Vận dụng lý thuyết tự sự học vào dạy học tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam (chương trình Ngữ văn 11, tập 1)

115 1,577 10
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2015, 00:46

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ LỆ HƢƠNG VẬN DỤNG LÝ THUYẾT TỰ SỰ HỌC VÀO DẠY HỌC TÁC PHẨM HAI ĐỨA TRẺ CỦA THẠCH LAM (CHƢƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 11, TẬP 1) LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ VĂN HÀ NỘI - 2013 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ LỆ HƢƠNG VẬN DỤNG LÝ THUYẾT TỰ SỰ HỌC VÀO DẠY HỌC TÁC PHẨM HAI ĐỨA TRẺ CỦA THẠCH LAM (CHƢƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 11, TẬP 1) LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ VĂN CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN NGỮ VĂN) Mã số: 60 14 10 Người hướng dẫn khoa học: TS. Lê Thời Tân HÀ NỘI - 2013 i LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn những tấm lòng, sự nhiệt thành của các thầy cô giáo đang công tác tại trƣờng Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội - những ngƣời đã tận tình giảng dạy, chỉ bảo chúng tôi trong suốt khóa học. Tôi cũng xin cảm ơn các cán bộ của phòng Đào tạo và công tác sinh viên, Đại học Giáo dục đã luôn quan tâm giúp đỡ tôi cũng nhƣ các học viên cao học khóa 2011 – 2013 trong thời gian chúng tôi học tập tại trƣờng. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Lê Thời Tân, ngƣời đã tận tâm chỉ dạy, hƣớng dẫn tôi trong quá trình học tập và quá trình hoàn thành luận văn. Tôi cũng xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy giáo, cô giáo của Trung tâm GDTX Tứ Kỳ, GĐ Trung tâm đã tạo điều giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn tới cha mẹ, gia đình, bạn bè, những ngƣời đã luôn ở bên, chăm sóc, động viên và tin tƣởng tôi trong suốt khóa học. Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013 Tác giả Vũ Lệ Hƣơng ii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Mục lục ii Danh mục các bảng iv MỞ ĐẦU 1 1. Lí do chọn đề tài 1 2. Lịch sử vấn đề 4 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 6 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 6 5. Phƣơng pháp nghiên cứu 7 6. Cấu trúc của luận văn 7 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 8 1.1. Khái quát về lý thuyết tự sự học 8 1.1.1. Định nghĩa tự sự học (narratology) 9 1.1.2. Định nghĩa tác phẩm trần thuật 11 1.1.3. Một số luận điểm cơ bản của lí thuyết tự sự học hiện đại 11 1.1.4. Vai trò của lý thuyết tự sự học trong nghiên cứu văn học và trong dạy học tác phẩm văn chƣơng 22 1.1.5. Yêu cầu cơ bản của việc tổ chức quá trình dạy học theo lý thuyết tự sự học 23 1.2. Vận dụng lý thuyết tự sự học vào việc dạy học tác phẩm văn chƣơng 26 1.2.1. Khả năng vận dụng và phát triển một số hƣớng khai thác dạy học tác phẩm văn chƣơng theo lý thuyết tự sự học 26 1.3. Sơ lƣợc một vài đặc điểm về thể loại truyện ngắn 30 1.4. Vị trí truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam trong chƣơng trình phổ thông 31 CHƢƠNG 2: DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN HAI ĐỨA TRẺ CỦA THẠCH LAM TỪ GÓC ĐỘ LÝ THUYẾT TỰ SỰ HỌC 34 2.1. Tìm hiểu các yếu tố tự sự trong truyện ngắn Hai đƣa trẻ của Thạch Lam từ lý thuyết tự sự học 34 2.1.1. Vấn đề ngƣời kể chuyện 34 2.1.2. Điểm nhìn trần thuật ở “Hai đứa trẻ” 37 iii 2.1.3. Bối cảnh câu chuyện và thời gian trần thuật trong “Hai đứa trẻ” 39 2.2. Kết luận về nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam 43 2.3. Sử dụng các thành quả của lý thuyết tự sự học vào hoạt động dạy học tác phẩm của Thạch Lam 45 2.3.1. Tác giả Thạch Lam và đặc trƣng cơ bản của truyện ngắn Thạch Lam 45 2.3.2. Quy trình vận dụng tổ chức dạy học truyện ngắn Hai đứa trẻ theo lý thuyết tự sự học 51 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 60 3.1. Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm 60 3.1.1. Mục đích thực nghiệm 60 3.1.2. Nhiệm vụ thực nghiệm 60 3.2. Địa bàn và đối tƣợng thực nghiệm 60 3.2.1. Địa bàn thực nghiệm 60 3.2.2. Đối tƣợng 61 3.3. Nội dung và tiến trình thực nghiệm 62 3.3.1. Nội dung thực nghiệm 62 3.3.2. Tiến trình thực nghiệm 82 3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm 84 3.4.1. Biện pháp đánh giá 84 3.4.2. Kết quả thực nghiệm, nhận xét, đánh giá 84 3.4.3. Nhận xét đánh giá chung 86 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 94 iv DANH MỤC CÁC BẢNG STT Số và tên bảng Trang 1 Bảng 3.1. Kết quả dạy thực nghiệm đối chứng 84 2 Bảng 3.2. Kết quả dạy thực nghiệm 85 3 Bảng 3.3. Tổng hợp kết quả bài thực nghiệm và bài thực nghiệm đối chứng 85 4 Bảng 3.4. Xếp loại, đánh giá kết quả bài thực nghiệm và bài thực nghiệm đối chứng 85 1 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Đổi mới giáo dục để đáp ứng sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới Chúng ta đang sống trong quá trình toàn cầu hóa trên mọi lĩnh vực. Trong bối cảnh ấy, mối liên hệ giữa các dân tộc có xu hƣớng xích lại gần nhau hơn. Những bƣớc tiến của khoa học công nghệ đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống con ngƣời. Đổi mới nền giáo dục nƣớc ta nói chung và đổi mới phƣơng pháp dạy học nói riêng là phải hƣớng ngƣời học rèn luyện và phát triển khả năng tƣ duy, giải quyết các vấn đề độc lập, sáng tạo. Kết hợp những bƣớc chuyển biến trong dạy học hiện đại, chúng ta nhận thấy rằng, đổi mới phƣơng pháp dạy học là giải pháp cơ bản để nâng cao chất lƣợng nền giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Hiện việc vận dụng các lý thuyết vào dạy học nhằm đổi mới, hiện đại hóa dạy học Ngữ văn cũng khá phong phú nhƣ: lý thuyết đáp ứng, lý thuyết kiến tạo trong đọc văn, lý thuyết về hành vi sáng tạo, lý thuyết về ngôn ngữ hành vi, lý thuyết liên văn bản… trong đó nổi bật lên là tƣ tƣởng đề cao sự tích cực, chủ động, sáng tạo của ngƣời học. Bên cạnh đó, nghiên cứu văn học và lí luận văn học không ngừng đƣợc hiện đại hóa. Văn học so sánh, tiếp nhận văn học, thi pháp học là những xu hƣớng của lý luận văn học hiện đại. Lý thuyết tự sự học cũng đang đƣợc giới nghiên cứu văn học chú ý, dù xuất hiện khá muộn ở Việt Nam nhƣng bƣớc đầu đã có thể cung cấp những công cụ hữu hiệu cho ngƣời nghiên cứu văn học. Dạy học văn thừa kế và đƣợc kích thích, nhận cảm hứng từ tình hình đó. Nó đã đáp ứng đƣợc yêu cầu là đổi mới và hiện đại hóa phƣơng pháp giáo dục, đổi mới phƣơng pháp dạy học văn, phù hợp với đặc trƣng của việc tiếp nhận văn học, tạo ra sự hứng thú và hấp dẫn hơn. Yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học tác phẩm văn chương trong nhà trường phổ thông Giáo dục có vai trò quan trọng trong việc xây dựng những thế hệ con ngƣời mới để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Có thể thấy, hiện nay, nền giáo dục và đạo nƣớc ta đang đứng trƣớc những thử thách lớn. Những Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ƣơng qua các nhiệm kỳ luôn đề cập đến nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho đất nƣớc ở kỷ nguyên mới. Đó là những thế hệ con ngƣời đƣợc trang bị tri thức về mọi mặt, luôn năng động, sáng tạo, 2 có cái nhìn bao quát, làm chủ bản thân và xã hội. Bộ môn Ngữ văn trong nhà trƣờng với tƣ cách vừa là môn học, vừa là bộ môn nghệ thuật cũng góp phần vào vai trò giáo dục và đào tạo con ngƣời mới. Đối với môn Ngữ văn, yêu cầu đổi mới phƣơng pháp là cần thiết vì đây là môn học có tính đặc thù. Định hƣớng đổi mới phƣơng pháp dạy học môn Ngữ văn là cần phải lựa chọn và ứng dụng những phƣơng pháp dạy học hiện đại phù hợp nhất cho bộ môn cho cả ngƣời học và ngƣời dạy. Mỗi lý thuyết dùng để vận dụng vào việc dạy học cũng đều có điểm mạnh yếu. Điều quan trọng là chúng ta biết cách vận dụng một cách sáng tạo và hợp lý.Trong đó, tác phẩm văn chƣơng, phần đọc văn rất quan trọng, rất cần đổi mới, cần đƣợc xem xét dƣới nhiều góc độ, nhiều lý thuyết khác nhau. Nhƣng tựu trung lại là dạy học để sao cho học sinh có hứng thú học tập và tự tổng hợp, kiến tạo nội dung, ý nghĩa của văn bản. Ngƣời thầy từ chỗ truyền đạt tri thức theo cách truyền thống thì nay chuyển sang cung cấp cho ngƣời học thu nhận, lĩnh hội một cách có hệ thống, có sáng tạo. Điều cốt lõi nữa là ngƣời giáo viên có khả năng định hƣớng, ngƣời có thể giúp học sinh phát huy sự tự giác, rèn khả năng tự học, tinh thần hợp tác, kỹ năng vận dụng kiến thức vào những tình huống khác nhau trong học tập và thực tiễn cuộc sống. Ngƣời học vừa là vừa là đối tƣợng của hoạt động dạy, vừa là chủ thể của hoạt động học. Trong quá trình học, ngƣời học tự tìm tòi, luyện tập, khai thác và xử lý thông tin, hình thành hiểu biết, năng lực và phẩm chất. Nhƣ vậy, việc dạy học tác phẩm văn chƣơng trong nhà trƣờng phổ thông hiện nay cần đƣợc đổi mới theo hƣớng phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo của học sinh. Đây là điều tất yếu thích hợp với xu thế thời đại và phù hợp với đặc trƣng môn học. Vận dụng lý thuyết tự sự học vào dạy học tác phẩm văn chương Những vấn đề đổi mới phƣơng pháp dạy học đều hƣớng tới rèn luyện tƣ duy cho ngƣời đọc, để ngƣời đọc để ngƣời đọc tự mình đi nhận thức, khám phá. Các phƣơng pháp dạy học nhƣ: phƣơng pháp vấn đáp, đàm thoại, phƣơng pháp phát hiện và giải quyết vấn đề, dạy học với lý thuyết tình huống, dạy học với lý thuyết kiến tạo…là những phƣơng pháp dạy học theo hƣớng giáo dục tích cực. Nhìn chung, vận dụng các phƣơng pháp này nhằm làm cho ngƣời học tích cực, chủ động tham gia vào quá trình học. Mỗi phƣơng pháp có mặt mạnh yếu, phù hợp với một số lĩnh vực tri thức, có khả năng giải quyết một số nhiệm vụ dạy học cụ thể. Việc vận dụng lý thuyết tự sự học vào dạy học tác phẩm văn chƣơng để bổ sung cho việc dạy 3 học bên cạnh việc chúng ta đã từng áp dụng các phƣơng pháp dạy học trƣớc đó nhằm đáp ứng đƣợc yêu cầu: xem xét tác phẩm văn học trong những mối quan hệ nội tại, bởi các đơn vị ngôn ngữ đƣợc cấu thành từ các yếu tố có mối liên hệ và quy định lẫn nhau. Về cơ bản, mỗi đơn vị ngôn ngữ đƣợc cấu thành bởi cái biểu đạt và cái đƣợc biểu đạt. Nghiên cứu ngôn ngữ là nghiên cứu mối quan hệ nội tại đó. Ngôn ngữ cũng là chất liệu tạo nên tác phẩm văn học, vì vậy việc nghiên cứu văn học cũng cần tuân theo một số nguyên tắc trên. Trong số các nhà văn lãng mạn nổi tiếng (1930 -1945), Thạch Lam có phong cách riêng biệt không lẫn với bất kỳ nhà văn nào. Văn Thạch Lam nhẹ nhàng với lối quan sát độc đáo và phân tích tâm lý tinh tế. Mỗi truyện ngắn của ông giống nhƣ một bài thơ trữ tình đầy xúc cảm. Việc tập trung vào chỉnh thể tác phẩm để lý giải những khía cạnh rất tinh tế, cụ thể của các phƣơng diện hình thức nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận. Vì vậy, giáo viên cần nghiên cứu, lựa chọn và phối hợp linh hoạt các phƣơng pháp cho cả quá trình dạy học. Việc ứng dụng lý thuyết tự sự học vào dạy học truyện ngắn là một quan điểm dạy học hiện đại, nhấn mạnh vai trò tích cực của ngƣời học trong việc thu nhận tri thức mới cho bản thân. Đồng thời, ngƣời học cũng có cái nhìn toàn cảnh để giải mã tác phẩm đầy đủ và chuyên nghiệp hơn. Tìm hiểu rõ nguồn gốc và diễn biến của tự sự học chúng ta sẽ hiểu rõ về bản chất, phƣơng thức, lịch sử và các bí ẩn nghệ thuật trong mỗi tác phẩm. Lý thuyết tự sự học tiếp cận với tác phẩm tự sự (truyện và tiểu thuyết) không chỉ nhƣ là những tác phẩm văn chƣơng nói chung (điều mà thi pháp học đã làm) mà còn tiếp cận chúng nhƣ đúng đặc trƣng thể loại của chính nó. Vì vậy việc dạy học văn học theo lý thuyết tự sự học giúp cho ngƣời học khi tiếp cận tác phẩm sẽ dễ dàng định hƣớng và hứng thú hơn trong quá trình tiếp nhận. Với lí thuyết tự sự học, chúng ta không chỉ chiêm ngƣỡng các tác phẩm văn xuôi nhƣ là sản phẩm của một quá trình sáng tạo mà còn cơ hội ngoái nhìn và thƣởng thức chính bản thân quá trình sáng tạo ra sản phẩm truyện. Trong bài viết: Tự sự học: tên gọi, lược sử và một số vấn đề lý thuyết, TS. Lê Thời Tân cho rằng: “phân tích tác phẩm tự sự trong quá khứ chỉ chú trọng tình tiết – cốt truyện, nhân vật – sự kiện, nội dung – chủ đề. Chịu ảnh hưởng của ngôn ngữ học cấu trúc luận, tự sự học quan tâm đến phân tích văn bản tác phẩm. Sự phân tích văn bản tác phẩm của tự sự học bắt đầu từ chỗ nghiên cứu các thành phần hữu cơ cấu tạo nên văn bản tự sự”. [38, tr .73]. Học sinh cũng là ngƣời đọc - thậm chí có thể xem là một loại hình 4 ngƣời đọc đặc biệt (đọc trong quá trình học dƣới sự dẫn dắt của ngƣời dạy), do vậy khi tiếp cận với văn bản để tiếp nhận văn học, học sinh cũng có những kiến giải, đánh giá. Vì thế dạy học truyện ngắn dƣới góc độ lý thuyết tự sự cho thấy nhiều khả năng đáp ứng đƣợc yêu cầu đổi mới phƣơng pháp dạy học theo hƣớng nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo cho ngƣời học. Từ những lý do trên, chúng tôi quyết định vận dụng lý thuyết tự sự học vào dạy học truyện ngắn Việt Nam hiện đại ở trƣờng trung học phổ thông qua đề tài luận văn: Vận dụng lý thuyết tự sự học vào dạy học tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam (chƣơng trình Ngữ văn 11, tập 1). 2. Lịch sử vấn đề Tự sự học mãi đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX mới chính thức xuất hiện, tự sự học đang trở thành một lĩnh vực đông đảo các nhà khoa học trên thế giới quan tâm. Ở Việt Nam trong những năm gần đây, tự sự học đang là đối tƣợng của nhiều nhà nghiên cứu văn học. Những vấn đề lý luận này góp phần định hƣớng cho việc nghiên cứu văn học theo hƣớng tiếp cận mới, hấp dẫn và lý thú và có nhiều điểm mới mẻ. Khả năng ứng dụng lý thuyết tự sự học vào tìm hiểu tác phẩm tự sự là có cơ sở. Nhìn chung, trong lịch sử dạy học văn đến nay chƣa đạt tới sự thống nhất quan niệm về môn văn cũng nhƣ công việc dạy học văn. Dạy học văn theo cách tiếp cận truyền thống đã làm đƣợc việc là: cung cấp kiến thức, rèn kỹ năng một cách hệ thống, bài bản, khoa học. Gần đây, đã chúng ta đang tích cực đổi mới phƣơng pháp và áp dụng một số lý thuyết mới mang lại kết quả, góp phần hiện thực hóa chiến lƣợc giáo dục của nƣớc ta trong thời kỳ mới. Đó là: việc dạy cho ngƣời học phƣơng pháp tự học, tự thu nhận thông tin một cách có hệ thống, có tƣ duy phân tích, tổng hợp; phát triển năng lực của mỗi cá nhân, tăng cƣờng tính chủ động, tích cực của học sinh. Theo nguồn tƣ liệu của chúng tôi, gần đây, tác phẩm của Thạch Lam đã có một số nghiên cứu, hƣớng tiếp cận nhƣ: 1. Ngô Thị Lùng Em (2009), “Hệ thống câu hỏi cảm thụ trong dạy học truyện ngắn của Thạch Lam ở lớp 11”, luận văn thạc sĩ, Đại học Sƣ phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Nguyễn Thị Lơ (2010), “Hướng dẫn học sinh Trung học phổ thông xác định chủ đề tư tưởng thông qua việc phát hiện, phân tích, bình giá biểu tượng bóng [...]... 1.2 Vận dụng lý thuyết tự sự học vào việc dạy học tác phẩm văn chƣơng 1.2.1 Khả năng vận dụng và phát triển một số hướng khai thác dạy học tác phẩm văn chương theo lý thuyết tự sự học Qua việc phân tích cơ sở lý luận của lý thuyết tự sự học và việc dạy học theo quan điểm tự sự học cùng với đặc trƣng, vị trí, vai trò của môn Ngữ văn trong nhà trƣờng, ta thấy khả năng vận dụng lý thuyết tự sự học vào dạy. .. thuyết tự sự học vào dạy học tác phẩm văn chƣơng ở trƣờng trung học phổ thông 3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích Vận dụng lý thuyết tự sự học vào quá trình dạy học tác phẩm văn chƣơng, cụ thể là dạy học truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam, góp phần đổi mới phƣơng pháp, nâng cao hiệu quả, chất lƣợng dạy học Ngữ văn 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của lý thuyết. .. nay, vận dụng lý thuyết tự sự vào nghiên cứu tác phẩm văn chƣơng đã có một số công trình, tuy nhiên, các công trình nghiên cứu ứng dụng lý thuyết tự sự vào dạy học tác phẩm văn chƣơng trong nhà trƣờng còn hạn chế Theo quan điểm của chúng tôi, dạy học tác phẩm văn chƣơng dƣới góc độ lý thuyết tự sự có rất nhiều tiềm năng cần đƣợc xem xét, nghiên cứu Luận văn này là thể nghiệm bƣớc đầu việc vận dụng lý thuyết. .. sung vào dạy học Ngữ văn trong trƣờng Trung học phổ thông Từ khi đƣợc giới thiệu vào Việt Nam, tự sự học đã đƣợc hƣởng ứng rộng rãi của giới nghiên cứu, đặc biệt là ở các trƣờng đại học Đối tƣợng của tự sự học ngày nay không chỉ ngữ pháp tự sự nói chung mà còn là thi pháp tự sự của tác phẩm cụ thể, ngôn ngữ tự sự của các thể loại tự sự, các loại hình tự sự, mô hình tự sự của các giai đoạn phát triển văn. .. đề của tự sự học 1.1.5 Yêu cầu cơ bản của việc tổ chức quá trình dạy học theo lý thuyết tự sự học * Giáo viên cần chú ý đến kiến thức đã có của học sinh Với môn Ngữ văn, khi vận dụng lý thuyết tự sự vào dạy học tác phẩm văn chƣơng, một mặt giáo viên phải chú ý đến khả năng cảm thụ , sáng tạo và hứng thú của học sinh, mặt khác giáo viên cũng cần quan tâm đến hoạt động hợp tác của các em trong quá trình. .. phụ lục, luận văn đƣợc trình bày theo 3 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận của đề tài Chƣơng 2: Dạy học truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam từ góc độ lý thuyết tự sự học Chƣơng 3: Thực nghiệm sƣ phạm 7 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Khái quát về lý thuyết tự sự học Trong cuốn Tự sự học – một số vấn đề lý luận và lịch sử gồm tập hợp những bài viết, nghiên cứu liên quan đến tự sự học GS.TS Trần... Nguyễn Thi Lơ đã hƣớng dẫn học sinh xác định chủ đề tƣ tƣởng thông qua việc phát hiện, phân tích bình giá biểu tƣợng ánh sáng và bóng tối Với những bƣớc tiến trong nghiên cứu tác giả, tác phẩm của Thạch Lam đã có ảnh hƣởng trực tiếp đến việc dạy học nhƣ trong soạn giảng, cả việc thi cử vào tác giả, tác phẩm này Vận dụng tự sự học vào phân tích, dạy học tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam có thể đem lại nhiều... mỗi tác phẩm tự sự Đây cũng là hƣớng nghiên cứu và tìm hiểu khá thú vị mà nhiều nhà nghiên cứu văn học trên thế giới và Việt Nam quan tâm Vai trò của lý thuyết tự sự học còn cho thấy không chỉ là kỹ thuật trần thuật của các thể loại, các nhà văn mà còn cho thấy cả truyền thống văn hóa ở đằng sau nó Từ 22 đó, thông qua việc ứng dụng lý thuyết tự sự học vào nghiên cứu văn học và dạy học tác phẩm văn. .. ngắn Thạch Lam – Pauxtopxki: Sự gặp gỡ của phong cách nghệ thuật”, luận văn thạc sĩ, Đại học Sƣ phạm Thành phố Hồ Chí Minh 6 Lê Thị Thi (20 11), “Giảng dạy tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam theo hướng đối thoại” Ngoài ra, còn có nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu về Thạch Lam và truyện ngắn của ông Gần đây, truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam trong chƣơng trình phổ thông có một số luận văn nghiên... tộc ta Vì vậy, lý thuyết tự sự học hiện đại sẽ cung cấp cho chúng ta thấy tính liên kết đan cài của cấu trúc tự sự, và cũng chính lý thuyết tự sự sẽ cung cấp các khái niệm, phƣơng pháp để chúng ta ngiên cứu văn học và tìm hiểu các tác phẩm văn học trong nhà trƣờng một cách khoa học, đúng với đặc trƣng của môn nghệ thuật ngôn từ Vì thế, ngày nay, khi nghiên cứu văn học, dạy học tác phẩm văn chƣơng chúng . trƣờng trung học phổ thông qua đề tài luận văn: Vận dụng lý thuyết tự sự học vào dạy học tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam (chƣơng trình Ngữ văn 11, tập 1). 2. Lịch sử vấn đề Tự sự học mãi đến. trình dạy học theo lý thuyết tự sự học 23 1.2. Vận dụng lý thuyết tự sự học vào việc dạy học tác phẩm văn chƣơng 26 1.2.1. Khả năng vận dụng và phát triển một số hƣớng khai thác dạy học tác phẩm. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ LỆ HƢƠNG VẬN DỤNG LÝ THUYẾT TỰ SỰ HỌC VÀO DẠY HỌC TÁC PHẨM HAI ĐỨA TRẺ CỦA THẠCH LAM (CHƢƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 11, TẬP 1)
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng lý thuyết tự sự học vào dạy học tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam (chương trình Ngữ văn 11, tập 1), Vận dụng lý thuyết tự sự học vào dạy học tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam (chương trình Ngữ văn 11, tập 1), Vận dụng lý thuyết tự sự học vào dạy học tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam (chương trình Ngữ văn 11, tập 1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn