Xác định lượng vết một số kim loại nặng trong mẫu hải sản vùng biển đông bắc việt nam bằng phương pháp khối phổ cao tần cảm ứng plasma

88 439 2
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2015, 19:01

Ngô Quang Huy Lớp K22 - Hóa phân tích Luận văn thạc sĩ ĐHKHTN - ĐHQGHN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 3 1.1 Vài nét về vùng biển Đông Bắc Việt Nam 3 1.1.1 Đặc điểm địa hình 3 1.1.2 Nguồn lợi thủy hải sản ở Việt Nam 4 1.1.3 Nguồn gây ô nhiễm kim loại nặng vùng biển Đông Bắc Việt Nam 5 1.2 Chỉ thị sinh học 7 1.3 Độc tính kim loại nặng 9 1.4 Các phƣơng pháp công cụ hiện đại xác định kim loại nặng 12 1.4.1 Các phƣơng pháp trắc quang (phổ hấp thụ phân tử UV-VIS) 13 1.4.2 Phƣơng pháp huỳnh quang 13 1.4.3 Phƣơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) 14 1.4.4 Phƣơng pháp quang phổ phát xạ nguyên tử (AES) 15 1.4.5 Phƣơng pháp phân tích cực phổ 16 1.4.6 Phƣơng pháp quang phổ khối plasma cảm ứng (ICP-MS) 17 1.5 Các phƣơng pháp xử lý sinh học, thủy hải sản 20 CHƢƠNG 2: THỰC NGHIỆM 24 2.1. Mục tiêu, dối tƣợng, phƣơng pháp nghiên cứu 24 2.1.1 Mục tiêu nghiên cứu 24 2.1.2 Đối tƣợng nghiên cứu 24 2.1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 24 2.2. Hóa chất và dụng cụ 26 2.2.1. Hóa chất, dụng cụ, thiết bị 26 2.2.1.1. Hóa chất 26 2.2.1.2. Dụng cụ 26 2.2.1.3. Thiết bị 26 2.3. Lấy mẫu, xử lý mẫu, bảo quản mẫu 28 2.3.1. Lấy mẫu 28 2.3.2. Xử lý mẫu sơ bộ và bảo quản mẫu 30 Ngô Quang Huy Lớp K22 - Hóa phân tích Luận văn thạc sĩ ĐHKHTN - ĐHQGHN 2.3.3. Phƣơng pháp xử lý mẫu 31 2.4. Xử lý thống kê số liệu phân tích 31 2.4.1 Phân tích thành phần chính (PCA) 31 2.4.2. Phần mềm máy tính 32 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 33 3.1 Chọn đồng vị phân tích 33 3.2 Tối ƣu hoá điều kiện phân tích bằng ICP-MS 33 3.2.1 Chuẩn hóa số khối (Tunning) 33 3.2.2. Độ sâu mẫu (Sample Depth - SDe): 34 3.2.3. Công suất cao tần (Radio Frequency Power - RFP): 34 3.2.4. Lƣu lƣợng khí mang (Carier Gas Flow Rate - CGFR) 36 3.2.5. Tóm tắt các thông số tối ƣu của thiết bị phân tích 37 3.3 Đánh giá phƣơng pháp phân tích 37 3.3.1. Khoảng tuyến tính 37 3.3.2. Đƣờng chuẩn 38 3.3.3. Giới hạn phát hiện và giới hạn định lƣợng 41 3.3.4. Đánh giá độ đúng của phép đo 42 3.3.5 Đánh giá độ chụm và hiệu suất thu hồi các quy trình xử lý mẫu 44 3.4 Kết quả phân tích mẫu thực 47 3.5 Mối tƣơng quan giữa nồng độ các kim loại nặng trong cá 55 3.6 Phân tích thành phần chính 56 KẾT LUẬN 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC 71 Ngô Quang Huy Lớp K22 - Hóa phân tích Luận văn thạc sĩ ĐHKHTN - ĐHQGHN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT * AAS: quang phổ hấp thụ nguyên tử * AES: quang phổ phát xạ nguyên tử * ICP-MS: phổ khối plasma cao tần cảm ứng (Mass spectrometry). * LOD: giới hạn phát hiện (Limit of detection) * LOQ: giới hạn định lƣợng (Limit of Quantity). * QCVN: quy chuẩn Việt Nam * TCVN: tiêu chuẩn Việt Nam * SD : độ lệch chuẩn (Standard Deviation). * FAO/ WHO: tổ chức lƣơng thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc/ Tổ chứ Y tế thế giới ( Food and Agriculture Organization of the United Nations/ World Health Organization) * HNAAQ: 2- hydroxy - 1- naphtaldehyene – 8 - aminoquinoline (HNAAQ) * UV-VIS: phổ hấp thụ phân tử (Ultraviolet–visible spectroscopy) * XRF: huỳnh quang tia X ( X-ray fluorescence) * NAA: kích hoạt nơtron (neutron activation analysis) * PC: thành phần chính (Principal Component) * PCA: phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis) Ngô Quang Huy Lớp K22 - Hóa phân tích Luận văn thạc sĩ ĐHKHTN - ĐHQGHN DANH MỤC HÌNH Hình số Nội dung Trang Hình 1.1 Vùng biển Đông Bắc Việt Nam và các cách phân chia tầng nƣớc 3 Hình 1.2 Ứng dụng phƣơng pháp phân tích ICP-MS trong các lĩnh vực 22 Hình 2.1 Cá đuối 24 Hình 2.2 cá nhám 24 Hình 2.3 cá thu 25 Hình 2.4 Cá mực 25 Hình 2.5 Sơ đồ khối về nguyên tắc cấu tạo của hệ ICP- MS 27 Hình 2.6 Ảnh máy ICP – MS (ELAN 9000) 27 Hình 2.6 Bản đồ khu vực lấy mẫu 30 Hình 3.1 Độ sâu mẫu của máy ICP – MS 34 Hình 3.2 Tín hiệu Rh phụ thuộc công suất cao tần 35 Hình 3.3 Đƣờng chuẩn định lƣợng các nguyên tố kim loại nặng 39 Hình 3.4 Sơ đồ xác định kim loại nặng trong hải sản 47 Hình 3.5 Biểu đồ biểu diễn hàm lƣợng các kim loại nặng 54 Hình 3.6 Biểu đồ biểu diễn hàm lƣợng Fe, Mn 54 Hình 3.6 Ảnh hƣởng của các nguyên tố lên 2 PC đầu (cá đuối) 57 Hình 3.7 Ảnh hƣởng của các nguyên tố lên hai PC đầu (cá nhám) 58 Hình 3.8 Ảnh hƣởng của các nguyên tố lên hai PC đầu ( cá mực ) 59 Bảng 3.9 Ảnh hƣởng của các nguyên tố lên hai PC đầu (cá thu) 60 Ngô Quang Huy Lớp K22 - Hóa phân tích Luận văn thạc sĩ ĐHKHTN - ĐHQGHN DANH MỤC BẢNG Bảng số Nội dung Trang Bảng 1.1 Phân chia các tầng nƣớc ở vùng Đông Bắc Việt Nam 3 Bảng 1.2 Số liệu xuất khẩu thủy sản tổng kết năm 2012 5 Bảng 1.3 Tóm tắt các nguyên tố kim loại cần phân tích 9 Bảng 2.1 Vị trí lấy mẫu nhuyễn thể và ký hiệu mẫu 28 Bảng 2.2 Vị trí lấy mẫu cá và ký hiệu mẫu cá 29 Bảng 2.3 Các thông số tối ƣu phá mẫu động vật (cá) bằng lò vi sóng 31 Bảng 3.1 Tỷ số khối lƣợng/điện tích (M/Z) của các kim loại cần phân tích 33 Bảng 3.2 Kết quả khảo sát công suất máy phát cao tần 35 Bảng 3.3 kết quả khảo sát dung dịch chuẩn chứa các nguyên tố cần phân tích nồng độ 5ppb 36 Bảng 3.4 Các thông số tối ƣu của máy đo ICP-MS đ khảo sát và lựa chọn 37 Bảng 3.5 Phƣơng trình đƣờng chuẩn các nguyên tố cần xác định 39 Bảng 3.6 Giá trị LOD và LOQ của các nguyên tố kim loại nặng đo bằng ICP-MS 42 Bảng 3.7 Nồng độ các ion kim loại trong dung dịch chuẩn kiểm tra 43 Bảng 3.8 Kết quả thu đƣợc theo thí nghiệm 1 45 Bảng 3.9 Kết quả thu đƣợc theo thí nghiệm 2 46 Bảng 3.10 Giá trị đông khô mẫu 47 Bảng 3.11 Kết quả hàm lƣợng kim loại nặng trong cá 48 Bảng 3.12 Hàm lƣợng các kim loại nặng trong sinh vật nhuyễn thể 49 Bảng 3.13 Giới hạn cho phép kim loại nặng trong thực phẩm 50 Ngô Quang Huy Lớp K22 - Hóa phân tích Luận văn thạc sĩ ĐHKHTN - ĐHQGHN Bảng 3.14 Hàm lƣợng các kim loại trong cá ở một số vùng biển 52 Bảng 3.15 Hàm lƣợng kim loại nặng trong mẫu cá, nƣớc biển và trầm tích 53 Bảng 3.16 Mối tƣơng quan giữa các kim loại nặng trong cá đuối 55 Bảng 3.17 Kết quả PC kim loại nặng trong cá đuối 56 Bảng 3.18 Mối tƣơng quan giữa các kim loại nặng trong cá nhám 71 Bảng 3.19 Mối tƣơng quan giữa các kim loại nặng trong cá mực 72 Bảng 3.20 Mối tƣơng quan giữa các kim loại nặng trong cá thu 73 Bảng 3.21 Kết quả PC kim loại nặng trong cá nhám 73 Bảng 3.22 Kết quả PC kim loại nặng trong cá mực 75 Bảng 3.23 Kết quả PC kim loại nặng trong cá thu 76 Bảng 3.24 Kết quả kim loại nặng trong cá đuối 77 Bảng 3.25 Kết quả kim loại nặng trong cá mực 78 Bảng 3.26 Kết quả kim loại nặng trong cá nhám 79 Bảng 3.27 Kết quả kim loại nặng trong cá thu 80 Bảng 3.28 Kết quả kim loại nặng trong nghêu 81 Bảng 3.29 Kết quả kim loại nặng trong ốc 82 Bảng 3.30 Kết quả kim loại nặng trong Sò 83 Ngô Quang Huy Lớp K22 - Hóa phân tích Luận văn thạc sĩ ĐHKHTN - ĐHQGHN 1 MỞ ĐẦU Những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu và nguyên nhân chủ quan từ ý thức con ngƣời đ khiến môi trƣờng sinh thái biển Việt Nam đứng trƣớc nguy cơ ô nhiễm cao trong tƣơng lai. Việt Nam là một quốc gia đƣợc ƣu ái nhiều lợi thế về phát triển du lịch và kinh tế biển với đƣờng bờ biển dài hơn 3.000 km bao bọc lnh thổ ở 3 hƣớng Đông, Nam, Tây Nam cùng 90 cảng biển lớn nhỏ, 215 bi biển có cảnh quan đẹp, nhiều vịnh nổi tiếng tầm cỡ thế giới nhƣ vịnh Hạ Long, Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong… Bên cạnh đó còn có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng, gồm tài nguyên sinh vật, tài nguyên không sinh vật, tài nguyên trong khối nƣớc, trên đáy và trong lòng đất dƣới đáy biển. Đặc biệt là khu vực biển Đông Bắc Việt Nam. Tuy nhiên, một thực trạng hiện nay là tài nguyên biển đang bị khai thác bừa bi, môi trƣờng sinh thái biển đang đứng trƣớc nguy cơ ô nhiễm trầm trọng. Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm kim loại nặng là quá trình đổ vào môi trƣờng nƣớc thải công nghiệp, nƣớc thải độc hại không xử lý hoặc xử lý không đạt yêu cầu, các vụ đắm tàu chở hóa chất và những trận tập thử vũ khí của các quốc gia trên biển. Những tác động đó đ khiến môi trƣờng sinh thái biển Việt Nam tiếp tục suy giảm, tính đa dạng sinh học, nhất là vùng biển ven bờ ngày càng bị đe dọa. Cho tới nay, thống kê khoảng 85 loài trong tình trạng nguy cấp ở nhiều mức độ khác nhau, trên 70 loài đ đƣợc đƣa vào sách đỏ Việt Nam. Trong vòng chƣa đầy 6 tháng cuối năm 2006 đến đầu 2007 đ có khoảng 21.600 đến 51.800 tấn dầu trôi nổi gây ô nhiễm biển từ Bắc đến Nam. Trong đó chỉ có 20 tỉnh, thành ven biển vớt và xử lý đƣợc hơn 1.700 tấn, số còn lại đ khuyếch tán, lan rộng gây ảnh hƣởng xấu cho sinh vật, thực vật biển. Trong một số trƣờng hợp, xuất hiện hiện tƣợng cá và thuỷ sinh vật chết hàng loạt. Kim loại nặng (Hg, Cd, Pb, As, Sb, Cr, Cu, Zn, Mn, v.v ) thƣờng không tham gia hoặc ít tham gia vào quá trình sinh hóa của các thể sinh vật và thƣờng tích lũy Ngô Quang Huy Lớp K22 - Hóa phân tích Luận văn thạc sĩ ĐHKHTN - ĐHQGHN 2 trong cơ thể chúng. Sinh vật biển quan trọng nhất mà nƣớc ta vẫn sử dụng thƣờng xuyên là các loài cá. Cá có giá trị dinh dƣỡng cao, cung cấp lƣợng vitamin, chất béo, chất đạm, các nguyên tố vi lƣợng có ích trong quá trình sinh hóa của con ngƣời. Ngoài ra đối với nƣớc ta, cá còn có giá trị xuất nhập khẩu đóng góp quan trọng cho nền kinh tế đất nƣớc. Vì thế tôi chọn đề tài "Xác định lƣợng vết một số kim loại nặng trong mẫu hải sản vùng biển Đông bắc Việt Nam bằng phƣơng pháp khối phổ cao tần cảm ứng Plasma " với các mục tiêu cụ thể sau : 1. Nghiên cứu tối ƣu hóa các điều kiện phân tích các kim loại trong hải sản; 2. Xây dựng quy trình phân tích định lƣợng các kim loại nặng bằng phƣơng pháp ICP-MS; 3. Xác định các kim loại nặng trong hải sản theo tập quán sống của những sinh vật biển là đối tƣợng nghiên cứu; 4. Đánh giá sơ bộ mối liên hệ giữa các kim loại nặng trong cơ thể hải sản (cá) và thành phần chính dựa trên các tiêu chuẩn, phần mềm. Ngô Quang Huy Lớp K22 - Hóa phân tích Luận văn thạc sĩ ĐHKHTN - ĐHQGHN 3 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Vài nét về vùng biển Đông Bắc Việt Nam 1.1.1 Đặc điểm địa hình Việt Nam có bờ biển dài 3260 km bao quanh biển Đông chủ quyền rộng lớn là điều kiện quan trọng giao lƣu kinh tế với thế giới. Biển Đông có hai vịnh lớn Vịnh Thái Lan và Vịnh Bắc Bộ [23]. Vùng biển Đông Bắc Việt Nam nằm trong vịnh Bắc Bộ tính từ bờ biển Nam Trung Hoa ở phía bắc. Bờ biển khúc khuỷu với nhiều đảo lớn nhỏ kéo dài tới khu vực Đồ Sơn (Hải Phòng), tập trung chủ yếu ở phía ven bờ Việt Nam. Đặc biệt khu vực Quảng Ninh, đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) của Việt Nam. Vùng Đông Bắc có nhiều sông chảy qua, trong đó các sông lớn là sông Hồng, sông Chảy, sông Lô, sông Gâm (thuộc hệ thống sông Hồng), sông Cầu, sông Thƣơng, sông Lục Nam (thuộc hệ thống sông Thái Bình), sông Bằng, sông Bắc Giang, sông Kỳ Cùng, v.v Vùng biển đông bắc Việt Nam tƣơng đối nông (độ sâu dƣới 60m), có nhiều đảo lớn nhỏ, chiếm gần 2/3 số lƣợng đảo biển của Việt Nam. Theo báo cáo của Nguyễn Thị Hƣơng Thảo [29] năm 2012, độ sâu nƣớc biển vùng Đông Bắc Việt Nam đƣợc chia theo hai cách sau: Theo mực nýớc Theo sinh hoạt của cá Tầng ðáy: > 35 m từ mặt nýớc. Tầng giữa: khoảng 20 - 35 m từ mặt nýớc. Tầng mặt: 0 - 20 m từ mặt nýớc. Tầng cá ðáy: > 30 m Tầng cá nổi: 0 - 30 m từ mặt nýớc. Bảng 1.1: Phân chia các tầng nýớc ở vùng Ðông Bắc Việt Nam Ngô Quang Huy Lớp K22 - Hóa phân tích Luận văn thạc sĩ ĐHKHTN - ĐHQGHN 4 Hình 1.1: Vùng biển Ðông Bắc Việt Nam và các cách phân chia tầng nýớc. Nýớc biển vùng biển Ðông Bắc Việt Nam có trị số pH thay ðổi mạnh trong khoảng 5,7 - 8,0 và ðồng biến theo ðộ mặn, pH mùa khô 7,3 - 8,0, mùa mýa 5,7-7,9. Lýợng ôxy hoà tan mùa mýa khá cao và phân bố khá ðồng ðều 5-6 ml/l. Vào mùa khô lýợng ôxy giảm thấp hõn theo xu hýớng từ bắc xuống nam, từ tây sang ðông. Phân tầng ôxy cũng rõ ràng, tầng ðáy thấp hõn tầng mặt. Chỉ số COD 1-3 mgO 2 /l. Mùa mýa 2-3 mgO 2 /l, mùa khô 1 - 2,5 mgO 2 /l. COD thýờng tng cao ở cửa sông. Chỉ số BOD 5 khoảng 0,6-1,5 mgO 2 /l. 1.1.2 Nguồn lợi thủy hải sản ở Việt Nam Do điều kiện địa lý thuận lợi, điều kiện thuỷ văn thích hợp cho sự sinh trƣởng và sinh sản bốn mùa của tôm cá, nên nƣớc ta có nguồn lợi thuỷ sản đa dạng và phong phú. Theo tổng cục Thống Kê Việt Nam [23], số liệu thống kê ngành thủy sản 2000 – 2010, riêng cá có khoảng 2000 loài và hiện đ xác định đƣợc tên của 800 loài, với 40 loài có giá trị kinh tế cao. Sản lƣợng hải sản đánh bắt trung bình hàng năm ở nƣớc ta là khoảng 800000 tấn cá (kể cả cá nƣớc ngọt). Trong đó: + Loại cá đi nổi: cá trích, cá ngừ… chiếm khoảng 324000 tấn. + Loại cá tầng đáy: cá hồng, cá mối, cá nhám, cá đuối, cá chỉ vàng… chiếm khoảng 372000 tấn. Hằng năm, các mặt hàng cá biển của Việt nam đƣợc xuất khẩu sang các thị trƣờng trên thế giới. Giá trị xuất khẩu các mặt hàng cá đông lạnh của Việt Nam chiếm khoảng 15- 20% tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản. Trong đó các mặt hàng cá biển chiếm khoảng 40-50% tổng giá trị cá đông lạnh. Các mặt hàng xuất khẩu: Cá biển đƣợc chế biến xuất khẩu dƣới nhiều dạng sản phẩm khác nhau nhƣ: tƣơi ƣớp đá/đông lạnh nguyên con, philê đông lạnh, hàng giá trị gia tăng, đóng hộp. Ngoài ra, cá biển thƣờng đƣợc nuôi theo quy mô công nghiệp bằng lồng [...]... hủy hệ miễn dịch 1.4 Các phƣơng pháp công cụ hiện đại xác định kim loại nặng Có thể xác định hàm lƣợng kim loại nặng bằng phƣơng pháp hóa học nhƣ phƣơng pháp trọng lƣợng, chuẩn độ với hàm lƣợng các nguyên tố kim loại Luận văn thạc sĩ 12 ĐHKHTN - ĐHQGHN Ngô Quang Huy Lớp K22 - Hóa phân tích cao Do vậy muốn xác định kim loại với hàm lƣợng nhỏ chúng ta phải sử dụng phƣơng pháp phân tích công cụ hiện đại... cứng, các chƣơng trình kiểm tra, đánh giá môi trƣờng quốc tế đã thiết lập một số tiêu chuẩn lấy mẫu và xử lý mẫu để giảm thiểu sai số nhƣ: mùa lấy mẫu, lấy mẫu theo độ sâu, kích thƣớc của loài đƣợc lựa chọn làm chỉ thị sinh học [49] 1.3 Độc tính kim loại nặng Kim loại nặng là những kim loại có phân tử lƣợng lớn hơn 52 bao gồm một số kim loại nhƣ: As, Hg, Cu, Cr, Cd, Co, Pb, Zn, Sb, Mn…Những kim loại. .. phƣơng pháp AES phân tích một số kim loại trong nƣớc, đối với Na cho giới hạn phát hiện 0,05ppm, K và Li là 0,5ppm và với Pb là 0,1ppm Mustafa Türkmen [63] và cộng sự cũng đã sử dụng phƣơng pháp phổ Luận văn thạc sĩ 15 ĐHKHTN - ĐHQGHN Ngô Quang Huy Lớp K22 - Hóa phân tích phát xạ nguyên tử plasma cao tần cảm ứng (ICP-AES) để phân tích hàm lƣợng các nguyên tố kim loại nặng trong hải sản ở vùng biển Marmara,... phân tích Cd trong nền NH 4 Cl 1M + NH 4 OH 0,5M xác định đƣợc nồng độ 10 -10 mol/l 1.4.6 Phƣơng pháp quang phổ khối plasma cảm ứng (ICP-MS) Thuật ngữ ICP (Inductively Coupled Plasma) [14] dùng để chỉ ngọn lửa plasma tạo thành bằng dòng điện có tần số cao (MHz) đƣợc cung cấp bằng một máy phát Radio Frequency Power (RFP) Ngọn lửa plasma có nhiệt độ cao có tác dụng chuyển các nguyên tố trong mẫu phân tích... hoá mẫu) là quan trọng nhất Tuỳ thuộc vào kĩ thuật nguyên tử hoá mà ta có phƣơng pháp với độ nhạy khác nhau Đây là phƣơng pháp đƣợc sử dụng khá phổ biến để phân tích các kim loại nặng Hầu hết các kim loại nặng đều có thể xác định đƣợc bằng kĩ thuật này Có thể xác định trƣc tiếp các kim loại bằng kĩ thuật ngọn lửa (F-AAS) hoặc bằng kỹ thuật nguyên tử không ngọn lửa dùng lò graphit (GF-AAS) cho phép xác. .. silicat, định mức thành 50ml dung dịch mẫu bằng axit HNO3 2 % Tác giả Locatelli [57] đã dùng hỗn hợp H 2 SO 4 và HNO 3 phân hủy mẫu trai, ốc, cá để xác định các vết kim loại Để xác định Hg bằng phƣơng pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử hóa hơi lạnh (CV – AAS) hỗn hợp H 2 SO 4 và K 2 Cr 2 O 7 đƣợc sử dụng * Phá mẫu hệ kín bằng lò vi sóng Hiện nay phổ biến nhất là kỹ thuật xử lý mẫu ƣớt với axit đặc trong. .. phổ theo số khối hay chính xác hơn là theo tỷ số giữa số khối và điện tích (m/Z) Phƣơng pháp ICP – MS ra đời vào đầu những năm 80 của thế kỉ trƣớc và ngày càng chứng tỏ là kĩ thuật phân tích có ƣu điểm vƣợt trội so với các kĩ thuật phân tích khác nhƣ quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS), quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-AES hay ICP-OES)…Phƣơng pháp ICP-MS hơn hẳn các kĩ thuật phân tích kim loại nặng. .. dòng nƣớc đại dƣơng Khu vực biển Đông Bắc Việt Nam còn chị ảnh hƣởng của các vùng biển lân cận phần đất Trung Quốc Đặc biệt khu vực eo Biển Đài Loan về phía Nhật Bản ở phía trên Và khu vực biển từ Hải Phòng về phía Nam Việt Nam 1.2 Chỉ thị sinh học Kiểm tra, đánh giá ô nhiễm môi trƣờng nƣớc thƣờng tiến hành với các mẫu: mẫu nƣớc, mẫu trầm tích, mẫu thực vật nƣớc hoặc dùng các loại chỉ thị sinh học [23]... tích tụ các kim loại nặng trong thịt cá Để đối chứng với các mẫu cá trong luận văn có sử dụng thêm 2 mẫu nhuyễn thể hai mảnh và ốc so sánh với khả năng tích lũy kim loại trong cá  Cá đuối: là loài cá da trơn sống tại đáy biển, nhiều loài trong vùng nƣớc ven bờ, phần lớn các loài cá đuối có sự phân bố rộng khắp thế giới Cá đuối ăn các sinh vật tầng đáy nhƣ ốc, trai, hàu, động vật giáp xác, và một vài loài... ICP-MS trong các lĩnh vực - Tác giả Trần Tứ Hiếu, Lê Hồng Minh, Nguyễn Viết Thức [13] đã xác định đƣợc lƣợng vết của 6 kim loại nặng: Cu, Zn, As, Ag, Cd, Pb bằng phƣơng pháp ICP-MS với mẫu đông khô và mẫu tƣơi trong trai, ốc Hồ Tây Căn cứ theo cách phân loại chất lƣợng môi trƣờng nƣớc dựa trên làm lƣợng các kim loại vết trong trai, ốc các tác giả kết luận nƣớc Hồ Tây bị ô nhiễm nhẹ bởi đồng, bạc, asen, . thế tôi chọn đề tài " ;Xác định lƣợng vết một số kim loại nặng trong mẫu hải sản vùng biển Đông bắc Việt Nam bằng phƣơng pháp khối phổ cao tần cảm ứng Plasma " với các mục tiêu cụ thể. phân tích các kim loại trong hải sản; 2. Xây dựng quy trình phân tích định lƣợng các kim loại nặng bằng phƣơng pháp ICP-MS; 3. Xác định các kim loại nặng trong hải sản theo tập quán sống của những. Vài nét về vùng biển Đông Bắc Việt Nam 3 1.1.1 Đặc điểm địa hình 3 1.1.2 Nguồn lợi thủy hải sản ở Việt Nam 4 1.1.3 Nguồn gây ô nhiễm kim loại nặng vùng biển Đông Bắc Việt Nam 5 1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định lượng vết một số kim loại nặng trong mẫu hải sản vùng biển đông bắc việt nam bằng phương pháp khối phổ cao tần cảm ứng plasma, Xác định lượng vết một số kim loại nặng trong mẫu hải sản vùng biển đông bắc việt nam bằng phương pháp khối phổ cao tần cảm ứng plasma, Xác định lượng vết một số kim loại nặng trong mẫu hải sản vùng biển đông bắc việt nam bằng phương pháp khối phổ cao tần cảm ứng plasma

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay