân sách. 8 Tổ chức lập dự toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi được giao; Nộp đầy đủ, đúng hạn các khoản phải nộp ngân sách theo đúng quy định của pháp luật; chi đúng chế độ, đúng mục đích, đúng đối tượng và tiết kiệm; Quản lý, sử dụng tài sản của NN đối với các đơn vị trực thuộc theo đúng chế độ quy định. Kiểm tra việc thực hiện thu, chi ngân sách đối với các đơn vị trực thuộc (nếu có). 1.2.2. Nội dung và quy trình quản lý chi thƣờng xuyên NSNN địa phƣơng. a. Mục tiêu quản lý chi thường xuyên NSĐP. Đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên của bộ máy chính quyền địa phương một cách đầy đủ, hiệu quả và kịp thời. Đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội; các chính sách, chế độ, nhiệm vụ phát sinh được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chỉ đạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội một cách đầy đủ và kịp thời. Đảm bảo công tác lập, xét duyệt, cấp phát dự toán kinh phí chi thường xuyên ngân sách địa phương của các đơn vị dự toán đầy đủ, hiệu quả. Đảm bảo hoạt động chi thường xuyên của các đơn vị sử dụng dự toán được thực hiện theo đúng quy định, chế độ, chính sách hiện hành trên tinh thần tiết kiệm. Hạn chế việc sử dụng dự toán chi sai mục đích ban đầu được cấp có thẩm quyền giao. b. Quy trình quản lý chi thường xuyên NSNN địa phương. Quá trình lập, chấp hành, quyết toán NSĐP gồm ba nhóm nội dung: lập, xét duyệt và phê chuẩn NSĐP; chấp hành NSĐP và quyết toán NSĐP. Dưới đây nghiên cứu qui trình NSĐP với ba nội dung đó. Lập, xét duyệt và phê chuẩn NSĐP. Chấp hành NSĐP Quyết toán NSĐP [...]... toán chi thường xuyên ngân sách cho các sở, ban, ngành 2.2.2 Quản lý chấp hành dự toán chi thƣờng xuyên: Chấp hành dự toán chi thường xuyên trong giai đoạn này tại Đắk Nông được quản lý theo chu trình ngân sách hay còn gọi là quản lý chi ngân sách theo kế hoạch hàng năm Bao gồm các giai đoạn: - Phân bổ các khoản chi thường xuyên - Điều chỉnh dự toán chi thường xuyên (nếu có) 11 a Phân bổ dự toán chi thường. .. quan quản lý về mặt hành chính đến các đơn vị sử dụng NSNN còn nhiều bất cập, hạn chế 20 CHƢƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TỈNH ĐẮK NÔNG 3.1 ĐỊNH HƢỚNG, MỤC TIÊU HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NSNN TỈNH ĐẮK NÔNG 3.1.1 Bối cảnh và định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 3.1.2 Mục tiêu hoàn thiện quản lý chi thƣờng xuyên NSNN tỉnh. .. với năm 2012 và chi m 3,72% tổng chi ngân sách và chi m 12,94% chi thường xuyên ngân sách tỉnh 2.3.3 Kết quả quản lý quyết toán chi thƣờng xuyên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2013 Quản lý quyết toán chi ngân sách thường xuyên bao gồm hai quá trình, đó là: tổ chức lập báo cáo quyết toán và phê duyệt quyết toán chi thường xuyên Công tác quyết toán NSNN ở các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã được đẩy... lực NSNN b Các nhân tố chủ quan Năng lực quản lý của ngƣời lãnh đạo và trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ trong bộ máy quản lý chi NSNN Tổ chức bộ máy quản lý chi NSNN Công nghệ quản lý chi NSNN trên địa bàn địa phƣơng 10 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TỈNH ĐẮK NÔNG 2.1 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2004-2013 2.1.1 Tổng quan... tế 2.1.2 Tổng quan về hình tình văn hóa - xã hội 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2011-2013 2.2.1 Quản lý lập dự toán chi NS thƣờng xuyên: a Thảo luận dự toán chi thường xuyên NSNN: Công tác lập dự toán chi NSNN thường xuyên trong các đơn vị thụ hưởng NSNN tại tỉnh Đắk Nông được thực hiện theo Luật ngân sách năm 2002, Nghị định 60 của Chính phủ ngày 06/6/2003, Thông tư... sung chi thường xuyên ngân sách tăng giảm không đều trong các năm Trong năm tùy vào các chế độ chính sách và nhiệm vụ phát sinh của các đơn vị dự toán Tỷ trọng các khoản bổ sung trong năm tương đối cao, đạt bình quân là 6,65%/tổng chi NSNN và 16,59% tổng chi thường xuyên Cụ thể: Tổng dự toán bổ sung chi thường xuyên ngân sách khối tỉnh năm 2011 là 117.254 triệu đồng chi m khoảng 4,2% tổng chi thường xuyên. .. thiện quản lý chi thƣờng xuyên NSNN tỉnh Đắk Nông Mục tiêu cơ bản của việc hoàn thiện quản lý chi thường xuyên NSNN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thời gian tới là khắc phục những nhược điểm hiện nay và từng bước hướng tới việc quản lý nguồn lực tài chính theo các chuẩn mực hiện đại 3.1.3 Những yêu cầu đặt ra khi hoàn thiện quản lý chi thƣờng xuyên NSNN tỉnh Đắk Nông Để đạt được mục tiêu phát triển KT-XH... cả tỉnh trong năm và chi m 15,05% tổng chi thường xuyên khối tỉnh, năm 2012 dự toán bổ sung chi thường xuyên có chi u hướng tăng đột biến 203.724 triệu đồng tăng 86,488 triệu đồng so với năm 2011, do trong năm 2012 lương cơ bản tăng từ 830.000 đồng lên 1.050.000 đồng nên dự toán bổ sung trong năm 2012 tăng mạnh, chi m 6,02% tổng dự toán ngân sách tỉnh và chi m 21,76% tổng chi thường xuyên khối tỉnh. .. khoản chi thường xuyên việc lập dự toán phải tiến hành theo một quy trình từ cơ sở, trên cơ sở dự kiến chi theo mục lục ngân sách b Giao dự toán chi thường xuyên NSNN: Sở Tài chính sau khi thảo luận dự toán chi thường xuyên thì tổng hợp dự toán thu chi ngân sách hàng năm, báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh thông qua Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh. .. tiên chi tiêu, vấn đề tiếp theo của quản lý chi thường xuyên NSNN là phải lựa chọn các phương thức sử dụng đem lại hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội cao nhất Bốn là, quản lý chi thường xuyên NSNN cần từng bước tạo dựng cơ chế gắn kết kinh phí với kết quả cung cấp dịch vụ công Năm là, quản lý chi thường xuyên NSNN cần phải hướng tới các mục tiêu dài hạn của địa phương 21 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN . Cơ sở lý luận về quản lý chi thường xuyên NSNN Chương 2: Thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh Đắk Nông. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản lý chi thường xuyên NSNN tỉnh Đắk Nông. . ngân sách và chi m 12,94% chi thường xuyên ngân sách tỉnh. 2.3.3. Kết quả quản lý quyết toán chi thƣờng xuyên tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011-2013. Quản lý quyết toán chi ngân sách thường xuyên. quả quản lý chi này như thế nào? - Thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đăk Nông hiện nay diễn ra như thế nào? - Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước Tỉnh ĐăK Nông, Hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước Tỉnh ĐăK Nông, Hoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước Tỉnh ĐăK Nông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn