Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện diễn châu tỉnh nghệ an

98 351 2

Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 4,289 tài liệu

  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2015, 09:53

MỤC LỤCLời cam ñoan iLời cảm ơn iiMục lục iiiDanh mục các chữ viết tắt và ý nghĩa viDanh mục bảng viiDanh mục hình viiiMỞ ðẦU 11.Tính cấp thiết của ñề tài 12. Mục ñích và yêu cầu 22.1. Mục ñích 22.2. Yêu cầu 2Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 31.1. Một số vấn ñề lý luận của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khiNhà nước thu hồi ñất 31.1.1. Khái niệm của bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh khi Nhà nước thu hồi ñất 31.1.2. Cơ sở lý luận của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nướcthu hồi ñất 61.1.3. Vai trò của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nướcthu hồi ñất 71.1.4. ðặc ñiểm của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư 101.1.5. Những yếu tố ảnh hưởng tới công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư 111.2. Quy ñịnh bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư của một số nước trên thế giớivà một số tổ chức 121.2.1. Quy ñịnh bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư của một số nước trên thế giới 121.2.2. Quy ñịnh bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư của Ngân hàng Thế giới (Worldbank) và Ngân hàng Phát triển châu Á (Asian Development Bank) 181.2.3. Kinh nghiệm cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư tại Việt Nam 22Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv1.3. Quy ñịnh bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất ởViệt Nam qua các giai ñoạn 231.4. Thực tiễn công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư tại tỉnh Nghệ An 331.5. Kết quả thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồiñất ở Việt Nam 34Chương 2. ðỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁPNGHIÊN CỨU 372.1. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 372.1.1. ðối tượng nghiên cứu 372.1.2. Phạm vi nghiên cứu 372.2. Nội dung nghiên cứu chủ yếu 382.3. Phương pháp nghiên cứu 382.3.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 382.3.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 382.3.3. Phương pháp xử lý và so sánh số liệu 39Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 403.1. ðiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Diễn Châu 403.1.1. ðiều kiện tự nhiên 403.1.2. ðiều kiện kinh tế, văn hóa xã hội 433.2. Kết quả việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khiNhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn huyện Diễn Châu 443.2.1. Khái quát về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư 443.2.2. Sơ lược về 2 dự án nghiên cứu 453.2.3. Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp ñến 2 dự án nghiên cứu 493.2.4. Công tác bồi thường, hỗ trợ thực hiện tại 2 dự án nghiên cứu 563.3. ðánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịabàn huyện Diễn Châu 753.3.1. Ưu ñiểm 753.3.2. Tồn tại và nguyên nhân 76Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v3.4. Giải pháp ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, táiñịnh cư 773.4.1. Thành lập tổ chức phát triển quỹ ñất thuộc UBND huyện Diễn Châu 783.4.2. Hoàn thiện quy ñịnh xác ñịnh giá ñất, giá tài sản tính bồi thường,hỗ trợ 783.4.3. Tăng cườngtuyên truyền pháp luậtvề bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư 783.4.4. ðảm bảo kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư 793.4.5. Tăng cường công tác quản lý ñất ñai 793.4.6. Nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc của cán bộ thực hiện công tácbồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư 80KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 811. Kết luận 812. Kiến nghị BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRƯƠNG CÔNG SƠN ðÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN DIỄN CHÂU – TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRƯƠNG CÔNG SƠN ðÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN DIỄN CHÂU – TỈNH NGHỆ AN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mà SỐ: 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. PHẠM PHƯƠNG NAM HÀ NỘI, NĂM 2014 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi cam ñoan rằng, mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn Trương Công Sơn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình ñiều tra, nghiên cứu ñể hoàn thành luận văn, ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi ñã nhận ñược sự hướng dẫn nhiệt tình, chu ñáo của các thầy, cô giáo và sự giúp ñỡ nhiệt tình, chu ñáo của cơ quan, ñồng nghiệp và nhân dân ñịa phương. Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn trân trọng nhất tới thầy giáo hướng dẫn TS. Phạm Phương Nam ñã tận tình hướng dẫn giúp ñỡ tôi trong suốt quá trình hoàn thành luận văn. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự góp ý chân thành của các thầy, cô giáo Khoa Quản lý ðất ñai - Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội, tập thể Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diễn Châu, Phòng Tài chính và Kế hoạch huyện Diễn Châu, các phòng, ban, cán bộ và nhân dân các xã Diễn Yên, Diễn Ngọc và Diễn Thành của huyện Diễn Châu ñã nhiệt tình giúp ñỡ tôi trong quá trình hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn tới gia ñình, những người thân, cán bộ ñồng nghiệp và bạn bè ñã tạo ñiều kiện về mọi mặt cho tôi trong quá trình thực hiện ñề tài này. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Trương Công Sơn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt và ý nghĩa vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii MỞ ðẦU 1 1.Tính cấp thiết của ñề tài 1 2. Mục ñích và yêu cầu 2 2.1. Mục ñích 2 2.2. Yêu cầu 2 Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Một số vấn ñề lý luận của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất 3 1.1.1. Khái niệm của bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh khi Nhà nước thu hồi ñất 3 1.1.2. Cơ sở lý luận của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất 6 1.1.3. Vai trò của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất 7 1.1.4. ðặc ñiểm của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư 10 1.1.5. Những yếu tố ảnh hưởng tới công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư 11 1.2. Quy ñịnh bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư của một số nước trên thế giới và một số tổ chức 12 1.2.1. Quy ñịnh bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư của một số nước trên thế giới 12 1.2.2. Quy ñịnh bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư của Ngân hàng Thế giới (World bank) và Ngân hàng Phát triển châu Á (Asian Development Bank) 18 1.2.3. Kinh nghiệm cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư tại Việt Nam 22 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv 1.3. Quy ñịnh bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất ở Việt Nam qua các giai ñoạn 23 1.4. Thực tiễn công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư tại tỉnh Nghệ An 33 1.5. Kết quả thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất ở Việt Nam 34 Chương 2. ðỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 37 2.1.1. ðối tượng nghiên cứu 37 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 37 2.2. Nội dung nghiên cứu chủ yếu 38 2.3. Phương pháp nghiên cứu 38 2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 38 2.3.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 38 2.3.3. Phương pháp xử lý và so sánh số liệu 39 Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 40 3.1. ðiều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Diễn Châu 40 3.1.1. ðiều kiện tự nhiên 40 3.1.2. ðiều kiện kinh tế, văn hóa - xã hội 43 3.2. Kết quả việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn huyện Diễn Châu 44 3.2.1. Khái quát về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư 44 3.2.2. Sơ lược về 2 dự án nghiên cứu 45 3.2.3. Các văn bản pháp lý liên quan trực tiếp ñến 2 dự án nghiên cứu 49 3.2.4. Công tác bồi thường, hỗ trợ thực hiện tại 2 dự án nghiên cứu 56 3.3. ðánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn huyện Diễn Châu 75 3.3.1. Ưu ñiểm 75 3.3.2. Tồn tại và nguyên nhân 76 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v 3.4. Giải pháp ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư 77 3.4.1. Thành lập tổ chức phát triển quỹ ñất thuộc UBND huyện Diễn Châu 78 3.4.2. Hoàn thiện quy ñịnh xác ñịnh giá ñất, giá tài sản tính bồi thường, hỗ trợ 78 3.4.3. Tăng cườngtuyên truyền pháp luậtvề bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư 78 3.4.4. ðảm bảo kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư 79 3.4.5. Tăng cường công tác quản lý ñất ñai 79 3.4.6. Nâng cao năng lực và hiệu quả làm việc của cán bộ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư 80 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 1. Kết luận 81 2. Kiến nghị 83 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ Ý NGHĨA STT Chữ viết tắt Ý nghĩa 1. ADB Ngân hàng Phát triển châu Á (Asian Development Bank) 2. BT Bồi thường 3. CP Chính phủ 4. GCN Giấy chứng nhận 5. GPMB Giải phóng mặt bằng 6. GRU ðơn vị giải quyết bức xúc (Grievance Redress Unit) 7. GRC Hội ñồng giải quyết bức xúc (Grievance Redress Council) 8. HðND Hội ñồng nhân dân 9. Nð Nghị ñịnh 10. PMU Văn phòng ban quản lý dự (Project Management Unit) 11. Qð Quyết ñịnh 12. QSDð Quyền sử dụng ñất 13. SDð Sử dụng ñất 14. TðC Tái ñịnh cư 15. UBND Ủy ban nhân dân 16. WB Ngân hàng Thế giới (World bank) Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1. Bảng hiện trạng sử dụng ñất năm 2013 42 Bảng 3.2. Bảng tổng hợp kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư trên ñịa bàn huyện Diễn Châu năm 2013 44 Bảng 3.3. Bảng khái quát các dự án nghiên cứu 55 Bảng 3.4. Bảng tổng hợp giá ñất áp dụng ñể tính giá trị bồi thường vào dự án 63 Bảng 3.5. Bảng kết quả thực hiện bồi thường tài sản, cây cối hoa màu 65 Bảng 3.6. Bảng tổng hợp hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất 69 Bảng 3.7. Bảng tổng hợp các tiêu chí phỏng vấn ñối tượng bị thu hồi ñất 71 Bảng 3.8. Tống hợp ý kiến ñiều tra cán bộ trực tiếp thực hiện 74 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viii DANH MỤC HÌNH Hình 2.1. Sơ ñồ vị trí 2 dự án nghiên cứu 37 Hình 3.2. Sơ ñồ vị trí huyện Diễn Châu 40 Hình 3.3. Chợ Diễn Thành (Dự án 1) 46 Hình 3.4. Thi công ñường Quốc lộ 1A (Dự án 2 ñoạn qua xã Diễn Ngọc) 47 Hình 3.5. Thi công ñường Quốc lộ 1A ( Dự án 2ñoạn qua xã Diễn Yên) 48 Hình 3.6. Trình tự thực hiệncông tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư 56 [...]... “ ðánh giá công tác b i thư ng, h tr khi Nhà nư c thu h i ñ t trên ñ a bàn huy n Di n ChâuT nh Ngh An là c n thi t nh m ñánh giá công tác b i thư ng, h tr khi Nhà nư c thu h i ñ t trên ñ a bàn huy n Di n Châu 2 M c ñích và yêu c u 2.1 M c ñích ðánh giá th c tr ng công tác th c hi n chính sách b i thư ng, h tr khi Nhà nư c thu h i ñ t t i m t s d án trên ñ a bàn huy n Di n Châu – t nh Ngh An Trên cơ... nh hư ng t i công tác b i thư ng, h tr , tái ñ nh cư B i thư ng, h tr , tái ñ nh cư khi Nhà nư c thu h i ñ t là m t quá trình ph c t p ch u nhi u nh hư ng c a nhi u y u t trong ñó có c y u t khách quan và y u t ch quan a/Y u t khách quan: Công tác qu n lý Nhà nư c v ñ t ñai; giá ñ t, giá tài s n ñ tính b i thư ng, h tr và tái ñ nh cư - Công tác qu n lý nhà nư c v ñ t ñai, c th : +Công tác c p Gi y... vi c ñánh giá giá tr ñ t ñai… cho không gi i hai cơ quan th c hi n ñ nh giá; trong trư ng h p ch ñ t có yêu c u, có th ph i l a cho thêm 1 nhà ñ nh giá; Giá tr ñ n bù là trung bình c ng c a k t qu ñ nh giá b i hai ho c ba cơ quan ñ nh giá trên - Tiêu chu n và lo i ñ n bù:ð t: ð n bù ñư c th c hi n d a trên b ng giá ñ t ñư c công b theo Lu t công; ñơn v ñ nh giá s căn c vào Khung giá ñ t công khai chính... lu n c a công tác b i thư ng, h tr , tái ñ nh cư khi Nhà nư c thu h i ñ t V n ñ b i thư ng khi Nhà nư c thu h i ñ t ñư c ñ t ra d a trên cơ s quy n s h u v tài s n c a công dân ñư c pháp lu t b o h B n ch t c a Nhà nư c ta là Nhà nư c do Nhân dân lao ñ ng thi t l p nên, ñ i di n cho ý chí, nguy n v ng c a nhân dân; ph c v và chăm lo cho l i ích, s ph n vinh c a ngư i dân Do v y, khi Nhà nư c thu h i... trong b i thư ng, h tr và tái ñ nh cư khi nhà nư c thu h i ñ t có lúc, có nơi chưa k p th i; m t s trư ng h p chưa ñư c s ñ ng thu n cao c a ngư i b thu h i ñ t H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi p Page 1 Vi c ki n ngh , khi u n i liên quan ñ n công tác b i thư ng, h tr và tái ñ nh cư khi nhà nư c thu h i ñ t còn nhi u, nh t là xung quanh giá ñ t, tài s n b i thư ng, ch ñ... v tài s n c a ngư i SDð, thì khi Nhà nư c thu h i ñ t (ñ ng nghĩa v i vi c ngư i SDð b m t tài s n là quy n SDð do hành vi thu h i ñ t c a Nhà nư c gây ra), Nhà nư c ph i b i thư ng thi t h i v tài s n cho ngư i SDð (Hoàng Th Nga, 2010) 1.1.3 Vai trò c a công tác b i thư ng, h tr , tái ñ nh cư khi Nhà nư c thu h iñ t a/ð m b o l i ích công c ng Thông qua vi c thu h i ñ t Nhà nư c t o ñư c m t qu ñ t... liên quan ñ ti n hành ñ nh giá ñ t, giá m t ñơn v di n tích ñ t c a khu v c tham chi u ñư c chính ph kh o sát, ñánh quá và công b h ng năm ( Vi t Nam giá ñ t do UBND t nh công b hang năm); ðơn v ñ nh giá s so sánh các y u t như v trí, ñ a hình, môi trư ng xung quanh, có nh hư ng ñ n giá tr khách quan c a ñ t, tham chi u t hơn 1 ho c 2 m nh ñ t tham kh o v i m nh ñ t ñang c n ñ nh giá; ðơn v ñ nh giá ph... n ñư c b i thư ng khi Nhà nư c thu h i ñ t ð xác ñ nh nghĩa v c a ngư i s d ng ñ t ñ i v i Nhà nư c, ði u 12 Lu t ñ t ñai 1993 ñã quy ñ nh: Nhà nư c xác ñ nh giá các lo i ñ t ñ tính thu chuy n quy n s d ng ñ t, thu ti n khi giao ñ t ho c cho thu ñ t Tính giá tr tài s n khi giao ñ t, b i thư ng thi t h i v ñ t Chính ph quy ñ nh khung giá các lo i ñ t ñ i v i t ng vùng theo th i gian” ði u 27 quy ñ... t + Công tác th ng kê, ki m kê: Công tác này c n ph i ñư c th c hi n m t các nghiêm túc có trách nhi m ñ không gây thi t h i cho c ngư i b thu h i ñ t và ch ñ u tư Vi c ki m kê sai d n t i khi u n i kéo dài th i gian th c hiên công tác b i thư ng, h tr và tái ñ nh cư d n t i ch m bàn giao m t b ng, gây thi t h i v kinh t cũng như an ninh tr t t + Các quy ñ nh v b i thư ng, h tr tái ñ nh cư khi Nhà. .. (Nguy n Th Thu Hương, 2011) Singapore vi c thu h i ñ t d a trên nguyên t c: Thu h i ñ t b t bu c ph c v cho vi c phát tri n cơ s h t ng, phúc l i xã h i và ch nh trang ñô th ; h n ch thu h i ñ t tư nhân, ch thu h i ñ t khi th c s c n thi t; công tác thu h i ñ t ph i ñư c s cho phép b i Chính ph và các thành viên trong N i các Chính ph , sau khi ñã th o lu n và tham kh o ý ki n c ng ñ ng; vi c thu h i . vực bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư, thực hiện ñề tài “ ðánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn huyện Diễn Châu- Tỉnh Nghệ An là cần thiết nhằm ñánh giá công. công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất 6 1.1.3. Vai trò của công tác bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất 7 1.1.4. ðặc ñiểm của công tác bồi. cứu 49 3.2.4. Công tác bồi thường, hỗ trợ thực hiện tại 2 dự án nghiên cứu 56 3.3. ðánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn huyện Diễn Châu 75 3.3.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện diễn châu tỉnh nghệ an, Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện diễn châu tỉnh nghệ an, Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện diễn châu tỉnh nghệ an, Chương 1. Tổng quan tài liệu, Chương 2. Đối tượng, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả và thảo luận, Kết luận và kiến nghị, Tài liệu tham khảo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay