Pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản qua thực tiễn áp dụng tại tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội

104 699 2
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2015, 18:29

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ THUỲ LINH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN PHÁ SẢN QUA THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số : 60 38 50 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Am Hiểu - 2010 MỤC LỤC Trang ĐẦU 1 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN PHÁ SẢN 1.1 Khái niệm tài sản phá sản và mối quan hệ giữa quản lý và thanh lý tài sản phá sản 6 1.2. Sự cần thiết của pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản 1 15 20 Chương 2: PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN PHÁ SẢN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Thực trạng pháp luật Việt Nam về quản lý và thanh lý tài sản phá sản 21 2.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản tại Toà án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 48 72 Chương 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN PHÁ SẢN 3.1 Những yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản 74 3.2. Những kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản 3 76 90 91 DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT LPS Luật phá sản BLDS TAND Toà án nhân dân TSPS Tài sản phá sản DN Doanh nghiệp, hợp tác xã TQLTLTS Tổ quản lý, thanh lý tài sản QLTLTS Quản lý, thanh lý tài sản 1 L ĐẦU 1. Tính cấp thiết của luận văn Trong nền ki , pháp luật về phá sản có vị trí quan trọng trong lĩnh vực pháp luật kinh tế và là bộ phận không thể thiếu. Từ những năm đầu tiên của tiến trình đổi mới, những năm 90 của thế kỷ XX, Việt Nam đã xây dựng Luật phá sản doanh nghiệp (1993), nhưng vì còn thiếu kiến thức về nền kinh tế thị trường, điều kiện tham khảo các quy định của pháp luật nước ngoài về thủ tục phá sản còn hạn chế nên nhiều quy định của Luật này còn bất cập, không phù hợp với thực t . Nhận thức được vấn đề này, Đại hội Đảng lần thứ IX đã nhận định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2001- 2005) là: “Đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện khung pháp luật phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung pháp luật hiện hành phù hợp với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là các luật: Luật Thương mại, Luật Phá sản doanh nghiệp…” Để cụ thể hoá các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về xây dựng, hoàn thiện pháp luật phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước cũng như những yêu cầu cụ thể của thực tiễn, ngày 26/5/2004, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá 11 đã thông qua Luật phá sản (LPS) và Luật này có hiệu lực từ ngày 15/10/2004 [2]. LPS 2004 đã tiến bộ hơn với nhiều quy định rõ ràng, cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia vào quá trình Toà án giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, đã làm cho việc giải quyết phá sản được thực hiện nhanh chóng hơn, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy vậy, sau một thời gian áp dụng đã nảy sinh không ít những khó khăn, vướng mắc cần phải hoàn thiện, nhất là vấn đề liên quan đến quản lý, thanh lý tài sản. 2 đây , . Nghiên cứu các quy định của pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản qua thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội có ý nghĩa lý luận và thực tiễn để hoàn thiện pháp luật phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế trong nước và môi trường kinh tế quốc tế. 2. Tình hình nghiên cứu luận văn Trong những năm gần đây, đã có một số công trình khoa học nghiên cứu về pháp luật phá sản, luật phá sản ở nhiều khía cạnh khác nhau. Ví dụ: Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2004 của Toà án nhân dân tối cao: “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc áp dụng các quy định của luật phá sản về thủ tục phá sản” do Tiến sĩ Nguyễn Văn Dũng- Phó Viện trưởng Viện khoa học xét xử Toà án nhân dân tối cao làm chủ nhiệm đề tài; Đề tài khoa học cấp Bộ năm 2004 của Bộ Kế hoạch và đầu tư: “Thực trạng phá sản doanh nghiệp và giải pháp hoàn thiện pháp luật về phá sản doanh nghiệp tại Việt Nam” do Thạc sĩ Nguyễn Kim Anh- chuyên viên Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm chủ nhiệm đề tài; Luận án tiến sĩ luật học của tác giả Trương Hồng Hải đã bảo vệ năm 2004 tại Trường Đại học Luật Hà Nội: “Luật phá sản doanh nghiệp Việt Nam dưới góc độ luật so sánh và phương hướng hoàn thiện”; Luận văn thạc sĩ luật học của tác giả Đinh Thị Thanh Nga đã bảo vệ năm 2007 tại khoa Luật- Đại học Quốc gia Hà Nội: lợi của doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản”. Bên cạnh đó còn có một số tài liệu hội thảo khoa học có liên quan như: Hội thảo chuyên đề Luật phá sản- thực tiễn, vướng mắc, kiến nghị của Toà Kinh tế- TAND Thành phố Hồ Chí Minh năm 2006, Hội thảo đánh giá 3 việc thực hiện Bộ luật tố tụng và Luật phá sản của TAND tối cao năm 2007… Nhìn chung, các công trình trên đã đề cập đến việc đổi mới và hoàn thiện pháp luật phá sản trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, trong đó đề cập đến việc nghiên cứu thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành, đánh giá pháp luật về phá sản ở Việt Nam và một số nước trên thế giới, thực trạng thi hành luật phá sản, giải pháp tăng cường hiệu quả áp dụng luật phá sản. Các công trình nghiên cứu khoa học nêu trên là cơ sở khoa học để tác giả kế thừa và phát triển trong đề tài nghiên cứu của mình. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn Mục đích nghiên cứu: luận văn nghiên cứu các quy định pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản và thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó tìm ra những vấn đề còn tồn tại và đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về quản lý và thanh lý tài sản phá sản, tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi của chủ nợ, người lao động và doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Làm sáng tỏ lý luận về quản lý và thanh lý tài sản phá sản, sự cần thiết của pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản. - Nghiên cứu một cách có hệ thống các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý và thanh lý tài sản phá sản và thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. - Đưa ra những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản ở Việt Nam, góp phần tăng tính khả thi của pháp luật phá sản. 4. Phạm vi nghiên cứu luận văn 4 Luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận về quản lý và thanh lý tài sản phá sản, làm rõ thực trạng của pháp luật Việt Nam về quản lý và thanh lý tài sản phá sản, thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, từ đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn được thực hiện trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật, đồng thời vận dụng những quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp đổi mới nhằm xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Luận văn chủ yếu sử dụng các phương pháp nghiên cứu: phương pháp lịch sử cụ thể, phương pháp kết hợp giữa lý luận với thực tiễn, phương pháp phân tích, tổng hợp và sử dụng số liệu thống kê, phương pháp so sánh luật để giải quyết những vấn đề cơ bản của luận văn. 6. Những đóng góp mới của luận văn Thời gian gần đây, đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu pháp luật phá sản ở nhiều khía cạnh khác nhau, chủ yếu tập trung nghiên cứu về trình tự, thủ tục giải quyết phá sản; vấn đề bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản; giải pháp tăng cường hiệu quả áp dụng luật phá sản…Luận văn: “Pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản qua thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội” nghiên cứu cụ thể về quản lý và thanh lý tài sản phá sản từ thực tiễn giải quyết phá sản tại Toà án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội- cả nước. Từ những phân tích, đánh giá pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản, tác giả sẽ đưa ra những giải pháp góp phần hoàn thiện các quy định về quản lý và thanh lý tài sản phá sản nói riêng và hoàn thiện LPS nói chung. 5 7. Cấu trúc của luận văn Nội dung luận văn gồm ba chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận về quản lý và thanh lý tài sản phá 1.1 Khái niệm tài sản phá sản và mối quan hệ giữa quản lý và thanh lý tài sản phá sản 1.2 Sự cần thiết của pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản Chương 2: Pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản và thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội 2.1 Thực trạng pháp luật Việt Nam về quản lý và thanh lý tài sản phá sản 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản tại Toà án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội Chương 3:Hoàn thiện pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản 3.1 Những yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản 3.2 Những kiến nghị góp phần hoàn thiện pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản. 6 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN PHÁ SẢN 1.1 Khái niệm tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản và mối quan hệ giữa quản lý và thanh lý tài sản phá sản 1.1.1 Khái niệm tài sản phá sản a. Khái niệm tài sản Tài sản theo Điều 163 Bộ luật dân sự 2005 của Việt Nam (sau đây gọi là BLDS) bao gồm “vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản”. So với thuật ngữ “vật có thực” theo quy định của BLDS 1995 thì “vật” ở đây được hiểu theo nghĩa rộng hơn, bao gồm vật đang có và vật sẽ được hình thành trong tương lai. Sự thay đổi trong quy định như vậy là phù hợp với nhu cầu về giao dịch dân sự trong nền kinh tế thị trường. Không phải chỉ những vật đang hiện hữu mà những vật đang được hình thành như: máy móc đang lắp ráp, nhà đang xây, thuyền đang đóng…cũng được coi là tài sản và có thể là đối tượng của giao dịch. “Tài sản” ở đây còn bao gồm “tiền”; Tiền trong kinh tế học được hiểu là thứ đại diện cho giá trị của hàng hoá và dịch vụ, là phương tiện lưu thông trong giao dịch dân sự. Như vậy, tiền giữ vai trò rất quan trọng và được coi là tài sản đặc biệt, nó có chức năng là phương tiện thanh toán, phương tiện tính toán và là phương tiện tích luỹ. Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm ổn định giá trị của đồng tiền và có các quy định chặt chẽ trong việc phát hành tiền và hạn chế quyền định đoạt tiền của chủ sở hữu. Ngoài ra, “tài sản” còn bao gồm “giấy tờ có giá”, tuy nhiên chỉ những giấy tờ có giá là đối tượng của giao dịch dân sự và trong thời hạn lưu thông mới 7 trở thành tài sản. Các loại giấy tờ có giá bao gồm: cổ phiếu, tín phiếu, trái phiếu, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu…, chúng đều có một mệnh giá nhất định. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, giấy tờ có giá là phương tiện thanh toán tiện lợi, hiệu quả và khá an toàn nên ngày càng được sử dụng rộng rãi. , “quyền tài sản” cũng là một nội dung của “tài sản”. Theo Điều 182 BLDS năm 2005, quyền tài sản “là quyền trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự, kể cả quyền sở hữu trí tuệ”. Có thể thấy rằng nội dung “tài sản” theo pháp luật Việt Nam hiện hành khá rộng, bao gồm toàn bộ các tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng trong xã hội. Nhưng các nhà làm luật khi đưa ra khái niệm “tài sản” trong BLDS 2005 cũng như nhiều khái niệm trong các văn bản quy phạm pháp luật khác còn thể hiện dưới dạng liệt kê nên khi có sự thay đổi nhất định trong đời sống kinh tế- xã hội thì nó trở nên thiếu sót. Vì vậy, khi đưa ra các khái niệm nói riêng và xây dựng luật nói chung, nhà làm luật cần có quy định theo hướng mở để phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. b. Khái niệm tài sản phá sản. Pháp luật các nước khác nhau có quan niệm không giống nhau về tài sản phá sản (TSPS). Luật phá sản Đức xác định TSPS dựa trên loại hình tài sản được phân loại là động sản hay bất động sản, tài sản vô hình hay hữu hình [52]; Luật phá sản của Mỹ coi TSPS hiện có của doanh nghiệp phản ánh trên sổ sách kế toán tại thời điểm mở thủ tục phá sản, tài sản thu hồi được tự việc xiết nợ [63]. Luật Phá sản Nhật Bản chỉ coi TSPS của doanh nghiệp nằm trong lãnh thổ quốc gia, không tính đến tài sản của doanh nghiệp ở nước ngoài [60]; Nga thì coi cả tài sản phát sinh trong quá trình giải quyết phá sản nằm trong khối TSPS [61]. Nhìn chung, toàn bộ sản nghiệp của doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây [...]... QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN PHÁ SẢN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1 Thực trạng pháp luật Việt Nam về quản lý và thanh lý tài sản phá sản 2.1.1 Về cơ cấu, thành phần của TQLTLTS QLTLTS của DN lâm vào tình trạng phá sản là vấn đề quan trọng mà LPS các nước đều quan tâm Mục đích của quản lý và thanh lý TSPS là thu hồi tài sản; bảo quản khối tài sản có và tài sản. .. hành thủ tục phá sản và giữ vai trò trung tâm trong suốt quá trình tố tụng phá sản 2.1.5 Về phương thức quản lý và thanh lý tài sản phá sản TQLTLTS thực hiện việc quản lý và thanh lý tài sản phá sản thông qua các biện pháp như: Lập bảng kê toàn bộ tài sản hiện có của DN, thu hồi và quản lý tài sản, thực hiện các biện pháp bảo toàn tài sản phá sản, bán đấu giá tài sản phá sản - Kiểm kê toàn bộ tài sản. .. định Quản lý và thanh lý tài sản có sự khác nhau nhất định và cũng có mối quan hệ tác động qua lại nhau nhằm mục đích bảo vệ quyền và lợi ích của các chủ thể có liên quan đến phá sản Ba là, Luật phá sản đang được hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn nên việc nghiên cứu pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản có ý nghĩa rất lớn cả về lý luận và thực tiễn 20 Chương 2 PHÁP LUẬT VỀ QUẢN... kiểm tra việc quản lý tài sản của doanh nghiệp Nhiệm vụ chủ yếu của Tổ quản lý tài sản là thu hồi và quản lý tất cả tài sản, tổ chức bán đấu giá tài sản và thực hiện thanh toán theo quyết định tuyên bố phá sản 17) Tổ thanh toán tài sản có nhiệm vụ: Nhận bàn giao tài sản và các giấy tờ, tài liệu có liên quan từ Tổ quản lý tài sản; Thu hồi và quản lý tất cả tài sản, giấy tờ, sổ sách kế toán và con dấu của... hơn khái niệm tài sản của DN lâm vào tình trạng phá sản Nếu Luật phá sản doanh nghiệp 1993 chỉ đề cập đến tài sản có trong khối TSPS thì theo LPS, TSPS bao gồm tài sản có và tài sản nợ của DN lâm vào tình trạng phá sản Trong tài sản có của doanh nghiệp, ngoài tài sản của DN lâm vào tình trạng phá sản, còn có các tài sản khác, như: tài sản hình thành trong giai đoạn thanh lý tài sản, tài sản thu hồi được... Thẩm phán Quản lý tài sản là hoạt động kê biên toàn bộ tài sản hiện có của DN lâm vào tình trạng phá sản; giám sát, kiểm tra việc sử dụng tài sản của DN; thực hiện các biện pháp bảo toàn, thu hồi tài sản của DN, HTX để tài sản đó không bị cất giấu, tẩu tán nhằm bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của DN, HTX Thanh lý tài sản là việc xử lý tài sản của DN, HTX lâm vào tình trạng phá sản, thu hồi tài sản còn... tài sản DN lâm vào tình trạng phá sản; lập bảng kê tài sản của DN; giám sát, kiểm tra DN bị mở thủ tục phá sản; đề nghị quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời; lập danh sách chủ nợ và danh sách những người mắc nợ; thu hồi và quản lý tài sản, tài liệu, sổ sách kế toán và con dấu của DN bị áp dụng thủ tục thanh lý tài sản; tổ chức việc bán đấu giá tài sản của DN bị áp dụng thủ tục thanh lý. .. Toà án [63] Pháp luật phá sản Đức quy định Toà án sẽ bổ nhiệm Người quản lý tài sản cùng với việc ra quyết định thụ lý Người quản lý tài sản là đại diện cho nhà nước trong việc giám sát hoạt động quản lý và phân chia tài sản của con nợ, và cũng là đại diện cho lợi ích của chủ nợ [52] Ở Việt Nam, trước đây Luật phá sản doanh nghiệp 1993 quy định có hai Tổ là Tổ quản lý tài sản và Tổ thanh lý tài sản, ... của Thẩm phán; Phát hiện và đề nghị Thẩm phán ra quyết định thu hồi lại tài sản, giá trị tài sản hay phần chênh lệch giá trị tài sản của DN bị áp dụng thủ tục thanh lý đã bán hoặc chuyển giao bất hợp pháp trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 43 về các giao dịch bị coi là vô hiệu; Thi hành quyết định của Thẩm phán về việc bán đấu giá tài sản của DN bị áp dụng thủ tục thanh lý tài sản theo... một Tổ vừa làm nhiệm vụ quản lý tài sản, vừa làm nhiệm vụ thanh lý tài sản Sự thay đổi các quy định pháp luật về tổ chức và cả thành phần của TQLTLTS đã làm cho hoạt động của Tổ này đạt hiệu quả cao hơn, nhưng thực tiễn vẫn còn những hạn chế nhất định Việc thành lập một thiết chế quản lý và thanh lý tài sản của DN lâm vào tình trạng phá sản, bảo toàn tài sản của DN và giúp DN thực hiện nghĩa vụ trả . 2: Pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản và thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội 2.1 Thực trạng pháp luật Việt Nam về quản lý và thanh lý tài sản phá. phá sản 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản tại Toà án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội Chương 3:Hoàn thiện pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá. luật Việt Nam về quản lý và thanh lý tài sản phá sản 21 2.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản tại Toà án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 48 72
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản qua thực tiễn áp dụng tại tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, Pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản qua thực tiễn áp dụng tại tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, Pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản qua thực tiễn áp dụng tại tòa án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN PHÁ SẢN, 1 Khái niệm tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản và mối quan hệ giữa quản lý và thanh lý tài sản phá sản, 2 Sự cần thiết của pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản, Chương 2: PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN PHÁ SẢN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, 1 Thực trạng pháp luật Việt Nam về quản lý và thanh lý tài sản phá sản, 2 Thực tiễn áp dụng pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản tại Toà án nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội., Chương 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN PHÁ SẢN, 1 Những yêu cầu cơ bản của việc hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý và thanh lý tài sản phá sản, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay