VẬT LÝ THPT - DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

8 301 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2015, 08:58

Trung tâm luyện thi Hồng Đức THầy Chu Văn Biên Chơng IV Dao động và sóng điện từ I. Mạch dao động. Dao động điện từ 1. đại cơng về dao động điện từ Câu 1. Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tợng nào sau đây? A. Hiện tợng cảm ứng điện từ. C. Hiện tợng cộng hởng điện. B. Hiện tợng tự cảm. D. Hiện tợng từ hoá. Câu 2. Trong mạch dao động, dòng điện trong mạch có đặc điểm nào sau đây: A. Tần số rất lớn B. Chu kỳ rất lớn C. Cờng độ rất lớn D. Năng lợng rất lớn Câu 3. Một mạch dao động gồm có cuộn dây L thuần điện cảm và tụ điện C thuần dung kháng. Nếu gọi 0 I dòng điện cực đại trong mạch, hiệu điện thế cực đại 0 U giữa hai đầu tụ điện liên hệ với 0 I nh thế nào? Hãy chọn kết quả đúng trong những kết quả sau đây: A. CLIU / 00 = B. CLIU / 00 = C. LCIU / 00 = D. C/L.IU 00 = Câu 4. Cụng thc tớnh nng lng in t ca mt mch dao ng LC l A. ( ) CQW 2/ 2 0 = B. CQW / 2 0 = C. ( ) CIW 2/ 2 0 = D. LIW / 2 0 = Câu 5. Trong mch dao ng in t LC, nu in tớch cc i trờn t in l Q 0 v cng dũng in cc i trong mch l I 0 thỡ chu k dao ng in t trong mch l A. T = 2Q 0 /I 0 B. T = 2Q 0 I 0 C. T = 2I 0 /Q 0 D. T = 2LC Câu 6. Trong mch dao ng in t LC, in tớch ca t in bin thiờn iu ho vi chu k T. Nng lng in trng t in A. bin thiờn iu ho vi chu k T B. bin thiờn iu ho vi chu k 2T C. khụng bin thiờn iu ho theo thi gian D. bin thiờn iu ho vi chu k T/2 Câu 7. Mt mch dao ng in t LC gm cun dõy thun cm cú t cm L khụng i v t in cú in dung C thay i c. Bit in tr ca dõy dn l khụng ỏng k v trong mch cú dao ng in t riờng. Khi in dung cú giỏ tr C1 thỡ tn s dao ng riờng ca mch l f1. Khi in dung cú giỏ tr C2 = 4C1 thỡ tn s dao ng in t riờng trong mch l A. f 2 = 2f 1 B. f 2 = 4f 1 C. f 2 = f 1 /4 D. f 2 = f 1 /2 Câu 8. Phỏt biu no sau õy l sai khi núi v nng lng ca mch dao ng in t LC cú in tr thun khụng ỏng k? A. Nng lng in t ca mch dao ng bng nng lng in trng cc i t in. B. Nng lng in trng v nng lng t trng cựng bin thiờn tun hon theo mt tn s chung. C. Nng lng in t ca mch dao ng bng nng lng t trng cc i cun cm. D. Nng lng in t ca mch dao ng bin i tun hon theo thi gian. Câu 9. Tn s gúc ca dao ng in t t do trong mch LC cú in tr thun khụng ỏng k c xỏc nh bi biu thc A. = 2/(LC) B. = 1/(LC) C. = 1/(LC) D. = 1/(2LC) Câu 10. Mt mch dao ng in t LC gm t in cú in dung C v cun dõy thun cm cú t cm L. Bit dõy dn cú in tr thun khụng ỏng k v trong mch cú dao ng in t riờng. Gi Q 0 , U 0 ln lt l in tớch cc i v hiu in th cc i ca t in, Io l cng dũng in cc i trong mch. Biu thc no sau õy khụng phi l biu thc tớnh nng lng in t trong mch? A. 2 0 2 CU W = B. 2 0 2 Q W L = C. 2 0 2 LI W = D. 2 0 2 Q W C = Câu 11. Trong mch dao ng LC cú in tr thun bng khụng thỡ A. nng lng t trng tp trung cun cm v bin thiờn vi chu kỡ bng chu kỡ dao ng riờng ca mch. B. nng lng in trng tp trung cun cm v bin thiờn vi chu kỡ bng chu kỡ dao ng riờng ca mch. C. nng lng t trng tp trung t in v bin thiờn vi chu kỡ bng na chu kỡ dao ng riờng ca mch. Hạt thóc trong bát cơm tôi ăn là hạt sạn, nhng là hạt vàng trong thúng thóc mẹ tôi 1 Trung tâm luyện thi Hồng Đức THầy Chu Văn Biên D. nng lng in trng tp trung t in v bin thiờn vi chu kỡ bng na chu kỡ dao ng riờng ca mch. Câu 12. Mt mch dao ng in t LC, cú in tr thun khụng ỏng k. Hiu in th gia hai bn t in bin thiờn iu hũa theo thi gian vi tn s f. Phỏt biu no sau õy l sai? A. Nng lng in t bin thiờn tun hon vi tn s f. B. Nng lng in trng bin thiờn tun hon vi tn s 2f . C. Nng lng in t bng nng lng in trng cc i. D. Nng lng in t bng nng lng t trng cc i. 2. Xác định tần số chu kì Câu 13. Tn s dao ng ca mch LC tng gp ụi khi: A. in dung t tng gp ụi B. iờn dung gim cũn 1 na C. t cm ca cun dõy tng gp ụi D. chu kỡ gim mt na Câu 14. Cho một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 4 (àF) và một cuộn dây có độ tự cảm ( ) mHL 9,0= . Xác định tần số dao động. A. 2653 Hz B. 2654 Hz C. 2655 Hz D. 2656 Hz Câu 15. Cho một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung 5 (àF) và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm ( ) mHL 50= . Xác định tần số dao động điện từ trong mạch. A. 318 Hz B. 264 Hz C. 265 Hz D. 266 Hz 3. cho tần số chu kì xác định LC Câu 16. Cho một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 4 (àF). Biết tần số dao động 2653 Hz. Xác định độ tự cảm. A. 0,9 mH B. 1 mH C. 0,9 H D. 0,09 H Câu 17. Cho một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 4 (àF). Biết tần số góc 100 (rad/s). Xác định độ tự cảm. A. 25 H B. 1 mH C. 0,9 H D. 0,09 H 4. Dòng điện và hiệu điện thế Câu 18. Cho một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung 5 (àF) và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 50 (mH). Biết hiệu điện thế cực đại trên tụ là 6 (V). Tìm giá trị cờng độ dòng điện khi hiệu điện thế trên tụ có giá trị 4 (V). A. 0,047 A B. 0,048 A C. 0,049 A D. 0,045 A Câu 19. Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 50 (mH) và tụ có điện dung 5 (àF). Hiệu điện thế cực đại trên tụ 12 (V). Tính giá trị hiệu điện thế hai bản tụ khi độ lớn cờng cờng độ dòng là 0,045 (A). A. 4 (V) B. 8 (V) C. 43 (V) D. 42 (V) 5. Năng lợng Câu 20. Cho một mạch dao động LC gồm tụ điện có điện dung 5 (àF) và một cuộn dây thuần cảm. Biết hiệu điện thế cực đại trên tụ là 6 (V). Xác định năng lợng dao động. A. 36 àJ B. 90 àJ C. 38 àJ D. 39 àJ Câu 21. Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 20 (mH) và tụ có điện dung 3 (àF). Tính năng lợng dao động của mạch biết giá trị hiệu điện thế hai bản tụ là 42 (V) khi cờng cờng độ dòng là 0,04 A. A. 36 àJ B. 64 àJ C. 40 àJ D. 39 àJ 6. Năng lợng điện, năng lợng từ trờng Câu 22. Cho một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 4 (àF) và một cuộn dây có độ tự cảm 0,9 (mH). Bỏ qua điện trở thuần của mạch. Cho biết điện lợng cực đại trên tụ là 2 (àC). Xác định năng l- ợng từ trờng khi điện tích trên tụ là 1 (àC). A. 0,365 àJ B. 0,375 àJ C. 0,385 àJ D. 0,395 àJ Hạt thóc trong bát cơm tôi ăn là hạt sạn, nhng là hạt vàng trong thúng thóc mẹ tôi 2 Trung tâm luyện thi Hồng Đức THầy Chu Văn Biên Câu 23. Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 50 (mH) và tụ có điện dung 5 (àF). Hiệu điện thế cực đại trên tụ 12 (V). Xác định năng lợng dao động điện từ trong mạch. A. 0,36 mJ B. 0,375 mJ C. 0,385 mJ D. 0,395 mJ Câu 24. Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 50 (mH) và tụ có điện dung 5 (àF). Hiệu điện thế cực đại trên tụ 12 (V). Tính năng lợng từ trờng tại thời điểm hiệu điện thế hai bản tụ là 8 (V). A. 0,36 mJ B. 0,35 mJ C. 0,2 mJ D. 0,35 mJ Câu 25. Cờng độ dòng điện tức thời trong một mạch dao động LC lí tởng là i = 0,08sin2000t (A). Cuộn dây có độ tự cảm là 50 (mH). Xác định năng lợng điện tr ờng tại thời điểm t = /12000 (s). A. 36,5 àJ B. 93,75 àJ C. 120 àJ D. 40 àJ 7. Cho biểu thức Câu 26. Mạch dao động lý tởng LC gồm tụ điện có điện dung 25 (nF) và cuộn dây có độ tự cảm L. Dòng điện trong mạch biến thiên theo phơng trình: i = 0,02sin8000t (A). Xác định năng lợng dao động điện từ trong mạch. A. 1 H, 365 àJ B. 0,625 H, 125 àJ C. 0,6 H, 385 àJ D. 0,8 H, 395 àJ Câu 27. Mạch dao động lý tởng LC gồm tụ điện có điện dung 25 (nF) và cuộn dây có độ tự cảm L. Dòng điện trong mạch biến thiên theo phơng trình: i = 0,02sin8000t (A). Tính năng lợng điện trờng vào thời điểm t = /48000 (s). A. 36,5 àJ B. 93,75 àJ C. 38,5 àJ D. 39,5 àJ Câu 28. Cờng độ dòng điện tức thời trong một mạch dao động LC lí tởng là i = 0,08sin2000t (A). Cuộn dây có độ tự cảm là 50 (mH). Xác định hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện tại thời điểm cờng độ dòng điện tức thời bằng giá trị hiệu dụng. A. 4 (V) B. 45 (V) C. 43 (V) D. 42 (V) 8. Nạp điện cho tụ Câu 29. Mạch dao động LC lí tởng đợc cung cấp một năng lợng 4 (àJ) từ nguồn điện một chiều có suất điện động 8 (V). Xác định điện dung của tụ điện. A. 0,145 àF B. 0,135 àF C. 0,125 àF D. 0,115 àF Câu 30. Mạch dao động LC lí tởng đợc cung cấp một năng lợng 4 (àJ) từ nguồn điện một chiều có suất điện động 8 (V). Biết tần số góc của mạch dao động 4000 (rad/s). Xác định độ tự cảm của cuộn dây. A. 0,145 H B. 0,35 H C. 0,5 H D. 0,15 H Câu 31. Mạch dao động lý tởng LC gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây có độ tự cảm 0,125 (H). Dùng nguồn điện một chiều có suất điện động E cung cấp cho mạch một năng lợng 25 (àJ) thì dòng điện tức thời trong mạch là i = I 0 sin4000t (A). Xác định E. A. 10 V B. 11 V C. 12 V D. 13 V 9. khoảng thời gian. Tụ phóng điện Câu 32. Một mạch dao động gồm có cuộn dây L thuần điện cảm và tụ điện C thuần dung kháng. Khoảng thời gian hai lần liên tiếp năng lợng điện trờng trong tụ bằng năng lợng từ trờng trong cuộn dây là: A. 4/LC B. LC C. 3/LC D. 2/LC Câu 33. Xét mạch dao động lí tởng LC. Thời gian từ lúc năng lợng điện trờng cực đại đến lúc năng lợng từ trờng cực đại là A. LC2 B. LC C. 2/LC D. 4/LC Câu 34. Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1 mH và tụ có điện dung 0,1/ (àF). Tính khoảng thời gian từ lúc hiệu điện thế trên tụ cực đại U 0 đến lúc hiệu điện thế trên tụ + U 0 /2. A. 1 às B. 2 às C. 6 às D. 3 às Câu 35. Mạch dao động lý tởng gồm tụ điện có điện dung và cuộn dây có độ tự cảm L. Dùng nguồn điện một chiều có suất điện động 6 (V) cung cấp cho mạch một năng lợng 5 (àJ) thì cứ sau khoảng thời gian ngắn nhất 1 (às) dòng điện tức thời trong mạch triệt tiêu. Xác định L. Hạt thóc trong bát cơm tôi ăn là hạt sạn, nhng là hạt vàng trong thúng thóc mẹ tôi 3 Trung tâm luyện thi Hồng Đức THầy Chu Văn Biên A. 3/ 2 (àH) B. 2,6/ 2 (àH) C. 1,6/ 2 (àH) D. 3,6/ 2 (àH) Câu 36. Trong mạch dao động tụ điện đợc cấp một năng lợng 1 (àJ) từ nguồn điện một chiều có suất điện động 4 V. Cứ sau những khoảng thời gian nh nhau 1 (às) thì năng lợng trong tụ điện và trong cuộn cảm lại bằng nhau. Xác định độ tự cảm của cuộn dây. A. 35/ 2 (àH) B. 34/ 2 (àH) C. 30/ 2 (àH) D. 32/ 2 (àH) Câu 37. Trong mạch dao động (xem hình bên) bộ tụ điện gồm hai tụ điện 21 , CC giống nhau đợc cấp một năng lợng 1 (àJ) từ nguồn điện một chiều có suất điện động 4 (V). Chuyển khoá K từ vị trí 1 sang vị trí 2. Cứ sau những khoảng thời gian nh nhau 1 (às) thì năng lợng trong tụ điện và trong cuộn cảm lại bằng nhau. Xác định cờng độ dòng điện cực đại trong cuộn dây. A. ( ) A787,0 B. ( ) A786,0 C. ( ) A784,0 D. ( ) A785,0 Câu 38. Mạch dao động LC lí tởng, cờng độ dòng điện tức thời trong mạch dao động biến thiên theo ph- ơng trình: i = 0,04sint (A). Xác địnhC. Biết cứ sau những khoảng thời gian ngắn nhất 0,25 (às) thì năng lợng điện trờng và năng lợng từ trờng bằng nhau bằng 0,8/ (àJ) A. 25/ (pF) B. 100/ (pF) C. 120/ (pF) D. 125/ (pF) 10. viết biểu thức Câu 39. Cho mạch điện nh hình vẽ. Suất điện động của nguồn điện 1,5 (V), tụ điện có điện dung 500 (pF), cuộn dây có độ tự cảm 2 (mH), điện trở thuần của mạch bằng không. Tại thời điểm t = 0, khoá K chuyển từ (1) sang (2). Thiết lập biểu thức dòng điện trong mạch vào thời gian. A. ( ) ( ) At10sin10.5,7i 64 += B. ( ) ( ) At10sin10.5,7i 64 = C. ( ) ( ) At10sin10.5,2i 64 = D. cả A và B Câu 40. Cho một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện 8 (pF) và một cuộn cảm 0,2 (mH). Bỏ qua điện trở thuần của mạch. Năng lợng dao động của mạch là 0,25 (àJ). Viết biểu thức dòng trong mạch, biết tại thời điểm ban đầu dòng có giá trị cực đại. A. ( ) ( ) Ati 6 10.25sin05,0= B. ( ) ( ) Ati 2/10.25sin15,0 6 += C. ( ) ( ) Ati 2/10.5sin05,0 6 += D. ( ) ( ) Ati 2/10.25sin05,0 6 += II. Mạch dao động có các tụ ghép, có điện trở thuần 1. Mạch ghép Câu 41. Một mạch dao động điện từ có cuộn cảm không đổi L. Nếu thay tụ điện bởi các tụ C 1 , C 2 , C 1 nối tiếp C 2 và C 1 song song C 2 thì chu kì dao động riêng của mạch lần lợt là T 1 , T 2 , T nt = 4,8 (às), T ss = 10 (às). Hãy xác định T 1 biết T 1 > T 2 . A. 8 às B. 9 às C. 10 às D. 6 às Câu 42. Cho một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện C và một cuộn cảm L. Bỏ qua điện trở thuần của mạch. Nếu thay C bởi hai tụ C 1 , C 2 (C 1 > C 2 ) mắc nối tiếp thì tần số dao động riêng của mạch là 12,5 (MHz), còn nếu thay bởi hai tụ đó mắc song song thì tần số dao động riêng của mạch là 6 (MHz). Xác định tần số dao động riêng của mạch khi thay C bởi C 1 . A. 7,5 (MHz) B. 10 (MHz) C. 8 (MHz) D. 9 (MHz) 2. Công suất cần cung cấp cho mạch để bù vào phần hao phí do toả nhiệt Câu 43. Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 28 (àH) và tụ điện có điện dung 3000 (pF). Hiệu điện thế cực đại trên tụ là 5 (V). Nếu mạch có điện trở thuần 1 , để duy trì dao động trong mạch thì phải cung cấp cho mạch một công suất bằng bao nhiêu? A. 1,3 (W) B. 7,5 (mW) C. 1,5 (mW) D. 1,3 (mW) Câu 44. Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 4 (àH) và tụ điện có điện dung 2000 (pF). Điện tích cực đại trên tụ là 5 (àC). Nếu mạch có điện trở thuần 0,1 (), để duy trì dao động trong mạch thì phải cung cấp cho mạch một công suất bằng bao nhiêu? A. 36 (mW) B. 15,625 (W) C. 36 (àW) D. 156,25 (W) III. điện từ trờng Hạt thóc trong bát cơm tôi ăn là hạt sạn, nhng là hạt vàng trong thúng thóc mẹ tôi 4 Trung t©m lun thi Hång §øc – THÇy Chu V¨n Biªn C©u 45. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian thì sinh ra A. Một điện trường B. Một từ trường xoáy C. Một dòng điện D. một từ trường thế C©u 46. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian thì sinh ra A. điện trường xoáy B. từ trường xoáy C. Một dòng điện D. một từ trường thế C©u 47. §iỊu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vỊ mèi liªn hƯ gi÷a ®iƯn trêng vµ tõ trêng ? A. Khi tõ trêng biÕn thiªn lµm xt hiƯn ®iƯn trêng biÕn thiªn B. §iƯn trêng biÕn thiªn lµm xt hiƯn tõ trêng biÕn thiªn C. Tõ trêng biÕn thiªn cµng nhanh lµm ®iƯn trêng sinh ra cã tÇn sè cµng lín D. §iƯn trêng cđa ®iƯn tÝch ®øng yªn cã ®êng søc lµ ®êng cong kÝn. C©u 48. Ph¸t biĨu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vỊ ®iƯn tõ trêng ? A. Khi mét tõ trêng biÕn thiªn theo thêi gian, nã sinh ra mét ®iƯn trêng xo¸y . B. §iƯn trêng xo¸y lµ ®iƯn trêng mµ ®êng søc lµ nh÷ng ®êng cong hë. C. Khi mét ®iƯn trêng biÕn thiªn theo thêi gian, nã sinh ra mét tõ trêng xo¸y D. Tõ trêng xo¸y lµ tõ trêng mµ ®êng c¶m øng tõ bao quanh c¸c ®êng søc ®iƯn trêng C©u 49. Chän ph¬ng ¸n sai khi nãi vỊ ®iƯn tõ trêng A. T¬ng t¸c ®iƯn tõ lan trun trong kh«ng gian víi mét vËn tèc h÷u h¹n B. §iƯn trêng vµ tõ trêng cã thĨ chun ho¸ lÉn nhau C. §iƯn tõ trêng lµ mét d¹ng cđa vËt chÊt, tån t¹i kh¸ch quan. D. §iƯn trêng tÜnh vµ tõ trêng tÜnh kh«ng ph¶i lµ nh÷ng trêng hỵp riªng cđa trêng ®iƯn tõ. C©u 50. XÐt hai mƯnh ®Ị sau ®©y: (I) Nam ch©m vÜnh cưu ®Ỉt c¹nh ®iƯn tÝch ®iĨm ®øng yªn th× ®iƯn tÝch sÏ chun ®éng. (II) §iƯn tÝch ®iĨm chun ®éng l¹i gÇn kim nam ch©m ®øng yªn th× nam ch©m sÏ quay. A. MƯnh ®Ị (I) ®óng, mƯnh ®Ị (II) ®óng C. MƯnh ®Ị (I) sai, mƯnh ®Ị (II) ®óng B. MƯnh ®Ị (I) ®óng, mƯnh ®Ị (II) sai D. MƯnh ®Ị (I) sai, mƯnh ®Ị (II) sai IV. sãng ®iƯn tõ C©u 51. Tại một điểm bất kỳ trên phương truyền của sóng điện từ, nếu cho một đinh ốc tiến theo chiều véctơ vận tốc thì chiều quay của nó từ véctơ A. cường độ điện trường đến véctơ cảm ứng từ B. cảm ứng từ đến véctơ cường độ từ trường C. cường độ điện trường đến véctơ cảm ứng từ nếu sóng có tần số lớn D. cảm ứng từ đến véctơ cường độ từ trường nếu sóng có tần số nho C©u 52. Nhận xét nào về sóng điện từ là sai? A. Sóng điện từ có thể tạo ra sóng dừng B. Sóng điện từ không cần phải dựa vào sự biến dạng của môi trường đàn hồi nào cả C. Biên độ sóng càng lớn thì năng lượng sóng càng lớn D. khi lan truyền trong chân không vận tốc lan truyền phụ thuộc vào tần số C©u 53. Sãng ®iƯn tõ lµ qu¸ tr×nh lan trun trong kh«ng gian cđa mét ®iƯn trêng biÕn thiªn. KÕt ln nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vỊ sù t¬ng quan gi÷a vect¬ cêng ®é ®iƯn trêng vµ vect¬ c¶m øng tõ A. biÕn thiªn tn hoµn víi cïng tÇn sè B. c¸c vÐct¬ cïng ph¬ng C. biÕn thiªn tn hoµn lƯch pha nhau π/2 D. c¸c vÐct¬ ngỵc híng C©u 54. Ph¸t biĨu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vỊ c¸c lo¹i sãng v« tun? A. Sãng dµi ®ỵc dïng ®Ĩ th«ng tin díi níc. B. Sãng trung cã thĨ trun ®i rÊt xa vµo ban ngµy C. Sãng ng¾n cã n¨ng lỵng nhá h¬n sãng dµi D. Sãng cùc ng¾n ph¶n x¹ m¹nh khi gỈp tÇng ®iƯn li C©u 55. Ph¸t biĨu nµo sau ®©y lµ SAI khi nãi vỊ viƯc sư dơng c¸c lo¹i sãng v« tun: A. Sãng dµi cã n¨ng lỵng thÊp vµ Ýt bÞ níc hÊp thơ B. Sãng trung ph¶n x¹ trªn tÇng ®iƯn ly vµo ban ®ªm C. Sãng cùc ng¾n bÞ ph¶n x¹ trªn tÇng ®iƯn ly D. Sãng dµi vµ cùc dµi, sãng trung, sãng ng¾n ®ỵc øng dơng th«ng tin trªn mỈt ®Êt C©u 56. Trong th«ng tin liªn liªn l¹c díi níc ngêi ta thêng sư dơng A. sãng dµi vµ cùc dµi B. sãng trung v× nã bÞ níc hÊp thơ Ýt C. sãng ng¾n v× nã ph¶n x¹ tèt trªn mỈt níc C. sãng cùc ng¾n v× nã cã n¨ng lỵng lín H¹t thãc trong b¸t c¬m t«i ¨n lµ h¹t s¹n, nhng lµ h¹t vµng trong thóng thãc mĐ t«i 5 Trung t©m lun thi Hång §øc – THÇy Chu V¨n Biªn C©u 57. Sóng nào sau đây được dùng trong thiên văn vơ tuyến? A. Sóng dài B. Sóng trung C. Sóng ngắn D. Sóng cực ngắn C©u 58. Nhận xét nào về sóng điện từ là sai? A. Điện tích dao động bức xạ sóng điện từ C. Tần số sóng điện từ bằng tần số f điện tích dao động B. Sóng điện từ là sóng dọc D. Năng lượng sóng điện từ tỉ lệ với lũy thừa 4 của f 1. øng dơng sãng ®iƯn tõ §o kho¶NG C¸CH C©u 59. Tõ Tr¸i §Êt, mét ¨ngten ph¸t ra nh÷ng sãng cùc ng¾n ®Õn MỈt Tr¨ng. Thêi gian tõ lóc ¨ngten ph¸t sãng ®Õn lóc nhËn sãng ph¶n x¹ trë l¹i lµ 2,56 (s). H·y tÝnh kho¶ng c¸ch tõ Tr¸i §Êt ®Õn MỈt Tr¨ng. BiÕt vËn tèc cđa sãng ®iƯn tõ trong kh«ng khÝ b»ng 3.10 8 (m/s). A. 384000 km B. 385000 km C. 386000 km D. 387000 km C©u 60. Mét ¨ngten ra®a ph¸t ra nh÷ng sãng ®iƯn tõ ®Õn mét m¸y bay ®ang bay vỊ phÝa ra®a. Thêi gian tõ lóc ¨ngten ph¸t sãng ®Õn lóc nhËn sãng ph¶n x¹ trë l¹i lµ 120 (µs). H·y tÝnh kho¶ng c¸ch tõ m¸y bay ®Õn ¨ngten ra®a ë thêi ®iĨm sãng ®iƯn tõ ph¶n x¹ tõ m¸y bay. BiÕt vËn tèc cđa sãng ®iƯn tõ trong kh«ng khÝ 3.10 8 (m/s). A. 34 km B. 18 km C. 36 km D. 40 km 2. øng dơng sãng ®iƯn tõ §o vËn tèc. rada C©u 61. Mét ¨ngten ra®a ph¸t ra nh÷ng sãng ®iƯn tõ ®Õn mét vËt ®ang chun ®éng vỊ phÝa ra®a. Thêi gian tõ lóc ¨ngten ph¸t sãng ®Õn lóc nhËn sãng ph¶n x¹ trë l¹i lµ 80 (µs). Sau 2 phót ®o lÇn thø hai, thêi gian tõ lóc ph¸t ®Õn ®Õn lóc nhËn nhËn lÇn nµy lµ 76 (µs). TÝnh vËn tèc trung b×nh cđa vËt. BiÕt vËn tèc cđa sãng ®iƯn tõ trong kh«ng khÝ b»ng 3.10 8 (m/s). A. 5 m/s B. 6 m/s C. 7 m/s D. 29 m/s C©u 62. Mét ¨ngten ra®a ph¸t ra nh÷ng sãng ®iƯn tõ ®Õn mét m¸y bay ®ang bay vỊ phÝa ra®a. Thêi gian tõ lóc ¨ngten ph¸t sãng ®Õn lóc nhËn sãng ph¶n x¹ trë l¹i lµ 120 (µs). ¡ngten quay víi vËn tèc 0,5 (vßng/s). ë vÞ trÝ cđa ®Çu vßng quay tiÕp theo øng víi híng cđa m¸y bay ¨ngten l¹i ph¸t sãng ®iƯn tõ. Thêi gian tõ lóc ph¸t ®Õn ®Õn lóc nhËn nhËn lÇn nµy lµ 117 (µs). TÝnh vËn tèc trung b×nh cđa m¸y bay. BiÕt vËn tèc cđa sãng ®iƯn tõ trong kh«ng khÝ b»ng 3.10 8 (m/s). A. 225 m/s B. 226 m/s C. 227 m/s D. 229 m/s C©u 63. Mét m¸y bay do th¸m ®ang bay vỊ mơc tiªu vµ ph¸t sãng ®iƯn tõ vỊ phÝa mơc tiªu sau khi gỈp mơc tiªu sãng ph¶n x¹ trë l¹i m¸y bay. Ngêi ta ®o kho¶ng thêi gian tõ lóc ph¸t ®Õn lóc nhËn ®ỵc sãng ph¶n x¹ lµ 60 (µs). Sau ®ã 2 (s) ngêi ta l¹i ph¸t sãng th× thêi gian tõ lóc ph¸t ®Õn lóc nhËn lóc nµy lµ 58 (µs). X¸c ®Þnh vËn tèc trung b×nh cđa m¸y bay. A. 250 m/s B. 150 m/s C. 200 m/s D. 229 m/s V. Sù ph¸t vµ thu sãng ®iƯn tõ C©u 64. Chän ph¬ng ¸n sai khi nãi vỊ bỉ sung n¨ng lỵng cho m¹ch. A. Sau mçi chu kú, m¹ch ®ỵc bỉ sung ®óng lóc mét n¨ng lỵng lín h¬n hc b»ng n¨ng lỵng ®· tiªu hao. B. §Ĩ bỉ sung n¨ng lỵng ngêi ta sư dơng m¸y ph¸t dao ®éng ®iỊu hoµ. C. M¸y ph¸t dao ®éng ®iỊu hoµ dïng tranzito lµ mét m¹ch tù dao ®éng ®Ĩ s¶n ra dao ®éng ®iƯn tõ cao tÇn. D. Dïng ngn ®iƯn kh«ng ®ỉi cung cÊp n¨ng lỵng cho m¹ch th«ng qua trandito. C©u 65. Chän ph¬ng ¸n ®óng khi nãi vỊ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cđa m¸y ph¸t dao ®éng ®iỊu hoµ dïng Trandito. Khi dßng I C t¨ng th× L’ t¹o ra mét hiƯu ®iƯn thÕ sao cho ®iƯn thÕ A. t¹i Baz¬ cao h¬n ®iƯn thÕ t¹i Emit¬ C. t¹i Baz¬ cao h¬n ®iƯn thÕ t¹i C«lect¬ B. t¹i Baz¬ thÊp h¬n ®iƯn thÕ t¹i Emit¬ D. t¹i Emit¬ cao h¬n ®iƯn thÕ t¹i C«lect¬ C©u 66. §iỊu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vỊ nguyªn t¾c nhËn n¨ng lỵng cđa m¸y ph¸t dao ®éng ®iỊu hoµ dïng tranzito? A. M¹ch LC nhËn n¨ng lỵng trùc tiÕp tõ dßng baz¬. B. M¹ch LC nhËn n¨ng lỵng trùc tiÕp tõ dßng ªmit¬. C. M¹ch LC thu n¨ng lỵng trùc tiÕp tõ dßng c«lªct¬ D. C¶ A, B vµ C ®Ịu ®óng. C©u 67. Chän ph¬ng ¸n sai khi nãi vỊ nguyªn t¾c ph¸t sãng v« tun A. Phèi hỵp mét m¸y ph¸t dao ®éng víi mét ¨ngten B. Cn c¶m L cđa m¹ch dao ®éng trun vµo cn c¶m L A cđa ¨ngten mét tõ trêng dao ®éng cïng tÇn sè f. C. Tõ trêng nµy lµm ph¸t sinh mét st ®iƯn ®éng c¶m øng theo ph¬ng cđa ¨ngten D. ¨ngten ph¸t ra sãng ®iƯn tõ víi c¸c tÇn sè f, 2f, 3f C©u 68. §iỊu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vỊ nguyªn t¾c ph¸t vµ thu sãng ®iƯn tõ? H¹t thãc trong b¸t c¬m t«i ¨n lµ h¹t s¹n, nhng lµ h¹t vµng trong thóng thãc mĐ t«i 6 Trung tâm luyện thi Hồng Đức THầy Chu Văn Biên A. Để phát sóng điện từ phải mắc phối hợp một máy dao động điều hoà với một ăng ten. B. Để thu sóng điện từ cần dùng một ăng ten. C. Nhờ có ăng ten mà ta có thể chọn lọc đợc sóng cần thu. D. Không thể có một thiết bị vừa thu và phát sóng điện từ. Câu 69. Tụ điện C 1 trong mạch thu sóng vô tuyến khác tụ điện C 2 trong mạch phát sóng vô tuyến là A. Điện dung C 1 lớn hơn C 2 B. Điện dung C 1 nhỏ hơn C 2 C. Điện dung C 1 không đổi còn C 2 thay đổi D. Điện dung C 1 thay đổi còn C 2 không đổi Kiểu 2: Bớc sóng mạch thu đợc Câu 70. Mạch chọn sóng của một máy thu gồm một tụ điện có điện dung 100 (pF) và cuộn cảm có độ tự cảm 1/ 2 (àH). Mạch dao động trên có thể bắt đợc sóng điện từ thuộc dải sóng vô tuyến nào? A. Dài và cực dài B. Trung C. Ngắn D. Cực ngắn Câu 71. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một tụ điện có điện dung 0,1 (nF) và cuộn cảm có độ tự cảm 30 (àH). Mạch dao động trên có thể bắt đợc sóng điện từ thuộc dải sóng vô tuyến nào? A. Dài và cực dài B. Trung C. Ngắn D. Cực ngắn Câu 72. Mạch dao động điện từ gồm cuộn dây có độ tự cảm 2,5/ (àH) và một có điện dung thay đổi từ 10/ (pF) đến 160/ (pF). Mạch trên có thể bắt đợc sóng điện từ có bớc sóng nằm trong khoảng nào? A. 2 m 12 m B. 3 m 12 m C. 2 m 15 m D. 3 m 15 m Kiểu 3: Điều chỉnh mạch thu sóng Câu 73. Mạch chọn sóng của một máy thu gồm một tụ điện có điện dung 4/(9 2 ) (pF) và cuộn cảm có độ tự cảm biến thiên. Để có thể bắt đợc sóng điện từ có bớc sóng 100 (m) thì độ tự cảm cuộn dây bằng bao nhiêu? A. 0,0615 H B. 0,0625 H C. 0,0635 H D. 0,0645 H Câu 74. Mạch chọn sóng của một máy thu thanh gồm cuộn dây có độ tự cảm 2 (àH), tụ có điện dung thay đổi. Để máy thu thanh chỉ có thể thu đợc các sóng điện từ có bớc sóng từ 57 (m) đến 753 (m) thì điện dung biến thiên trong khoảng nào? Cho vận tốc ánh sáng trong không khí 3.10 8 (m/s). A. 400 pF đến 0,08 àF B. 450 pF đến 0,09 àF C. 450 pF đến 0,08 àF D. 400 pF đến 0,09 àF Kiểu 4: tụ xoay Câu 75. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm 1/(108 2 ) (mF) và một tụ xoay. Tụ xoay có điện dung biến thiên theo góc xoay C = + 30 (pF). Để thu đợc sóng điện từ có bớc sóng 15 (m) thì góc xoay bằng bao nhiêu? A. 35,5 0 B. 36,5 0 C. 37,5 0 D. 38,5 0 Câu 76. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm 1/(108 2 ) (mF) và một tụ xoay. Tính điện dung của tụ để thu đợc sóng điện từ có bớc sóng 20 (m). A. 64,5 (pF) B. 65,5 (pF) C. 150 (pF) D. 120 (pF) Kiểu 5: mạch thu sóng có ghép thêm tụ xoay Câu 77. Mạch chọn sóng của một máy thu gồm một tụ điện có điện dung 100 (pF) và cuộn cảm có độ tự cảm 1/ 2 (àH). Để có thể bắt đợc sóng điện từ có bớc sóng từ 12 (m) đến 18 (m) thì cần phải ghép thêm một tụ điện có điện dung biến thiên. Điện dung biến thiên trong khoảng nào? A. 0,3 nF C 0,8 nF B. 0,4 nF C 0,8 nF C. 0,3 nF C 0,9 nF D. 0,4 nF C 0,9 nF Câu 78. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một tụ điện có điện dung 2000 (pF) và cuộn cảm có độ tự cảm 8,8 (àH). Để có thể bắt đợc dải sóng ngắn có bớc sóng từ 10 (m) đến 50 (m) thì cần phải ghép thêm một tụ điện có điện dung biến thiên. Điện dung biến thiên trong khoảng nào? A. 3,2 pF C 83 pF B. 0,4 nF C 0,8 nF C. 0,3 nF C 0,9 nF D. 0,4 nF C 0,9 nF Kiểu 6: Xác định đặc trng L 0 C 0 Câu 79. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và một bộ tụ điện gồm tụ điện cố định C 0 mắc song song với một tụ C. Tụ C có điện dung thay đổi từ 10 (nF) đến 170 (nF). Nhờ vậy mạch thu có thể thu đợc các sóng có bớc sóng từ đến 3. Xác định C 0 . A. 25 (nF) B. 45 (nF) C. 10 (nF) D. 30 (nF) Câu 80. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và một bộ tụ điện gồm tụ điện cố định C 0 mắc song song với một tụ xoay C. Tụ xoay có điện dung thay đổi từ 10 (pF) đến 250 (pF). Nhờ vậy mạch thu có thể thu đợc các sóng có bớc sóng từ 10 (m) đến 30 (m). Xác định độ tự cảm L. A. 0,84 (àH) B. 0,93 (àH) C. 0,94 (àH) D. 0,74 (àH) Hạt thóc trong bát cơm tôi ăn là hạt sạn, nhng là hạt vàng trong thúng thóc mẹ tôi 7 Trung tâm luyện thi Hồng Đức THầy Chu Văn Biên Câu 81. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm L và một bộ tụ điện gồm tụ điện cố định C 0 mắc nối tiếp với một tụ xoay C. Tụ xoay có điện dung thay đổi từ 1/23 (pF) đến 0,5 (pF). Nhờ vậy mạch thu có thể thu đợc các sóng có bớc sóng từ 0,12 (m) đến 0,3 (m). Xác định độ tự cảm L. A. 2/ 2 (àH) B. 1,5/ 2 (àH) C. 1/ 2 (àH) D. 1/ (àH) Kiểu 7: tụ xoay mạch có điện trở thuần Câu 82. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây và một tụ xoay. Giả sử khi thu đ- ợc sóng điện từ có bớc sóng 15 (m) mà suất điện động hiệu dụng trong cuộn dây là 1 (àV) thì tần số góc và dòng điện cực đại chạy trong mạch là bao nhiêu? Biết điện trở thuần của mạch là 0,01 (m). A. 2.10 7 (rad/s); 0,1 A B. 4.10 7 (rad/s); 0,3 A C. 10 7 (rad/s); 0,2 A D. 4.10 7 (rad/s); 0,1 A Câu 83. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm 2,5 (àH) và một tụ xoay. Sau khi bắt đợc sóng điện từ có bớc sóng 21,5 (m) thì tần số góc và điện dung tụ bằng bao nhiêu? A. 2.10 7 (rad/s); 4,2 (pF) B. 4.10 7 (rad/s); 42 (pF) C. 10 7 (rad/s); 5,2 (pF) D. 8,8.10 7 (rad/s); 52 (pF) Câu 84. Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn dây có độ tự cảm 2,5 (àH) và một tụ xoay. Điện trở thuần của mạch là 1,3 (m). Sau khi bắt đợc sóng điện từ có bớc sóng 21,5 (m) thì xoay nhanh tụ để suất điện động không đổi nhng cng hiu dng dòng in thì giảm xuống 1000 (lần). Hỏi điện dung tụ thay đổi bao nhiêu? A. 0,33 (pF) B. 0,32 (pF) C. 0,31 (pF) D. 0,3 (pF) Hạt thóc trong bát cơm tôi ăn là hạt sạn, nhng là hạt vàng trong thúng thóc mẹ tôi 8 . lng t trng c ng bin thi n tun hon theo mt tn s chung. C. Nng lng in t ca mch dao ng bng nng lng t trng cc i cun cm. D. Nng lng in t ca mch dao ng bin i tun hon theo thi gian. C u 9. Tn s g c ca. ng n v× n ph n x¹ t t tr n m t n c C. sãng c c ng n v× n c n ng lỵng l n H t th c trong b t c m t i n lµ h t s n, nhng lµ h t vµng trong thóng th c mĐ t i 5 Trung t m lun thi Hång § c – THÇy. nng lng t trng tp trung cun cm v bin thi n vi chu kỡ bng chu kỡ dao ng riờng ca mch. B. nng lng in trng tp trung cun cm v bin thi n vi chu kỡ bng chu kỡ dao ng riờng ca mch. C. nng lng t trng
- Xem thêm -

Xem thêm: VẬT LÝ THPT - DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ, VẬT LÝ THPT - DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ, VẬT LÝ THPT - DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay