Đánh giá hiện trạng các bãi chôn lấp chất thải rắn nằm trên địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất các biện pháp quản lý hiệu quả

114 750 1
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2015, 09:43

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRẦN ĐỨC HẠNH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÁC BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN NẰM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Hà Nội – Năm 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRẦN ĐỨC HẠNH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÁC BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN NẰM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦN YÊM Hà Nội – Năm 2014 i LỜI CẢM ƠN Đề tài “Đánh giá hiện trạng các bãi chôn lấp chất thải rắn nằm trên địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất các biện pháp quản lý hiệu quả” do tác giả Trần Đức Hạnh thực hiện từ tháng 03/2014 – 12/2014 dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Trần Yêm. Trong quá trình thực hiện, đề tài đã nhận được sự giúp đỡ tận tình, sự chỉ bảo sát sao của PGS.TS Tr ần Yêm để hoàn thành mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Trần Yêm đã hướng dẫn rất nhiệt tình trong quá trình thực hiện luận văn. Tác giả xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ quý báu của Công ty cổ phần Môi trường đô thị INDEVCO: bãi rác Đèo Sen, bãi rác Hà Khẩu ,tập thể lớp cao học môi trường K9 tại Quảng Ninh đã tạo mọi điều ki ện thuận lợi để đề tài được triển khai và hoàn thành đúng thời hạn. Tác giả xin trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự giúp đỡ quý báu của các thầy cô, các anh chị đồng nghiệp trong Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an thành phố Hạ Long; tới gia đình, b ạn bè, đồng nghiệp đã quan tâm tạo điều kiện cho tôi trong suốt thời gian tham gia khóa Cao học Khoa học môi trường 2011 - 2013. Do thời gian và trình độ còn nhiều hạn chế nên luận văn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp tích cực của quý thầy cô và các bạn để luận văn được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! ii LỜI CAM ĐOAN Cam đoan công trình nghiên cứu là của riêng cá nhân tác giả; các số liệu là trung thực, không sử dụng số liệu của các tác giả khác chưa được công bố; các kết quả nghiên cứu của tác giả chưa từng được công bố. Quảng Ninh, ngày 4 tháng 11 năm 2014 Tác giả Trần Đức Hạnh iii MỤC LỤC  LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐO AN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ viii MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết 1 2. Mục tiêu 2 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 2 4. Cấu trúc luận văn 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4 1.1. Cơ sở lý luận 4 1.1.1. Khái niệm về chất thải rắn đ ô thị 4 1.1.2. Các nguồn phát sinh CTR đô thị 4 1.1.3. Hoạt động quản lý chất thải rắn 4 1.1.4. Công nghệ chôn lấp rác vệ sinh 5 1.2. Tình hình quản lý chất thải rắn ở các đô thị của Việt Nam 7 1.2.1. Lượng phát sinh CTR đô thị 7 1.2.2. Thành phần CTR đô thị 10 1.2.3. Phân loại CTR đô thị ở Việt Nam 12 1.2.4. Thu gom CTR đô thị 12 1.2.5. Tái sử dụng và tái chế chất thải rắn đô thị 14 1.2.6. Xử lý và tiêu hủy CTR đô thị ở Việt Nam 15 1.3. Hiện trạng các bãi chôn lấp ở Quảng Ninh 20 1.4. Giới thiệu chung về địa bàn thành phố Hạ Long 22 1.4.1. Điều kiện tự nhiên 22 iv 1.4.2. Điều kiện kinh tế, xã hội 25 CHƯƠNG 2: ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1. Địa điểm nghiên cứu 27 2.2. Thời gian và đối tượng nghiên cứu 27 2.3. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 27 2.3.1. Phương pháp luận 27 2.3.2. Phương pháp nghiên cứu 28 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 3.1. Hiện trạng chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Hạ Long và tình hình qu ản lý 33 3.1.1. Nguồn phát sinh chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Hạ Long 33 3.1.2. Khối lượng, đặc điểm, thành phần chất thải rắn tại thành phố Hạ Long 33 3.1.3. Thực trạng về cơ chế chính sách quản lý chất thải rắn tại thành phố Hạ Long 36 3.1.4. Tình hình thu gom, vận chuyển chất thải rắn đô thị thành phố Hạ Long 38 3.2. Hiện trạng bãi chôn lấp rác vệ sinh Hà Kh ẩu và Đèo Sen 40 3.2.1. Bãi chôn lấp rác vệ sinh Hà Khẩu 40 3.3.2. Bãi chôn lấp rác vệ sinh Đèo Sen 57 3.3.3. Ảnh hưởng của bãi rác Đèo Sen và Hà Khẩu tới môi trường sống và người dân xung quanh 70 3.3.4. Đánh giá quá trình vận hành bãi chôn lấp Hà Khẩu và Đèo Sen 70 3.3. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý các bãi chôn lấp hợp vệ sinh chất thải rắn sinh hoạt 74 3.3.1. Thể chế 74 3.3.2. Thực hiện chính sách, quy định 75 3.3.3. Nâng cao hiệu quả xử lý nước rác 76 3.3.4. Xử lý mùi và các vector truyền bệnh 77 3.3.5. Gia tăng diện tích cây xanh 77 3.3.6. Đối thoại với cộng đồng 78 v 3.3.7. Tìm nguồn tài chính 78 3.3.8. Tăng cường kiểm tra, giám sát 79 3.3.9. Xây dựng kế hoạch hậu bãi thải 80 3.3.10. Dự báo môi trường hậu bãi chôn lấp Đèo Sen và Hà Khẩu 82 3.3.11. Quy hoạch sử dụng đất hậu bãi chôn lấp Đèo Sen và Hà Khẩu 82 3.3.12. Nghiên cứu sử dụng hợp lý các ao chứa nước thải rác hậu bãi chôn lấp Đèo Sen và Hà Khẩu 83 3.3.13. Nghiên cứu sử dụng bãi chôn lấp ngoài phạm vi thành phố Hạ Long 84 3.3.14. Nghiên cứu, khảo sát xây dựng khu liên hợp xử lý chấ t thải rắn 84 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 1. Kết luận 87 2. Kiến nghị 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 PHỤ LỤC 91 vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT 3R Reduce- Reuse-Recycle (Giảm thiểu – Tái sử dụng – Tái chế) CP Cổ phần CPMTĐT Cổ̉ phần môi trường đô thị CSDL Cơ sở dữ liệu CTNH Chất thải nguy hại CTR Chất thải rắn CTRĐT Chất thải rắn đô thị CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt ĐKKD Đăng kí kinh doanh GDP Gross Domestic Product (Tổng sản phẩm quốc nội) GIS Geographic Information System (Hệ thống thông tin địa lý) HTX Hợp tác xã KT-XH Kinh tế - xã hội PCCC Phòng cháy chữa cháy PCCCR Phòng cháy chữa cháy rừng SXTTCN Sản xuất tiểu thủ công nghiệp TN&MT Tài nguyên và Môi trường Tp Thành phố UBND Ủy Ban Nhân Dân UNESCO Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hiệp quốc VPHC Vi phạm hành chính vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: CTR đô thị phát sinh các năm 2007 - 2010 7 Bảng 1.2: CTR phát sinh tại một số tỉnh, thành phố năm 2010 7 Bảng 1.3: Chỉ số phát sinh CTR sinh hoạt bình quân đầu người của các đô thị năm 2009 9 Bảng 1.4: Thành phần CTR sinh hoạt tại đầu vào của các bãi chôn lấp của một số địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Tp. HCM (1) và Bắc Ninh (2) năm 2009 – 2010 11 Bảng 1.5: T ỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt của một số đô thị năm 2009 13 Bảng 1.6: Hiện trạng các bãi chôn lấp ở Việt Nam 15 Bảng 1.7: Các bãi chôn lấp CTR hiện tại và quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh 20 Bảng 3.1: Lượng chất thải rắn phát sinh từ các phường trên địa bàn thành phố Hạ Long năm 2012 34 Bảng 3.2.Thành phần khối lượng chất thải rắn thành phố Hạ Long 35 Bảng 3.3: Một số tính chất của chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hạ Long 36 Bảng 3.4: Quy trình và thời gian nạo vét bùn 47 Bảng 3.5: Kết quả quan trắc môi trường không khí tại khu vực bãi rác Hà Khẩu 49 Bảng 3.6: Kết quả quan trắc và phân tích môi trường nước thải 51 Bảng 3.7: Kết quả quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước mặt 53 Bảng 3.8: Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm 55 Bảng 3.9: Kết quả quan trắc môi trường không khí tại khu vực bãi rác Đèo Sen 62 Bảng 3.10: Kết quả quan trắc và phân tích môi trường nước rỉ rác 63 Bảng 3.11: Kết quả quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước mặt 66 Bảng 3.12: Kết quả phân tích chất lượng môi trường nước ngầm 68 Bảng 3.13: Đánh giá quá trình vận hành của 2 bãi chôn lấp rác Hà Khẩu và Đèo Sen 71 Bảng 3.14: Kế hoạch hậu bãi thải 81 viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1: Bãi chôn lấp nổi 6  Hình 1.2: Bãi chôn lấp chìm 6 Hình 1.3: Bãi chôn lấp kết hợp chìm nổi 6 Hình 1.4: Bãi chôn lấp ở các khe núi 6 Hình 1.5: Bản đồ hành chính thành phố Hạ Long 23 Hình 2.1: Sơ đồ mô hình DPSIR; [7] 27 Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức quản lý chất thải rắn đô thị thành phố Hạ Long 37 Hình 3.2: Quy trình thu gom CTR ở thành phố Hạ Long 39 Hình 3.3: Bãi chôn lấp rác vệ sinh Hà Khẩu 41 Hình 3.4: Sơ đồ mặt bằng bãi rác Hà Khẩu 42 Hình 3.5: Sơ đồ thu gom và xử lý rác thải tại Bãi rác Hà Khẩu 44 Hình 3.6: Quy trình công nghệ xử lý nước rỉ rác 45 Hình 3.7: Bãi rác chôn lấp rác vệ sinh Đèo Sen 57 Hình 3.8: Sơ đồ mặt bằng bãi rác Đèo Sen 58 Hình 3.9: Hiện trạng bãi rác Quang Hanh 84 Hình 3.10: Quy hoạch khu xử lý chất thải rắn liên hợp Sơn Dương, Hoành Bồ, Quảng Ninh 86  [...]... biện pháp quản lý hiệu quả là cần thiết, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung 2 Mục tiêu - Đánh giá hiện trạng quản lý các bãi chôn lấp vệ sinh chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hạ Long nhằm tìm ra những bất cập, tồn tại cần giải quyết - Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý các bãi chôn lấp vệ sinh chất thải rắn hiện đang... 1.3 Hiện trạng các bãi chôn lấp ở Quảng Ninh Hiện nay ở tỉnh Quảng Ninh có 7 khu chôn lấp chính thức tại bốn đô thị điển hình là thành phố Hạ Long, thành phố Móng Cái, thành phố Uông Bí và thành phố Cẩm Phả Trong các bãi chôn lấp chất thải rắn hiện tại chỉ có 3 bãi chôn lấp được thiết kế hợp vệ sinh theo các công nghệ chôn lấp hiện đại với sự trợ giúp của JICA là các bãi chôn lấp Hà Khẩu, Đèo Sen và. .. nghệ chôn lấp rác vệ sinh Các mô hình bãi chôn lấp chất thải thường được sử dụng: - Bãi chôn lấp khô: là bãi chôn lấp các chất thải thông thường (rác sinh hoạt, rác đường phố và rác công nghiệp) - Bãi chôn lấp ướt: là bãi chôn lấp dùng để chôn lấp chất thải dưới dạng bùn nhão - Bãi chôn lấp hỗn hợp khô, ướt: là nơi dùng để chôn lấp chất thải thông thường và cả bùn nhão Đối với các ô dành để chôn lấp. .. hiện đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hạ Long - Đề xuất các giải pháp xử lý chất thải rắn cho thành phố Hạ Long sau năm 2016, khi bãi chôn lấp rác vệ sinh Đèo Sen và Hà Khẩu bước vào giai đoạn đóng bãi 3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu - Chất thải rắn đô thị của thành phố Hạ Long - Hoạt động của bãi chôn lấp rác vệ sinh Đèo Sen và Hà Khẩu 2 - Hiện trạng môi trường không... chưa hiện đại đã gây áp lực mạnh mẽ đối với tài nguyên và môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, và những khó khăn bất cập để hướng tới Thành phố bền vững về môi trường”- giải thưởng cao quý mà thành phố Hạ Long vinh dự cùng 10 thành phố khác trong khu vực ASEAN được nhận Do vậy đề tài Đánh giá hiện trạng các bãi chôn lấp chất thải rắn nằm trên địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất các biện pháp. .. đã và đang gây ra những vấn đề bức xúc về môi trường Với tổng lượng rác trung bình mỗi ngày hai bãi chôn lấp xử lý rác thải của thành phố là Hà Khẩu và Hà Khánh (thường gọi là bãi rác Đèo Sen) tiếp nhận xử lý khoảng 240 tấn rác thải Trong đó, bãi chôn lấp xử lý rác Đèo Sen tiếp nhận quản lý rác thải thuộc các phường phía Đông và địa bàn trung tâm của thành phố (khoảng 4.583 tấn/tháng), bãi chôn lấp. .. Hanh, 1 bãi chôn lấp hiện nay đã đóng cửa là bãi chôn lấp Vũng Đục, các bãi chôn lấp không hợp vệ sinh là bãi rác Yên Sơn (Đông Triều), Lạc Thanh (Uông Bí), Vàng Danh (Uông Bí), Khu 1 TT Trới (Hoành Bồ), Khu 9 Cửa Ông (Cẩm Phả), bãi rác Yên Hưng và Lục Lầm (Móng Cái) Bảng 1.7: Các bãi chôn lấp CTR hiện tại và quy hoạch của tỉnh Quảng Ninh [20] Diện tích Stt Các bãi chôn lấp đất hiện có/ Hiên trạng và Định... tại 2 bãi chôn lấp rác vệ sinh và xung quanh - Các biện pháp quản lý bãi chôn lấp rác vệ sinh Đèo Sen và Hà Khẩu 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Thành phố Hạ Long - Bãi chôn lấp rác vệ sinh Đèo Sen, Hà Khẩu và xung quanh 4 Cấu trúc luận văn Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận văn gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu Chương 2: Địa điểm, thời gian, nội dung, phương pháp luận và phương pháp. .. chuyển chất thải rắn: là quá trình chuyên chở chất thải rắn từ nơi phát sinh, thu gom, lưu giữ, trung chuyển đến nơi xử lý, tái chế, tái sử dụng hoặc bãi chôn lấp cuối cùng Xử lý chất thải rắn: là quá trình sử dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật làm giảm, loại bỏ, tiêu hủy các thành phần có hại hoặc không có ích trong chất thải rắn; thu hồi, tái chế, tái sử dụng các thành phần có ích trong chất thải rắn. .. và khu vực Hạ Long - Nam Hoành Bồ - Cẩm Phả, Uông Bí - Đông Triều [20] 1.4 Giới thiệu chung về địa bàn thành phố Hạ Long 1.4.1 Điều kiện tự nhiên (1) Vị trí địa lý Thành phố Hạ Long là trung tâm của tỉnh Quảng Ninh, nằm ven bờ Vịnh Hạ Long, cách Hà Nội khoảng 165 km về phía Đông Bắc Có quốc lộ 18A chạy qua tạo thành chiều dài của Thành phố, có cảng biển, có bờ biển dài 50km, có vịnh Hạ Long 2 lần được . TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRẦN ĐỨC HẠNH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÁC BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN NẰM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ . mà thành phố Hạ Long vinh dự cùng 10 thành phố khác trong khu vực ASEAN được nhận. Do vậy đề tài Đánh giá hiện trạng các bãi chôn lấp chất thải rắn nằm trên địa bàn thành phố Hạ Long và đề. các bãi chôn l ấp vệ sinh chất thải rắn hiện đang hoạt động trên địa bàn thành phố Hạ Long. - Đề xuất các giải pháp xử lý chất thải rắn cho thành phố Hạ Long sau năm 2016, khi bãi chôn lấp rác
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng các bãi chôn lấp chất thải rắn nằm trên địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất các biện pháp quản lý hiệu quả, Đánh giá hiện trạng các bãi chôn lấp chất thải rắn nằm trên địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất các biện pháp quản lý hiệu quả, Đánh giá hiện trạng các bãi chôn lấp chất thải rắn nằm trên địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất các biện pháp quản lý hiệu quả

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn