Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái đến năm 2020 thành phố phủ lý tỉnh hà nam

113 216 0

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,289 tài liệu

  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2015, 12:19

MỤC LỤCLời cam ñoan………………………………………………………………………...iLời cảm ơn…………………………………………………………………………..iiMục lục……………………………………………………………………………..iiiDanh mục bảng……………………………………………………………………..viDanh mục ñồ thị……………………………………………………………………viiDanh mục viết tắt………………………………………………………………….viiiMỞ ðẦU ................................................................................................................ 11. Tính cấp thiết của ñề tài ................................................................................ 12. Mục tiêu nghiên cứu ..................................................................................... 23. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài ....................................................... 33.1 Ý nghĩa khoa học .......................................................................................... 33.2 Ý nghĩa thực tiễn .......................................................................................... 3CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU................................................................ 41.1 Những vấn ñề cơ bản về nông nghiệp ñô thị sinh thái ................................... 41.1.1 Cơ sở lý luận về nông nghiệp ñô thị sinh thái ............................................... 41.1.2 ðường lối phát triển nông nghiệp và ñô thị của Việt Nam .......................... 121.2 Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp ñô thị sinh thái ở một số nước trênthế giới .................................................................................................................... 161.2.1 Phát triển nông nghiệp ñô thị sinh thái ở một số nước trên thế giới. ............ 161.2.2 Một số bài học từ quá trình phát triển nông nghiệp ñô thị sinh thái ở cácnước trên thế giới ....................................................................................... 181.3 Tình hình phát triển nông nghiệp ñô thị sinh thái ở Việt Nam hiện nay ....... 191.3.1 Thành tựu của phát triển ñô thị sinh thái và nông nghiệp ñô thị .................. 191.3.2 Hạn chế của phát triển ñô thị sinh thái và nông nghiệp ñô thị .................... 25CHƯƠNG II ðỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .... 262.1. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................... 262.2. Nội dung nghiên cứu .................................................................................. 262.2.1 ðiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam ............ 262.2.2 Tình hình sử dụng ñất thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam .............................. 26Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv2.2.3 ðánh giá thực trạng quá trình biến ñộng ñất nông nghiệp giai ñoạn 2000– 2012 thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam ...................................................... 262.2.4 ðánh giá tiềm năng phát triển ñô thị sinh thái của thành phố Phủ Lý, tỉnhHà Nam ...................................................................................................... 262.2.5 ðánh giá một số mô hình sử dụng ñất theo hướng nông nghiệp ñô thịsinh thái tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam ............................................. 262.2.6 ðề xuất và giải pháp nhằm từng bước thực hiện ñịnh hướng sử dụng ñất theohướng nông nghiệp ñô thị sinh thái thành phố Phủ Lý ñến năm 2020. ................ 262.3 Phương pháp nghiên cứu ............................................................................ 262.3.1 Phương pháp ñiều tra thu thập tài liệu, số liệu ............................................ 262.3.2 Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu ........................................................... 272.3.3 Phương pháp ñiều tra phỏng vấn ................................................................. 282.3.4 Phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu .................................................... 282.3.5 Phương pháp ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất ............................................... 282.3.6 Phương pháp minh họa bản ñồ .................................................................... 29CHƯƠNG III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .......................... 303.1 ðặc ñiểm tự nhiên, kinh tế, xã hội thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam ............ 303.1.1 ðiều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan môi trường .............. 303.1.2. ðặc ñiểm kinh tế, xã hội thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.......................... 363.1.3 ðánh giá về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thành phố Phủ Lý ....... 453.2 Tình hình sử dụng ñất thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam .............................. 473.2.1 Hiện trạng sử dụng ñất thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam ............................. 473.2.2 Thực trạng sử dụng ñất phân theo các vùng sản xuất nông nghiệp củathành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam ................................................................. 543.3 ðánh giá thực trạng quá trình biến ñộng ñất nông nghiệp giai ñoạn 2000– 2012 của thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. ............................................... 553.3.1 Quá trình ñô thị hoá của thành phố Phủ Lý. ................................................ 553.3.2 Tình hình chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất nông nghiệp giai ñoạn20002012 ...................................................................................................... 563.4. ðánh giá tiềm năng phát triển ñô thị sinh thái của thành phố Phủ Lý .......... 59Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v3.4.1. ðộng lực phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và tậptrung mật ñộ dân số cao hình thành nên diện mạo ñô thị phát triển. ............ 593.4.2. ðánh giá tiềm năng ñất ñai phục vụ phát triển ñô thị sinh thái .................... 593.4.3. ðánh giá tiềm năng môi trường sinh thái nền tảng phát triển ñô thịsinh thái ..................................................................................................... 623.5 ðánh giá một số mô hình sử dụng ñất theo hướng nông nghiệp ñô thịsinh thái tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam ............................................. 633.5.1 Mô hình nhà ở, vườn hoa cây cảnh tại vùng nội thành ................................ 633.5.2 Mô hình nhà ở, vườn hoa, sản xuất rau an toàn và vườn trại sinh thái tạivùng ven nội thành ..................................................................................... 653.5.3 Mô hình sản xuất lúa cao sản chất lượng cao, nuôi trồng thuỷ sản tạivùng ngoại thành ........................................................................................ 683.5.4 ðánh giá so sánh tác ñộng của các mô hình ñến hiệu quả kinh tế xã hội ..... 703.6. ðề xuất và giải pháp nhằm từng bước thực hiện ñịnh hướng sử dụng ñấttheo hướng nông nghiệp ñô thị sinh thái trên ñịa bàn thành phố Phủ Lýñến năm 2020 ............................................................................................. 713.6.1 ðề xuất nhằm từng bước thực hiện ñịnh hướng sử dụng ñất theo hướngnông nghiệp ñô thị sinh thái trên ñịa bàn thành phố Phủ Lý ñến 2020 ......... 713.6.2 Giải pháp nhằm từng bước thực hiện ñịnh hướng sử dụng ñất theo hướngnông nghiệp ñô thị sinh thái trên ñịa bàn thành phố Phủ Lý ñến 2020 ......... 85KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................. 911. Kết luận ...................................................................................................... 912. ðề nghị ....................................................................................................... 92 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRỊNH MINH ðỨC ðÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ðỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ðẤT THEO HƯỚNG NÔNG NGHIỆP ðÔ THỊ SINH THÁI ðẾN NĂM 2020 THÀNH PHỐ PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM CHUYÊN NGÀNH : KHOA QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mà SỐ : 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. NGUYỄN ÍCH TÂN HÀ NỘI - 2014 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ðề tài “ðánh giá thực trạng và ñịnh hướng sử dụng ñất theo hướng nông nghiệp ñô thị sinh thái ñến năm 2020 thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam” là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận văn này là hoàn toàn trung thực và chưa từng ñược ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Tôi xin cam ñoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều có xuất xứ, nguồn gốc cụ thể. Việc sử dụng các thông tin này trong quá trình nghiên cứu là hoàn toàn hợp lệ. Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2014 Tác giả luận văn Trịnh Minh ðức Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành biết ơn sâu sắc ñối với thầy giáo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ích Tân ñã hết lòng hướng dẫn, giúp ñỡ tôi trong quá trình thực hiện luận văn này! Tôi xin cảm ơn các Thầy, Cô giáo trong Khoa Quản lý ðất ñai, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã hướng dẫn, giúp ñỡ tôi hoàn thành luận văn! Tôi xin cảm ơn các Thầy, Cô giáo và cán bộ thuộc Ban Quản lý ñào tạo – Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã tạo mọi ñiều kiện thuận lợi và giúp ñỡ tôi thực hiện hoàn thành luận văn! Tôi xin cảm ơn các cơ quan chức năng và cá nhân có liên quan thuộc thành phố Phủ Lý ñã cung cấp tài liệu và giúp ñỡ tôi trong quá trình thực hiện nghiên cứu ñề tài; xin cảm ơn các anh, chị ñồng nghiệp và các bạn học viên Cao học ngành Quản lý ñất ñai khóa 20 ñã giúp ñỡ tôi trong quá trình thực hiện luận văn; xin cảm ơn bạn bè tôi, những người thân trong gia ñình tôi ñã luôn cổ vũ, ñộng viên và giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn này! Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2014 Tác giả luận văn Trinh Minh ðức Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iii MỤC LỤC Lời cam ñoan……………………………………………………………………… i Lời cảm ơn………………………………………………………………………… ii Mục lục…………………………………………………………………………… iii Danh mục bảng…………………………………………………………………… vi Danh mục ñồ thị……………………………………………………………………vii Danh mục viết tắt………………………………………………………………….viii MỞ ðẦU 1 1. Tính cấp thiết của ñề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 3 3.1 Ý nghĩa khoa học 3 3.2 Ý nghĩa thực tiễn 3 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4 1.1 Những vấn ñề cơ bản về nông nghiệp ñô thị sinh thái 4 1.1.1 Cơ sở lý luận về nông nghiệp ñô thị sinh thái 4 1.1.2 ðường lối phát triển nông nghiệp và ñô thị của Việt Nam 12 1.2 Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp ñô thị sinh thái ở một số nước trên thế giới 16 1.2.1 Phát triển nông nghiệp ñô thị sinh thái ở một số nước trên thế giới. 16 1.2.2 Một số bài học từ quá trình phát triển nông nghiệp ñô thị sinh thái ở các nước trên thế giới 18 1.3 Tình hình phát triển nông nghiệp ñô thị sinh thái ở Việt Nam hiện nay 19 1.3.1 Thành tựu của phát triển ñô thị sinh thái và nông nghiệp ñô thị 19 1.3.2 Hạn chế của phát triển ñô thị sinh thái và nông nghiệp ñô thị 25 CHƯƠNG II ðỐI TƯỢNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 26 2.2. Nội dung nghiên cứu 26 2.2.1 ðiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 26 2.2.2 Tình hình sử dụng ñất thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 26 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv 2.2.3 ðánh giá thực trạng quá trình biến ñộng ñất nông nghiệp giai ñoạn 2000 – 2012 thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 26 2.2.4 ðánh giá tiềm năng phát triển ñô thị sinh thái của thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 26 2.2.5 ðánh giá một số mô hình sử dụng ñất theo hướng nông nghiệp ñô thị sinh thái tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 26 2.2.6 ðề xuất và giải pháp nhằm từng bước thực hiện ñịnh hướng sử dụng ñất theo hướng nông nghiệp ñô thị sinh thái thành phố Phủ Lý ñến năm 2020. 26 2.3 Phương pháp nghiên cứu 26 2.3.1 Phương pháp ñiều tra thu thập tài liệu, số liệu 26 2.3.2 Phương pháp chọn ñiểm nghiên cứu 27 2.3.3 Phương pháp ñiều tra phỏng vấn 28 2.3.4 Phương pháp tổng hợp, phân tích số liệu 28 2.3.5 Phương pháp ñánh giá hiệu quả sử dụng ñất 28 2.3.6 Phương pháp minh họa bản ñồ 29 CHƯƠNG III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 3.1 ðặc ñiểm tự nhiên, kinh tế, xã hội thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 30 3.1.1 ðiều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan môi trường 30 3.1.2. ðặc ñiểm kinh tế, xã hội thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 36 3.1.3 ðánh giá về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Phủ Lý 45 3.2 Tình hình sử dụng ñất thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 47 3.2.1 Hiện trạng sử dụng ñất thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 47 3.2.2 Thực trạng sử dụng ñất phân theo các vùng sản xuất nông nghiệp của thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 54 3.3 ðánh giá thực trạng quá trình biến ñộng ñất nông nghiệp giai ñoạn 2000 – 2012 của thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 55 3.3.1 Quá trình ñô thị hoá của thành phố Phủ Lý. 55 3.3.2 Tình hình chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất nông nghiệp giai ñoạn 2000-2012 56 3.4. ðánh giá tiềm năng phát triển ñô thị sinh thái của thành phố Phủ Lý 59 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v 3.4.1. ðộng lực phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và tập trung mật ñộ dân số cao hình thành nên diện mạo ñô thị phát triển. 59 3.4.2. ðánh giá tiềm năng ñất ñai phục vụ phát triển ñô thị sinh thái 59 3.4.3. ðánh giá tiềm năng môi trường sinh thái nền tảng phát triển ñô thị sinh thái 62 3.5 ðánh giá một số mô hình sử dụng ñất theo hướng nông nghiệp ñô thị sinh thái tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 63 3.5.1 Mô hình nhà ở, vườn hoa cây cảnh tại vùng nội thành 63 3.5.2 Mô hình nhà ở, vườn hoa, sản xuất rau an toàn và vườn trại sinh thái tại vùng ven nội thành 65 3.5.3 Mô hình sản xuất lúa cao sản chất lượng cao, nuôi trồng thuỷ sản tại vùng ngoại thành 68 3.5.4 ðánh giá so sánh tác ñộng của các mô hình ñến hiệu quả kinh tế xã hội 70 3.6. ðề xuất và giải pháp nhằm từng bước thực hiện ñịnh hướng sử dụng ñất theo hướng nông nghiệp ñô thị sinh thái trên ñịa bàn thành phố Phủ Lý ñến năm 2020 71 3.6.1 ðề xuất nhằm từng bước thực hiện ñịnh hướng sử dụng ñất theo hướng nông nghiệp ñô thị sinh thái trên ñịa bàn thành phố Phủ Lý ñến 2020 71 3.6.2 Giải pháp nhằm từng bước thực hiện ñịnh hướng sử dụng ñất theo hướng nông nghiệp ñô thị sinh thái trên ñịa bàn thành phố Phủ Lý ñến 2020 85 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 91 1. Kết luận 91 2. ðề nghị 92 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi DANH MỤC BẢNG STT TÊN BẢNG TRANG Bảng 3.1: Phân loại ñất thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 35 Bảng 3.2: Tốc ñộ tăng trưởng GDP qua các năm của thành phố Phủ Lý 37 Bảng 3.3: Cơ cấu GDP của Phủ Lý phân theo nhóm ngành kinh tế 37 Bảng 3.4: Hiện trạng sử dụng ñất năm 2012 thành phố Phủ Lý 53 Bảng 3.5: Hiện trạng sử dụng ñất năm 2012 thành phố Phủ Lý phân theo khu vực nghiên cứu 55 Bảng 3.6 : Biến ñộng sử dụng ñất nông nghiệp giai ñoạn 2000 – 2012 58 Bảng 3.7: Cơ cấu diện tích của mô hình nhà ở, vườn hoa cây cảnh 63 Bảng 3.8: Một số chỉ tiêu ñánh giá tổng hợp hiệu quả sản xuất của mô hình nhà ở vườn hoa cây cảnh 64 Bảng 3.9: Cơ cấu diện tích của mô hình nhà ở, vườn hoa và sản xuất rau an toàn 65 Bảng 3.10: Một số chỉ tiêu ñánh giá tổng hợp hiệu quả sản xuất của mô hình nhà ở, vườn hoa , sản xuất rau an toàn 66 Bảng 3.11: Hiệu quả sản xuất của hộ theo mô hình vườn trại sinh thái. 67 Bảng 3.12: Cơ cấu diện tích của mô hình sản xuất lúa chất lượng cao 68 Bảng 3.13: Cơ cấu mùa vụ và hiệu quả sản xuất của mô hình sản xuất lúa chất lượng cao thâm canh tiêu biểu 68 Bảng 3.14: Một số chỉ tiêu ñánh giá tổng hợp hiệu quả sản xuất của mô hình sản xuất lúa chất lượng cao thâm canh sâu 69 Bảng 3.15: So sánh ñánh giá mức ñộ hiệu quả KT-XH của các mô hình sản xuất 71 Bảng 3.16: Diện tích cơ cấu các loại ñất ñến năm 2020 78 Bảng 3.17: Diện tích cơ cấu các loại ñất trong ñô thị vùng nội thành ñến năm 2020 82 Bảng 3.18: So sánh diện tích cơ cấu ñất canh tác theo mô hình nông nghiệp ñô thị sinh thái ñến năm 2020 83 Bảng 3.19: So sánh hiệu quả kinh tế ñất canh tác theo mô hình nông nghiệp ñô thị sinh thái ñến năm 2020 85 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ðỒ STT TÊN BIỂU ðỒ VÀ HÌNH TRANG Hình 1.1: Dự án tiểu khu ñô thị sinh thái Christie Walk 11 Hình 1.2: Quy hoạch khu ñô thị mới Ecopark – một thí dụ về khu ñô thị sinh thái ở ðông Nam Hà Nội 20 Hình 1.3: Góc nhìn từ Khu Hồ Bán Nguyệt sang Khu Kênh ðào - Khu ñô thị Phú Mỹ Hưng 22 Hình 3.1: Sơ ñồ thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 30 Biểu ñồ 3.1: Cơ cấu sử dụng các loại ñất thành phố Phủ Lý năm 2012 54 Biểu ñồ 3.2: Biến ñộng sử dụng các loại ñất giai ñoạn 2000 – 2012 58 Hình 3.2 : Hệ thống cây xanh ñô thị của thành phố Phủ Lý 62 Hình 3.3 : Hệ thống mặt nước ñô thị của thành phố Phủ Lý 63 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BOT : Built – Operation -Transfer BQ : Bình quân CNH : Công nghiệp hoá CPTG : Chi phí trung gian ðVT : ðơn vị tính FAO : Food and Agriculture Organization FDI : Foreign direct investment GDP : Gross Domestic Product GIS : Geographic Information System HDH : Hiện ñại hoá KðT : Khu ñô thị KHTS : Khấu hao tài sản NNðTST : Nông nghiệp ñô thị sinh thái ODA : Official Development Assistance QL : Quốc lộ STT : Số thứ tự TDTT : Thể dục thể thao THCS : Trung học cơ sở THPT : Trung học phổ thông TP : Thành phố TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TW : Trung ương USD : ðô la Mỹ UBND : Uỷ ban nhân dân VNð : Việt Nam ðồng Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 1 MỞ ðẦU 1. Tính cấp thiết của ñề tài Ở Việt Nam, quá trình công nghiệp hoá, hiện ñại hóa ñang diễn ra mạnh mẽ trong cả nước, dẫn tới quá trình ñô thị hoá cũng phát triển nhanh chóng. ði cùng với quá trình ñô thị hóa, các vấn ñề về môi trường ñô thị cũng ñặt ra như bài toán nan giải. Việc hình thành các ñô thị mới và mở rộng các ñô thị hiện tại dẫn tới mật ñộ dân cư tập trung ñông, các ngành dịch vụ thương mại và công nghiệp trong ñô thị ñã gây áp lực lớn lên ñất ñai và môi trường. Trong khi ñó, con người là bản thể của tự nhiên, luôn có nhu cầu môi trường sống gần gũi với tự nhiên, có không gian sống xanh sạch ñẹp. Vấn ñề ñặt ra phải làm gì ñể có môi trường sống xanh sạch ñẹp cho các cư dân ñô thị ở một thành phố hiện ñại. Trong thời gian gần ñây khái niệm “ñô thị sinh thái” ñược nhắc ñến nhiều ở Việt Nam. Khái niệm này xuất hiện trên thế giới vào cuối thập kỷ 80, ñầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX ở các nước phát triển, ñề cập ñến vấn ñề phát triển ñô thị hài hoà với thiên nhiên, duy trì và làm cân bằng ñiều kiện sinh thái, thoã mãn tốt hơn các nhu cầu của con người trên quan ñiểm phát triển bền vững, nhằm nâng cao ñiều kiện và chất lượng sống cho các cư dân một ñô thị. Khởi nguồn của trào lưu này là hội thảo quốc tế của Liên hiệp quốc về “Thành phố và sự phát triển bền vững” diễn ra ở Rio de Janeiro, Brazil năm 1992. Hiện nay ñô thị sinh thái ñã trở thành mục tiêu phát triển của các ñô thị trong quá trình ñô thị hoá. Có nhiều quan ñiểm khác nhau về ñô thị sinh thái nhưng có nhận thức chung. ðó là ñô thị sinh thái có không gian cảnh quan thân thiện với môi trường. ðiều này ñược cụ thể hoá với tiêu chí ñất cây xanh mặt nước bình quân ñầu người phải ñảm bảo tối thiểu ñáp ứng ñược nhu cầu cơ bản của con người hiện ñại về không gian sống. Kinh nghiệm của thế giới cho thấy rằng, hầu hết các ñô thị ñược mở rộng hoặc xây mới trên nền nông thôn. Vì vậy, khi xây dựng ñô thị sinh thái, nông nghiệp ở những vùng này cũng ñược chuyển hóa theo hướng nông nghiệp ñô thị sinh thái. Và ñây là cách tiếp cận ñô thị sinh thái phổ biến hiện nay. [...]... th sinh thái t i thành ph Ph Lý ñ n năm 2020 2.2 N i dung nghiên c u 2.2.1 ði u ki n t nhiên, kinh t , xã h i thành ph Ph Lý, t nh Hà Nam 2.2.2 Tình hình s d ng ñ t thành ph Ph Lý, t nh Hà Nam 2.2.3 ðánh giá th c tr ng quá trình bi n ñ ng ñ t nông nghi p giai ño n 2000 – 2012 thành ph Ph Lý, t nh Hà Nam 2.2.4 ðánh giá ti m năng phát tri n ñô th sinh thái c a thành ph Ph Lý, t nh Hà Nam 2.2.5 ðánh giá. .. “ðánh giá th c tr ng và ñ nh hư ng s d ng ñ t theo hư ng nông nghi p ñô th sinh thái ñ n năm 2020 thành ph Ph Lý, t nh Hà Nam là r t c n thi t, có ý nghĩa khoa h c và th c ti n 2 M c tiêu nghiên c u ðánh giá ñư c th c tr ng, hi u qu c a vi c s d ng ñ t nông nghi p nh m ñ xu t ñ nh hư ng mô hình s d ng ñ t theo hư ng nông nghi p ñô th sinh thái t i thành ph Ph Lý ñ n năm 2020 H c vi n Nông nghi p Vi t Nam. .. nh hư ng s d ng ñ t theo hư ng nông nghi p ñô th sinh thái góp ph n phát tri n t ng th KT-XH thành ph Ph Lý, t nh Hà Nam H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi p Page 3 CHƯƠNG I: T NG QUAN TÀI LI U 1.1 Nh ng v n ñ cơ b n v nông nghi p ñô th sinh thái 1.1.1 Cơ s lý lu n v nông nghi p ñô th sinh thái 1.1.1.1 Khái quát v l ch s phát tri n ngành nông nghi p và ñô th L ch s phát... phát tri n ñô th sinh thái c a thành ph Ph Lý, t nh Hà Nam 2.2.5 ðánh giá m t s mô hình s d ng ñ t theo hư ng nông nghi p ñô th sinh thái t i thành ph Ph Lý, t nh Hà Nam 2.2.6 ð xu t và gi i pháp nh m t ng bư c th c hi n ñ nh hư ng s d ng ñ t theo hư ng nông nghi p ñô th sinh thái thành ph Ph Lý ñ n năm 2020 2.3 Phương pháp nghiên c u 2.3.1 Phương pháp ñi u tra thu th p tài li u, s li u Thu th p các... thành ph t các cơ quan, ñơn v chuyên môn trên ñ a bàn thành ph : Phòng Kinh t , Phòng Th ng kê, Phòng Lao ñ ng và Thương binh xã h i, Ban Qu n lý các d án thu c UBND thành ph Ph Lý - Thu th p tài li u, s li u v tài nguyên ñ t ñai và xây d ng t i Phòng Tài nguyên và Môi trư ng, Phòng Qu n lý ñô th , Ban Qu n lý d án thu c UBND thành ph Ph Lý H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông. .. nông nghi p và t i ñó là nơi mà nông nghi p thu n tuý ñư c chuy n hoá theo hư ng nông nghi p ñô th sinh thái ðó là s phát tri n t t y u c a nông nhi p vùng quy ho ch xây d ng ñô th sinh thái 1.1.2 ðư ng l i phát tri n nông nghi p và ñô th c a Vi t Nam 1.1.2.1 Ch trương, ñư ng l i c a ð ng v nông nghi p a) Th i kỳ trư c năm 1986 Ngay sau khi giành chính quy n v tay nhân dân, thành l p ra nư c Vi t Nam. .. th Thành ph Ph Lý là ñô th trung tâm kinh t , văn hoá, chính tr xã h i c a t nh Hà Nam, là ñô th v tinh, c a ngõ phía Nam c a th ñô Hà N i Thành ph có v trí r t quan tr ng ñ i v i t nh, khu v c phía Nam ñ ng b ng sông H ng cũng như c nư c T khi tái l p t nh cho ñ n nay, thành ph có t c ñ ñô th hoá r t m nh, nhưng cũng kéo theo nhi u h l y v môi trư ng sinh thái M c dù ñã tr thành ñô th nhưng nông. .. t Nam hi n nay 1.3.1 Thành t u c a phát tri n ñô th sinh thái và nông nghi p ñô th 1.3.1.1 ðô th sinh thái Theo nh n ñ nh c a các nhà nghiên c u v ñô th sinh thái, các tiêu chí quy ho ch ñô th sinh thái có th ñư c khái quát trên các phương di n sau: ki n trúc công trình, s ña d ng sinh h c, giao thông, công nghi p và kinh t ñô th : - V ki n trúc, các công trình trong ñô th sinh thái ph i ñ m b o khai... c s Khoa h c Nông nghi p Page 2 3 Ý nghĩa khoa h c và th c ti n c a ñ tài 3.1 Ý nghĩa khoa h c Góp ph n b sung cơ s khoa h c trong quy ho ch s d ng ñ t theo hư ng nông nghi p ñô th sinh thái m t thành ph vùng ñ ng b ng sông H ng, v tinh c a Th ñô Hà N i 3.2 Ý nghĩa th c ti n ðánh giá th c tr ng phát tri n t ng th KT-XH nói chung và th c tr ng s d ng ñ t nói riêng thành ph Ph Lý, t nh Hà Nam ð nh hư... giá 30 năm ñ i H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi p Page 15 m i, s có ñánh giá th c tr ng ñô th Vi t Nam làm cơ s ti n ñ cho nh ng chính sách ch trương ti p theo c a phát tri n ñô th ví d như n i dung ñ c khu kinh t ho c ñô th xanh, ñô th sinh thái 1.2 Kinh nghi m phát tri n nông nghi p ñô th sinh thái m t s nư c trên th gi i 1.2.1 Phát tri n nông nghi p ñô th sinh thái . Hiện trạng sử dụng ñất thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 47 3.2.2 Thực trạng sử dụng ñất phân theo các vùng sản xuất nông nghiệp của thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 54 3.3 ðánh giá thực trạng quá. hội thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 36 3.1.3 ðánh giá về ñiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Phủ Lý 45 3.2 Tình hình sử dụng ñất thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 47 3.2.1 Hiện trạng. ñô thị sinh thái trên ñịa bàn thành phố Phủ Lý ñến năm 2020 71 3.6.1 ðề xuất nhằm từng bước thực hiện ñịnh hướng sử dụng ñất theo hướng nông nghiệp ñô thị sinh thái trên ñịa bàn thành phố Phủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái đến năm 2020 thành phố phủ lý tỉnh hà nam, Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái đến năm 2020 thành phố phủ lý tỉnh hà nam, Đánh giá thực trạng và định hướng sử dụng đất theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái đến năm 2020 thành phố phủ lý tỉnh hà nam, Chương I. Tổng quan tài liệu, Chương II. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương III. Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay