chuyên đề tích hợp liên môn tiếng anh địa gdcd tốc độ gia tăng dân số thế giới nguyên nhân hậu quả và biện pháp khắc phục

14 2,274 65
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2015, 23:24

PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN 1.Tên hồ sơ dạy học CHUYÊN ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN: TIẾNG ANH - ĐỊA - GDCD TỐC ĐỘ GIA TĂNG DÂN SỐ THẾ GIỚI: NGUYÊN NHÂN, HẬU QUẢ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 2. Mục tiêu dạy học: a. Kiến thức: - Dân số thế giới (The World Population) (English 11, unit 7 - Reading). - Một số vấn đề mang tinh toàn cầu (Địa lí - Bài 3- Lớp 11). - Chính sách dân số và giải quyết việc làm (GDCD – Bài 12 – lớp 11) b. Kỹ năng: - Rèn luyện học sinh kỹ năng đọc hiểu và tìm thông tin chính. - Rèn luyện cho học sinh kĩ năng liên hệ thực tế, tìm hiểu các kênh thông tin, báo chí, Internet, vận dụng kiến thức đã học của các môn học khác để hiểu nội dung bài học tiếng Anh, giải thích hiện tượng bùng nổ dân số thế giới, nguyên nhân, hậu quả, nhận thức được sự cần thiết việc thực hiện chính sách dân số. - Rèn luyện kĩ năng liên hệ thực tế và rút ra bài học cho bản thân. c. Vận dụng: Học sinh vận dụng kiến thức môn Địa lý – GDCD để giải quyết vấn đề bài học đặt ra. 3. Đối tượng dạy học: Học sinh khối lớp 11, số lượng 30 em. 4. Ý nghĩa bài học: - Giúp học sinh năng cao hiểu biết về thực trạng của Dân Số Thế Giới và Việt Nam, nguyên nhân, hậu quả và đưa ra các biện pháp hiệu quả nhằm giảm tốc độ tăng trưởng dân số hiện tại. 5. Thiết bị dạy học, học liệu: - Thiết bị, đồ dùng dạy học: + Máy chiếu Overhead, máy chiếu Projector, máy tính + Tranh ảnh, bản đồ, lược đồ, phim tư liệu. + Các tư liệu thành văn liên quan đến bài học. - Ứng dụng công nghệ thông tin trong công nghệ dạy học. + Thiết kế giáo án Powerpoint + Thiết kế trò chơi chọn tranh ngẫu nhiên liên quan tới chủ đề bài học để trả lời câu hỏi. + Sưu tầm tranh ảnh, phim tư liệu qua internet. 6. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học: 1 Time Teacher and Students’ activities Content 13 mins I. Warm- up: - T asks Ss to enjoy a video clip and answer the question: “What does it tell us?” Expected answer: The population of the world is increasing so fast. Our resources are becoming exhausted. - T leads in: To know more about what happens when the population of the world has been increasing faster and faster, we continue our lesson today. - T says: As you know, a larger population can result in poverty, unemployed and social evils and environmental pollution. To understand more, let’s read the text once more time. * Activity 1: Task 2: Scan the passage and complete the table. - T asks Ss to work in groups and find out the year and figures of the world population to complete the table - T calls on Ss one by one to read aloud their answers. Unit 7. World Population Part A. Reading Act 1: Scan the passage and complete table.( Pair work) 2 - T asks: How many people is the world expected by the year 2015? Expected answer: It is expected to have over 7 billion - T shows a video clip about the population of the world today. - T asks Ss to look at the chart and reminds them of how fast the world population increases: It has been increasing faster and faster. * Activity 2 - T asks Ss to work in groups in 5 minutes and talk about the problems of overpopulation. - Ss in groups make a list of effects of population: + Poverty + Unemplyment + Shortage of food and clean water + Exhausted resources 3 + … - T says: One of the most serious problems of overpopulation is Exhausted Resources. Let’s read the next paragraph to know more - T has Ss answer the questions. 1. Can the earth have enough resources to support its population? Expected answers: Some scientists say that it can. Others say that it can’t 2. Can you give some limits to resources human beings are facing? Expected answers: A limit to the water we can use, limits to the amounts of petroleum, iron, silver, gold and other metals. 3. How many percent of the earth’s land can be used for farming and raising animals? Expected answers: 10 persent of the earth’s land can be used for farming and other 20 percent for rasing animals 4 T says: Unemployment and shortage of land for farming can result in degradation of environment, poverty and social evils. * Activity 3 T leads into the third paragraph by saying: To know exactly about the cause of overpopulation, let’s read the final. T has Ss in pairs answer 2 following questions: 1. Do most Third World Women want to have lots of children? 2. Why can’t women in the world limit the size of their families? Expected answers: 1. No, they don’t. 2. Because they don’t know 5 safe way to have fewer children. * Activity 4 T says: According to you, how should we do to help reduce the world population? Expected answers: To solve these problems, in addition to explaining the dangers of overpopulation, we should educate people the family planning and birth- control methods. And at the same time, we have to exercise proper reward and punishment policies to support and promote these solutions. * Activity 5 - T lets Ss look at the pictures, listen to music to guess which the country is 1. India: - P1: Taj Mahal - P2: its flag, its security agencies - P3: one of its temples there 2. Indonesia: - P1: The Buddist temple of Borobodur in Central Java - P2: Its National stadium, named Bung Karno - P3: 26 th Sea Games is being held here 3. Brazil: - P1: Kito statue - P2: A ball with its flag on - P3: National football team Look at the pictures and listen to some music to make a guess which country it is 6 - P4: FIFA World Cup 2014 is going to be held here 4. The USA: - P1: Mount Rushmore National Memorial - P2: The Golden Gate Bridge - P3: The statue of Liberty and the White House 5. China: - P1: National Stadium, also named The Bird’s Nest - P2: Shenzhen city - P3: The Great Wall - T asks Ss to discuss in 1 minute to find out which country is the most populous, which is the richest and which is the poorest. * T asks Ss to look at the statistics in 2011 to check their answers. * T gives questions: 1. Can you tell me what the population of Vietnam? 2. The population of Hanoi capital? 3. The population of Soc Son district now? - According to the text, the population of the world is expected to be over 7 billion by the year 2015. - According to a separate estimate by the United Nation, It has already exceeded 7 * Dicuss in 1 minute: Which country is the most populous, which is the richest and which is the poorest? The most populous country is ………. The richest country is …………… The poorest country is ……………. Expected answers: + The population of Vietnam is already more than 90 million people + The population of Hanoi is already more than 1,300,000 people + The population of Soc son district is already more than 300,000 people 7 billion since late October. (Watch a clip) - T calls Ss to tell the class the main idea of each paragraph + The first paragraph: The population of the world has been increasing faster and faster. + The second paragraph: Our resources are limted. + The third paragraph: Safe birth-control methods for family planning are not available to many Third World women. II. Củng cố: - Thực trạng dân số Thế Giới - Nhận thức được nguyên nhân, hậu quả và giải pháp của vấn đề gia tăng dân số. - Vai trò của học sinh góp phần làm giảm sự gia tang dân số, nhận thức về vấn đề và tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng sinh sống xung quanh. III. Bài thu hoạch: Em hãy viết bài tự luận khoảng 150 từ nói về nguyên nhân, hậu quả và giải pháp cho vấn đề gia tang dân số thế giới. 7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập: Đánh giá kết quả học tập của học sinh qua bài thu hoạch: Lớp Sĩ số Điểm trên trung bình Ghi chú Số lượng Tỉ lệ 11A 30 28 93 8.Các sản phẩm của học sinh: - Tranh ảnh, tư liệu học sinh sưu tầm: 8 9 10 [...]... thi - Sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố: Hà Nội - Trường: THPT Minh Phú - Địa chỉ: xã Minh Phú – huyện Sóc Sơn – Hà Nội Điện thoại: 0422177819 Email: c3minhphu@hanoiedu.vn - Thông tin về giáo viên 1 Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hằng Ngày sinh: 16/8/1979 Môn: Tiếng Anh Điện thoại: 0982084931 Email: nguyen_hanh876@yahoo.com 2 Họ và tên: Vũ Thị Hồng Nhung Ngày sinh: 03 - 04 – 1983 Môn: Tiếng Anh Điện thoại: . dạy học CHUYÊN ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN: TIẾNG ANH - ĐỊA - GDCD TỐC ĐỘ GIA TĂNG DÂN SỐ THẾ GIỚI: NGUYÊN NHÂN, HẬU QUẢ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 2. Mục tiêu dạy học: a. Kiến thức: - Dân số thế giới (The. Thực trạng dân số Thế Giới - Nhận thức được nguyên nhân, hậu quả và giải pháp của vấn đề gia tăng dân số. - Vai trò của học sinh góp phần làm giảm sự gia tang dân số, nhận thức về vấn đề và tuyên. năng cao hiểu biết về thực trạng của Dân Số Thế Giới và Việt Nam, nguyên nhân, hậu quả và đưa ra các biện pháp hiệu quả nhằm giảm tốc độ tăng trưởng dân số hiện tại. 5. Thiết bị dạy học, học liệu: -
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề tích hợp liên môn tiếng anh địa gdcd tốc độ gia tăng dân số thế giới nguyên nhân hậu quả và biện pháp khắc phục, chuyên đề tích hợp liên môn tiếng anh địa gdcd tốc độ gia tăng dân số thế giới nguyên nhân hậu quả và biện pháp khắc phục, chuyên đề tích hợp liên môn tiếng anh địa gdcd tốc độ gia tăng dân số thế giới nguyên nhân hậu quả và biện pháp khắc phục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay