Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình dán nhãn sinh thái ở Việt Nam

90 401 1
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2015, 15:08

1. Tính cấp thiết của đề tàiKể từ những năm đầu thập niên 1980, nhãn sinh thái đã bắt đầu được sử dụng nhằm cung cấp thông tin tới người tiêu dùng những tác động môi trường của sản phẩm cũng như những tính năng vượt trội của sản phẩm được dán nhãn so với các sản phẩm khác cùng loại. Trong thời gian qua các chương trình dán nhãn sinh thái đã được triển khai rộng khắp ở khoảng 30 quốc gia như Mỹ, Anh, Đan Mạch, Thái Lan, Trung Quốc, Hồng Kông… và các chương trình này đã thu được những kết quả nhất định. Tại Việt Nam chương trình nhãn sinh thái được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ tháng 3 năm 2009. Trong giai đoạn triển khai thử nghiệm, chương trình đã thu được những kết quả nhất định, một số sản phẩm đã được cấp nhãn, ban hành tiêu chí dán nhãn cho các mặt hàng khác nhau như bột giặt, bóng đèn, bao bì nhựa, bao bì giấy tổng hợp, máy in, mực in, máy tính xách tay. Tuy nhiên những lợi ích của việc tham gia dán nhãn sinh thái cho sản phẩm chưa được thể hiện đầy đủ, doanh nghiệp chưa nhận thức được những ưu đãi hay những lợi ích từ việc tham gia chương trình. Bên cạnh đó chương trình còn gặp nhiều khó khăn trong việc giới thiệu tới người tiêu dùng về nhãn sinh thái cũng như tìm kiếm cơ hội hợp tác với các chương trình nhãn sinh thái khác trên thế giới. Vì vậy có thể khẳng định, việc đánh giá kết quả triển khai chương trình nhãn sinh thái ở Việt Nam trong những năm qua và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của chương trình trong thời gian tới là điều hết sức cần thiết. Xuất phát từ thực tế trên tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình dán nhãn sinh thái ở Việt Nam”. Đề tài nghiên cứu làm rõ một số nội dung cơ bản về nhãn sinh thái, kinh nghiệm triển khai của một số chương trình nhãn sinh thái trên thế giới, thực trạng triển khai chương trình nhãn sinh thái ở Việt Nam, một số giải pháp về chính sách, mô hình tổ chức và các giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của chương trình trong thời gian tới.       ! "#$% &'()**+,*&-.*&/01,2'3*4567./89:*+ +9:.&9;*+<=*>&?@&AB- #CDEFG ,H.I*J6KLMN  G%    !"#$%&'()!*+),- ./0 12!2.34&%&506789:&4&;!* +8+),-./-&(<=%& !" 0>!"<(?@<-A/BC#$D<(0 +E<>=FAGH505:9&!I4&;!*+ 8!*+),-./ #$)C4 =JF(0 ( KCB!<=4L4?M -K4NF!"KD%&'(<)<OP M!*&/F0 G% =>&F&(.<=/4& Q40RST.U KP!"N.3V0=8FC N>(<=%&0  OB+.3 ,*8P*.Q/  %RGR S%TGUVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCW %RXT 6W; 6X(;!* HYW Z ' [5\ ZJ- W5 W  R1W J1W&F R; ZU;!* ]\ Z!AF)-2 ]6 W/-2  %RD D3*+MCM-#?YO*&BOB4?Z.*&[*67./89:*+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCM\ D3*+MCK-%H/Y]B&9^*+/8_*&*&[*Y.*&/&O./8)*/&0+.;.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCM` D3*+MC\-#^abaO*&+.O/OBaH*+67./89:*+Bc@Y3*d&e6CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCKf D3*+KCK-g*+&hdMN/.)'B&i*&[*j@*&.Q/@6CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNN D3*+KC\-@*&6kBBOBY3*d&e6a9hBBldB&m*+*&n**&[*j@*&.Q/@6 N` %R!oI# p _*&MCM-&q*4?Z.*&[*67./89:*+CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCML _*&MCK-#^ab/gB&mBB&9^*+/8_*&*&[*Y.*&/&O.&q''CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCKL _*&MC\-g*+Y]+.l(d&rda9hBBld/s*J6MttK/;.*J6KLMMCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCKM +'b*-&uv'8?du@**.?*vB?4@wu4CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCKM +'b*-x@d@*v*1.8?*6u*/YY?B.@/.?*IKLMKCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCKy _*&MCy-%7&_*&B^2'@*2'3*45*&[*j@*&&O.G@*CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCKt +'b*-&@.4@*<v*1.8?*6u*/*Y/./'/u/Z.&//d-zz{{{C/u.C?8C/&CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCKt _*&MCW-'(/8_*&Bld*&[*Bc@BOBB&9^*+/8_*&/8)*/&0+.;.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC\K +'b*-g*+&hdBc@/OB+.3CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC\K _*&KCM-G?+?&[*Y.*&/&O..Q/@6*J6KLLtCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC\t _*&KCK-l'/8|BB&9^*+/8_*&*&[*j@*&.Q/@6CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCNM _*&\CM-}j'l/67&_*&/gB&mBB&9^*+/8_*&*&[*Y.*&/&O..Q/@6CCCCCWf +'b*-OB+.3a}j'l/CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCWf ^ %$ MCi*&Bld/&.0/Bc@a}/,. ,L_MF'^`ab  <B'!"T.U cFS2!*.7MXF!*%&= JFd!MN!"X%&=JF!". 2 =JF47)0*&&!A.   !"L4&X4BI4=eb&!;fg+&;) :&h9P,i!A( !"M4- =S80 )1W&F!A !"L4&)F _eFbb`0&)L4&TF!A !"M4-=S8FX=JF !"S <& N. FE4&!<XE<KO<&<& <&<S(Z"F(FF(N>&(0(M"N %&&F&. =JF!&!"L'(% .&!&!"M! &(M"N_&F& !A06)K!A@EC4K42 2!*.7C d!F4-FAX"2 !A 4-20 1(KL4j84-=L4&!A  I1W&FMF&C>S=cF/& =%&!A*&2C-'-0kS_ -=Cl !""#$% &'!()*+,-./&$m0+CFV FXX.A<=C 4FL4&%&FX !A -2)L4&!A  I1W&FFX=CNFZ= 4cF/&=)X%&!A*&20  KC_*&&_*&*+&.)*Bm' nN-(-&@%& )X!AF) -2.(SC( #&/F%&Z4& -20 9 'oHYWp2<C  >S<=Fbbq 2M4FC / ) FUN%& 0 W%&5&&<r6rg&ro56gp2Z& C F!*>S<=Fbbs022!*X .C .!AF)SCCT.U 0 6%&/FF!*-oR[Y:pFbbtC J F&BF>&]\06<(Z&CF &M&)X!AF) ]\IM!2 &L0 )1W&F KMC &@%&  2=>S.7&(CF.U I 1W&FULu W 2K&>S4J.7X8&vW(w9M ,=Wk6:DN89WXobbtp0 +CuWCFL4&.U 8&< x6n!Av+C>S=m1;!* (o+)&9PRN;p ;XPC  !"!u +Cl6!2' .UNLF. F&(1W&Fm +ClWN4=. F&(FE .UNLF)(F&(1-m0 R4LF2x._)I<(Z&C  4=.U =>SI1 e W&F<!2'C>SN_=>S09 !&KFX&(CKULC4-=)X%& !A I1W&F0 \C]./9h*+1,d&Z61.*+&.)*Bm' +!"%&C!A  &Z61.*+&.)*Bm'- yG)F4&uAIDwC o )[p yG)FCFE*&u)L4&!A  I1W&F_Fbb`2&(C>S8!2= &)-Fbb0 yG)F4&u!A %&1W&F0 NC%kB/.)'1,*&.Q61k*+&.)*Bm' ~%kB/.)'/g*+2'O/-+C>S=cF/&=L4& %&!AW I1W&F0 y&.Q61k*+&.)*Bm'- •Z&KAI4&C 0 z)L4&!A I1W&F0 z:FVM4-=)!"d!M)-(/ %&)K0 z+C>S=C=D4-4fcF/&= )X%&!A. I1W&F*&20 yC&9^*+d&Od*+&.)*Bm' y0()""123$45"6&7W4-_&/NZ "<4CMSCDC  4F!A I!2- 2FX4-=)!"L4&!A I1 W&F*&&0 [...]... cụ thể như sau: Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về nhãn sinh thái Chương II: Thực trạng chương trình nhãn sinh thái ở Việt Nam Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chương trình nhãn sinh thái ở Việt Nam 5 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  HÀN TRẦN VIỆT THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH NHÃN SINH THÁI Ở VIỆT NAM Chuyên ngành:... chương trình nhãn sinh thái ở Việt Nam trong thời gian triển khai thí điểm Mặc dù chương trình còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế song với những định hướng và mục tiêu phát triển đã đặt ra, tác giả hy vọng chương trình nhãn sinh thái Việt Nam sẽ đạt được thành công trong tương lai 9 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NHÃN SINH THÁI VÀ CHƯƠNG TRÌNH NHÃN SINH THÁI 1.1 Khái quát chung về nhãn. .. quan Chương trình nhãn sinh thái đầu tiên được thực hiện tại Đức vào năm 1978 Năm 1980, Canada, Nhật Bản và Mỹ bắt đầu xây dựng chương trình nhãn sinh thái Nhiều chương trình nhãn sinh thái của các nước khác cũng được xây dựng như Chương trình nhãn sinh thái của Trung Quốc, Thái Lan, Nam Phi, Ủy ban Châu Âu… 18 Bảng 1.2: Một số chương trình nhãn sinh thái trên thế giới Quốc gia Tên của chương trình. .. được xem xét trong chương trình nhãn sinh thái sẽ tăng dần theo thời gian triển khai chương trình cấp nhãn 1.3 Kinh nghiệm thực hiện chương trình nhãn sinh thái trên một số quốc gia và khu vực 1.3.1 Giới thiệu chung về hệ thống nhãn sinh thái toàn cầu Với mục tiêu nâng cao hiệu quả thực hiện dán nhãn sinh thái, hiện nay nhiều nước trên thế giới đã triển khai chương trình nhãn sinh thái trên quy... nhãn sinh thái ở Việt Nam trong những năm qua và đề xuất những giải pháp giúp nâng cao hiệu quả của chương trình trong thời gian tới Về cơ sở lý luận và thực tiễn về nhãn sinh thái, tác giả tập trung phân tích khái quát về khái niệm nhãn sinh thái, phân loại nhãn sinh thái, nguyên tắc thực hiện nhãn sinh thái, vai trò nhãn sinh thái và các vấn đề tổng quan chung về chương trình nhãn sinh thái Nhãn sinh. .. và đã thu được những kết quả đáng kể Chương trình nhãn sinh thái đầu tiên được thực hiện tại Đức vào năm 1978 Năm 1980, Canada, Nhật Bản và Mỹ bắt đầu xây dựng chương trình nhãn sinh thái Nhiều chương trình nhãn sinh thái của các nước khác cũng được xây dựng như Chương trình nhãn sinh thái của Trung Quốc, Thái 7 Lan, Nam Phi Ủy ban Châu Âu…Các chương trình nhãn sinh thái ở các nước trên thế gới đều... về nhãn sinh thái - Tổng hợp kinh nghiệm xây dựng và triển khai chương trình nhãn sinh thái của các nước trên thế giới - Đánh giá hiệu quả thực hiện chương trình nhãn sinh thái Việt Nam từ đó đưa ra một số đề xuất, giải pháp cho chương trình nhãn sinh thái Việt Nam tới năm 2020 7 Bố cục của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được kết cấu thành 3 chương. .. những yêu cầu đã đề ra Một chương trình nhãn sinh thái đầy đủ cần xây dựng biểu tượng của nhãn sinh thái và tên gọi của chương trình Để tiến hành đánh giá, chứng nhận và cấp nhãn sinh thái cho các sản phẩm dịch vụ được lựa chọn, chương trình nhãn sinh thái cần xây dựng quy trình, thủ tục, quy định về hồ sơ, biểu mẫu xin cấp chứng nhận nhãn sinh thái Đối tượng của chương trình nhãn sinh thái nhìn chung rất... đầu Chương trình nhãn sinh thái ở EU đã thực hiện trao giải với số lượng lớn nhóm các sản phẩm ở các quốc gia như Ý, Pháp, Anh đã ban hành hơn 50% trong tổng số giải thưởng nhãn môi trường, trong khi Pháp và Anh mỗi nước lần lượt chiếm 22% và 9 % 22 1.3.3 Chương trình nhãn sinh thái của Canada (ECP) Chương trình nhãn sinh thái của Canada được xây dựng năm 1988 Đến nay, ECP là chương trình nhãn sinh. .. tiên phong thành lập Mạng lưới nhãn sinh thái toàn cầu Chương trình nhãn sinh thái của Canada đã hợp tác với chương trình nhãn sinh thái của Đài Loan, chương trình Green Seal của Mỹ thông qua sự công nhận lẫn nhau các tiêu chuẩn đánh giá 1.3.3.1 Sơ đồ tổ chức chương trình Xuất phát điểm khi mới thành lập, Ecologo được xây dựng với sự giúp đỡ của chương trình nhãn sinh thái của Đức - Blue Angel Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình dán nhãn sinh thái ở Việt Nam, Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình dán nhãn sinh thái ở Việt Nam, Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình dán nhãn sinh thái ở Việt Nam, 1 Căn cứ triển khai chương trình nhãn sinh thái Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay