Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng

26 1,156 10
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2015, 12:31

. Giải pháp hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 kết cấu thành 3 chương: Chương 1. Những vấn đề cơ bản về quản lý chi ngân sách nhà nước. Chương 2. Thực trạng hoạt động quản lý chi ngân sách nhà nước huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Chương. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN THỊ THU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN HOÀ VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn